Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
EU:n on lisättävä lääketuotantokapasiteettiaan  

Paikallis- ja aluepäättäjien kokemuksia pandemian ajalta: riittämättömät tuotantovalmiudet, kaupunki- ja maaseutualueiden välinen pitkään jatkunut eriarvoisuus sekä yhteistyön puute.

Euroopan alueiden komitean jäsenet totesivat 7. toukokuuta, että Euroopan unionin on vähennettävä riippuvuuttaan EU:n ulkopuolisista tuottajista edistämällä kriittisten lääkkeiden ja suojavarusteiden tuotannon palauttamista Eurooppaan. Kehotus ”strategiseen riippumattomuuteen” on yksi komitean suosituksista, jotka esitetään lausunnossa Alueiden ja kuntien covid-19-kriisin aikana saamat kokemukset ja opetukset .

Lausunnon mukaan myös lisäämällä viranomaisyhteistyötä paikallisella, alueellisella, valtakunnallisella ja EU:n tasolla voidaan parantaa unionin kykyä ehkäistä ja hallita terveyskriisejä ja toipua niistä. Suosituksissa kiinnitetään erityistä huomiota maaseutualueiden tilanteeseen. EU:ta kehotetaan painokkaasti joustavoittamaan talousarvio- ja valtiontukisääntöjään ja kaventamaan kaupunki- ja maaseutuyhteisöjen välisiä eroja erityisesti digitaalisen ja liikenneinfrastruktuurin osalta. Paikallis- ja aluepäättäjät kehottavat EU:ta myös ottamaan paikallis- ja alueviranomaiset tiiviimmin mukaan EU:n uusien välineiden, kuten Next Generation EU - elpymissuunnitelmien ja elintarvikekriisin hallintamekanismin, luomiseen.

Flaamilaisen parlamentin jäsen ja lausunnon Alueiden ja kuntien covid-19-kriisin aikana saamat kokemukset ja opetukset esittelijä Joke Schauvliege (BE, EPP) sanoi: ”Lausunto perustuu alueiden, kansalaisyhteiskunnan ja eri alojen asiantuntijoiden laajaan kuulemiseen ja osallistumiseen, ja siitä ilmenee, että covid-19-kriisistä saaduista kokemuksista on otettava laajalti ja vakavasti opiksi. EU:n on esimerkiksi kiinnitettävä enemmän huomiota tiiviiseen yhteistyöhön alue- ja paikallistason kanssa ja osallistettava ne keskusteluihin täysivaltaisina kumppaneina. Euroopan tulevaisuudesta käytävä keskustelu tarjoaa tilaisuuden pohtia laajempaa visiota Euroopasta ja myös EU:n toimivaltaa terveysalalla.”

Euroopan komission pääsihteeri oli pyytänyt AK:lta tätä lausuntoa, ja se otetaan huomioon raportissa, jota komissio valmistelee Euroopan unionin neuvostoa varten. EU-maiden ministerit kokoontuvat neuvostoon hyväksymään lainsäädäntöä ja koordinoimaan toimintapolitiikkoja.

Kehotus tiiviimpään osallistamiseen heijastaa AK:n jo pitkään jatkuneita pyrkimyksiä edistää eri hallintotasojen välistä yhteistyötä. Komitea on myös varoittanut rajojen sulkemisesta pandemian aikana ja tästä erityisesti raja-alueisiin kohdistuvista vaikutuksista. Lisäksi komitea tuo esiin huolensa sen johdosta, että EU:n toimet pandemian torjumiseksi ovat liian keskusjohtoisia ja tähtäävät yhteistyöhön kansallisten viranomaisten kanssa. Lausunnossa esitettyjen suositusten mukaan rajatylittävän yhteistyön olisi oltava osa kaikkia varautumissuunnitelmia ja tulisi perustaa alueidenvälisiä rajatylittäviä yhteysryhmiä rajatylittävän viestinnän ja yhteistyön parantamiseksi jäsenvaltioiden ja raja-alueiden välillä.

Euroopan alueiden komitea hyväksyi etäyhteyksien välityksellä pitämässään täysistunnossa myös päätöslauselman vapaasta liikkuvuudesta covid-19-pandemian aikana (digitaalinen vihreä todistus) ja rokotetuotannon lisäämisestä ja kehottaa siinä muun muassa luopumaan väliaikaisesti lääkeyhtiöiden patenttisuojasta. Lisäksi komitea hyväksyi kolme lausuntoa, joissa keskitytään terveydenhuoltoinfrastruktuurin ja terveyspolitiikan kehittämiseen EU:n tasolla, millä edistettäisiin EU:n pyrkimyksiä saavuttaa strateginen riippumattomuus ja selviytyä terveyskriiseistä. Veneton aluevaltuuston puheenjohtaja Roberto Ciambetti (IT, ECR) on laatinut lausunnon Euroopan terveysunionista , Taalainmaan alueen alueneuvoksen Birgitta Sacrédeusin (SE, EPP) tehtävänä oli esittää suosituksia Euroopan lääkestrategiasta ja Euroopan lääkeviraston toimeksiannon muuttamisesta , ja Länsi-Pommerin voivodikunnan aluejohtaja Olgierd Geblewicz (PL, EPP) on ehdottanut mukautuksia Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen toimeksiantoon ja rajatylittävään terveydenhuoltoon .

Lokakuussa 2020 julkaistussa ensimmäisessä vuotuisessa alue- ja kuntabarometrissa Euroopan alueiden komitea havaitsi merkittäviä eroja terveydenhuollon tarjoamisessa EU:n eri alueiden välillä ja myös saman jäsenvaltion alueiden välillä. Vuotuisen alue- ja kuntabarometrin osana tehdyn kyselyn mukaan eurooppalaiset luottavat alue- ja paikallisviranomaisiin enemmän kuin EU:hun tai kotimaansa hallitukseen ja katsovat, että alue- ja paikallisviranomaisten vaikutusvallan lisääminen vaikuttaisi myönteisesti EU:n kykyyn ratkaista ongelmia. Suurin osa eurooppalaisista pitää terveydenhuoltoa tärkeimpänä niistä politiikanaloista, joilla alue- ja paikallisviranomaisilla tulisi olla enemmän vaikutusvaltaa EU-tason päätöksiä tehtäessä.

Taustaa

Euroopan alueiden komitean raportteja ja tutkimuksia: EU:n vuotuinen alue- ja kuntabarometri ( koko raportti ja terveysvaikutukset  lukuina, lokakuu 2020), The impact of the COVID-19 crisis on regional and local governments (Covid-19-kriisin vaikutus alue- ja paikallisviranomaisiin) (AK:n ja OECD:n yhteinen kyselytutkimus, lokakuu 2020), Territorial Impact Assessment: the State of the Cities and Regions in the COVID-19 crisis (Alueellisten vaikutusten arviointi: kuntien ja alueiden tila covid-19-kriisissä) (lokakuu 2020), Regional health policy responses to the COVID crisis (Alueiden terveyspoliittisia ratkaisuja covid-kriisin taltuttamiseksi) (lokakuu 2020), Implementation of the Cross-border Healthcare Directive in the European regions (Rajatylittävää terveydenhuoltoa koskevan direktiivin täytäntöönpano Euroopan alueilla) (lokakuu 2020)

Paikallisia kokemuksia: AK:n tietojenvaihtofoorumi (paikallis- ja alueviranomaisten kokemuksia pandemian ensimmäisen aallon ajalta), Reinventing Cities (Kuntien uudistaminen) (Eurocities-järjestön raportti, jossa esitellään kymmeniä esimerkkejä kuntien toimista, aloitteista ja hankkeista)

Yhteyshenkilö:

Andrew Gardner

P. +32 473843981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Jaa :
 
Uutisia aiheesta

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/REDUCE-POLLUTION-SAVE-LIVES-ENVIRONMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-MUST-INCREASE-ITS-CAPACITY-TO-PRODUCE-MEDICINES.ASPX

Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-MUST-INCREASE-ITS-CAPACITY-TO-PRODUCE-MEDICINES.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-URGE-EUROPEAN-COMMISSION-TO-CREATE-VULNERABILITY-SCOREBOARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-MUST-INCREASE-ITS-CAPACITY-TO-PRODUCE-MEDICINES.ASPX

Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
31.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-MUST-INCREASE-ITS-CAPACITY-TO-PRODUCE-MEDICINES.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CARE-DORNER.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-MUST-INCREASE-ITS-CAPACITY-TO-PRODUCE-MEDICINES.ASPX

Care sector needs European strategy, CoR members argue
Care sector needs European strategy, CoR members argue
15.02.2023