Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
Vihreän kehityksen ohjelma paikallistasolla: kunnat ja alueet esittävät taloudellisia ja sosiaalisia toimenpiteitä kansalaisten ja yritysten auttamiseksi yli energiakriisistä  

Toimenpide-ehdotuksina mm. täsmärahoituksen osoittaminen rakennusten energiatehokkuuden parantamiseen, vihreiden investointien rajaaminen julkisen talouden alijäämälaskelmien ulkopuolelle ja jatkuva neuvonpito kansalaisten kanssa ilmastokysymyksistä

Neuvoston hyväksyttyä yleisnäkemyksensä keskeisistä 55-valmiuspaketin asiakirjoistaEuroopan alueiden komitea (AK) antoi neljä lausuntoa, jotka liittyvät suoraan kuntien ja alueiden rooliin Euroopan vihreän kehityksen ohjelman – ilmastoneutraaliuden saavuttamiseen vuoteen 2050 mennessä tähtäävän EU:n kasvustrategian – toteuttamisessa. Lausunnoissa käsitellään taloudellisia ja rahoitukseen liittyviä toimenpiteitä vihreiden talousarvioiden laajentamiseksi paikallistasolla, rakennusten energiatehokkuutta koskevan direktiivin täytäntöönpanoa sekä tarvetta kehittää sosiaalisia toimenpiteitä kaikkein heikoimmassa asemassa olevien suojelemiseksi ja vahvistaa kansalaisten roolia vihreässä siirtymässä.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan tekee EU:lle välttämättömäksi luopua Venäjältä tuotavista fossiilisista polttoaineista ja saavuttaa energiaomavaraisuus. Energian hintojen jyrkkä nousu on lisännyt merkittävästi energia- ja liikenneköyhyyttä kansalaisten keskuudessa. EU:n kuntien ja alueiden kokouksen kesäkuun täysistunnossaan hyväksymissä lausunnoissa ehdotetaan keinoja näihin molempiin keskeisiin haasteisiin vastaamiseksi.

Rakennusten energiatehokkuutta koskevaa direktiiviä käsittelevän lausunnon esittelijä, Auden departementin valtuuston jäsen André Viola (FR, PES) totesi: ”Jotta voimme parantaa selviytymiskykyämme ja saavuttaa ilmastotavoitteemme vuoteen 2050 mennessä, meidän on torjuttava energiaköyhyyttä ja uudistettava energiajärjestelmämme. EU:n rakennuskannan irrottaminen hiilestä on toteutettava kunnianhimoisesti, sillä rakennuksia peruskorjataan vuosisadan puoliväliin mennessä vain kerran! Tarvitsemme tulevaisuuden vaatimukset huomioon ottavan peruskorjaussuunnitelman, joka on kustannuksiltaan kohtuullinen kaikille kansalaisille sekä paikallis- ja alueviranomaisille. Tarkistetussa rakennusten energiatehokkuusdirektiivissä on keskityttävä rakennusten koko elinkaareen ja otettava riittävyysnäkökulma ja materiaalien kiertokäyttö huomioon kaikissa vaiheissa.”Lisätietoja

Ekologiseen siirtymään liittyviä ympäristövaatimuksia ja siirtymän yhteiskunnallista hyväksyttävyyttä käsittelevän lausunnon esittelijä, Łódźin kaupunginjohtaja ja kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimuksen puolalainen lähettiläsHanna Zdanowska (PL, EPP) sanoi: ”Ekologisen siirtymän onnistumisen kannalta ratkaisevaa on luoda EU:n ja jäsenvaltioiden tasolla nopeasti asianmukaiset edellytykset sille, että paikallis- ja alueviranomaiset voivat toteuttaa vihreää kehitystä edistäviä toimia. Vaadimme suoraa EU-rahoitusta kunnille ja alueille, jotta ne voivat toteuttaa vihreän kehityksen ohjelmaa paikallistasolla sekä edistää energialähteiden monipuolistamista ja riippumattomuutta Venäjältä tuotavista fossiilisista polttoaineista. Tässä yhteydessä on parannettava energiatehokkuutta rakennusten perusparannusaallon puitteissa ja nopeutettava uusiutuvien energialähteiden käyttöönottoa Euroopan kunnissa ja alueilla. EU:n ekologisen siirtymän on perustuttava vahvaan yhteiskunnalliseen hyväksyttävyyteen, eikä yhtäkään kansalaista, aluetta tai yritystä saa jättää jälkeen. Ehdotammekin, että ekologisen siirtymän onnistuneen toteutuksen varmistamiseksi pidetään yllä jatkuvaa paikallistason vuoropuhelua ja järjestetään paikallisia ilmastohuippukokouksia.” Lisätietoja

Lausunnon ”Vihreät talousarviot paikallis- ja aluetasolla” esittelijä, Autunin kaupunginjohtaja Vincent Chauvet (FR, Renew Europe) totesi: ”Ilmastonmuutoksella on suuri taloudellinen vaikutus, sillä ympäristökustannukset ovat yhä suurempia. Kunnilla ja alueilla on keskeinen rooli osallistavan vihreän siirtymän toteuttamisessa. Sekä jäsenvaltioiden että EU:n tulee tukea paikallis- ja alueviranomaisia antamalla suoraa rahoitusta ja toteuttamalla konkreettisia toimia. Meidän on sovittava kiireellisesti vihreän budjetoinnin yhteisestä määritelmästä ja jäsennellystä mutta joustavasta eurooppalaisesta kehyksestä, joka auttaa varmistamaan, että budjettikohdat ovat ilmasto- ja ympäristötavoitteiden mukaisia. Vihreä siirtymä tapahtuu paikallistasolla – tai jää kokonaan toteutumatta.”Lisätietoja.Esittelijä Chauvet on mukana Egyptissä marraskuussa järjestettävään seuraavaan maailmanlaajuiseen YK:n ilmastokonferenssiin (COP27) lähtevässä Euroopan alueiden komitean valtuuskunnassa.

Komitea hyväksyi lisäksi Oulun kaupunginvaltuuston jäsenen Mirja Vehkaperän (FI, Renew Europe) valmisteleman lausunnon aiheesta ”EU:n uusi arktista aluetta koskeva strategia”. Esittelijä korosti seuraavaa: ”EU:n rahoitus on kohdennettava tukemaan ja varmistamaan investointien kestävyys arktisella alueella. On pohdittava, miten vihreän kehityksen ohjelma ja 55-valmiuspaketti voidaan panna täytäntöön ottaen huomioon EU:n arktisen alueen erityispiirteet. Esimerkiksi talvimerenkulun erityisolosuhteet arktisella alueella on otettava huomioon päästökaupan yhteydessä. Samalla on tärkeää löytää tasapaino luonnonvarojen vastuullisen kehittämisen ja ympäristönsuojelun välillä, jotta voidaan hyödyntää kattavasti arktisen alueen potentiaalia EU:n vihreän kasvun ja digitaalisen siirtymän edistäjänä. Arktinen alue voi tarjota Euroopalle tietoa, tuotteita, resursseja ja energiaa, jotka ovat ratkaisevan tärkeitä EU:n ilmastotavoitteiden saavuttamisen kannalta.”Lisätietoja

Taustaa:

Rakennukset aiheuttavat EU:ssa 40 prosenttia energian loppukulutuksesta ja 36 prosenttia energiaan liittyvistä kasvihuonekaasupäästöistä. Uuden direktiivin perimmäisenä tavoitteena on irrottaa Euroopan rakennuskanta hiilestä vuoteen 2050 mennessä. Komitea katsoo, että uuden rakennusten energiatehokkuusdirektiivin tulee koskea uusien rakennusten lisäksi myös peruskorjauksia. Komitean hyväksymässä lausunnossa puolletaan André Violan ehdotusta, jonka mukaan fossiilisista polttoaineista olisi luovuttava lämmityksessä ja jäähdytyksessä Euroopan komission ehdottaman vuoden 2027 sijasta jo vuonna 2025. Lisätietoja

Komitea kehottaa Euroopan komissiota tarkistamaan kunnallishallinnon rahoitussääntöjä, keventämään energiatehokkuustoimista ja uusiutuviin energialähteisiin liittyvistä toimista aiheutuvaa kustannustaakkaa sekä yksinkertaistamaan uusien teknologioiden ja liiketoimintamallien sääntelyä ja vähentämään siitä johtuvia esteitä. Komitea ehdottaa useita yhteiskunnallisen hyväksynnän edistämiseen tähtääviä toimenpiteitä, kuten osallistavan hallinnon lisäämistä esimerkiksi osallistavan tulo- ja menosuunnittelun ja paikallisten vuoropuhelujen avulla sekä taloudellisen tuen osoittamista paikallisten ilmastohuippukokousten kaltaisia pysyviä kuulemismekanismeja varten. Lisätietoja

Euroopan alueiden komitea kehottaa Euroopan komissiota ja jäsenvaltioita rajaamaan vihreät investoinnit aluetason julkisen talouden alijäämälaskelmien ja velkarajaa koskevien kultaisten sääntöjen ulkopuolelle ja kannattaa tehokasta, osallistavaa ja läpinäkyvää vihreää budjetointia. Komitea kannustaa omaksumaan vihreässä budjetoinnissa osallistavan toimintamallin, johon kuuluu, että etenkin nuoret kansalaiset pääsevät hallinnoimaan osaa vihreiden hankkeiden toteuttamiseen varatusta vuotuisesta talousarviosta. EU:n alue- ja paikallisedustajien kokous kehottaa perustamaan viranomaisten välisen yhteistyöfoorumin paikallis- ja alueviranomaisten valmiuksien kehittämiseksi, jotta niiden on helpompi viherryttää talousarvioitaan, yhdistellä pieniä hankkeita mittakaavaetujen aikaansaamiseksi ja vaihtaa keskenään hyviä käytäntöjä. Lisätietoja

Euroopan komissio korostaa uudessa arktista aluetta koskevassa EU:n strategiassa arktisen alueen kasvavaa strategista ja geopoliittista merkitystä. Vuoden 2022 alussa julkaistun arvion mukaan EU:n arktisella alueella on vuoteen 2030 mennessä noin 150 miljardin euron investointipotentiaali, josta suuri osa liittyy vihreän siirtymän toteuttamiseen. Painopisteinä ovat hiilineutraaliin teräkseen, akkujen valmistukseen, mineraalien louhintaan ja jatkojalostukseen tehtävät investoinnit, kiertotalous sekä bio- ja tuulienergian tuottaminen. Lisätietoja

Vihreän kehityksen ohjelmaa paikallistasolla koskeva Green Deal Going Local on AK:n aloite, jonka tavoitteena on asettaa kunnat ja alueet EU:n ilmastoneutraaliuteen siirtymisen ytimeen.

Yhteydenotot:

David Crous // david.crous@cor.europa.eu // +32 470881037

Jaa :
 
Uutisia aiheesta

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/GDGL-ECONOMIC-SOCIAL-MEASURES-SUPPORT-ENERGY-CRISIS.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-WORKING-GROUP-ON-MULTIGOVERNANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/GDGL-ECONOMIC-SOCIAL-MEASURES-SUPPORT-ENERGY-CRISIS.ASPX

Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/GDGL-ECONOMIC-SOCIAL-MEASURES-SUPPORT-ENERGY-CRISIS.ASPX

Euroopan unionin on annettava paikallisyhteisöille paremmat valmiudet varautua kriiseihin ja ääri-ilmiöihin
Euroopan unionin on annettava paikallisyhteisöille paremmat valmiudet varautua kriiseihin ja ääri-ilmiöihin
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/GDGL-ECONOMIC-SOCIAL-MEASURES-SUPPORT-ENERGY-CRISIS.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/GDGL-ECONOMIC-SOCIAL-MEASURES-SUPPORT-ENERGY-CRISIS.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023