Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
Paikallispäättäjät ja komissaari Günther Oettinger: EU:n talousarvio olisi hyväksyttävä ennen Euroopan parlamentin vaaleja  

Paikallis- ja aluetason poliitikot ja EU:n budjettiasioista vastaava komissaari Günther Oettinger kehottivat Euroopan alueiden komiteassa Brysselissä käydyssä keskustelussa sopimaan uudesta monivuotisesta rahoituskehyksestä – jossa asetetaan vuotuiset menokatot kaikille EU:n toimintapolitiikoille vuosiksi 2021–2027 – ennen seuraavia, vuonna 2019 pidettäviä Euroopan parlamentin vaaleja, jotta voidaan varmistaa, että EU:n tuki kansalaisten ja yritysten hyväksi jatkuu.

EU:n paikallis- ja aluetason päättäjät tukevat komission pyrkimyksiä lisätä koulutukseen, tutkimukseen, nuorisoon ja muuttoliikkeen hoitoon suunnattuja investointeja ja kannattavat ehdotettuja toimia, joilla on tarkoitus vähentää EU:n talousarvion riippuvuutta jäsenvaltioiden maksuosuuksista. Samalla alueiden ja kuntien edustajat kuitenkin korostavat, että koheesiopolitiikkaan ehdotettu 10 prosentin leikkaus heikentää heidän mahdollisuuksiaan puuttua eroihin ja lisätä innovointia unionin paikallisyhteisöjen keskuudessa.

Riittävän rahoituksen saatavuuden lisäksi EU:n paikallis- ja aluetason päättäjät korostivat tarvetta määritellä asianmukaisesti, mikä rooli alueilla ja kunnilla on EU:n tulevien toimintapolitiikkojen toteuttamisessa, jotta synergiaa ja EU-politiikan vaikutuksia voidaan parantaa. Tältä kannalta ratkaiseva askel ovat uusia rahastoasetuksia koskevat komission ehdotukset, jotka on määrä julkaista toukokuun lopussa tai kesäkuun alussa.

Euroopan alueiden komitean puheenjohtaja Karl-Heinz Lambertz totesi: ”EU:n talousarvioesityksessä on asetettu painopisteet oikein, vaikka todellisuudessa tarvitsemme suurempaa budjettia, joka mahdollistaa unionille kunnianhimoisemman tulevaisuuden. Siksi komitea kehottaa nostamaan osuuden 1,3 prosenttiin 27 jäsenvaltion EU:n bruttokansantulosta. On selvää, että EU:n on kyettävä vastaamaan uusiin, esimerkiksi muuttoliikkeeseen ja puolustukseen liittyviin haasteisiin, mutta tämän ei pitäisi tapahtua unionin koheesiopolitiikan kustannuksella. Ratkaisevan tärkeää on nyt nähdä, miten varoja on tarkoitus hallinnoida, ja huolehtia siitä, että yhteisymmärrykseen päästään ajoissa, jotta paikallis- ja alueviranomaiset voivat suunnitella tulevaisuutta.”

Komissaari Günther Oettinger pani alueiden huolet merkille ja kehotti paikallispäättäjiä kääntymään maidensa hallitusten puoleen tuen saamiseksi riittävälle EU-budjetille. Hän myös kehotti AK:n jäseniä kiinnittämään komission ehdotuksen tarkastelun yhteydessä asianmukaista huomiota uusiin ohjelmiin: ”Koheesiorahastot ovat tärkeitä, mutta ne eivät ole ainoa asia. Varoja osoitetaan esimerkiksi tutkimukseen, jota tehdään myös alueilla, ja rajavalvontaan sekä muuttoliikkeen hoitamiseen. Kun kaksinkertaistamme Erasmus+-ohjelman määrärahat, kyse on teidän lapsistanne eikä komission! Älkää siis laskelmia tehdessänne keskittykö pelkästään rakennerahastoihin vaan ottakaa huomioon myös muut ohjelmat, jotka ovat niin ikään hyödyllisiä ja tärkeitä päivittäisen toimintanne kannalta.”

Taustatietoa

#CohesionAlliance

Ajaakseen entistä vahvempaa koheesiopolitiikkaa vuoden 2020 jälkeistä aikaa varten AK on yhdessä EU:n alue- ja paikallisyhteisöjen tärkeimpien järjestöjen kanssa käynnistänyt #CohesionAlliance-kampanjan. Kyse on ruohonjuuritason liikkeestä, johon voivat liittyä kaikki, jotka uskovat, että EU:n koheesiopolitiikan on jatkossakin oltava unionin tulevaisuuden kulmakiviä. Kampanja käynnistyi viime vuoden lokakuussa, ja se on siitä lähtien houkutellut uusia allekirjoittajia joka päivä. Joukossa on muun muassa alue- ja paikallisviranomaisia, elinkeinoelämän järjestöjä, tiedemaailman edustajia, ammattijärjestöjä ja ajatuspajoja.

Lisätietoa #CohesionAlliance-aloitteista, -lausumista ja -kannanotoista on saatavilla osoitteessa https://cohesionalliance.eu.

Yhteyshenkilö:

Pierluigi Boda
P. +32 22822461
Matkap. +32 473851743
pierluigi.boda@cor.europa.eu

Jaa :
 
Uutisia aiheesta

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-CALLS-FOR-A-EUROPEAN-PARTNERSHIP-PACT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-AND-EU-COMMISSIONER-OETTINGER.ASPX

President Cordeiro calls for a European Partnership Pact to make Cohesion Policy simpler and more flexible in the future
President Cordeiro calls for a European Partnership Pact to make Cohesion Policy simpler and more flexible in the future
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/COTER-MEETING-26-SEPT-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-AND-EU-COMMISSIONER-OETTINGER.ASPX

Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/REGIONS-DEMAND-STRONGER-SUPPORT-AND-BETTER-RULES-TO-REINFORCE-COHESION-AND-CROSS-BORDER-COOPERATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-AND-EU-COMMISSIONER-OETTINGER.ASPX

Regions demand stronger support and better rules to reinforce cohesion and cross-border cooperation with neighbouring countries
Regions demand stronger support and better rules to reinforce cohesion and cross-border cooperation with neighbouring countries
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/KOMISSAARI-FERREIRA-TAPASI-SUOMEN-VALTUUSKUNNAN-JASENIA-MIKKELISSA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-AND-EU-COMMISSIONER-OETTINGER.ASPX

Komissaari Ferreira tapasi Suomen valtuuskunnan jäseniä Mikkelissä
Komissaari Ferreira tapasi Suomen valtuuskunnan jäseniä Mikkelissä
22.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-AND-EU-COMMISSIONER-OETTINGER.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023