Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
Kunnat ja alueet valmiina johtamaan kestävän liikkuvuuden vallankumousta Euroopassa  

Euroopan liikennealan muodonmuutoksen toteuttamiseksi ja kestävyyden parantamiseksi EU:n kuntien ja alueiden on kiinnitettävä enemmän huomiota nollapäästöliikkuvuuden, aktiivisten liikennemuotojen ja kulkuneuvojen yhteiskäytön edistämiseen, kaupunkiliikenteen uudistamiseen ja parempien yhteyksien luomiseen maaseudulle. Näin ehdotetaan Euroopan alueiden komitean (AK) täysistunnossaan 30. kesäkuuta hyväksymässä kestävän ja älykkään liikkuvuuden strategiaa käsittelevässä lausunnossa , jonka esittelijä on Robert van Asten (NL, RE).

Vuonna 2017 liikenteen osuus EU:n hiilidioksidipäästöistä oli 27 prosenttia . Liikenteen päästöt kasvoivat sekä vuonna 2018 että 2019 . Tämä tarkoittaa sitä, että EU:n kunnianhimoisten ilmastotavoitteiden saavuttaminen edellyttää laajamittaisia muutoksia. EU:n liikkuvuusstrategia , jonka pitkän aikavälin tavoitteena on leikata liikenteen päästöjä 90 prosenttia vuoteen 2050 mennessä, on yksi tärkeimmistä Euroopan vihreän kehityksen ohjelman aloitteista. Sillä luodaan perusta vihreän ja digitaalisen siirtymän tavoitteiden saavuttamiselle EU:n liikennejärjestelmässä. Euroopan komission viime vuoden lopussa ehdottamaa strategiaa täydentää toimintasuunnitelma, jossa esitetään seuraavien neljän vuoden aikana toteutettavia konkreettisia toimenpiteitä. Toimintasuunnitelman keskeisiä osa-alueita ovat päästöttömät ajoneuvot ja vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuuri, hiilen hinnoittelu ja paremmat kannustimet käyttäjille sekä liikkumisen kohtuuhintaisuuden ja saatavuuden parantaminen.

”Paikallis- ja alueviranomaisilla on ratkaiseva rooli liikkuvuussiirtymässä, jossa EU:n vihreän kehityksen ohjelma ja digitalisaatio yhdistyvät kestävämpään ja älykkäämpään liikkuvuuteen” , totesi lausunnon esittelijä, Haagin kaupunginhallituksen jäsen Robert van Asten (NL, RE). ”Sosiaaliset näkökohdat ja osallisuus ovat keskeisellä sijalla lausunnossani, sillä liikkuvuussiirtymä edellyttää myös käyttäytymismuutosta, jossa liikenteen käyttäjä on avainasemassa. EU voi auttaa parantamaan yhteenliitettävyyden, saatavuuden ja terveyden välistä kytköstä paitsi rahoituksen keinoin myös varmistamalla EU:n sääntöjen yhdenmukaisuus ja yhteensovittaminen. Lisäksi on otettava huomioon Euroopan komission kestävän kaupunkiliikenteen suunnitelmat. Ne voivat olla tehokas väline hallintotasojen väliseen yhteistyöhön, mutta vain, jos ne ovat riittävän joustavia ja tuovat vastauksia kuntien ja alueiden haasteisiin.”

Lausuntoa kommentoi myös Euroopan parlamentin jäsen Ismail Ertug : ”EU:n kestävän ja älykkään liikkuvuuden strategia pohjustaa Euroopan liikennealan tulevaisuudensuuntaa. Tulevina vuosikymmeninä täytyy ratkaista yhtä aikaa sekä digitalisaation että hiilestä irtautumisen haasteet. Onnistuminen edellyttää tiivistä yhteistyötä EU-tason, valtiotason ja ennen kaikkea aluetason kesken. Tämä koskee etenkin infrastruktuurihankkeita eli esimerkiksi puuttuvia rajatylittäviä yhteyksiä, parempia rautatiejärjestelmiä ja kattavaa vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuuriverkostoa.”

AK kannattaa Euroopan komission ehdottamaa liikkuvuusstrategiaa mutta näkee useissa asioissa parantamisen varaa. Jäsenet korostivat erityisesti liikkuvuusstrategian alueellisen ulottuvuuden tärkeyttä, sillä paikallis- ja alueviranomaisilla on keskeinen rooli Euroopan liikennepolitiikan muotoilussa ja liikkuvuuspalvelujen ja - infrastruktuurin tarjoamisessa. Tämän tosiasian vuoksi siirtymän onnistuminen liikkuvuuden alalla edellyttää sekä vahvaa sitoutumista paikallis- ja alueviranomaisilta että kaikkien hallintotasojen yhteistä lähestymistapaa, jossa toissijaisuusperiaatetta toteutetaan aktiivisesti.

Lausunnossa todetaan myös, että liikenteen kestävyyden parantaminen esimerkiksi lisäämällä rautateiden käyttöä lentoliikenteen sijaan ei vielä riitä, vaan liikkuvuussiirtymä edellyttää myös muutosta kansalaisten käyttäytymisessä. Jotta kunnianhimoinen tavoite liikenteen päästöjen vähentämisestä 90 prosenttia voidaan saavuttaa vuoteen 2050 mennessä, tarvitaan laajamittaisia muutoksia: välimatkoja on lyhennettävä ja matkustusta vähennettävä aina kun se on mahdollista, ja on valittava aktiivisempia liikkuvuusmuotoja, joihin kuuluvat pyöräily ja kävely, sekä lisättävä kulkuneuvojen yhteiskäyttöä. 

Jäsenet korostivat myös sitä, että komission strategiassa ei ole konkreettisia aloitteita maaseutualueita varten, vaikka liikkuvuudella on tärkeä rooli palvelujen tarjoamisessa maaseudulla, missä infrastruktuuri on hajanaista. Lausunnossa perätäänkin EU:lta enemmän rahoitusta ja sääntelytoimenpiteitä kansalaisten liikkuvuuden parantamiseksi erityisesti harvaan asutuilla alueilla.

Taustatietoa

Liikkuvuus ja liikenneinfrastruktuuri on nimetty yhdeksi niistä aloista, joilla alueiden komitean ja Euroopan komission välistä yhteistyötä pitäisi tiivistää. Tämä perustuu liikkuvuuden alueelliseen ulottuvuuteen ja siihen, että se on tärkeä ala Euroopan vihreän kehityksen ohjelman kannalta.

EU:n strategia liikenteen kestävyyden parantamiseksi tukeutuu suurelta osin liikenteen siirtämiseen rautateille. Vuosi 2021 on nimetty virallisesti Euroopan rautateiden teemavuodeksi , ja AK on osallistunut siihen aktiivisesti alusta saakka tekemällä yhteistyötä komission kanssa ja järjestämällä useita paikallistapahtumia yhdessä AK:n jäsenten kanssa. AK:n puheenjohtajalla Apostolos Tzitzikostasilla ja useilla muilla jäsenillä on tarkoitus vierailla Connecting Europe Express - junassa sen matkatessa 23 jäsenvaltion läpi 2. syyskuuta – 7. lokakuuta.

Toinen tärkeä osa-alue AK:lle on Horisontti Eurooppa - puiteohjelman missio, jonka tavoitteena on tehdä sadasta Euroopan kaupungista ilmastoneutraaleja vuoteen 2030 mennessä . Yksi ensimmäisistä virstanpylväistä taipaleella kohti ilmastoneutraaleja kaupunkeja on ”uusi eurooppalainen kaupunkiliikenteen kehys”, jonka Euroopan komissio esittelee kuluvan vuoden loppupuolella. Molemmat aloitteet ovat keskeisen tärkeitä AK:lle, joka katsoo, että kestävään kaupunkiliikenteeseen pyrittäessä onnistumisen avaimena on toissijaisuusperiaatteen aktiivinen toteuttaminen.

Yhteyshenkilö:

Tobias Kolonko

P. +32 22822003

tobias.kolonko@cor.europa.eu

Jaa :
 
Uutisia aiheesta

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/MOBILITY-REVOLUTION.ASPX

Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CLEAR-RULES-DATA-SHARING-FAIR-SHORT-TERM-RENTAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/MOBILITY-REVOLUTION.ASPX

Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
15.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/BOOSTING-GREEN-INVESTMENTS-INCREASING-FUNDS-KEY-PRIORITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/MOBILITY-REVOLUTION.ASPX

Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
08.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/ENVE-14-FEB-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/MOBILITY-REVOLUTION.ASPX

Tackling pollution and the energy crisis amongst EU local leaders 2023 key priorities
Tackling pollution and the energy crisis amongst EU local leaders 2023 key priorities
15.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-NATURE-RESTORATION-LAW.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/MOBILITY-REVOLUTION.ASPX

Kunnat ja alueet: EU:n ennallistamisasetuksessa on huomioitava paikalliset olosuhteet
Kunnat ja alueet: EU:n ennallistamisasetuksessa on huomioitava paikalliset olosuhteet
10.02.2023