Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
Fit for Future -foorumi: EU:n päätöksentekoa on pohdittava uudelleen, jotta tulevaisuuden haasteisiin pystytään vastaamaan paremmin  

Alue- ja paikallistason päättäjät saavat äänensä kuuluviin EU:n lainsäädännön laadinnan ja arvioinnin yhteydessä ja auttavat siten löytämään konkreettisia vastauksia kansalaisten huolenaiheisiin

Fit for Future -foorumin ensimmäinen täysistunto pidettiin Euroopan komission varapuheenjohtajan Maroš Šefčovičin johdolla, ja siihen osallistui kolme Euroopan alueiden komitean (AK) jäsentä: Mark Speich (DE, EPP), Anne Karjalainen (FI, PES) ja Ulrika Landergren (SE, Renew Europe). Fit for Future -foorumi on Euroopan komission paremman sääntelyn agendan keskeinen väline, jonka tavoitteena on vähentää kansalaisiin ja yrityksiin kohdistuvaa tarpeetonta hallinnollista taakkaa ja auttaa varmistamaan, että EU:n lainsäädäntö kestää tulevaisuuden vaatimukset, on digiajanmukaisempaa ja tarjoaa paremmat mahdollisuudet vastata tuleviin haasteisiin.

Euroopan alueiden komitea on mukana Fit for Future -foorumin ”hallitusten edustajien ryhmässä”, johon kuuluu kolme AK:n kuuden valiokunnan puheenjohtajista ja 27 EU:n jäsenvaltioiden hallitusten edustajaa. AK:n oma alueellisten keskusten verkosto (RegHub), joka kerää kunnilta ja alueilta tietoa kohdennettujen kuulemisten kautta ja koostaa sen pohjalta raportteja valittujen EU:n toimintapolitiikkojen täytäntöönpanosta, on yksi foorumin alaryhmistä.

Foorumin ensimmäinen täysistunto tarjosi tilaisuuden alustavaan keskusteluun vuoden 2021 työohjelman aihealueista. Työohjelma on tarkoitus saada valmiiksi kuluvan vuoden loppuun mennessä. Lisäksi istunnossa keskusteltiin foorumin käytännön työskentelytavoista ja sen työjärjestyksestä.

Keravan kaupunginvaltuuston jäsen ja AK:n ”sosiaalipolitiikka, koulutus, työllisyys, tutkimus ja kulttuuri” -valiokunnan (SEDEC) puheenjohtaja Anne Karjalainen (FI, PES) totesi, ”että annamme erittäin paljon arvoa Euroopan komission käytännönläheiselle toimintamallille, joka ilmentää sen sitoutumista toissijaisuusperiaatteen aktiiviseen toteuttamiseen. AK mobilisoi omat verkostonsa, kuten RegHubs-fooruminsa, vahvistaakseen Fit for Future -prosessin alueellista legitiimiyttä ja tuodakseen prosessiin ruohonjuuritason asiantuntemusta. Meidän olisi myös pidettävä huoli siitä, että näemme edelleen metsän puilta: yksityiskohtaisesta lainsäädännöstä käytävissä keskusteluissa ei pidä unohtaa, että kyse on ennen muuta osallistavasta prosessista, jonka on tarkoitus johtaa sellaiseen lainsäädäntöön, jolla voidaan vastata EU:n tärkeimpiin, sosiaalisesti oikeudenmukaista vihreää ja digitaalista siirtymää koskeviin haasteisiin.”

Vuoden 2021 työohjelman osalta keskusteltiin muun muassa seuraavista aihealueista, missä paikallis- ja alueviranomaisten ensi käden kokemus voi auttaa määrittämään mahdolliset pulmakohdat ja erityisongelmat unionin lainsäädännön täytäntöönpanossa: merkintä-, hyväksyntä- ja lupamenettelyihin liittyvän hallinnollisen taakan vähentäminen esimerkiksi maatalouden, terveydenhuollon, valtiontukien tai infrastruktuurin aloilla; tarpeetonta epäjohdonmukaisuutta, monimutkaisuutta ja päällekkäisyyttä aiheuttavien EU:n sääntöjen kartoittaminen; hankkeiden edunsaajien raportointivelvoitteiden yksinkertaistaminen niin, että voitaisiin soveltaa yhden kerran periaatetta; yritysten tukeminen digitaalisten ratkaisujen käyttöönotossa sekä julkisen sektorin nykyaikaistaminen.

Fit for Future -foorumin kokouksen jatkoksi AK äänestää 10. joulukuuta pidettävässä täystunnossaan Euroopan komission vuoden 2021 työohjelmaa koskevasta päätöslauselmastaan. Samalla käydään keskustelu, jonka yhteydessä toimielinten välisistä suhteista ja tulevaisuuden ennakoinnista vastaava varapuheenjohtaja Maroš Šefčovič esittelee komission ensi vuoden työohjelman ja EU:n ensimmäisen strategisen ennakointiraportin.

Taustaa:

Fit for Future -foorumi käynnistettiin 11. toukokuuta 2020. Se on korkean tason asiantuntijaryhmä, joka auttaa Euroopan komissiota yksinkertaistamaan EU:n lainsäädäntöä ja vähentämään sääntelyn aiheuttamia ylimääräisiä hallinnollisia rasitteita ja kustannuksia. Euroopan komissio ottaa huomioon foorumin lausunnot varmistaakseen, että EU:n lainsäädännöllä helpotetaan eikä hankaloiteta ihmisten ja yritysten, erityisesti pk-yritysten, toimintaa. Foorumin työssä keskitytään vuotuisessa työohjelmassa esitettyihin aihealueisiin. Foorumi kerää kunkin aihealueen osalta tietoa, näyttöä ja aineistoa mahdollisuuksista yksinkertaistaa tiettyjä EU:n säädöksiä ja karsia niistä aiheutuvia tarpeettomia kustannuksia vaarantamatta kuitenkaan niiden tavoitteiden saavuttamista. Tältä pohjalta se antaa lausuntoja, joissa kiinnitetään huomiota myös digitalisaatiomahdollisuuksiin ja sääntelyn yksityiskohtaisuuteen. Nämä toimet ovat osa Euroopan komission paremman sääntelyn agendaa.

Euroopan komissio perusti marraskuussa 2017 toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen toteutumista tarkastelevan työryhmän , jolle asetettiin tavoitteeksi

– esittää suosituksia toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteiden soveltamisen parantamiseksi

– määrittää politiikan aloja, joilla tehtäviä voitaisiin jakaa uudelleen tai palauttaa EU-maille

– löytää keinoja ottaa alue- ja paikallisviranomaiset paremmin mukaan EU:n politiikan muotoiluun ja toteuttamiseen.

Työryhmän puheenjohtajana toimi komission ensimmäinen varapuheenjohtaja Frans Timmermans, ja ryhmä koostui kolmesta AK:n edustajasta ja kolmesta kansallisten parlamenttien jäsenestä. Euroopan parlamentti ei nimennyt edustajiaan ryhmään.

Työryhmä antoi loppuraporttinsa ”Uusi työskentelytapa” vuonna 2018. Lähtökohtana on toissijaisuuden aktiivisen toteuttamisen käsite, jolla viitataan siihen, että paikallis- ja aluetason panos otetaan kaikilta osin huomioon, jotta voidaan varmistaa asianmukainen eurooppalainen lisäarvo EU:n lainsäädännön laadinnan, antamisen ja täytäntöönpanon kaikissa vaiheissa.

AK oma alueellisten keskusten verkosto  (RegHub) on Euroopan alueiden ja kuntien verkosto, joka arvioi EU:n toimintapolitiikkojen täytäntöönpanoa. Verkosto koostuu tällä hetkellä 36 ”yhteyspisteestä”. Kyse on paikallis- tai aluehallinnon yhteyshenkilöistä, jotka keräävät sidosryhmiltä teknistä palautetta niiden käytännön kokemuksista EU:n toimintapolitiikkojen täytäntöönpanossa. Näin verkosto tuo paikallisen ja alueellisen näkökulman EU:n päätöksentekoon ja laajentaa sen tietopohjaa.

Yhteyshenkilö:

Lauri Ouvinen

Matkap. +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Jaa :
 
Uutisia aiheesta

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/FIT-FOR-FUTURE-PLATFORM.ASPX

Komissaari Dalli korosti kuntien ja alueiden työtä monimuotoisuuden ja osallisuuden edistämiseksi ruohonjuuritasolla
Komissaari Dalli korosti kuntien ja alueiden työtä monimuotoisuuden ja osallisuuden edistämiseksi ruohonjuuritasolla
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/COR-UNICEF-JOIN-FORCES-SUPPORT-INCLUSION-CHILDREN-UKRAINE-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/FIT-FOR-FUTURE-PLATFORM.ASPX

European Committee of the Regions and UNICEF join forces to support the inclusion of children from Ukraine
European Committee of the Regions and UNICEF join forces to support the inclusion of children from Ukraine
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/COR-JOINS-HIGH-LEVEL-POLITICAL-CONFERENCE-EMBEDDING-HUMAN-RIGHTS-GRASSROOTS-LEVEL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/FIT-FOR-FUTURE-PLATFORM.ASPX

CoR joins the High-level political conference on embedding human rights at grassroots level
CoR joins the High-level political conference on embedding human rights at grassroots level
22.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/LARGER-AND-MORE-RESILIENT-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/FIT-FOR-FUTURE-PLATFORM.ASPX

A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
19.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/8TH-ENLARGEMENT-DAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/FIT-FOR-FUTURE-PLATFORM.ASPX

The 8th Enlargement Day, 4-5 May 2023
The 8th Enlargement Day, 4-5 May 2023
18.04.2023