Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
EU:n panostus merten puhdistamiseen on hyväksi liiketoiminnalle  
Paikallis- ja aluepoliitikot kannattavat ehdotuksia päivittää ja yksinkertaistaa toimia satamiin tuotavan aluksilla syntyvän jätteen määrän lisäämiseksi.

Euroopan unionin alueet ja kunnat ovat ilmaisseet kannattavansa suunnitelmia mereen päästetyn muovijätteen ja polttoaineiden määrän vähentämiseksi korostaen, että selkeät säännöt, johdonmukainen määräysten noudattamisen valvonta ja maksujen kohtuullisuus auttaisivat pitämään meret puhtaina. Euroopan alueiden komitea kannattaa EU:n suunnitelmia myös taloudellisista syistä, sillä muutokset auttaisivat matkailualaa ja kiertotalouden kehittämistä.

EU:n paikallis- ja aluepäättäjien kokouksen suositukset ovat panos keskusteluun EU-sääntöjen merkittävästä päivittämisestä, joilla nämä saatetaan yhdenmukaisiksi Marpol-yleissopimukseen (aluksista aiheutuvan meren pilaantumisen ehkäisemisestä tehty kansainvälinen yleissopimus) tehtyjen muutosten kanssa, parannetaan sääntöjen noudattamisen valvontaa ja käsitellään aluksia ja merisatamia koskevia sääntöjä yhdessä. Tarkistus on osa Euroopan komission laajempaa pyrkimystä yksinkertaistaa EU-lainsäädäntöä ja vähentää siitä aiheutuvia kustannuksia.

AK:n lausunnon ” Puhtaat satamat, puhtaat meret – aluksilta peräisin olevan jätteen toimittamiseen tarkoitetut satamassa olevat vastaanottolaitteet ” esittelijä Spyros Spyridon (EL, EPP) totesi: ”Puhtaammat meret tarkoittavat kestävää talouskehitystä, erityisesti matkailualalla, joka on yksi Kreikan talouden kulmakivistä ja hyvin tärkeä ala monissa muissa EU-maissa. Alukset tulisi velvoittaa toimittamaan jätteet merisatamiin, ja kaikkien merisatamien tulisi pystyä käsittelemään jätteitä kohtuullisin kustannuksin. Haasteena on luoda kannustimia toimittaa jätteet satamiin kohdistamatta taloudellista liikarasitetta aluksiin tai ottamatta käyttöön lisää menettelyjä tai muita aikaa vaativia järjestelyjä. Kaiken kaikkiaan nämä tavoitteet saavutetaan komission ehdotuksilla. Lisäksi ehdotuksilla yksinkertaistetaan ja selkeytetään sääntöjä, joten niiden odotetaan poistavan monia epäselvyyksiä kuljettajien, satamaviranomaisten ja jätteen käsittelijöiden kannalta.”

Attican aluetta edustava AK:n kreikkalaisvaltuuskunnan jäsen Spyridon jatkoi: ”Pidämme erityisen kiireellisenä tarvetta puuttua muovijätteen ongelmaan ja toivomme uutena toimena pakokaasujen puhdistusjärjestelmien sisällyttämistä direktiiviin. Muita haasteita ovat joustavuus, maksut ja määräysten noudattamisen valvominen. Satamahallintoon liittyy monia paikallisia ja alueellisia näkökohtia, eikä jätemaksuista tulisi määrätä keskitetysti. Komissio selkeästikin tiedostaa joustavuuden tarpeen, mikä on erittäin myönteistä. Tarvitaan kuitenkin myös vahvaa määräysten noudattamisen valvontaa epäreilun kilpailun ja ”satamien koluamisen” välttämiseksi. On siis luotava yhtenäinen seuraamusjärjestelmä, ja rahtaajia ja satamia on varoitettava erittäin selkeästi seuraamuksista.”

Hän lisäsi, että vaikka AK pitää valitettavana, ettei ehdotuksissa käsitellä jätteen vähentämiskeinoja, ja kritisoi eräitä teknisiä kysymyksiä, komitea toivoisi EU:n pyrkivän laajentamaan lainsäädännön vaikutuksia, niin että EU:n naapurialueiden merisatamilla on hyvät syyt sitoutua vapaaehtoisesti samoihin velvoitteisiin.

Lausunto hyväksyttiin tiettyjen muutosehdotusten kera.

Yhteyshenkilö:

Andrew Gardner

P. +32 473843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Jaa :
 
Uutisia aiheesta

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-WORKING-GROUP-ON-MULTIGOVERNANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-PUSH-TO-CLEAN-UP-THE-SEAS-IS-GOOD-FOR-BUSINESS.ASPX

Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-PUSH-TO-CLEAN-UP-THE-SEAS-IS-GOOD-FOR-BUSINESS.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-PUSH-TO-CLEAN-UP-THE-SEAS-IS-GOOD-FOR-BUSINESS.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-PUSH-TO-CLEAN-UP-THE-SEAS-IS-GOOD-FOR-BUSINESS.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/HG-22-DIGITAL-LOCAL-AND-CIRCULAR-SOLUTIONS-SUPPORTING-THE-ZERO-POLLUTION-AGENDA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-PUSH-TO-CLEAN-UP-THE-SEAS-IS-GOOD-FOR-BUSINESS.ASPX

Digital, local and circular solutions supporting the Zero Pollution agenda
Digital, local and circular solutions supporting the Zero Pollution agenda
20.04.2023