Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
Euroopan parlamentti tukee paikallispäättäjien ehdottamia aluekehityksen painopisteitä  
Euroopan aluekehitysrahastoa ja koheesiorahastoa 2021–2027 varten annetut säännöt vastaavat pitkälti Euroopan alueiden komitean ehdotuksia

Vahvempi keskittyminen kestäväpohjaiseen kaupunkikehitykseen ja samalla myös kaupunki- ja maaseutualueiden eroihin, alueelliset kynnysarvot varojen keskittämiseksi tärkeimpiin painopisteisiin temaattisen keskittämisen sijaan kansallisella tasolla, EU:n finanssipoliittisten sääntöjen joustavoittaminen kasvuun tähtäävien investointien lisäämiseksi sekä koordinoinnin parantaminen EU:n muiden politiikanalojen ja investointivälineiden kanssa – näin kuuluu Euroopan parlamentin kanta Euroopan aluekehitysrahastoa ja koheesiorahastoa 2021–2027 varten annetuista säännöistä, ja se vastaa täysin Euroopan alueiden komitean viime joulukuussa esittämiä ehdotuksia.

Euroopan alueiden komitea on tyytyväinen Euroopan aluekehitysrahastoa ja koheesiorahastoa koskevasta asetuksesta saatuun äänestystulokseen Euroopan parlamentin täysistunnossa 27. maaliskuuta. Kyseiset rahastot muodostavat yhdessä EU:n talousarvion vahvimmat investointivälineet. AK:n esittelijän Michiel Rijsberman in (NL, ALDE) ja EP:n esittelijän ja REGI-valiokunnan puheenjohtajan Andrea Cozzolino n hedelmällinen vuoropuhelu ja yhteistyö on mahdollistanut EU:n alueiden ja kuntien painopisteiden ja EP:n lopullisen kannan huomattavan lähentymisen.

EP kannattaa AK:n tavoin resurssien keskittämistä strategisiin poliittisiin tavoitteisiin mutta torjuu komission ehdotuksen asettaa kynnysarvoja aluetason sijaan kansallisella tasolla. Keskitetty kohdentamismekanismi on vastoin koheesiopolitiikan paikkakohtaista lähestymistapaa ja monitasoista hallintoa koskevaa periaatetta. ”Parlamentin tuki alueelliselle keskittämiselle siirtää painopisteen olennaiselle tasolle: mahdollisimman lähelle kansalaisia” , totesi AK:n esittelijä äänestyksen jälkeen.

AK:n tavoin EP:n jäsenet ovat sitä mieltä, että EAKR:n ja ESR+:n on täydennettävä toisiaan voimakkaasti, jotta paikallistasolla voidaan toteuttaa yhdennettyjä aloitteita (yhdennettyjä alueellisia investointeja ja yhteisölähtöisiä paikalliskehitysaloitteita).

Euroopan parlamentti kannattaa ja jopa vahvistaa AK:n ehdotusta osoittaa 6 prosenttia EAKR:n varoista kansallisella tasolla kestäväpohjaiseen kaupunkikehitykseen, sillä parlamentti kehottaa asettamaan vähimmäismäärän 10 prosenttiin. Lisäksi EP ehdottaa, että vähintään 5 prosenttia kansallisesta rahoituksesta varataan Eurostatin NUTS III - alueiksi määrittelemille paikallisyhteisöille, joilla peruspalvelujen saatavuus on vaikeaa ja jotka useimmissa tapauksissa sijaitsevat syrjäisillä ja maaseutualueilla.

Sekä EP että AK ehdottavat, että EAKR:n tukeen oikeutettuihin alueisiin luetaan myös vakavista ja pysyvistä luonnollisista tai väestöön liittyvistä haitoista kärsivät alueet, joilla esimerkiksi väestö ikääntyy ja joiden keskimääräinen väestömäärä vähenee vuosittain. Molemmat toimielimet kehottavat hyödyntämään EAKR:ää, jotta kuntia ja alueita voidaan auttaa kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa paikalliset olosuhteet huomioon ottaen.

EP on myös ottanut lukuun AK:n jo pitkään esittämän kehotuksen ja katsoo, että jäsenvaltioiden tulisi voida tehdä vakaus- ja kasvusopimuksen yhteydessä asianmukaisesti perusteltu pyyntö lisäjoustosta julkisiin menoihin, joita tarvitaan EAKR:stä ja koheesiorahastosta tuettujen investointien yhteisrahoitukseen. Määritellessään vakaus- ja kasvusopimuksen ennalta ehkäisevän tai korjaavan osion mukaisia julkisen talouden sopeuttamistoimia komission on arvioitava huolellisesti tätä pyyntöä ja otettava huomioon EAKR:stä ja koheesiorahastosta yhteisrahoitettujen investointien strateginen merkitys.

EP haluaa myös muuttaa komission ehdotusta ja ottaa käyttöön uusia elementtejä, kuten mahdollisuus käyttää EAKR:n rahoitusta liikkuvan kaluston ostoon, innovatiivisten jätteenkäsittelylaitosten rahoittamiseen, selviytymiskyvyn parantamiseen luonnonkatastrofien varalta tehtäviin investointeihin ja vaarallisten kaatopaikkojen tilanteen vakauttamiseen.

Muut merkittävät muutokset koskevat EAKR:n tai koheesiorahaston varojen siirtämistä muihin EU:n välineisiin. EP katsoo, että EAKR- tai koheesiorahastovarojen 5 prosentin osuuden mahdollisesta siirrosta InvestEU-välineeseen ja EAKR-määrärahojen vielä toisen 5 prosentin osuuden siirrosta komission suoraan hallinnoimiin EU-ohjelmiin tulisi sopia alueiden ja kuntien kanssa ja että siirroissa tulisi ottaa huomioon paikalliset erityistarpeet.

Yhteyshenkilö:

Pierluigi Boda (AK)

P. +32 22822461

Matkap. +32 473851743

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Jaa: