Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
Paikallis- ja aluepäättäjät haluavat edistää eurooppalaisia arvoja koulutuksessa demokratiaan kohdistuvien uhkien torjumiseksi  

Kansalaisia lähimpänä olevana hallintotasona EU:n paikallis- ja alueviranomaisilla on ratkaiseva rooli pyrittäessä edistämään eurooppalaisia arvoja ja kansalaisten osallistumista demokraattisiin prosesseihin. Paikallis- ja aluepäättäjät ovat samaa mieltä siitä, että on kiireellistä edistää eurooppalaista demokratiaa koulutuksen avulla, kuten kansalaiset ovat kehottaneet Euroopan tulevaisuutta käsittelevän konferenssin yhteydessä. Tämä oli tärkein viesti keskustelussa, joka käytiin eurooppalaisten arvojen edistämisestä koulutuksen avulla EU:n kansalaisuuden vahvistamiseksi Euroopan alueiden komitean (AK) täysistunnossa 28. huhtikuuta 2022. AK:n jäsenet hyväksyivät myös demokratian ja vaalien luotettavuuden vahvistamista käsittelevän lausunnon, jossa korostetaan avoimen, oikeudenmukaisen, moniarvoisen ja demokraattisen osallistumisen tarvetta paikallis- ja aluetasolla.

Eurooppalaisten demokraattisten arvojen edistäminen on erityisen tärkeää, jotta voidaan torjua demokratiaan kohdistuvia uhkia, ja sen olisi oltava keskeinen osatekijä kaikkien EU:n kansalaisten koulutuksessa. Kunhan Euroopan tulevaisuutta käsittelevän konferenssin loppupäätelmät ovat saatavilla, voidaan odottaa, että kansalaisten suosituksia, jotka koskevat EU:ta ja erityisesti sen demokraattisia prosesseja käsittelevän koulutuksen vähimmäistason käyttöönottoa, seurataan edelleen.

AK:n täysistunnossa käydyssä keskustelussa ”Eurooppalaisten arvojen edistäminen koulutuksen avulla EU:n kansalaisuuden edistämiseksi” paikallis- ja aluepäättäjät vahvistivat olevansa valmiita hyödyntämään olemassa olevia hyviä käytäntöjään ja kehittämään – alhaalta ylöspäin suuntautuvaa lähestymistapaa noudattaen, vapaaehtoiselta pohjalta ja täysin toissijaisuusperiaatteen mukaisesti – yhteisiä välineitä kansalaiskasvatuksen edistämiseksi, jotta voidaan syventää kansalaisten ymmärrystä demokratiasta ja eurooppalaisista arvoista ja edistää keskustelua Euroopan unionista. He huomauttivat myös, että innovatiiviset opetusmateriaalit ja -resurssit hyödyttäisivät kouluja ja muita oppilaitoksia tässä tehtävässä.Tätä varten AK on käynnistänyt parhaisiin käytäntöihin liittyviä esimerkkejä koskevan ehdotuspyynnön, ja se on jäsentensä kanssa kerännyt esimerkkejä sadoista tällaisista aloitteista eri puolilla Eurooppaa sijaitsevilta alueilta.

Apostolos Tzitzikostas, AK:n puheenjohtaja, kreikkalaisen Keski-Makedonian aluejohtaja ja paikallis- ja alueviranomaisten valtuuskunnan johtaja Euroopan tulevaisuutta käsittelevän konferenssin täysistunnossa, totesi: ”Ukrainan sota on osoittanut, että rauha ja demokratia eivät ole itsestäänselvyyksiä Euroopassa. Meidän paikallis- ja aluetason johtajina on annettava nuorille tietoa ja kannustettava heitä keskustelemaan Euroopan unionista. Tavoitteena on edistää kansalaisuutta ja vahvistaa heidän sitoutumistaan. Emme voi tukea Eurooppaa, ellemme huolehdi siitä päivittäin. Sen vuoksi on kehitettävä eurooppalainen kansalaiskasvatuksen opetussuunnitelma eurooppalaisten demokraattisten arvojen, kriittisen ajattelun ja medialukutaidon edistämiseksi. Tämä lisää tietoisuutta Eurooppa-hankkeesta sekä kansalaisten ja erityisesti nuorten osallistumista EU:n demokraattisiin prosesseihin.”

Demokratiasta ja väestökehityksestä vastaava Euroopan komission varapuheenjohtaja Dubravka Šuica totesi: ”Entisenä kaupunginjohtajana ja opettajana suhtaudun myönteisesti Euroopan alueiden komitean kehotukseen edistää eurooppalaisia arvoja, identiteettejä ja kansalaisuutta paikallis- ja aluetasolla koulutuksen ja kulttuurin avulla. Tietoon perustuvat keskustelut edellyttävät tiedostavia kansalaisia, ja näin on hyvin varhaisesta vaiheesta lähtien ja koko elämämme ajan. Euroopan tulevaisuutta käsittelevän konferenssin loppuraportti esitetään 9. toukokuuta Strasbourgissa Euroopan parlamentin puhemiehille sekä EU:n neuvoston ja komission puheenjohtajille. Konferenssi juhlistaa arvojamme ja tarjoaa tilaisuuden vapaalle keskustelulle niin, että kansalaiset ovat keskeisessä asemassa, mikä on aivan toista kuin Ukrainan raa’at tapahtumat. On ratkaisevan tärkeää, että Euroopan komissio ja Euroopan alueiden komitea sekä alue- ja paikallisviranomaiset jatkavat tiivistä yhteistyötä tehdäkseen demokratiastamme ja sitä tukevista demokraattisista instituutioista tulevaisuuden tarpeiden mukaisia.”

Euroopan parlamentin jäsen ja kansalaiskasvatuksen toteuttamista koskevan äskettäin laaditun päätöslauselman esittelijä Domènec Ruiz Devesa, joka on myös Euroopan tulevaisuuskonferenssin demokratiatyöryhmän jäsen, totesi: ”Miten kansalaiset voivat sitoutua EU:n tasolla, jos he eivät tunne Eurooppaa​? Meidän on varmistettava, että lapsemme saavat tietämyksen, jonka pohjalta he voivat toimia jo varhaisessa vaiheessa. Sitä pyydettiin Euroopan tulevaisuutta käsittelevässä konferenssissa, ja meidän on toimittava sen mukaisesti. Kun nähdään demokratian taantumisen uhka Euroopassa ja sen ulkopuolella, ei voida tyytyä vahinkojen lievittämiseen. Tarvitaan vaikuttavia ja järjestelmällisiä ratkaisuja, kuten eurooppalaisen kansalaiskasvatuksen opetussuunnitelmaa, jossa valotetaan unionin historiaa, sen arvoja, toimielimiä ja niiden työskentelytapoja."

Vaaleihin osallistuminen ja eurooppalaista demokratiaa ja kansalaisuutta koskeva koulutus liittyvät erottamattomasti toisiinsa. Antamalla lausunnon aiheesta Demokratian ja vaalien luotettavuuden vahvistaminen AK:n jäsenet toivat esiin, että on tarpeen ottaa käyttöön erilaisia etä-äänestysratkaisuja, jotta alue-, jäsenvaltio- ja EU-tason vaaliprosesseista voidaan tehdä osallistavampia ja ympäristöystävällisempiä. He kehottivat ottamaan paikallis- ja aluetason mukaan ”vaalien häiriönsietokykyä koskevaan yhteiseen mekanismiin”, jotta voidaan suojella vaalien koskemattomuutta mahdollisilta uhkilta.

Catanian kunnanvaltuuston jäsen ja mainitun lausunnon esittelijä Vincenzo Bianco (IT, PES) korosti, että ”on olemassa vakavia riskejä, joita olemme todistamassa ja jotka voivat vaarantaa vaalikampanjoiden oikeudenmukaisuuden ja itse vaalien järjestämisen. Tässä yhteydessä voidaan ajatella valeuutisten, rasististen ja syrjivien viestien valtavaa lisääntymistä ja etä-äänestyksen mahdollista väärentämistä. EU:n toimielinten on annettava selkeitä ja tehokkaita vastauksia sekä omaksuttava vakava ja tiukka asenne.”

Lisäksi hän korosti, että kansalaisten osallistumista paikallisiin instituutioihin sekä kuntien ja alueiden osallistumista innovatiivisten äänestysmuotojen ja -välineiden edistämiseen on vahvistettava myös kehittämällä ympäristöystävällisiä ja kestäväpohjaisia tapoja järjestää vaalit.

AK:n jäsenet korostivat tarvetta laatia kohdennettuja aloitteita disinformaation leviämisen torjumiseksi kaikilla tasoilla, ja tässä yhteydessä paikallis- ja alueviranomaiset olisi tunnustettava keskeisiksi kumppaneiksi.

Yhteydenotot:

Theresa Sostmann

P. +32 22822457

Theresa.Sostmann@cor.europa.eu

Jaa :
 
Uutisia aiheesta

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/A-MORE-RESILIENT-INCLUSIVE-AND-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-LEADERS-PROMOTE-EUROPEAN-VALUES-EDUCATION-COUNTER-THREATS-DEMOCRACY.ASPX

A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
26.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-LEADERS-PROMOTE-EUROPEAN-VALUES-EDUCATION-COUNTER-THREATS-DEMOCRACY.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-LEADERS-PROMOTE-EUROPEAN-VALUES-EDUCATION-COUNTER-THREATS-DEMOCRACY.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/FINLANDS-FIGHT-AGAINST-HOMELESSNESS-IS-REFERENCE-POINT-FOR-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-LEADERS-PROMOTE-EUROPEAN-VALUES-EDUCATION-COUNTER-THREATS-DEMOCRACY.ASPX

Suomi ja Tampere näyttävät EU:lle mallia asunnottomuuden torjunnassa
Suomi ja Tampere näyttävät EU:lle mallia asunnottomuuden torjunnassa
21.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EUROPCOM2023-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-LEADERS-PROMOTE-EUROPEAN-VALUES-EDUCATION-COUNTER-THREATS-DEMOCRACY.ASPX

Join us for EuroPCom 2023!
Join us for EuroPCom 2023!
19.04.2023