Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
Komissaari Dalli korosti kuntien ja alueiden työtä monimuotoisuuden ja osallisuuden edistämiseksi ruohonjuuritasolla  

Alue- ja paikallisviranomaisilla on keskeinen rooli Euroopan unionin pyrkimyksissä edistää syrjinnästä vapaita yhteiskuntia, totesi tasa-arvoasioista vastaava Euroopan komission jäsen Helena Dalli Euroopan alueiden komitean jäsenten kanssa käydyssä keskustelussa, jonka aiheena oli monimuotoisuuden edistäminen EU:ssa.

Keskustelu käytiin monimuotoisuuden eurooppalaisen teemakuukauden viimeisellä viikolla. Euroopan unioni perusti teemakuukauden vuonna 2020 monimuotoisuussitoumusten allekirjoittajien EU-tason verkoston 10-vuotisjuhlan kunniaksi juhlistamaan ja edistämään monimuotoisuutta ja osallisuutta. Käymässään keskustelussa AK:n jäsenet ja komissaari tarkastelivat myös paikallis- ja alueviranomaisten edistymistä sukupuolten tasa-arvon edistämisessä sukupuolten tasa-arvoa EU:ssa käsittelevän vuoden 2023 kertomuksen julkaisemisen johdosta.

Euroopan alueiden komitean puheenjohtaja Vasco Alves Cordeiro totesi avauspuheenvuorossaan seuraavaa: ”Euroopan monimuotoisuus on sen rikkaus. Kansalaisten on tunnettava, että heitä kunnioitetaan kaikin tavoin riippumatta siitä, missä he asuvat. Kunnat ja aluehallinnot auttavat panemaan täytäntöön politiikkoja, jotka liittyvät koulutukseen, valistukseen, vähemmistöjen integrointiin ja suojeluun sekä esteettömyyteen. Kuten olemme voineet havaita niiden kaupunkien ansiosta, jotka saivat Euroopan komissiolta vuoden 2023 monimuotoisuuspalkinnon, monet näyttävät jo esimerkkiä tällä alalla. Palkinnot ovat merkittävä tunnustus, ja ne kannustavat muita Euroopan kaupunkeja vahvistamaan osallisuusstrategioitaan.”

Tasa-arvoasioista vastaava komission jäsen Helena Dalli korosti seuraavaa: ”Alueilla ja paikallisviranomaisilla on avainrooli haasteenamme olevan tasa-arvon unionin rakentamisessa. Niillä on hyvät valmiudet toimia nopeasti ja toteuttaa politiikkoja, joilla edistetään osaltaan yhteenkuuluvuuden tunnetta ja yhteisiä arvoja.Niiden toimet osoittavat meille, mikä on tehokasta edistettäessä tasa-arvoa paikallistasolla, ja antavat esimerkkejä parhaista käytännöistä, joilla voidaan tukea toimia EU:n tasolla. Tämän vuoksi olemme kaksinkertaistaneet rahoituksen, jolla tuetaan alueita syrjinnän ja suvaitsemattomuuden torjunnassa.”

AK on ilmaissut täyden tukensa osallisuutta ja monimuotoisuutta edistäville politiikoille ja toimenpiteille, joita on kehitetty Euroopan komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin asettaman ”tasa-arvon unionin rakentamista” koskevan tavoitteen saavuttamiseksi. Komitea on esittänyt erityisiä suosituksia lausunnoissaan seuraavista aiheista: Sukupuolten tasa-arvostrategia 2020–2025, EU:n rasismintorjunnan toimintasuunnitelma 2020–2025, EU:n strategia antisemitismin torjumiseksi ja juutalaisen elämäntavan vaalimiseksi (2021−2030), Romanien tasa-arvoa, osallisuutta ja osallistumista koskeva EU:n strategiakehys 2020–2030, Hlbtiq-henkilöiden tasa-arvoa koskeva strategia 2020–2025 ja Vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva strategia. Lausunnoissaan AK on kehottanut lisäämään resursseja näiden strategioiden täytäntöönpanemiseksi ja pyytänyt komissiota perustamaan toimielinten välisen työryhmän varmistamaan, että viranomaiset unioni-, jäsenvaltio-, alue- ja paikallistasolla tekevät yhteistyötä näillä politiikanaloilla.

Korostaakseen paikallis- ja aluetason roolia asiaan liittyvien strategioiden ja toimenpiteiden täytäntöönpanossa Euroopan komissio on perustanut Euroopan osallisuuden ja monimuotoisuuden pääkaupungit -palkinnon. Palkinto on avoin kaikille paikallis- ja alueviranomaisille, ja sen tarkoituksena on antaa tunnustusta kaupunkien työlle sellaisten ympäristöjen rakentamisessa, jotka antavat kaikille mahdollisuuden tuntea olonsa turvalliseksi ja hyödyntää koko potentiaalinsa. Palkinto käsittää kolme kategoriaa: alle 50 000 asukkaan yhteisöjen paikallishallinnot, yli 50 000 asukkaan yhteisöjen paikallishallinnot sekä erityispalkinto hlbtiq-henkilöiden tasa-arvoa koskeville aloitteille. AK on ollut mukana palkinnon valintalautakunnassa vuodesta 2022.

Yksi palkinnon saajista, Labinin (Kroatia) pormestari Valter Glavičić, käytti puheenvuoron AK:n keskustelussa. Palkinnon myötä Labinille annettiin tunnustus sen pyrkimyksistä luoda osallistava ympäristö etnisille vähemmistöille – pääasiassa bosnialaisille, serbialaisille ja italialaisille, jotka asettuivat Labiniin hiilikaivosten aikakaudella.

Taustatietoa:

Monimuotoisuuden eurooppalainen teemakuukausi 2023 järjestetään toukokuussa.Tänä vuonna siinä keskitytään työyhteisöjen monimuotoisuuteen ja osallistavien työympäristöjen edistämiseen. Kuukausi lisää tietoisuutta siitä, miten monimuotoisuus hyödyttää kaikkia, sillä sen ansiosta uudet ideat, näkökulmat, lahjakkuudet ja taidot voivat kukoistaa, mikä parantaa hyvinvointia ja päätöksentekoa ja lisää tuottavuuden kasvun mahdollisuuksia. Moninaisuuden teemakuukautta johtaa Euroopan komissio yhdessä monimuotoisuussitoumusten allekirjoittajien EU-tason verkoston kanssa, joka kokoaa yhteen 26 kansallista monimuotoisuussitoumusta. Monimuotoisuussitoumukset auttavat julkisen ja yksityisen sektorin organisaatioita suunnittelemaan ja toteuttamaan tehokkaita monimuotoisuutta ja osallisuutta edistäviä toimia työpaikoilla. Tänä vuonna painopisteenä on ”Monimuotoisuuden ja osallisuuden arviointi”.

Euroopan osallisuuden ja monimuotoisuuden pääkaupungit -palkinto on avoin EU:n kaikille paikallisviranomaisille, jotka pyrkivät rakentamaan oikeudenmukaisempia yhteiskuntia edistämällä monimuotoisuutta ja osallisuutta sukupuolen, rodun tai etnisen alkuperän, uskonnon tai vakaumuksen, vammaisuuden, iän tai hlbtiq-identiteetin osalta. Tämän vuoden voittajat, jotka Euroopan komissio julkisti 27. huhtikuuta, tulevat seitsemästä jäsenvaltiosta: Belgiasta, Espanjasta, Italiasta, Kroatiasta, Portugalista, Puolasta ja Suomesta.

AK:n lausunnot tasa-arvon unionin viidestä painopisteestä:

Tausta-aineistoa: täysistunnon esityslista sekä lausunnot ja muutosehdotukset

Suoratoisto: AK:n verkkosivulla

Yhteydenotot:

Lauri Ouvinen

P. +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Jaa :
 
Uutisia aiheesta

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/YOUNG-ELECTED-POLITICIAN-PROGRAMME-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/A-MORE-RESILIENT-INCLUSIVE-AND-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
26.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/ZELENSKYY-PLENARY-MAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX