Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
Paikallispäättäjät vastustavat markkinoiden vapauttamista ja kilpailua vesiverkoissa  

Euroopan alueiden komitea kannattaa Euroopan komission 1. helmikuuta 2018 esittämää uutta säädösehdotusta, jolla tarkistetaan juomavesidirektiiviä. Komitean mielestä sen keskeisissä osissa on kuitenkin puutteita. Jäsenet vaativat yhtenäistä Euroopan laajuista järjestelmää juomaveden kanssa kosketuksissa olevien materiaalien ja tuotteiden testaamiseksi ja arvioimiseksi. Lisäksi kunnat ja alueet peräänkuuluttavat mikromuovien tarkkaa seurantaa, sillä ne ovat ilmeinen terveysriski. Jäsenet ovat samaa mieltä siitä, että EU:n tulee estää vedenjakelun vapauttaminen ja kilpailu vesiverkoissa, sillä puhdas ja terveellinen juomavesi on julkinen peruspalvelu.

Juomavesidirektiivin uudelleenlaadinta on osa kiertotaloutta koskevaa EU:n toimintasuunnitelmaa. Se myös vastaa joulukuussa 2013 esitettyyn ensimmäiseen vaatimukset täyttäneeseen eurooppalaiseen kansalaisaloitteeseen ”Vesi on perusoikeus”, jossa miltei 2 miljoonaa kansalaista pyysi Euroopan komissiota parantamaan lainsäädäntöä puhtaan ja terveellisen juomaveden yleisen saatavuuden turvaamiseksi julkisena peruspalveluna.

Hessenin osavaltion Eurooppa-asioista vastaavan valtiosihteerin Mark Weinmeisterin (EPP, DE) johdolla laadittu lausunto ihmisten käyttöön tarkoitetun veden laadusta hyväksyttiin täysistunnossa 16. toukokuuta. ”Vesi on välttämätöntä elämälle, ja on paikallis- ja alueviranomaisten tehtävä huolehtia sen riittävästä, turvallisesta ja kattavasta tarjonnasta”, hän totesi täysistunnossa. ”Turvallisen ja terveellisen veden saanti on julkisista peruspalveluista olennaisin. Meidän on siksi oltava kunnianhimoisempia ja saatettava EU:n direktiivi WHO:n suuntaviivojen mukaiseksi.”

Euroopan komission ehdotus pyrkii turvaamaan korkealaatuisen juomaveden saanti kaikille kuluttajille YK:n kestävän kehityksen tavoitteen 6 mukaisesti. Kunnat ja alueet varoittavat hyväksytyssä lausunnossa kuitenkin lainsäätäjiä useista mahdollisista täytäntöönpano-ongelmista.

"Komission ehdottama jopa 10–25-kertainen talousveden näytemäärien lisääminen ei ole järkevää. Näin merkittävä näytemäärien lisäys kasvattaa huomattavasti vesihuollon kustannuksia eikä se korreloi turvallisuuden parantumisen kanssa vaan voisi jopa johtaa Suomen pieniä vesiosuuskuntia ja kuntien vesihuoltolaitoksia talousvaikeuksiin", AK:n ympäristövaliokunnan ja Espoon kaupunginvaltuuston jäsen Sirpa Hertell (vihr/EPP) toteaa.

Euroopan alueiden komitean jäsenet:

• eivät kannata Euroopan komission ehdotusta poistaa lainsäädännöstä osoitinmuuttujat, jotka asettavat juomavedelle hajuun, makuun ja käsittelymenetelmiin liittyviä hygieenisiä vaatimuksia, vaan vaativat niiden palauttamista.

• vaativat EU:n lainsäätäjiä korjaamaan ehdotusta ja varmistamaan, että kaikille kuluttajille tarjotaan samantasoista terveydensuojelua ja samanlaatuista juomavettä, sillä säädösehdotus ei kata vesilähteitä, jotka tuottavat alle 10 m3 päivässä tai joista otetaan vettä alle 50 henkilön tarpeisiin, jollei vettä tarjota osana kaupallista tai julkista toimintaa.

• pyytävät Euroopan komissiota luettelemaan ja määrittelemään kaikki direktiivin kattamat erikokoiset vedentoimittajat ottaen huomioon, että alle 500 m3 vuorokaudessa toimittaviin juomaveden toimittajiin sovellettavien raportointia ja seurantatiheyttä koskevien vaatimusten on oltava oikeasuhteisia ja tarkoituksenmukaisia.

• kehottavat varmistamaan, että terveydelle aiheutuva vaara määräytyy muuttujien arvojen ylityksen perusteella oikeasuhtaisesti ja WHO:n varovaisuusperiaatteen mukaisesti, ja pyytävät Euroopan komissiota asettamaan korkeammat, WHO:n suositusten mukaiset muuttujien arvot.

• pyytävät palauttamaan uuteen ehdotukseen varovaisuusperiaatteen sekä säännökset tietyille jäsenvaltioille myönnettävistä poikkeuksista.

• ovat huolissaan siitä, ettei mikromuovien mittaamiseen ja niiden terveysvaikutusten määrittämiseen ole yhteisiä menetelmiä.

• toteavat, ettei Euroopan komission ehdotuksessa määritellä käsitettä ”varovaisuusperiaatteen mukaiset vertailuarvot”.

Paikallis- ja aluehallinnon viranomaiset ovat toimivaltaisia ihmisten käyttöön tarkoitetun vesihuollon ja vedenjakelun alalla, joten niillä on keskeinen rooli turvallisen ja terveellisen hanaveden saannin turvaamisessa kaikille kansalaisille. Uuden direktiivin tulee luoda kehys ja tarjota mekanismit paikallisviranomaisten tukemiseksi tämän tavoitteen saavuttamisessa.

Lisätietoja:

Ihmisten käyttöön tarkoitetun veden laatua säännellään EU:ssa nykyisin direktiivillä 98/83/EY. Euroopan komissio antoi 1. helmikuuta 2018 ehdotuksen juomavesidirektiivin tarkistamisesta tarkoituksenaan parantaa juomaveden laatua ja saatavuutta sekä kansalaisille suunnattua tiedotusta.

”Vesi on perusoikeus” on ensimmäinen eurooppalainen kansalaisaloite, joka on saanut vaaditun allekirjoittajamäärän (asianmukaisesti validoidut allekirjoitukset vähintään miljoonalta eurooppalaiselta vähintään seitsemästä jäsenvaltiosta). Aloite toimitettiin komissiolle 20.12.2013. Aloitteessa katsotaan, että EU-lainsäädännön tulisi edellyttää kansallisilta hallituksilta toimia, joilla kaikille kansalaisille voidaan taata puhtaan ja riittävän juomaveden saanti sekä sanitaatio. Aloitteen vaatimukset ovat: 1. EU:n toimielimet ja jäsenvaltiot velvoitetaan takaamaan, että kaikki asukkaat saavat nauttia oikeudestaan veteen ja sanitaatioon. 2. Vedenjakelua ja vesivarojen hallintaa ei saa alistaa "sisämarkkinasääntöjen" mukaiseen ohjaukseen eikä vesihuollon palveluita tule vapauttaa markkinoiden säädeltäviksi. 3. EU lisää ponnisteluitaan, jotta vedensaanti ja sanitaatio tulisivat maailmanlaajuisesti kaikkien saataville. Lisätietoa aloitteesta:

Yhteyshenkilö: David Crous | david.crous@cor.europa.eu | P. +32 470881037

Jaa :
 
Uutisia aiheesta

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/HL42---TIMISOARA-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-REJECT-LIBERALISATION-AND-COMPETITION-IN-WATER-NETWORKS.ASPX

Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
22.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/JOIN-THE-EUCOUNCILLORS-NETWORK.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-REJECT-LIBERALISATION-AND-COMPETITION-IN-WATER-NETWORKS.ASPX

Liity #EUCouncillors-verkostoon
Liity #EUCouncillors-verkostoon
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-REJECT-LIBERALISATION-AND-COMPETITION-IN-WATER-NETWORKS.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/REDUCE-POLLUTION-SAVE-LIVES-ENVIRONMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-REJECT-LIBERALISATION-AND-COMPETITION-IN-WATER-NETWORKS.ASPX

Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-AND-EUROPEAN-LAWMAKERS-FORM-A-UNITED-FRONT-IN-COMBATING-DISINFORMATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-REJECT-LIBERALISATION-AND-COMPETITION-IN-WATER-NETWORKS.ASPX

Local, regional and European lawmakers form a united front in combating disinformation on the ground and call for increased funding to defend democracy
Local, regional and European lawmakers form a united front in combating disinformation on the ground and call for increased funding to defend democracy
05.07.2023