Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
Vihreän kehityksen ohjelma paikallistasolla: haussa parhaita käytänteitä  

Euroopan alueiden komitea pyytää jäseniään ja nuoria päättäjiä esittämään parhaita käytänteitä vähähiilisten hankkeiden kokoamiseksi, esittelemiseksi, edistämiseksi ja niiden toistamisen vauhdittamiseksi kaikkialla EU:ssa. Onko kuntanne tai alueenne edelläkävijä kestävyyden edistämisessä? Oletteko ylpeä vihreän kehityksen ohjelman painopisteisiin liittyvistä hankkeista, joita olette toteuttamassa yhteisössänne? Siinä tapauksessa tämä pyyntö on osoitettu teille.

Kunnat ja alueet ovat muutosvoimia, joilla voi olla keskeinen rooli vihreän kehityksen ohjelman toteuttamisessa ja EU:n viemisessä kohti ilmastoneutraaliutta. Covid-19-kriisin oloissa on tärkeämpää kuin koskaan osoittaa vähähiilisyyttä edistävien aloitteiden ympäristölliset, taloudelliset ja sosiaaliset hyödyt.

Euroopan alueiden komitea pyytääkin jäseniään ja nuoria päättäjiä esittämään parhaita käytänteitä vähähiilisten hankkeiden kokoamiseksi, esittelemiseksi, edistämiseksi ja niiden toistamisen vauhdittamiseksi kaikkialla EU:ssa.

Paikalliset ja alueelliset hankkeet syötetään verkkoalustalle, jolla esitellään, miten kunnat ja alueet edistävät jo nyt tuloksekkaasti vihreän kehityksen ohjelman painopisteitä ja vihreää elpymistä kestävämmän, osallistavamman ja sopeutumiskykyisemmän yhteiskunnan aikaansaamiseksi.

Hankkeet julkaistaan AK:n interaktiivisella kartalla , ja niistä tiedotetaan EU:n toimielimille, sidosryhmille ja tiedotusvälineille – erityisesti Euroopan alueiden ja kuntien 18. teemaviikon aikana, joka järjestetään lokakuussa 2020. Parhaat käytänteet otetaan myös huomioon vihreän kehityksen ohjelmaa koskevassa raportissa, jonka Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajavaltio Saksa on pyytänyt Euroopan alueiden komiteaa laatimaan vuoden 2020 jälkipuoliskolla.

Nyt, kun EU:n uudesta talousarviosta ja 750 miljardin euron Next Generation EU -elpymisvälineestä on päästy sopuun ja jäsenvaltioilta odotetaan elpymis- ja palautumissuunnitelmia, Euroopan alueiden komitea aikoo osoittaa, miksi kuntien ja alueiden on oltava elpymisstrategian keskipisteessä ja mihin investointeja on ensisijaisesti keskitettävä.

Kuka voi osallistua?

Euroopan alueiden komitean jäsenet ja varajäsenet ja AK:n toteuttaman nuorten päättäjien ohjelman osallistujat.

Mitkä hankkeet ovat soveltuvia?

Jäseniä ja nuoria päättäjiä pyydetään kertomaan äskettäin toteuttamistaan tai käynnissä olevista hankkeista ja aloitteista, jotka edistävät vihreän kehityksen ohjelman täytäntöönpanoa ja vievät Eurooppaa lähemmäs ilmastoneutraaliutta. Toimet voivat liittyä esimerkiksi rakennusten energiatehokkuuteen, uusiutuvien energialähteiden käyttöönottoon, puhtaaseen liikkuvuuteen, biologisen monimuotoisuuden suojeluun tai kiertotalouteen. Kyseeseen tulevat hankkeet, joilla vähennetään hiilidioksidipäästöjä EU:n uuden kasvustrategian eli ilmastoneutraaliuden saavuttamiseen vuoteen 2050 mennessä tähtäävän vihreän kehityksen ohjelman piiriin kuuluvilla aloilla:

  • puhdas energia ja energiatehokkuus (mukaan lukien uusiutuvat energialähteet ja rakennusten kunnostaminen)
  • kestävä liikenne
  • Euroopan luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen
  • kestävä rahoitus ja vihreä teollisuus
  • siirtyminen kiertotalouteen
  • päästötön Eurooppa
  • elintarvikkeet ja maatalous.

Miten voi osallistua? Täyttäkää seuraava sähköinen hakulomake .

Mikä on määräaika? Pyydämme täyttämään hakulomakkeen maanantaihin 21. syyskuuta 2020 mennessä.

Yhteydenotot: enve@cor.europa.eu

Vihreän kehityksen ohjelma paikallistasolla: tästä pääsee vihreän kehityksen ohjelmaa käsittelevään AK:n portaaliin ja tutustumaan Green Deal Going Local -työryhmän työhön.

Jaa :