Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
Pysyvä ja järjestelmällinen EU-tason kansalaisvuoropuhelu : miten tästä eteenpäin?  

Euroopan alueiden komitean (AK) puheenjohtaja Karl-Heinz Lambertz ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitean (ETSK) puheenjohtaja Luca Jahier toistivat Bukarestissa 14.–15. maaliskuuta pidetyssä Euroopan alueiden ja kuntien huippukokouksessa , että unionin toimielinten pitäisi perustaa yhdessä seuraavan toimikauden (2019–2024) aikana pysyvä ja järjestelmällinen EU-tason kuulemismekanismi kansalaisia, kuntia, alueita ja kansalaisyhteiskuntaa varten.

Niin EU- ja jäsenvaltio- kuin paikallistasonkin toimielimet ovat pyrkineet viime vuosina vahvistamaan kansalaisten osallistumista, jotta unionin poliittisen päätöksenteon laatu ja avoimuus paranisivat ja sen osakseen saama hyväksyntä laajenisi. EU:n kahden neuvoa-antavan elimen Euroopan talous- ja sosiaalikomitean ja Euroopan alueiden komitean puheenjohtajat Luca Jahier ja Karl-Heinz Lambertz kehottivat Euroopan parlamenttia, Euroopan komissiota ja Eurooppa-neuvostoa perustamaan pysyvän yhteisen mekanismin unionin kansalaisten kuulemista varten.

"Euroopan unioni tarvitsee enemmän kuin koskaan keskeisten periaatteidensa ja arvojensa renessanssia. Tämä koskee myös tapaa, jolla EU:n toimielimet vastaavat kansalaisten esittämiin huoliin ja kutsuvat heidät suoremmin mukaan päätöksentekoon. Kansalaisyhteiskunnan organisaatioilla voi olla tässä keskeinen rooli, ja ne ovat valmiita aloittamaan uudenlaisen vuoropuhelun kansalaisten kanssa" , Luca Jahier sanoi.

"Demokratia alkaa alueiltamme ja kunnistamme. Nämä tasot ovat lähimpänä kansalaisia ja päivittäin tekemisissä heidän kanssaan. Pyydän paikallistason päättäjiä kaikissa EU:n jäsenvaltioissa terästäytymään ja lähtemään vuosittain mukaan aidosti eurooppalaiseen keskusteluun. Tällaisessa keskustelussa olisi keskityttävä kaikkein merkityksellisimpiin aiheisiin, ja sen pohjalta tulee välittää EU:n tasolle palautetta, joka voi olla myös kehotus ryhtyä toimiin. Kuunteleminen ei yksin riitä, jos haluamme tehdä Euroopasta entistä demokraattisemman" , totesi Karl-Heinz Lambertz .

Molemmat puheenjohtajat esiintyivät puhujina Euroopan alueiden ja kuntien huippukokouksessa Bukarestissa 15. maaliskuuta. AK:n ja EU:n puheenjohtajavaltion Romanian järjestämä tapahtuma kokosi yhteen yli 700 kaupunkien ja kuntien johtohenkilöä ja aluehallitusten ja -parlamenttien jäsentä. AK on järjestänyt vuodesta 2015 lähtien runsaat 200 kansalaisvuoropuhelutilaisuutta, joihin on osallistunut 40 000 kansalaista 27 jäsenvaltiosta. ETSK on tavannut kansalaisyhteiskunnan edustajia 27:ssä kansallisen tason kuulemistilaisuudessa, joihin on osallistunut yli tuhat kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden edustajaa.

Taustaa

Eurooppa-neuvosto keskusteli 13.–14. joulukuuta 2018 jäsenvaltioiden hallitusten toimesta pidettyjen 1 700:n Euroopan tulevaisuutta käsitelleen kansalaisten kuulemis- ja vuoropuhelutilaisuuden tuloksista. Puheenjohtaja Jahier ja puheenjohtaja Lambertz reagoivat ensimmäisinä ja ehdottivat ”kansalaisille suunnatun pysyvän ja järjestelmällisen kuulemis- ja vuoropuhelumekanismin” perustamista. Mekanismiin voisivat osallistua alueelliset parlamentit ja edustajakokoukset, paikallisviranomaistahot ja kansalaisyhteiskunnan organisaatiot, ja tavoitteena olisi päästä säännöllisesti vaikuttamaan EU:n poliittiseen sykliin. Unionin toimielimet keskustelevat hankkeesta parhaillaan, ja pyrkimyksenä on käynnistää se ensi vuoden lopussa.

Lisätietoa:

Pysyvä EU-tason mekanismi kansalaisten järjestelmällistä kuulemista ja kansalaisvuoropuhelua varten
Euroopan alueiden ja kuntien kahdeksas huippukokous

Euroopan alueiden ja kuntien kahdeksas huippukokous

Yhteyshenkilö:
Nathalie Vandelle
P. +32 22822499
nathalie.vandelle@cor.europa.eu                

Jaa :