Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
Paikallispäättäjät yhdistävät voimansa puheenjohtajavaltio Slovenian, komission ja Euroopan parlamentin kanssa nopeuttaakseen EU:n elpymissuunnitelmien toteuttamista  

Ensimmäinen alueellista elpymistä ja selviytymis- ja palautumiskykyä käsittelevä korkean tason foorumi poiki ehdotuksia siitä, miten voitaisiin parantaa hallintoa ja välttää päällekkäisyydet koheesiopolitiikan kanssa.

Alue- ja paikallispäättäjät kokoontuivat Slovenian Lipicaan 24. päivänä syyskuuta keskustelemaan siitä, miten voidaan toteuttaa elvytysinvestointeja oikea-aikaisesti kentällä ja välttää viivästykset ja päällekkäisyydet EU:n eri toimintapolitiikkojen välillä. Talousasioista vastaava komissaari Paolo Gentiloni ja Slovenian valtiovarainministeri Andrej Šircel j sekä Euroopan parlamentin johtavat jäsenet korostivat, että kansallisten elpymissuunnitelmien onnistumisen edellytyksenä on yhteistyö alueiden ja kuntien kanssa.

Euroopan alueiden komitea (AK) ja EU:n neuvoston puheenjohtajavaltio Slovenia olivat yhdessä järjestäneet tämän korkean tason foorumin, jonka avannut AK:n puheenjohtaja Apostolos Tzitzikostas sanoi: ”Elpymis- ja palautumistukivälineen varat ovat ehtimässä jäsenvaltioihin asti. Nyt on meidän yhteinen velvollisuutemme ottaa täysi teho jokaisesta eurosta veronmaksajien varoja, jotka on investoitu elpymiseen. Tarvitsemme todellista kumppanuutta EU-tason, valtiollisten, alueellisten ja paikallisten toimijoiden välillä, vaikka säännökset eivät ole riittävän selkeitä alueiden ja kuntien osallistumisesta puhuttaessa. Komitea seuraa tarkasti välineen täytäntöönpanoa kentällä ja sen koordinointia koheesiopolitiikan kanssa. Kansalaisten odotuksia ja tarpeita ei saa sivuuttaa ylhäältä alaspäin annetuilla päätöksillä.”

Slovenian tasavallan valtiovarainministeri Andrej Šircelj totesi seuraavaa: ”Olen sitä mieltä, että elpymis- ja palautumistukivälineen onnistuneella täytäntöönpanolla voidaan saavuttaa suuria tuloksia, mutta parhaat tulokset vaativat osallistavaa yhteistyötä. Kriisi on opettanut meille, miten tehdä yhteistyötä vaikeina aikoina – paikallisella, alueellisella ja kansainvälisellä tasolla. Nyt meidän on mietittävä, mitä voimme saavuttaa yhteistyöllä lupaavina aikoina, ja suunnattava toimemme vastaavasti.”

Talousasioista vastaava Euroopan komission jäsen Paolo Gentiloni korosti ”AK:n myönteistä panosta elpymis- ja palautumistukivälineen rakenteen viimeistelyyn” ja sitä, että julkisen vallan eri tasojen vahva kumppanuus on erittäin tärkeää kohta käynnistyvässä vaiheessa. ”Yli kaksi kolmasosaa kaikista kansallisista elpymis- ja palautumissuunnitelmista on jo siirtynyt täytäntöönpanovaiheeseen. Paikallis- ja alueviranomaiset ovat keskeisessä asemassa näiden suunnitelmien toteuttamisessa, ja kannustamme jatkuvasti jäsenvaltioita niiden tehokkaaseen osallistamiseen”, hän sanoi. ”Elpymis- ja palautumistukivälineen varojen ja koheesiopolitiikan on täydennettävä, ei korvattava toisiaan: avainsanat ovat täydentävyys ja vastaanottokyky.”

Foorumin keskustelu otetaan huomioon elpymis- ja palautumistukivälineen täytäntöönpanosta laadittavassa AK:n lausunnossa, jonka valmistelutyötä johtaa Rob Jonkman (NL, ECR). Lausunto hyväksyttiin 29. syyskuuta pidettävässä ”talouspolitiikka”-valiokunnan kokouksessa. Komitea on laatinut alustavan arvion kansallisten elpymissuunnitelmien valmistelusta ja esittää havaintonsa pandemian vaikutuksista alue- ja paikallisyhteisöihin EU:n vuotuisessa paikallis- ja aluebarometrissa 2021. Se esitellään 12. lokakuuta, järjestyksessään 19:nnellä Euroopan alueiden ja kuntien teemaviikolla .

Elpymistä ja palautumista tarkastelevan korkean tason foorumin avaus ja ensimmäinen paneelikeskustelu on taltioitu tänne .

Korkean tason foorumi järjestettiin komitean kotipaikan ulkopuolisen AK:n työvaliokunnan kokouksen yhteydessä Lipicassa Sloveniassa. AK:n nuorten päättäjien ohjelma (YEPs) järjesti työvaliokunnan kokouksen edellä koheesiopolitiikkaa käsitelleen tapahtuman, johon osallistui paitsi nuoria paikallispäättäjiä eri puolilta EU:ta myös AK:n jäseniä, kehitys- ja EU:n koheesiopolitiikasta vastaava Slovenian valtiosihteeri Monika Kirbiš Rojs, Euroopan komission edustajia ja muita merkittäviä puhujavieraita.

Nuorten päättäjien ohjelmaan liittyvä tapahtuma oli otsikoitu ”Koheesio arvona: covid-19-pandemian jälkeiseen maailmaan siirtymisen hyvät ja huonot puolet nuorten kannalta”. Siihen voi vielä palata täällä .

ALUEELLISTA ELPYMISTÄ JA SELVIYTYMIS- JA PALAUTUMISKYKYÄ KÄSITTELEVÄN KORKEAN TASON FOORUMIN PUHEENVUOROJA

(esittämisjärjestyksessä):

AK:n slovenialaisvaltuuskunnan varapuheenjohtaja, Murska Sobotan kunnanjohtaja Aleksander Jevšek (SI, PES) totesi, että ”elpymis- ja palautumistukivälineen jokaisen euron tehokas käyttö edellyttää pitkälti kumppanuutta paikallis- ja alueviranomaisten kanssa. Jotta sekä elpymisvälineistä että koheesiopolitiikan ohjelmista peräisin olevia varoja pystytään hyödyntämään parhaalla mahdollisella tavalla, jäsenvaltioiden hallitusvallan on kuunneltava kuntia ja alueita ja luotettava niihin siinä, että varojen käytössä noudatetaan avoimuutta.”

Clonmelin pormestari ja AK:n ”talouspolitiikka”-valiokunnan puheenjohtaja Michael Murphy (IE, EPP) sanoi: ”Kohtaamamme haasteet eivät ole yhteneviä, vaan ne ovat luonteeltaan ja intensiteetiltään erilaisia Euroopan eri alueilla, kaupungeissa, kunnissa ja maaseututienoilla.” Tarvitsemme räätälöityjä ratkaisuja, jotka toteutetaan yhdessä paikallisten tahojen kanssa. Ylhäältä alaspäin kohdistettu näkökulma elpymiseen tarkoittaisi sitä, että investoinnit ja uudistukset eivät ehkä yksinkertaisesti vastaisi käytännössä tarjolla olevia mahdollisuuksia ja arjen haasteita.”

Elpymis- ja palautumisvälinettä käsittelevän AK:n lausunnon esittelijä Rob Jonkman (NL, ECR) sanoi: ”Euroopan elpyminen sekä digitalisaatio ja kestävällä pohjalla oleva siirtymä edellyttävät paikallis- ja alueviranomaisten suoraa osallisuutta. Sen vuoksi näiden tahojen on oltava järjestelmällisesti mukana elpymissuunnitelmien toteuttamisessa. Koska jäsenvaltioiden vihkiytyminen asiaan vaihtelee, meidän on jaettava kokemuksiamme ja otettava oppia toisiltamme.”

Euroopan parlamentin jäsen, teknisen tuen välinettä käsittelevän mietinnön esittelijä Alexandra Geese (DE/GREENS) totesi, että ”sosiaalisesti osallistava, vihreä ja digitaalinen siirtymä asettaa monitahoisia haasteita, joihin vain paikallis- ja alueviranomaisten aktiivinen rooli voi olla vastauksena. Teknisen tuen väline tarjoaa paikallis- ja alueviranomaisille mahdollisuuden tuottaa räätälöityä tietoa: pyytää asiantuntijoita laatimaan tilaustyönä strategioita ja etenemissuunnitelmia, järjestää seminaareja ja työpajoja sekä ottaa oppia toistensa hyvistä käytännöistä. Ilmastonseuranta, sukupuolitietoinen budjetointi ja avoimen lähdekoodin ratkaisut, joilla edistetään digitalisoidun ja leimallisesti kansalaisläheisen hallinnon kehittämistä – tässä vain joitakin esimerkkejä niistä monista tarkoitukseensa sovitetuista ratkaisukeinoista, joita teknisen tuen väline voi olla osaltaan mahdollistamassa.”

Euroopan perifeeristen merellisten alueiden liiton ( CPMR ) varapuheenjohtaja ja Murcian aluehallituksen yritys-, työllisyys- ja yliopistoasian ministeri, alueen tiedotusvastaava María Del Valle Miguelez Santiago totesi, että ”alueet ovat keskeisiä toimijoita EU:n ilmasto- ja digitaalisten prioriteettien toteuttamisessa ja niiden toimivalta niveltyy useiden elpymissuunnitelmien tavoitteisiin. Alueet, joilla on selkeä käsitys investointitarpeista alue- ja paikallistasolla, ansaitsevat oman roolinsa asianomaisilla poliittisilla päätöksentekofoorumeilla elpymisrahoituksen määrittelemiseksi ja toteuttamiseksi. Tästä syystä voimme tulevina kuukausina tuottaa lisäarvoa EU:n varojen tehokasta käyttöä ja toivottujen tavoitteiden saavuttamista ajatellen.”

Vihreän kehityksen ohjelmaa paikallistasolla käsittelevän AK:n työryhmän jäsen Hanna Zdanowska (PL, EPP) totesi: ”75 prosenttia EU:n kansalaisista asuu kaupungeissa, jotka ovat pääasiallisia kasvihuonekaasupäästöjen lähteitä. Ne ovat kuitenkin myös toimeliaisuuden ja innovoinnin keskuksia ja resursseja sekä ilmastonmuutoksen hillitsemisen että siihen sopeutumisen alalla. Glasgow’ssa järjestettävä maailmanlaajuinen ilmastotoimia käsittelevä foorumi tarjoaa paikallis- ja aluetason päättäjille merkittävän tilaisuuden esitellä, mihin kunnat ja alueet pystyvät ja mitä ne jo tekevät ilmastoneutraaliuden saavuttamiseksi.”

Slovenian kehitys- ja koheesiopolitiikka-asiain ministeri Zvone Černač totesi: ”Olennaisena tavoitteena ja haasteena on luoda puitteet, joilla yhtäältä varmistetaan synergia lyhyen ja pitkän aikavälin mekanismien välillä ja toisaalta yksinkertaistetaan täytäntöönpanomenettelyjä ja huolehditaan siitä, että paikallis- ja alueviranomaisilla on keskeinen rooli jäsenvaltioiden hallitusten rinnalla.”

AK:n ”alueellinen yhteenkuuluvuuspolitiikka ja talousarvio” -valiokunnan puheenjohtaja Isabelle Boudineau (FR, PES) totesi: ”Eurooppa on toteuttanut ennenkuulumattoman mittavia toimia pandemian sosiaalisten ja taloudellisten seurausten rajoittamiseksi. Raha ei kuitenkaan tee yksin autuaaksi. Kumppanuus ja monitasoinen hallinto ovat osoittaneet hyötynsä koheesiopolitiikassa – tätä menetelmää ei pidä unohtaa. EU:n toimintapolitiikkojen uudelleenkansallistaminen elpymissuunnitelman varjolla ei ole mikään ratkaisu. Luottakaamme siihen, että alueet kyllä suojelevat kansalaisia ja pk-yrityksiä.”

Aihetta ”Paikallis- ja alueviranomaisten osallistaminen vuosien 2021–2027 kumppanuussopimusten ja toimenpideohjelmien valmisteluun” käsittelevän AK:n lausunnon esittelijä Juraj Droba (SK, ECR) totesi: ”Kumppanuus on yhdessä toissijaisuusperiaatteen kanssa kuntien ja alueiden näkökulmasta tärkein periaate, ja meidän on varmistettava, että sitä toteutetaan kaikilta osin uuden ohjelmakauden kaikissa vaiheissa.”

AK:n ”luonnonvarat”-valiokunnan puheenjohtaja Ulrika Landergren (SE, Renew Europe) puolestaan totesi: ”Olemme jo useiden vuosien ajan havainneet kuilun kaupunkialueiden ja maaseutualueiden saaman huomion ja niille tarjolla olevien varojen välillä kasvavan. Valitettavasti Euroopan komissio hyväksyi pitkän aikavälin visionsa maaseudun kehittämisestä vasta sen jälkeen, kun rahoitusohjelmat oli vahvistettu vuoteen 2027 asti. AK aikoo tukea komission visiointia, mutta emme voi odottaa vuoteen 2028 saakka! Meidän on viipymättä kurottava maaseutu- ja kaupunkialueiden välinen kuilu umpeen.”

Pk-yritysstrategiaa käsittelevän AK:n lausunnon esittelijä Eddy van Hijum (NL, EPP) sanoi: ”Me voimme paikallis- ja alueviranomaisina olla Euroopan komission kumppani ylläpitämällä yhteyksiä pk-yrityksiin ja kauppakamarien kaltaisiin virallisiin paikallistahoihin. Jos mielimme saavuttaa asetetut tavoitteet ja nousta covid-19-pandemiasta vahvistuneina, meidän on toimittava kumppaneina tässä siirtymässä. Meillä kaikilla kotiseutumme pienimmistä pk-yrityksistä aina komissioon saakka on oma tehtävämme siirtymien menestyksekkäässä toteuttamisessa.”

Yhteystaho:

Matteo Miglietta

P. +32 470895382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Jaa :
 
Uutisia aiheesta

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-CALLS-FOR-A-EUROPEAN-PARTNERSHIP-PACT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/FORUM-RECOVERY-SLOVENIA.ASPX

President Cordeiro calls for a European Partnership Pact to make Cohesion Policy simpler and more flexible in the future
President Cordeiro calls for a European Partnership Pact to make Cohesion Policy simpler and more flexible in the future
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/COTER-MEETING-26-SEPT-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/FORUM-RECOVERY-SLOVENIA.ASPX

Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/REGIONS-DEMAND-STRONGER-SUPPORT-AND-BETTER-RULES-TO-REINFORCE-COHESION-AND-CROSS-BORDER-COOPERATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/FORUM-RECOVERY-SLOVENIA.ASPX

Regions demand stronger support and better rules to reinforce cohesion and cross-border cooperation with neighbouring countries
Regions demand stronger support and better rules to reinforce cohesion and cross-border cooperation with neighbouring countries
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/KOMISSAARI-FERREIRA-TAPASI-SUOMEN-VALTUUSKUNNAN-JASENIA-MIKKELISSA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/FORUM-RECOVERY-SLOVENIA.ASPX

Komissaari Ferreira tapasi Suomen valtuuskunnan jäseniä Mikkelissä
Komissaari Ferreira tapasi Suomen valtuuskunnan jäseniä Mikkelissä
22.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/FORUM-RECOVERY-SLOVENIA.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023