Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
Fit for Future -foorumin työhön vahva alueellinen painotus  

Foorumin vuoden 2021 työohjelmaan Euroopan alueiden komitean aloitteesta paikallis- ja alueviranomaisten kannalta erityisen tärkeitä aiheita: rajatylittävä terveydenhuolto, julkiset hankinnat, valtiontuet ja ilmanlaatu

Fit for Future -foorumi , jolla pyritään yksinkertaistamaan EU:n lainsäädäntöä ja vähentämään sääntelyn aiheuttamia ylimääräisiä kustannuksia, kokoontui toiseen täysistuntoonsa 4. maaliskuuta toimielinten välisistä suhteista ja tulevaisuuden ennakoinnista vastaavan Euroopan komission varapuheenjohtajan Maroš Šefčovičin johdolla. Kokoukseen osallistui kolme Euroopan alueiden komitean (AK) jäsentä – Mark Speich (DE, EPP), Anne Karjalainen (FI, PES) ja Ulrika Landergren (SE, Renew Europe) – sekä 27 EU:n jäsenvaltioiden edustajaa. Kokouksen tarkoituksena oli keskustella foorumin vuotuisesta työohjelmasta ja sen työjärjestyksestä ja sopia niistä. AK kannatti julkisiin hankintoihin, ilmanlaatua koskevaan lainsäädäntöön, rajatylittävään terveydenhuoltoon ja valtiontukilainsäädäntöön liittyvien aiheiden sisällyttämistä työohjelmaan. Foorumi hyväksyi kaikki nämä ehdotukset.

Fit for Future -foorumi on Euroopan komission paremman sääntelyn agendan tärkein väline, ja sen tarkoituksena on yksinkertaistaa ja nykyaikaistaa EU:n lainsäädäntöä, jotta voidaan vastata paremmin tuleviin haasteisiin ja vähentää samalla byrokratiaa. AK on mukana foorumin työssä sekä tarkistettaessa että arvioitaessa voimassa olevaa EU:n lainsäädäntöä, sillä kolme komitean valiokuntien puheenjohtajaa kuuluu foorumin ja alueellisten keskusten verkoston hallintoelimeen. Verkoston uusi sukupolvi liittyi 3. maaliskuuta foorumiin sen alaryhmänä. Komitea edustaa näin ollen paitsi paikallis- ja alueviranomaisia myös kansalaisia ja yrityksiä, joihin EU:n lainsäädäntö vaikuttaa päivittäin. Tämä tiiviimpi osallistuminen EU:n lainsäädäntäprosessiin on yksi AK:n toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen toteutumista tarkastelevassa työryhmässä tekemän työ tuloksista.

AK esitti 26. marraskuuta 2020 pidetyn foorumin ensimmäisen täysistunnon jälkeen ehdotuksia vuotuista työohjelmaluonnosta varten. Ehdotusten perusteella työohjelmassa otettiin huomioon julkisia hankintoja koskeva lainsäädäntö ja erityisesti sähköisiin hankintoihin liittyvät näkökohdat, ilmanlaatua koskeva lainsäädäntö, potilaiden oikeuksien soveltamisesta rajatylittävässä terveydenhuollossa annettu direktiivi ja valtiontukilainsäädäntö.

Keravan kaupunginvaltuuston jäsen ja AK:n ”sosiaalipolitiikka, koulutus, työllisyys, tutkimus ja kulttuuri” -valiokunnan (SEDEC) puheenjohtaja Anne Karjalainen (FI, PSE) totesi: ”Alueiden komitea haluaa, että Fit for Future - foorumissa hyödynnetään alhaalta ylöspäin suuntautuvaa näkökulmaa sekä jäsentemme ja komitean alueellisten keskusten verkoston asiantuntemusta. Odotamme myös, että Fit for Future - foorumilla annetaan panos kiertotalousajatteluun perustuvaan toimintamalliin EU:n lainsäädännössä politiikan aloilla, jotka kuuluvat tärkeimpiin poliittisiin painopisteisiin, kuten vihreän kehityksen ohjelma ja oikeudenmukaiset siirtymät.”

AK:n alueellisten keskusten verkosto (RegHub) on valmis täyttämään tehtävänsä foorumin alaryhmänä ja asettamaan käyttöön sidosryhmien kokemukset täytäntöönpanosta kentällä. Erityisasemansa ansiosta verkosto kykenee laajentamaan alueiden ja kuntien kannalta merkityksellisten foorumin lausuntojen tietopohjaa. AK ja alueellisten keskusten verkosto ovat myös tyytyväisiä mahdollisuuteen esittää vastedes raportti, johon kerätään alue- ja paikallistasolta palautetta keskeisiä infrastruktuurihankkeita haittaavista lupa- ja suunnitteluvaatimuksista.

Fit for Future - foorumissa on yli 50 jäsentä (muun muassa 27 jäsenvaltiota), ja sen työohjelma noudattelee Euroopan komission vuoden 2021 työohjelman painopisteitä. AK antoi aiheesta päätöslauselman täysistunnossaan 10. joulukuuta.

Taustaa:

Fit for Future -foorumin käynnistyskokous järjestettiin 26. marraskuuta 2020. Foorumi on korkean tason asiantuntijaryhmä, joka auttaa Euroopan komissiota yksinkertaistamaan EU:n lainsäädäntöä ja vähentämään sääntelyn aiheuttamia ylimääräisiä hallinnollisia rasitteita ja kustannuksia. Euroopan komissio ottaa huomioon foorumin lausunnot varmistaakseen, että EU:n lainsäädännöllä helpotetaan eikä hankaloiteta ihmisten ja yritysten, erityisesti pk-yritysten, toimintaa. Foorumin työssä keskitytään vuotuisessa työohjelmassa esitettyihin aihealueisiin. Foorumi kerää kunkin aihealueen osalta tietoa, näyttöä ja aineistoa mahdollisuuksista yksinkertaistaa tiettyjä EU:n säädöksiä ja karsia niistä aiheutuvia tarpeettomia kustannuksia vaarantamatta kuitenkaan niiden tavoitteiden saavuttamista. Tältä pohjalta se antaa lausuntoja, joissa kiinnitetään huomiota myös digitalisaatiomahdollisuuksiin ja sääntelyn yksityiskohtaisuuteen. Nämä toimet ovat osa Euroopan komission paremman sääntelyn agendaa.

AK:n oma alueellisten keskusten verkosto (RegHub) on Euroopan alueiden ja kuntien verkosto, joka arvioi EU:n toimintapolitiikkojen täytäntöönpanoa. Verkoston uusi sukupolvi koostuu tällä hetkellä 46 ”yhteyspisteestä” – niiden määrä on verkoston ensimmäiseen sukupolveen nähden lisääntynyt kymmenellä. Yhteyspisteet ovat paikallis- tai aluehallinnon yhteyshenkilöitä, jotka keräävät sidosryhmiltä teknistä palautetta näiden käytännön kokemuksista EU:n toimintapolitiikkojen täytäntöönpanossa. Näin verkosto tuo paikallisen ja alueellisen näkökulman EU:n päätöksentekoon ja laajentaa sen tietopohjaa.

Euroopan komissio perusti marraskuussa 2017 toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen toteutumista tarkastelevan työryhmän (linkki), jolle asetettiin tavoitteeksi

- esittää suosituksia toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteiden soveltamisen parantamiseksi

- määrittää politiikan aloja, joilla tehtäviä voitaisiin jakaa uudelleen tai palauttaa EU-maille

- löytää keinoja ottaa alue- ja paikallisviranomaiset paremmin mukaan EU:n politiikan muotoiluun ja toteuttamiseen.

Työryhmä antoi loppuraporttinsa ”Uusi työskentelytapa” vuonna 2018. Lähtökohtana on toissijaisuuden aktiivisen toteuttamisen käsite, jolla viitataan siihen, että paikallis- ja aluetason panos otetaan kaikilta osin huomioon, jotta voidaan varmistaa asianmukainen eurooppalainen lisäarvo EU:n lainsäädännön laadinnan, antamisen ja täytäntöönpanon kaikissa vaiheissa.

Yhteyshenkilö:

Lauri Ouvinen

Matkap. +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Jaa :
 
Uutisia aiheesta

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/SUCCESSFUL-REGHUB-WORKSHOP-BRUSSELS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/FIT-FOR-FUTURE-PLATFORM-.ASPX

Successful RegHub Workshop in Brussels
Successful RegHub Workshop in Brussels
07.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/F4F-PLATFORM.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/FIT-FOR-FUTURE-PLATFORM-.ASPX

Feedback from local and regional authorities is crucial for better EU laws
Feedback from local and regional authorities is crucial for better EU laws
06.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-CRIMES-HATE-CRIME-HATE-SPEECH.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/FIT-FOR-FUTURE-PLATFORM-.ASPX

Regional and local leaders demand extending the list of EU crimes to all forms of hate crime and hate speech
Regional and local leaders demand extending the list of EU crimes to all forms of hate crime and hate speech
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CHARTER-YOUTH-DEMOCRACY-BOOST-YOUTH-PARTICIPATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/FIT-FOR-FUTURE-PLATFORM-.ASPX

Euroopan alueiden komitea ja Euroopan nuorisofoorumi yhdistävät voimansa nuorten osallistumisen lisäämiseksi
Euroopan alueiden komitea ja Euroopan nuorisofoorumi yhdistävät voimansa nuorten osallistumisen lisäämiseksi
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/COFE-1-DECEMBER.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/FIT-FOR-FUTURE-PLATFORM-.ASPX

Local and regional authorities are essential to deliver on the recommendations of the Conference on the Future of Europe
Local and regional authorities are essential to deliver on the recommendations of the Conference on the Future of Europe
01.12.2022