Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
Paikallisesti sovituilla tavoitteilla määrä torjua ilmastonmuutosta  

Paikallispäättäjät kehottavat laajentamaan ympäristölainsäädännön täytäntöönpanon tarkistuksen teollisuuden päästöistä annettuun direktiiviin ja EU:n kemikaalipolitiikkaan. Esittelijä Andrew Cooper suosittaa myös ilmastonmuutostoimien ottamista mukaan ja esittää paikallisesti määritellyn panostuksen uutta mallia, jotta paikallis- ja alueviranomaiset voisivat osallistua Pariisin sopimuksen velvoitteiden täytäntöönpanoon.

Ympäristölainsäädäntö on yksi aloista, joilla kunnilla ja alueilla on entistä enemmän toimivaltuuksia ja joilla ne ovat yhä aktiivisemmin mukana lainsäädännön täytäntöönpanossa Euroopassa. Euroopan alueiden komitean jäsenet ovat hyväksyneet esittelijä Andrew Cooperin (UK, EA) laatiman lausunnon ympäristöpolitiikan täytäntöönpanon arvioinnista Euroopassa.

Lausunnossa tuodaan esiin puutteita ympäristölainsäädännön täytäntöönpanossa. Näitä ovat paikallis-, alue- ja valtiotason viranomaisten välinen tehoton koordinointi, hallinnollisten valmiuksien puute, riittämätön rahoitus ja säännösten noudattamisen varmistamismekanismien riittämättömyys.

Komitean jäsenet ovat esittäneet joukon suosituksia, kuten jäsenvaltion ja sen paikallis- ja alueviranomaisten välisen järjestelmällisen vuoropuhelun käynnistäminen. AK kehottaa vahvistamaan IMPEL-verkostoa ja laajentamaan kansallisia IMPEL-verkostoja. IMPEL on Euroopan unionin verkko ympäristölainsäädännön voimaansaattamiseksi ja täytäntöönpanemiseksi.

AK kehottaa Euroopan komissiota laatimaan yhteiset menettelytavat ympäristöpolitiikan täytäntöönpanon arviointiin liittyvää kansallista vuoropuhelua varten ja antamaan suuntaviivoja paikallis- ja alueviranomaisten rajoittamattoman osallistumisen varmistamiseksi prosessin kaikissa vaiheissa.

EU:n kunnat ja alueet kehottavat jäsenvaltioita ja alue- ja paikallisviranomaisia toteuttamaan pikaisia täytäntöönpanotoimia ja ottamaan käyttöön oikeasuhtaisia ja varoittavia seuraamuksia EU:n ympäristölainsäädännön rikkomisesta. AK kehottaa jäsenvaltioita helpottamaan kansallisten arviointien kaltaisten paikallisten ja alueellisten ympäristöpolitiikan täytäntöönpanon arviointien laatimista. AK vaatii valtiollisia sekä alue- ja paikallisviranomaisia puuttumaan korruptioon ja varmistamaan oikeusjärjestelmien moitteettoman toiminnan.

EU:n alueiden ja kuntien kokous kehottaa painokkaasti Euroopan komissiota ottamaan ilmastonmuutoksen osaksi EU:n ympäristölainsäädännön täytäntöönpanon seuraavaa tarkistusta ja sisällyttämään siihen ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja siihen mukautumiseen tähtääviä toimia. Ensimmäisessä arvioinnissa keskitytään jätehuoltoon, luonnon ja biologisen monimuotoisuuden suojeluun, ilmanlaatuun, meluun sekä vedenlaatuun ja vesihuoltoon.

Esittelijä Andrew Cooper (UK/, EA) totesi seuraavaa: ”Paikallisten hallintotahojen saavuttamaa hiilidioksidipäästöjen alentamista on mitattava ja sitä on arvostettava ja edistettävä. Kansallisesti määriteltyjen panosten lisäksi on perustettava paikallisesti määriteltyjen panosten järjestelmä, jotta päästökuilua voidaan kaventaa.”

Cooper, joka on Kirkleesin valtuuston jäsen, lisäsi, että ”paikallisesti määritellyt panokset auttavat rajoittamaan maapallon lämpötilan nousun 1,5 asteeseen, ja järjestelmän avulla voisimme myös määritellä korkeampia mutta saavutettavissa olevia tavoitteita, joita on vielä jäljellä”. Andrew Cooperin aloite paikallisesti määritellyistä tavoitteista on Marco Dusin (IT, PES) ilmastorahoituksesta laatiman lausunnon mukainen ja saa siitä tukea.

AK kehottaa Euroopan komissiota kehittämään yhteistyössä asianomaisten kansallisten viranomaisten, Euroopan alueiden komitean, EU:n kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimuksen edustajien, maailmanlaajuisen kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimuksen edustajien ja ICLEI-verkoston kanssa paikallisesti ja alueellisesti määritettävän panostuksen käsitettä ja menetelmiä sen ottamiseksi käyttöön, jotta voidaan edistää Pariisin COP21-ilmastosopimuksessa sovittujen ilmastonmuutostavoitteiden toteutumista. Alussa mukaan tulisi muutamia paikallis- ja alueyhteisöjä, jotka osallistuvat toimintaan vapaaehtoiselta pohjalta konseptin toimivuuden testaamiseksi.

Taustatietoa

AK:n suositukset EU:n ympäristölainsäädännön täytäntöönpanon parantamisesta perustuvat EU:n ympäristöpolitiikkaa ja -lainsäädäntöä käsittelevän ympäristöpolitiikan täytäntöönpanon arviointipaketin arviointiraporttiin (helmikuu 2017). Pakettiin sisältyy 28 maakohtaista raporttia ja se on luettavissa täällä.

Yksityiskohtainen yhteenveto tuloksista eri politiikanaloilla: ks. Euroopan parlamentin tutkimuspalvelun muistio 03/2017 Environmental Implementation Review. Se on laadittu AK:n pyynnöstä parlamentin ja AK:n välisen yhteistyösopimuksen nojalla.

AK tilasi lausunnon tueksi selvityksen aiheesta ”Tehokas monitasoinen ympäristöalan hallinto EU:n ympäristölainsäädännön täytäntöönpanon parantamiseksi”. Sitä odotettiin syyskuun 2017 puoleenväliin mennessä.

Euroopan alueiden komitea ja Euroopan komissio tekevät ympäristölainsäädännön täytäntöönpanoa koskevaa tiivistä yhteistyötä ympäristöyhteistyön yhteisen teknisen foorumin kautta. Annetussa lausunnossa todetaan, että ympäristölainsäädännön täytäntöönpanon tarkistus tarjoaa kunnille ja alueille tilaisuuden edistää yhteistyötä Euroopan parlamentin kanssa. Sen lisäarvona on, että se yhdistää lainsäädäntävallan käyttäjien intressit sekä päätöksentekijöiden ja täytäntöönpanevien viranomaisten kokemukset. EU:n paikalliset hallintotahot haluavat edistää AK:n ENVE-valiokunnan ja EP:n ENVI-valiokunnan yhteiskokouksia.

Yhteyshenkilö:

David Crous

+32 470879929

@david.crous@cor.europa.eu

Jaa :