Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
Vihreän kehityksen ohjelma: EU:n on lisättävä rahoitusta ja tukeuduttava paikallisiin toimijoihin ilmastoneutraaliuden saavuttamiseksi  
Euroopan alueiden komitea pitää koheesiopolitiikkaan liittyvää Euroopan komission rahoitusehdotusta myönteisenä, on samaa mieltä uusien varojen tarpeesta ja kannattaa valtiontukisääntöjen tarkistamista

Euroopan komission 14. tammikuuta esittämissä oikeudenmukaisen siirtymän rahastossa (JTF) ja mekanismissa on otettu huomioon EU:n alueiden ja kuntien kehotukset luoda paikallislähtöisiä välineitä ilmastoneutraaliuteen siirtymistä varten. EU:n paikallis- ja aluetason päättäjät varoittavat kuitenkin nipistämästä varoja EU:n aluerahastoista – koheesiopolitiikasta – ja keskittämästä uuden rahaston hallintoa.

Kestävä Eurooppa -investointiohjelma, jonka odotetaan saavan aikaan biljoonan euron investoinnit vuoteen 2030 mennessä, ja uuden rahaston perustaminen tukemaan hiili-intensiivisestä teollisuudesta riippuvaisten alueiden siirtymistä kohti ilmastoneutraaliutta vastaavat EU:n alueiden ja kuntien vaatimuksia. Euroopan alueiden komitea (AK) on parin viime vuoden ajan perännyt erityistä EU:n rahoitusvälinettä, jonka avulla tuetaan jäsenvaltioiden siirtymistä vähähiiliseen talouteen ja minimoidaan työpaikkojen ja tulojen menettämisen sekä taloudellisen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden hapertumisen riski.

”EU:n ilmastoneutraaliuden varmistaminen vuoteen 2050 mennessä ei ole enää pohtimisen aihe vaan välttämättömyys. Jotta tavoitteeseen päästään, joka alueella ja kunnassa on tehtävä perustavanlaatuisia rakenneuudistuksia. Jäsenvaltioiden tulee nyt osoittaa solidaarisuutta, höllätä kukkaron nyörejä ja tarjota lisärahoitusta, jota hallinnoidaan yhdessä kaikkien hallintotasojen kumppaneiden kanssa”, totesi AK:n puheenjohtaja Karl-Heinz Lambertz . Hän painotti: ”Tämän vuoksi on erittäin tärkeää, että Euroopan komissio on päättänyt perustaa rahaston EU:n koheesiopolitiikan alaisuuteen ja nivoa siihen EU:n nykyiset rakennerahastot. Jotta uudesta rahastosta tulisi menestys, sitä pitää kuitenkin hallinnoida johdonmukaisesti eikä tässä yhteydessä saa keskittää toimivaltuuksia Brysseliin tai muutenkaan EU:n pääkaupunkeihin.”

Rijekan pormestari ja oikeudenmukaisen siirtymän mekanismia käsittelevän AK:n lausunnon esittelijä Vojko Obersnel (PES, HR) totesi budjettivaikutuksista seuraavaa: ”Komissio edellyttää, että JTF-rahaston 7,5 miljardia euroa ovat uutta rahoitusta, jota ei oteta nykyisistä koheesiopolitiikan välineistä. Vaarana on, että puheenjohtajavaltio Suomen ehdottamista koheesiovarojen lisäleikkauksista tulee ratkaisu uuden aloitteen rahoitustarpeiden täyttämiseksi. Komitea ponnistelee yhdessä Euroopan parlamentin ja kaikkien koheesiopolitiikasta hyötyvien sidosryhmien kanssa sen puolesta, ettei tähän päädytä.”

Kestävä Eurooppa -investointiohjelmaa ja oikeudenmukaisen siirtymän rahastoa koskevan ehdotuksen viittaukset voimassa olevien valtiontukisääntöjen tarkistamiseen ovat linjassa AK:n tuoreen oikeudenmukaista siirtymää koskevan kannanoton kanssa. Ne saattavat myös olla ensimmäinen merkittävä vastaus AK:n jo pitkään esillä pitämään kehotukseen soveltaa koheesiopolitiikkaan samaa poikkeusta kuin komission suoraan hallinnoimaan rahoitukseen (esim. Horisontti).

”Annamme arvoa sille, että komissio haluaa tarjota valtiontukisäännöissä enemmän joustoa niille alueille, jotka kärsivät hiilen asteittaisesta käytöstäpoistosta”, sanoi Nordrhein-Westfalenin osavaltion valtiosihteeri ja Euroopan hiilialueiden sosioekonomista rakennemuutosta käsittelevän AK:n lausunnon esittelijä Mark Speich (EPP, DE). Hän lisäsi: ”Komissio reagoi näin AK:n suosituksiin. Nähtäväksi jää, miten tämä jousto voidaan parhaiten toteuttaa. Tulevien valtiontukisääntöjen olisi mahdollistettava myös se, että edistetään yritysten investointeja, joilla lievitetään työpaikkojen menettämisen riskiä. Tämä oikeus tulee taata kaikille alueille, joiden tilannetta hiilestä irtautuminen heikentää.”

Euroopan alueiden komitea antaa oikeudenmukaisen siirtymän rahastoa koskevan lausuntonsa todennäköisesti maaliskuussa.

Yhteyshenkilö:

Nimi

P. +32 <<<<

@cor.europa.eu