Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
Vihreän kehityksen ohjelma: kunnat ja alueet valmiita saavuttamaan tavoitteet  
COP25-kokouksessa Madridissa Euroopan alueiden komitean jäsenet ovat muistuttaneet, että kunnat ja alueet ovat keskeisessä asemassa, jotta EU:n ilmastoneutraalius voidaan saavuttaa.

Euroopan komissio on julkaissut Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa käsittelevän tiedonantonsa ja aikataulun sen toteuttamiseksi. Tulevia toimenpiteitä ovat muun muassa energia- ja ilmastotavoitteiden tarkistaminen ylöspäin sekä ilmastonmuutokseen sopeutumista, ilmanlaatua ja biologisen monimuotoisuuden suojelua koskevat uudet strategiat ja säädökset. Samalla kun COP25-neuvottelut kansainvälisiä hiilimarkkinoita koskevista säännöistä ovat lukkiutuneet, EU:n alue- ja paikallisedustajien kokous kehottaa Pariisin sopimuksen osapuolia edistämään yhteistyötä kuntien ja aluehallinnon kanssa, sillä se on ainoa keino toteuttaa tehokkaita ilmastotoimia ja pysäyttää ilmaston lämpeneminen.

Tiedonannossa vihreän kehityksen ohjelmasta esitetään alustava etenemissuunnitelma keskeisistä politiikoista ja toimenpiteistä, joita tarvitaan, jotta Eurooppa voi siirtyä ilmastoneutraaliuteen vuoteen 2050 mennessä. COP25-ilmastoneuvottelujen viimeiselle viikolle osallistuneet Euroopan alueiden komitean jäsenet muistuttivat siitä, että kunnat ja alueet ovat jo asettaneet kunnianhimoisempia tavoitteita kuin kansalliset hallitukset, ja toistivat olevansa sitoutuneita toteuttamaan kaikki tarvittavat toimet ilmastoneutraaliuteen siirtymiseksi paikallisesti.

Komitean ensimmäinen varapuheenjohtaja ja COP25-kokoukseen osallistuneen AK:n valtuuskunnan johtaja Markku Markkula totesi, että ”Euroopan unionin on säilytettävä johtava asemansa ilmaston lämpenemisen torjunnassa. Tiedonanto vihreän kehityksen ohjelmasta esitetään hyvin sopivana ajankohtana, sillä olemme siirtymässä Pariisin sopimuksen täytäntöönpanoa koskevien neuvottelujen viimeiseen vaiheeseen. AK vahvistaa olevansa sitoutunut edistämään osaltaan täysipainoisesti vihreän kehityksen ohjelman tavoitteita. Samalla on varmistettava, että kunnat ja alueet otetaan kaikilta osin mukaan toimintaan niin, ettei ketään unohdeta.”

AK kutsui nuoria paikallispoliitikkoja COP25-kokouksen alla pidettyyn täysistuntoon. Suomea ryhmässä edustivat Inkoon kaupunginvaltuuston jäsen Henrik Wickström (rkp) ja Lahden kaupunginvaltuuston varajäsen Kimi Uosukainen (sd). Wickström oli paikalla myös Madridissa. "On erittäin tärkeää, että Euroopan kunnat saadaan mukaan ilmastomuutoksen vastaiseen työhön.  Mikäli haluamme saada aikaan pysyvän muutoksen, tulee meidän vaikuttaa asioihin juuri paikallisesti", hän sanoi.

COP25-kokoukseen osallistuvat jäsenet pitivät tiedonantoa vihreän kehityksen ohjelmasta tervetulleena, sillä siinä esitetään kunnianhimoinen ja kattava toimintasuunnitelma, joka yhdistää vihreän kehityksen ohjelman EU:ta ohjaaviin tärkeimpiin talous- ja finanssipoliittisiin mekanismeihin. Jäsenet ovat yhtä mieltä siitä, että Euroopan alueiden komitea on kutsuttava mukaan edessä olevaan, lukuisia säädöshankkeita koskevaan työskentelyyn. Tämä koskee muun muassa energiatehokkuutta, uusiutuvia energialähteitä, liikkuvuutta, kiertotaloutta, metsiä ja sinistä taloutta.

AK:n päätöslauselma vihreän kehityksen ohjelmasta (5. joulukuuta):

AK ehdottaa kuntien ja alueiden, Euroopan komission ja jäsenvaltioiden foorumin perustamista vihreän kehityksen ohjelman täytäntöönpanon seurantaa varten.

AK suhtautuu myönteisesti suunnitelmaan nostaa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä koskevat vuoden 2030 tavoitteet 50 prosenttiin ja pyrkimyksiin saavuttaa 55 prosentin tavoite. Komitea pitää kuitenkin valitettavana, ettei tiedonantoon sisälly mainintaa uusiutuvia energialähteitä ja energiatehokkuutta koskevista korkeammista tavoitteista.

AK pitää tervetulleina suunniteltuja toimenpiteitä energiaköyhyyden torjumiseksi, erityisesti esitettyjä rahoitusjärjesteltyjä yksityiskotien kunnostamiseksi sekä koko rakennusalaa koskevaa ”kunnostusaalto”-hanketta.

AK on valmis tekemään yhteistyötä komission ehdottaman ilmastosopimuksen täytäntöönpanemiseksi yhdessä kansalaisten, valtiollisten, alueellisten ja paikallisten viranomaisten sekä EU:n neuvoa-antavien elinten kanssa. Komitea suhtautuu myönteisesti myös mainintaan, jonka mukaan alueet ovat suurimpien haasteiden edessä.

AK on erityisen tyytyväinen oikeudenmukaisen siirtymän mekanismiin, johon sisältyy hiili-intensiivisille alueille ja aloille tarkoitettu oikeudenmukaisen siirtymän rahasto. Se tähdentää kuitenkin, että koheesiovarojen lisäksi tarvitaan lisäresursseja vuosiksi 2021–2027.

Liikenteen osalta AK toistaa kehotuksensa soveltaa saastuttaja maksaa -periaatetta laajemmin ja painottaa tarvetta tarjota käyttäjille vaihtoehtoisia liikkuvuusratkaisuja, jotka ovat kohtuuhintaisempia, helpommin saatavilla olevia, terveellisempiä ja puhtaampia. AK muistuttaa, että kaupungit ja alueet ovat avainasemassa, jotta kyetään siirtymään täysin puhtaaseen liikkuvuuteen.

AK tervehtii vihreän kehityksen ohjelmaa kasvustrategiana, jonka avulla EU:n taloudesta voidaan tehdä hiilineutraali, resurssitehokas ja kilpailukykyinen, mutta pitää valitettavana sitä, ettei kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamiselle ole asetettu määrällisiä tavoitteita.

Vihreän kehityksen ohjelman on oltava kestävämmän maataloustuotannon ja kestävämmällä pohjalla olevan kulutuksen vauhdittaja Euroopan unionissa. AK toistaa kehotuksensa vähentää maatalouden kasvihuonekaasupäästöjä 30 prosenttia ja kaksinkertaistaa luonnonmukaiseen viljelyyn käytettävä maa-alue jäsenvaltioissa vuoteen 2017 verrattuna.

AK suhtautuu myönteisesti eurooppalaista ilmastolakia koskevaan ehdotukseen. Lailla vahvistetaan vuoden 2050 ilmastoneutraaliustavoite ja se on tarkoitus esittää maaliskuussa 2020. Komitea on valmis antamaan panoksensa lainsäädännön nykyisten epäjohdonmukaisuuksien poistamiseen niiden kokemusten pohjalta, joita paikallis- ja alueviranomaisilla on EU:n lainsäädännön ja toimintapolitiikan täytäntöönpanosta.

Lehdistötiedote vihreän kehityksen ohjelmaa koskevasta päätöslauselmasta, jonka Euroopan alueiden komitea antoi täysistunnossaan 5. joulukuuta 2019, on luettavissa täällä .

Yhteyshenkilö: David Crous / david.crous@cor.europa.eu / +32 (0)470881037

Jaa :