Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
EU:n alueet ja kunnat ovat sitoutuneet investointien kasvattamiseen  

Byrokratian karsiminen, paikallis- ja aluehallinnon osaamisen parantaminen sekä tietämyksen lisääminen EU:n investointimahdollisuuksista ovat keinoja, joilla voidaan kanavoida puuttuvat investoinnit uudelleen Euroopan talouteen. Tämä on Euroopan paikallis- ja aluepäättäjien viesti heidän hyväksyttyään lausunnon investointivajeesta ja päätöslauselman vuotuisesta kasvuselvityksestä 2017 Euroopan alueiden komitean (AK) täysistunnossa EIP:n varapääjohtajan Vazil Hudákin läsnä ollessa.

EU:n talous on elpymässä globaalista epävarmuudesta huolimatta. Työttömyys on silti liian korkealla lähes kaikkialla Euroopan alueilla ja monta ali-investointien vuotta – nk. investointivaje – rasittavat edelleen Euroopan kilpailukykyä ja yhteenkuuluvuutta.

" Euroopan talous kärsii arviolta 250 miljardin euroon suuruisesta julkisten ja yksityisten investointien vajeesta verrattuna rahoitus- ja talouskriisiä edeltäneeseen tasoon. Alueet ja kunnat tarvitsevat varoja edistääkseen innovaatioita ja kasvua. Espoolaisena kunnallispäättäjänä tiedän resurssien olevan tiukoilla ja palveluihin kohdistuvan painetta. Infrastruktuurin vanhentuminen ja riittämättömät investoinnit digitaaliseen ja ekologiseen muutokseen sekä innovointiin paitsi hidastavat elpymistä myös uhkaavat Euroopan kilpailukykyä ja sen tulevaa potentiaalia kasvaa ja innovoida ", totesi Markku Markkula , AK:n puheenjohtaja ja lausunnon "Investointivajeen umpeen kurominen: miten voittaa haasteet?" esittelijä (ks. infografiikka).

" Investointivaje on täyttä totta monilla maanosamme eri kolkilla. Niinpä edelleen tarvitaan kipeästi EIP:n luotonannon kasvattamista talouden vauhdittamiseksi. Järkeviin ja kestävällä pohjalla oleviin investointeihin pystytään kuitenkin vain, mikäli hankkeet ovat valmiina. Monilla puolilla EU:ta on havaittavissa kapasiteetin puutteita hankkeiden valmistelussa sekä teknisestä että taloudellisesta näkökulmasta. Niinpä EIP pyrkii tehostamaan neuvontapalvelujensa tarjontaa tuntuvasti – eikä pelkästään päätoimipaikassaan Luxemburgissa vaan myös kentällä Euroopan eri tahoilla ," totesi Euroopan investointipankin (EIP) varapääjohtaja Vazil Hudák .

Kun paikallis- ja alueviranomaisten vastuulla on yli puolet (54 %) julkisista investoinneista, niiden esteet – mutta myös ratkaisut - saattavat monissa tapauksissa juontua kunnista ja alueilta itsestään, Markkula katsoo. " Strategiset investoinnit monimutkaisissa globaaleissa ympäristöissä kysyvät uudentyyppisiä valmiuksia hallinnon ja johtamisen alalla. Turhan monesti käy niin, että paikallis- ja aluetason tietämyksen ja osaamisen puute EU-rahoituksen ja investointimahdollisuuksien suhteen jarruttaa niin julkisia kuin yksityisiäkin investointeja. "

Talouspolitiikan EU-ohjausjaksoon kuuluvissa vuoden 2016 maakohtaisissa suosituksissa mainituista 178 alueellisesta kysymyksestä lähes 60 prosenttia liittyy investointien esteisiin, jolloin kyse on lähinnä raskaista säännöksistä, julkishallinnon riittämättömästä laadusta sekä erityisistä rajoitteista työmarkkinoilla tai pk-yritysten rahoituksen osalta. AK:n jäsenet kehottavat hyväksymissään lausunnossa ja päätöslauselmassa toteuttamaan kauaskantoisia rakenteellisia uudistuksia. Ehdotuksista mainittakoon seuraavat:

Hallinnolliset valmiudet :

- Karsitaan turhaa byrokratiaa, jotta investointiympäristöstä tehdään helpommin lähestyttävä.

- Sovelletaan "TAIEX REGIO PEER 2 PEER" -välinettä esikuvamaisesti ja entistä laajemmin.

- Tuetaan Fi-Compass -foorumia ja komission "heti käyttövalmiita" rahoitusvälineitä.

- Perustetaan paikallisista ja alueellisista investoinneista kertova unionin tulostaulu, jonka avulla kerätään tietoja ja kokemuksia nykyisistä investointihankkeista ja niiden ongelmista.

Tietämyksen puute :

- Hyödynnetään Euroopan investointihankeportaalia tuloksekkaammin tavoitteena rahoitusta ja sijoittajatahoja etsivien EU-hankkeiden toteuttajien lähentäminen toisiinsa nähden.

- Hajautetaan neuvonta- ja asiantuntijapalvelut ja vahvistetaan Euroopan investointineuvontakeskuksen asemaa Euroopan strategisten investointien rahaston maantieteellisen tasapainon korjaamiseksi.

- Parannetaan rajatylittäviä yhteyksiä ja monitasoista yhteistyötä edistämällä aktiivisesti rajatylittäviä investointeja yleiseurooppalaisten sisämarkkinoiden ja pääomamarkkinaunionin vauhdittamiseksi.

Rahoitusvälineet :

- Siirrytään tarvittaessa hyödyntämään lainoja ja innovatiivisia rahoitusvälineitä EU:n investointivälineiden yhteydessä.

- Varmistetaan EU:n koheesiopolitiikan – EU:n investointipolitiikan tukipylvään – jatkuvuus vuoden 2020 jälkeiseen aikaan.

- Jatketaan yhteisesti hallinnoitujen EU:n rahastojen yksinkertaistamista.

- Optimoidaan koheesiorahastojen ja Euroopan strategisten investointien rahaston kaltaisia olemassa olevia välineitä tavoitteena täydentävyys ja yhteisvaikutukset.

Talouden ohjausjärjestelmä :

- Luovutaan Euroopan rakenne- ja investointirahastoja koskevien maksujen keskeyttämisestä välittömänä seurauksena vakaus- ja kasvusopimuksen mukaisten makrotaloudellisten ehtojen rikkomisesta.

- Hyödynnetään vakaus- ja kasvusopimuksen tarjoama jousto perinpohjaisesti ja jätetään paikallis- ja alueviranomaisten ERI-rahastojen tuella tekemät investoinnit alijäämä- ja velkakattolaskelmien ulkopuolelle.

- Osallistetaan käytännesääntöihin perustuen paikallis- ja alueviranomaiset järjestelmällisesti talouspolitiikan EU-ohjausjaksoon.

- Sisällytetään julkisia investointeja koskevat vähimmäistavoitteet talouspolitiikan maakohtaisiin suosituksiin EU-ohjausjakson yhteydessä.

- Laaditaan valkoinen kirja, jossa vahvistetaan EU:n tason typologia julkisten investointien laadulle ja tunnustetaan alue- ja paikallisviranomaisten tärkeä ja kasvava rooli julkisten investointien suunnittelussa ja toteuttamisessa.

Yhteyshenkilö:
Lauri Ouvinen
P. +32 22822063

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

 

Jaa :
 
Uutisia aiheesta

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CLOSING-EUROPES-INNOVATION-DIVIDE-HORIZON-EUROPE-FUNDING-ALONE-IS-NOT-ENOUGH.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-DETERMINED-TO-TACKLE-THE-INVESTMENT-CHALLENGE.ASPX

Closing Europe's innovation divide: Horizon Europe funding alone is not enough
Closing Europe's innovation divide: Horizon Europe funding alone is not enough
01.10.2019

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-AND-MEMBER-STATES-MUST-TACKLE-THE-GENDER-GAP-AND-BOOST-INVESTMENT-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-DETERMINED-TO-TACKLE-THE-INVESTMENT-CHALLENGE.ASPX

EU and Member States must tackle the gender gap and boost investment in science, technology, engineering and mathematics (STEM) education
EU and Member States must tackle the gender gap and boost investment in science, technology, engineering and mathematics (STEM) education
27.06.2019

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EER-EMPOWERING-SUSTAINABILITY-GELDERLAND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-DETERMINED-TO-TACKLE-THE-INVESTMENT-CHALLENGE.ASPX

Empowering Sustainability Gelderland Top Climate Entrepreneurs
Empowering Sustainability Gelderland Top Climate Entrepreneurs
17.06.2019

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/HORIZON-EUROPE-REGIONS-WELCOME-AGREEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-DETERMINED-TO-TACKLE-THE-INVESTMENT-CHALLENGE.ASPX

Agreement on Horizon Europe: Regions and cities expect to be at the core of EU's new research programme
Agreement on Horizon Europe: Regions and cities expect to be at the core of EU's new research programme
25.03.2019

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/TAKE-YOUR-CHANCE-AND-WIN-THE-2019-TRANSFORMATIVE-ACTION-AWARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-DETERMINED-TO-TACKLE-THE-INVESTMENT-CHALLENGE.ASPX

Take your chance and win the 2019 Transformative Action Award!
Take your chance and win the 2019 Transformative Action Award!
08.03.2019