Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
EU:n on tehtävä enemmän yhteistyötä alueiden ja kuntien kanssa terveysasioissa  

Paikallis- ja aluepäättäjät pitävät tarpeellisena vahvistaa EU:n roolia terveydenhuollossa, lisätä yhteistyötä kuntien ja alueiden kanssa sekä uudistaa lääkemarkkinoita, jotta EU voi selviytyä terveyskriiseistä.

Paikallis- ja aluepäättäjät tukevat Euroopan unionin roolin vahvistamista terveyskysymyksissä sekä EU:n suunnitelmia turvata kriittisten lääkkeiden ja laitteiden toimitusvarmuus. Euroopan alueiden komitean täysistunnossa 7.–9 päivä toukokuuta hyväksymissään suosituksissa he katsovat kuitenkin myös, että terveyskriisien torjumiseen tähtäävien EU-suunnitelmien heikko kohta on se, että paikallis- ja alueviranomaisten merkitystä ei huomioida riittävästi, vaikka kahdessa kolmasosassa EU-maista paikallis- ja alueviranomaiset muodostavat terveydenhuoltojärjestelmien kulmakiven.

Mikäli EU:n lainsäätäjät hyväksyvät esitetyt suositukset, ne velvoittaisivat EU:n virastot – kuten Euroopan lääkeviraston ja Euroopan tautienehkäisy- ja - valvontakeskuksen – tekemään tiivistä yhteistyötä paikallis- ja alueviranomaisten kanssa ja hyödyntämään rajatylittävän terveydenhuollon yhteistyön koko potentiaalin. Sen lisäksi, että ehdotuksissa tuetaan lääkinnällisten tuotteiden varmuusvarastojen kehittämistä, niissä kehotetaan kartoittamaan jo ennen pandemiaa esiintyneen lääkepulan syitä osana pyrkimyksiä lisätä huonosti toimivien lääkemarkkinoiden toimitusvarmuutta ja avoimuutta. AK kehottaa myös perustamaan johtavien sairaaloiden huippuosaamisverkoston, joka toimii tartuntatautien tutkimuksen ja hoidon alalla.

Suositukset sisältyvät kolmeen lausuntoon, joista yhdessä arvioidaan Euroopan komission jo esittelemiä Euroopan terveysunionin elementtejä ja kahdessa muussa keskitytään Euroopan tautienehkäisy- ja - valvontakeskukseen sekä Euroopan lääkevirastoon ja EU:n lääkestrategiaan.

Veneton aluevaltuuston puheenjohtaja ja lausunnon Euroopan terveysunioni – EU:n muutosjoustavuuden vahvistaminen esittelijä Roberto Ciambetti (IT, ECR) totesi: ”Paikallis- ja alueviranomaiset vastaavat eriasteisesti terveydenhuollosta 19 jäsenvaltiossa 27:stä, ja ne myös auttavat rahoittamaan terveydenhuoltoa monissa näistä maista. Pandemioita nopeasti hillitsemään kykenevä Euroopan terveysunioni ei ole mahdollinen ilman näiden viranomaisten tiivistä osallistumista. Tarvitsemme johtavien sairaaloiden verkoston, suuremman tuotantokapasiteetin Euroopassa, suuret varmuusvarastot ja parempaa tietoa heikoista kohdista.”

Lausunnon Euroopan lääkestrategia ja lainsäädäntöehdotus Euroopan lääkeviraston toimeksiannon muuttamisesta esittelijä, Taalainmaan alueen alueneuvos Birgitta Sacrédeus (SE, EPP) sanoi: ”Olemme erittäin tyytyväisiä komission käynnistämään potilaskeskeiseen lääkestrategiaan, jolla varmistetaan, että turvallinen, tehokas ja kohtuuhintainen lääkehoito on kaikkialla Euroopassa kaikkien potilaiden saatavilla sekä tavanomaisina aikoina että terveyskriisien aikana. Koska paikallis- ja alueviranomaisilla on usein keskeinen rooli lääkkeiden rahoituksessa, arvioinnissa ja tarjonnassa sekä kriisinhallinnassa ja kriisivalmiudessa, lausunnossa todetaan, että ne on otettava mukaan yhteistyöhön valmisteltaessa komission ehdotuksia lääkealalla.”

Länsi-Pommerin voivodikunnan aluejohtaja ja rajat ylittävien terveysuhkien torjumista koskevaa asetusta sekä Euroopan tautienehkäisy- ja - valvontakeskuksen (ECDC) toimeksiannon muuttamista koskevaa lainsäädäntöehdotusta käsittelevän lausunnon esittelijä Olgierd Geblewicz (PL, EPP) totesi: ”AK katsoo, että alueet on otettava poliittisella tasolla täysimääräisesti mukaan näiden suunnitelmien laatimiseen ja täytäntöönpanoon. Peräänkuulutamme tehokkaita välineitä raja-alueiden, myös Euroopan unionin ulkorajoilla sijaitsevien alueiden, välistä koordinointia varten ja ehdotamme alueidenvälisten rajat ylittävien yhteysryhmien perustamista. Koska AK on Euroopan unionin jäsenvaltioiden paikallis- ja alueviranomaisia edustava toimielin, sen edustajat olisi lisäksi otettava tarkkailijoina mukaan kansanterveysuhkia käsittelevien EU:n tasolla perustettavien kokoonpanojen, toimikuntien ja työryhmien työhön ja erityisesti kansanterveysuhkia käsittelevään neuvoa-antavaan komiteaan.”

Muissa kolmeen lausuntoon sisältyvissä suosituksissaan AK kannattaa alustavasti ajatusta uudesta terveysuhkiin varautumisesta ja reagoimisesta vastaavasta EU:n viranomaisesta ja kehottaa Euroopan komissiota esittämään konkreettisempia ja vahvoja ehdotuksia lääkkeiden toimitusvarmuuden parantamiseksi paikallis- ja aluetason tarpeiden ja kokemusten pohjalta. Se kehottaa komissiota myös korostamaan ehdotuksissaan tietoturvaan liittyviä huolenaiheita. AK kannattaa Euroopan tautienehkäisy- ja - valvontakeskuksen toimeksiannon tarkistamista ja korostaa tarvetta kehittää valmiuksia – esimerkiksi digitaalisen infrastruktuurin ja etälääketieteen alalla – ja kiinnittää huomiota kansainvälisen yhteistyön mahdollisuuksiin raja-alueilla.

Euroopan alueiden komitea hyväksyi verkossa järjestämässään täysistunnossa myös lausunnon alueiden ja kuntien covid-19-kriisin aikana saamista kokemuksista ja opetuksista sekä päätöslauselman vapaasta liikkuvuudesta covid-19-pandemian aikana (digitaalinen vihreä todistus) ja rokotetuotannon lisäämisestä . Päätöslauselmaan sisältyy vaatimus covid-19-infektioiden hoitamista tai ehkäisemistä varten tarkoitettujen lääkkeiden ja lääketieteellisen teknologian patenttisuojan väliaikaisesta keskeyttämisestä. Flanderin parlamentin jäsenen Joke Schauvliegen (BE, EPP) laatimassa lausunnossa, joka koskee kriisistä saatuja opetuksia, käsiteltiin myös kriisin muita kuin lääketieteellisiä näkökohtia keskittyen erityisesti maaseutualueiden ja syrjäisten alueiden kokemuksiin. Tämä Euroopan komission pyytämä lausunto on panos raporttiin, jonka Euroopan komissio laatii Euroopan unionin neuvostolle eli toimielimelle, jossa kunkin EU-maan ministerit kokoontuvat hyväksymään lainsäädäntöä ja koordinoimaan politiikkoja.

Lokakuussa 2020 julkaistussa ensimmäisessä vuotuisessa alue- ja kuntabarometrissa Euroopan alueiden komitea havaitsi merkittäviä eroja terveydenhuollon tarjoamisessa EU:n eri alueiden välillä ja myös saman jäsenvaltion alueiden välillä. Vuotuisen alue- ja kuntabarometrin osana tehdyn kyselyn mukaan eurooppalaiset luottavat alue- ja paikallisviranomaisiin enemmän kuin he luottavat EU:hun tai kansalliseen hallitukseensa ja uskovat, että alue- ja paikallisviranomaisten vaikutusvallan lisääminen vaikuttaisi myönteisesti EU:n kykyyn ratkaista ongelmia. Suurin osa eurooppalaisista pitää terveydenhuoltoa tärkeimpänä niistä politiikanaloista, joilla alue- ja paikallisviranomaisilla tulisi olla enemmän vaikutusvaltaa EU-tason päätöksiä tehtäessä.

Taustatietoja

Euroopan alueiden komitean raportteja ja tutkimuksia : EU:n vuotuinen alue- ja kuntabarometri ( koko raportti ja terveysvaikutukset  lukuina, lokakuu 2020), (Covid-19-kriisin vaikutus alue- ja paikallisviranomaisiin) (AK:n ja OECD:n yhteinen kyselytutkimus, lokakuu 2020), Territorial Impact Assessment: the State of the Cities and Regions in the COVID-19 crisis (Alueellisten vaikutusten arviointi: kuntien ja alueiden tila covid-19-kriisissä) (lokakuu 2020), Regional health policy responses to the COVID crisis (Alueiden terveyspoliittisia ratkaisuja covid-kriisin taltuttamiseksi) (lokakuu 2020), Implementation of the Cross-border Healthcare Directive in the European Regions (Rajatylittävää terveydenhuoltoa koskevan direktiivin täytäntöönpano Euroopan alueilla) (lokakuu 2020)

Paikallisia kokemuksia : AK:n tietojenvaihtofoorumi (paikallis- ja alueviranomaisten kokemuksia pandemian ensimmäisen aallon aikana), Reinventing Cities (Eurocities-järjestön raportti, johon sisältyy kymmeniä esimerkkejä kuntien toimista, aloitteista ja hankkeista)

Yhteyshenkilö:

Andrew Gardner

P. +32 473843981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Jaa :
 
Uutisia aiheesta

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-MUST-WORK-MORE-WITH-REGIONS-AND-CITIES-ON-HEALTH-MATTERS.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-URGE-EUROPEAN-COMMISSION-TO-CREATE-VULNERABILITY-SCOREBOARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-MUST-WORK-MORE-WITH-REGIONS-AND-CITIES-ON-HEALTH-MATTERS.ASPX

Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
31.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-MUST-WORK-MORE-WITH-REGIONS-AND-CITIES-ON-HEALTH-MATTERS.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CLEAR-RULES-DATA-SHARING-FAIR-SHORT-TERM-RENTAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-MUST-WORK-MORE-WITH-REGIONS-AND-CITIES-ON-HEALTH-MATTERS.ASPX

Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
15.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-LOCAL-REGIONAL-LEADERS-CALL-INCREASED-SUPPORT-OUTERMOST-REGIONS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-MUST-WORK-MORE-WITH-REGIONS-AND-CITIES-ON-HEALTH-MATTERS.ASPX

EU local and regional leaders call for increased support for outermost regions
EU local and regional leaders call for increased support for outermost regions
09.02.2023