Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
Eurooppalaiset ansaitsevat parhaan kuluttajansuojan maailmassa – paikallisviranomaisten vaatimukset  

Kuluttajansuojavälineissä on otettava kattavasti huomioon Euroopan talouden suuret haasteet covid-19-kriisin jälkeen

Euroopan alueiden komitean (AK) jäsenet hyväksyivät lokakuun täysistunnossa uutta kuluttaja-asioiden toimintaohjelmaa käsittelevän lausunnon , jossa korostetaan kuluttajien oikeuksien suojelun merkitystä. Kuluttajien suojelussa on otettava huomioon covid-19-kriisin, ympäristömuutosten, digitalisaation ja globalisaation vaikutukset sekä muita heikommassa asemassa olevien kuluttajien erityistarpeet. Samalla paikallis- ja aluepäättäjät korostavat, että pk-yrityksiä on tuettava digitalisaatiossa ja vihreässä siirtymässä lisäämättä hallinnollisia rasitteita. EU:n rahoitus on keskeisen tärkeää siirtymän varmistamiseksi.

Kulutusmenot muodostivat 52,6 prosenttia Euroopan unionin bruttokansantuotteesta vuonna 2019. Samaan aikaan joka viides kuluttaja ilmoitti, että hänellä oli ainakin yksi syy valittaa jostakin edellisen vuoden aikana tehdystä ostoksesta. Tämä osuus on pysynyt suurelta osin muuttumattomana kymmenen viime vuoden ajan. Kuluttajat tekevät yhä enemmän ostoksia verkossa. Joka kuudes ihminen osti ainakin yhden tuotteen verkossa vuonna 2019. Vaikka verkko-ostaminen on nykyään hyvin yleistä, EU:n säännökset ovat jääneet ajastaan jälkeen. Pandemia on osoittanut korkeatasoisen kuluttajansuojan ja EU:n viranomaisten välisen tiiviin yhteistyön merkityksen. Se on myös paljastanut eräitä puutteita EU:n kuluttajansuojakehyksessä.

Brysselin pääkaupunkialueen parlamentin jäsen ja uutta kuluttaja-asioiden toimintaohjelmaa käsittelevän lausuntoluonnoksen esittelijä Alexia Bertrand   (BE, Renew Europe) totesi: ”Kuluttajansuoja on yksi kansalaisille kaikkien tärkeimmistä ja konkreettisimmista EU:n politiikoista. Euroopan markkinat ovat kuitenkin läpikäyneet monia perustavanlaatuisia muutoksia, ja niiden on vastattava moniin haasteisiin, kuten nykyiseen pandemiaan. Sen vuoksi kuluttajansuojaa on pohdittava uudelleen. Meidän on tunnustettava tarve säilyttää kuluttajien oikeudet ja huolehtia niiden täytäntöönpanosta. Vaikka näihin oikeuksiin nyt vedotaan tai niiden soveltaminen on pakollista, emme saa heikentää niitä mitenkään.”

Euroopan alueiden komitea (AK) korostaa lausunnossaan pandemian aiheuttamia välittömiä haasteita eurooppalaisille kuluttajille ja painottaa voimakkaasti tarvetta vaalia kuluttajien oikeuksia ja alalla voimassa olevaa EU:n säännöstöä ja huolehtia määrätietoisesti niiden täytäntöönpanosta kriisiaikana. Esimerkiksi rautatieliikenteen matkustajien oikeuksien ja velvollisuuksien viimeaikaista vahvistamista olisi laajennettava kuluttajien suojelemiseksi peruutuksilta muilla aloilla, kuten kulttuuri- ja tapahtuma-alalla.

Vihreän kehityksen ohjelman tavoitteiden saavuttaminen edellyttää kestävyysperiaatteiden mukaista kulutusta. EU:n kuluttajilla on keskeinen rooli vihreässä siirtymässä, ja näin ollen AK:n jäsenet olivat yhtä mieltä siitä, että avoimen ja selkeän tiedon tarjoaminen tuotteiden kestävyydestä, korjattavuudesta sekä sosiaalisesta ja ekologisesta jalanjäljestä on olennaisen tärkeää, jotta voidaan tehdä tietoon perustuvia päätöksiä.

Lisäksi paikallis- ja alueviranomaisilla on tärkeä rooli edistettäessä paikallis- ja aluetasolla uusia kulutustottumuksia ja -käyttäytymistä, kuten jakamistaloutta.

Lausunnossa ehdotetaan muun muassa paikallisten käynnissä olevien hankkeiden kartoittamista, jotta voidaan luoda infrastruktuuri lähikorjauspalveluja varten ja tukea liiketoimintamalleja, jotka mahdollistavat palvelun ostamisen tavaran sijaan. Lisäksi ehdotetaan paikallisten ja alueellisten hankkeiden tukemista kuluttajien taloudellisen osaamisen kehittämiseksi myös uusia digitaaliteknologioita ajatellen sekä aloitteita lähikaupan tukemiseksi ja käsiteollisuuden edistämiseksi.

Lausunnossa myös kehotetaan käynnistämään yhteistyö paikallis- ja alueviranomaisten, kuluttajajärjestöjen ja yritysten välillä, jotta nämä voisivat yhdistää voimansa resurssien käyttämiseksi mahdollisimman tehokkaasti.

Taustatietoa:

Uusi kuluttaja-asioiden toimintaohjelma – Euroopan kuluttaja-asioiden toimintaohjelma on Euroopan komission strateginen visio kuluttajapolitiikasta. Euroopan komissio julkaisi 13. marraskuuta 2020 uuden kuluttaja-asioiden toimintaohjelman, joka on sen kuluttajapoliittinen strategia vuosiksi 2020–2025. Strategialla pyritään edistämään toimia viiden pitkän aikavälin painopisteen alalla: vihreä siirtymä, digitaalinen muutos, kuluttajien oikeuksien parantaminen ja täytäntöönpano, tiettyjen kuluttajaryhmien erityistarpeet ja kansainvälinen yhteistyö. Lisäksi siinä ehdotetaan toimenpiteitä, joilla pyritään vastaamaan pandemian aikana esiin tulleisiin välittömiin haasteisiin. Seuraavien viiden vuoden aikana komissio aikoo lisätä kuluttajien vaikutusmahdollisuuksia vihreän siirtymän osalta antamalla heille tietoa tuotteiden kestävyydestä, ottamalla käyttöön korjauttamisoikeuden ja laatimalla ympäristöväittämiä koskevat säännöt. Se aikoo puuttua verkossa toimivien markkinapaikkojen ongelmallisiin käytäntöihin, korjata tuoteturvallisuussäännöissä olevat puutteet erityisesti verkossa myytävien tuotteiden osalta ja parantaa nykyisten sääntöjen täytäntöönpanoa. Samalla se aikoo parantaa muita heikommassa asemassa olevien ryhmien – erityisesti henkilöiden, joilla ei ole internetyhteyttä – sekä lasten suojelua. Se aikoo tarkistaa vähittäispankkitoimintaa koskevia sääntöjä ja parantaa rahoitusneuvontapalveluja jäsenvaltioissa.

Euroopan kuluttaja-asioiden toimintaohjelma – Euroopan komission tiedonanto

Lausunto aiheesta Kuluttajat vahvempaan asemaan , Samuel Azzopardi (MT, PPE)

Yhteyshenkilö:

Wioletta Wojewódzka

P. +32 473843986

wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu

Jaa :
 
Uutisia aiheesta

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/COP15-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-CONSUMER-PROTECTION.ASPX

COP15: European Committee of the Regions formally recognised as key partner to implement the Kunming-Montreal global biodiversity framework
COP15: European Committee of the Regions formally recognised as key partner to implement the Kunming-Montreal global biodiversity framework
19.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/VALEA-JIULUI-DEVELOPMENT-SOCIETY-PROJECT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-CONSUMER-PROTECTION.ASPX

Valea Jiului Development Society Project crowned “Transformative Action of the Year 2022”
Valea Jiului Development Society Project crowned “Transformative Action of the Year 2022”
09.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/MORE-AMBITIOUS-BIODIVERSITY-TARGETS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-CONSUMER-PROTECTION.ASPX

EU cities and regions call for more ambitious biodiversity targets
EU cities and regions call for more ambitious biodiversity targets
09.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/ACTION-PLAN-WITH-EIT-CLIMATE-KIC.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-CONSUMER-PROTECTION.ASPX

Action Plan with EIT Climate KIC
Action Plan with EIT Climate KIC
09.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CLIMATE-COMMITMENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-CONSUMER-PROTECTION.ASPX

The European Committee of the Regions and the European Economic and Social Committee step up their climate commitments
The European Committee of the Regions and the European Economic and Social Committee step up their climate commitments
08.12.2022