Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
EU:n covid-19-todistus on tärkeä matkailun elvyttämiseksi, mutta sen on oltava syrjimättömyysperiaatteen ja tiukkojen turvallisuusvaatimusten mukainen  

Alueet ja kunnat kannattavat yksimielisesti yhteisen asiakirjan käyttöä, jotta voidaan helpottaa vapaata liikkumista EU:ssa pandemian aikana ja saadaan vauhditettua matkailualan elpymistä ja siirtymää kohti uudenlaisia, kestäviä matkailumuotoja.

Euroopan alueiden komitean (AK) täysistunto hyväksyi yksimielisesti kaikkien komitean poliittisten ryhmien tukeman päätöslauselman, jossa kannatetaan Euroopan komission ehdotusta ottaa käyttöön uusi ”digitaalinen vihreä todistus”. Alue- ja paikallistason päättäjät katsovat kuitenkin, että asiakirjan nimi olisi selvyyden vuoksi muutettava EU:n covid-19-todistukseksi, kuten Euroopan parlamentti on ehdottanut. He korostavat, että todistus ei saisi olla matkustusasiakirja, ja tähdentävät syrjimättömyyden periaatetta erityisesti rokottamattomien henkilöiden osalta. Matkailu-, hotelli- ja ravintola-alan elpymisestä käydyssä keskustelussa komitean jäsenet sitoutuivat lisäksi pyrkimyksiin muuttaa covid-19-kriisi mahdollisuudeksi ja kääntää matkailun suunta liikamatkailusta uudenlaisiin matkailumuotoihin, jotka ovat turvallisia, kestäviä, joustavia ja Euroopan vihreän kehityksen ohjelman tavoitteiden mukaisia.

AK:n 7. toukokuuta yksimielisesti hyväksymässä päätöslauselmassa kannatetaan Euroopan komission ehdotusta ottaa käyttöön EU:n yhteinen digitaalinen vihreä todistus , jotta voidaan helpottaa rajoittamatonta liikkumista yli valtiorajojen covid-19-pandemian aikana ja saada matkailukausi pelastettua. Todistus voi olla joko digitaalinen tai paperimuodossa, ja se on todiste siitä, että henkilö on rokotettu covid-19-tautia vastaan tai että hän on saanut hiljattain negatiivisen testituloksen tai parantunut tartunnasta. Lisäksi komitea suhtautuu myönteisesti Euroopan parlamentin ehdotukseen muuttaa todistuksen nimi muotoon ”EU:n covid-19-todistus”. Tämä auttaisi ymmärtämään paremmin todistuksen tarkoituksen, jolloin sen käyttöä olisi helpompi edistää kansalaisten keskuudessa.

AK:n puheenjohtaja Apostolos Tzitzikostas korosti, että ”digitaalinen vihreä todistus ei ole ihmelääke mutta se auttaa saamaan eurooppalaiset jälleen liikkeelle, kunhan sen yhteydessä kunnioitetaan yksityisyyttä ja tietosuojaa EU:n lainsäädännön mukaisesti. Euroopan matkailuala ei elvy, ellei meillä ole yhteisiä eurooppalaisia turvallisen matkustamisen sääntöjä.   Tulonmenetysten vaikutukset tuntuvat paikallis- ja alueyhteisöissä jo nyt, eikä niillä yksinkertaisesti ole varaa menettää enää uutta matkailukautta.   Kaikkien hallintotasojen – EU:sta jäsenvaltioihin ja alue- ja paikallishallintoon saakka – on tehtävä yhteistyötä matkailu-, majoitus- ja ravitsemisalan pelastamiseksi.”

Täysistuntokeskustelussa puheenvuoron käyttänyt Oulun kaupunginvaltuuston jäsen Mirja Vehkaperä (kesk/Renew Europe) korosti, että covid-19-pandemian vaikutukset Euroopassa ovat matkailuun mittavat ja osittain pysyvät. "Konkurssiaalto on tulossa, jos pandemia vielä tästä pitkittyy. Tarvitsemme Euroopan ja jäsenmaiden tasolla päätöksiä joilla työpaikat turvataan. Pandemia on saatava hallintaan ja rokotuskattavuus riittäväksi. Vihreä todistus on tärkeä askel matkailun terveysturvallisuuden varmistamiseen", Vehkaperä totesi.

AK:n Vihreät-ryhmän puheenjohtaja Satu Haapanen sanoi: "Luontomatkailu on kasvava ala, koska ihmiset ovat huomanneet luonnon merkityksen hyvinvoinnille ja arvostavat ympäristöystävällistä elämäntapaa. Ihmiset matkustavat entistä enemmän myös oppiakseen ja kouluttaakseen itseään. Myös matkailuun pätee sosiaalinen oikeudenmukaisuus. On tärkeää turvata myös vähävaraisten perheiden mahdollisuus päästä tutustumaan uusiin kulttuureihin ja kieliin ja rikastuttaa omaa elämäänsä."

Paikallis- ja aluepäättäjät painottavat, että digitaalisen vihreän todistuksen ei pitäisi olla edellytys vapaata liikkuvuutta koskevien oikeuksien käyttämiselle eikä myöskään matkustusasiakirja, ja tähdentävät syrjimättömyyden periaatetta erityisesti rokottamattomien henkilöiden osalta. Lisäksi on varmistettava tiukkojen turvallisuusvaatimusten noudattaminen, ja EU:n toimielinten olisi myös selvennettävä, ettei todistus vaikuta rajatyöntekijöiden oikeuteen liikkua vapaasti kodin ja työpaikan välillä pandemian aikana.

Komitean jäsenet toistavat olevansa sitä mieltä, että rokottaminen on tärkein keino saada pandemia hallintaan ja mahdollistaa jälleen vapaa liikkuminen. Siksi he korostavat tarvetta taata yhtäläiset mahdollisuudet rokotteiden saantiin ja kehottavat lisäämään nopeasti rokotetuotantoa Euroopassa. AK esittää , että Euroopan unionin pitäisi kartoittaa uudenlaisia ratkaisuja, esimerkiksi covid-19-infektioiden hoitamiseen tai ehkäisemiseen tarkoitettujen lääkkeiden ja lääketieteellisen teknologian patenttisuojan väliaikaista keskeyttämistä.

Matkailu on yksi niistä aloista, joihin liikkumisvapauden rajoitukset ja muut koronaviruksen leviämisen torjuntatoimet vaikuttavat eniten. Sen osuus EU:n BKT:stä on 10 prosenttia, ja se työllistää 12 prosenttia EU:n työvoimasta. Covid-19-kriisi on kuitenkin aiheuttanut 85–90 prosentin tappiot monille hotelleille, ravintoloille, matkanjärjestäjille, kuljetusyrityksille ja muille vastaaville talouden toimijoille. EU:n majoitusliikkeissä kirjattiin vuonna 2020 yhteensä 1,4 miljardia yöpymistä, mikä on 52 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2019 . Tilanne oli pahin Kyproksessa, Kreikassa ja Maltassa, joissa yöpymismäärät vähenivät yli 70 prosenttia.

Täysistuntokeskusteluun osallistui myös Portugalin matkailuasioista vastaava valtiosihteeri Rita Marques , joka totesi seuraavaa: ”Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajavaltio Portugali on sitoutunut edistämään yhteisiä toimia ja toimintalinjoja, joilla pyritään saamaan matkailu ja matkustus uudelleen käyntiin entistä kestävämmältä, digitaalisemmalta ja kilpailukykyisemmältä pohjalta. Olemme käynnistäneet vuoropuhelun matkailun kestäväpohjaisesta elpymisestä ja laatineet oppaan Euroopan matkailuagendaa 2050 silmällä pitäen. Digitaalinen vihreä todistus osoittaa lyhyellä aikavälillä, että olemme sitoutuneita takaamaan vapaata liikkuvuutta tukevat yhdenmukaiset kriteerit. Tämä on vakaa askel kohti alan elpymistä.”

Euroopan hotelli- ja ravitsemisalan etujärjestön HOTRECin puheenjohtaja Jens Zimmer Christensen sanoi, että ”pandemia on ravistellut Euroopan majoitus-, ravitsemis- ja matkailualaa rajusti eikä toipuminen ole helppoa ja onnistu käden käänteessä. Ovien avaaminen uudelleen ei ole sama asia kuin elpyminen. EU:n ja jäsenvaltioiden on jatkettava yritysten tukemista ja työpaikkojen turvaamista koko kriisin ajan ja sen jälkeenkin. Ala tarvitsee muun muassa oman EU-tason elpymissuunnitelmansa ja matkustusrajoitusten entistä parempaa koordinointia. Olen vakuuttunut siitä, että jos jatkamme yhteistyötä majoitus-, ravitsemis- ja matkailutoiminnan hyväksi, ala selviytyy kriisistä ja voi vauhdittaa vihreää ja digitaalista siirtymää.”

Taustaa:

Euroopan komissio esitti EU:n valtion- ja hallitusten päämiesten julkilausuman pohjalta maaliskuussa 2021 ehdotuksen digitaalisen vihreän todistuksen käyttöönotosta kansalaisten turvallisen vapaan liikkumisen helpottamiseksi EU:ssa covid-19-pandemian aikana. EU:n neuvosto hyväksyi ehdotusta koskevan neuvotteluvaltuutuksensa 14. huhtikuuta ja Euroopan parlamentti oman neuvotteluvaltuutuksensa 29. huhtikuuta . Neuvoston ja parlamentin väliset neuvottelut aloitettiin tällä viikolla , ja seuraava kolmikantakokous pidetään 11. toukokuuta. Tavoitteena on päästä asiasta sopimukseen ennen kesän matkailukautta.

AK on ilmaissut jo covid-19-rokotuskampanjasta helmikuussa 2021 antamassaan päätöslauselmassa tukensa sille, että luodaan standardoitu ja yhteentoimiva todiste lääketieteellisiin tarkoituksiin annetusta rokotteesta, sillä rokotusten todistaminen on lääketieteellinen välttämättömyys.

Lisäksi komitea on tuonut omat toiveensa esiin kahdessa keskeisessä matkailuaiheisessa lausunnossa: vuonna 2020 annettu lausunto, esittelijä Manuel Alejandro Cardenete Flores (ES, Renew Europe) ja vuonna 2016 annettu lausunto, esittelijä Hanspeter Wagner (AT, EPP) . Näihin toiveisiin kuuluu muun muassa

  • sellaisen uuden kestävää matkailua koskevan eurooppalaisen kehyksen laatiminen, joka on linjassa vihreän kehityksen ohjelman ja YK:n Agenda 2030 - toimintaohjelman kanssa
  • toimielinten välisen matkailuasioiden yhteysryhmän sekä Euroopan laajuisen matkailualueiden ja - kaupunkien allianssin ja verkoston perustaminen
  • yhteisten puitteiden luominen EU-kansalaisten digitaalinen matkakortti - ohjelmalle alueiden yhteenkuuluvuuden lisäämiseksi ja matkailun roolin korostamiseksi unionin kansalaisuuden ja eurooppalaisen kulttuurin edistämisessä.

Yhteyshenkilö:

Lauri Ouvinen

P. +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Jaa :
 
Uutisia aiheesta

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/YOUNG-ELECTED-POLITICIAN-PROGRAMME-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-COVID-19-CERTIFICATE-CRUCIAL-REVIVE-REGIONAL-TOURISM-NON-DISCRIMINATORY-RESPECT-HIGH-SECURITY-STANDARDS.ASPX

Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/A-MORE-RESILIENT-INCLUSIVE-AND-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-COVID-19-CERTIFICATE-CRUCIAL-REVIVE-REGIONAL-TOURISM-NON-DISCRIMINATORY-RESPECT-HIGH-SECURITY-STANDARDS.ASPX

A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
26.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-COVID-19-CERTIFICATE-CRUCIAL-REVIVE-REGIONAL-TOURISM-NON-DISCRIMINATORY-RESPECT-HIGH-SECURITY-STANDARDS.ASPX

Komissaari Dalli korosti kuntien ja alueiden työtä monimuotoisuuden ja osallisuuden edistämiseksi ruohonjuuritasolla
Komissaari Dalli korosti kuntien ja alueiden työtä monimuotoisuuden ja osallisuuden edistämiseksi ruohonjuuritasolla
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-COVID-19-CERTIFICATE-CRUCIAL-REVIVE-REGIONAL-TOURISM-NON-DISCRIMINATORY-RESPECT-HIGH-SECURITY-STANDARDS.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-COVID-19-CERTIFICATE-CRUCIAL-REVIVE-REGIONAL-TOURISM-NON-DISCRIMINATORY-RESPECT-HIGH-SECURITY-STANDARDS.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023