Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
Hormonaaliset haitta-aineet: EU:n alueet kaipaavat luotettavaa tietoa ja strategiaa kansalaisten ja ympäristön suojelemiseksi  

Kaksi kuukautta sen jälkeen, kun Euroopan parlamentti antoi päätöslauselman joidenkin EU:ssa elintarvike- ja kosmetiikkatuotannossa käytettävien kemikaalien haittavaikutuksista, paikallis- ja aluetason edustajat ovat kehottaneet Euroopan komissiota parantamaan suojelutasoa haitallisten kemikaalien varalta. Tutkimusten mukaan hormonaaliset haitta-aineet vaikuttavat kielteisesti kehon hormonitoimintaan, mikä voi johtaa hedelmättömyyteen, liikalihavuuteen ja syöpiin. Lasten kohdalla niillä nähdään yhä useammin olevan yhteyttä autismiin ja muihin sairauksiin.

Koska paikallis- ja alueviranomaiset ovat useimmissa EU:n jäsenvaltioissa vastuussa terveyspalveluista, ne ovat myös velvollisia huolehtimaan väestönsä hyvinvoinnista ja ottamaan kantaa hormonaalisiin haitta-aineisiin. Euroopan alueiden komitean (AK) mukaan hormonaalisia haitta-aineita koskevassa Euroopan komission tiedonannossa ei reagoida asianmukaisesti näiden kemikaalien aiheuttamiin terveysriskeihin eikä tarjota riittävän vakaata kehystä niiden käsittelemiseksi kaikessa EU:n lainsäädännössä. Asiassa etenemiselle ei ole olemassa konkreettista toimintasuunnitelmaa tai aikataulua. Aihetta Kohti kattavaa hormonaalisia haitta-aineita koskevaa Euroopan unionin kehystä käsittelevän lausunnon esittelijä Uno Silberg (EE, EA) korosti ennalta ehkäisevien toimien tarvetta.

”Hormonaalisilla haitta-aineilla on tuhoisia pitkän aikavälin vaikutuksia paitsi ihmisten terveyteen myös eläimistöön ja kasvistoon. Vaikka ne ovat hyvin laajalti levinneet, kansalaisten tietoisuus niiden aiheuttamista riskeistä on hyvin vähäistä. On lisättävä yleistä tietoisuutta ja sellaisia koordinoituja toimenpiteitä kaikilla tasoilla, joilla kansalaisten terveys asetetaan ensisijaiseen asemaan, samalla myös kuluttajien ja teollisuuden intressit huomioon ottaen”, Kosen kunnanvaltuuston puheenjohtaja korosti.

Tällä hetkellä tiedossa on noin 800 kemikaalia, jotka vaikuttavat tai joiden epäillään vaikuttavan hormonien toimintaan. Tutkimukset ovat osoittaneet hormonaalisista haitta-aineista aiheutuvien vuosittaisten terveyskustannusten nousevan Euroopassa 163 miljardiin euroon (mikä vastaa 1,28 prosenttia EU:n BKT:stä). Hormonaalisia haitta-aineita esiintyy yleisesti tölkeissä ja elintarvikkeiden säilytyspusseissa sekä muovikelmuissa ja -pakkauksissa. Niitä löytyy myös leluista, kosmetiikasta, elintarvikepakkauksista, torjunta-aineista ja jopa huonekaluista.

Lausunnossa korostetaan, että luotettavaa tietoa hormonaalisten haitta-aineiden riskeistä ja vaikutuksista on asetettava Euroopan kansalaisten saataville soveltuvassa ja ymmärrettävässä muodossa. Samalla hormonaalisille haitta-aineille ehdotetaan uutta ajantasaistettua määritelmää.

Paikallis- ja aluetason edustajat kehottavat lisäämään hormonaalisia haitta-aineita, turvallisia korvaavia aineita ja muita innovatiivisia ratkaisuja koskevan riippumattoman julkisen tutkimuksen rahoittamista. Samalla ne kiinnittävät huomiota kansalaisten suojelemisen ja voittoa tuottavien yritysten toiminnan väliseen mahdolliseen ristiriitaan.

AK katsoo, että hormonaalisia haitta-aineita tulisi käsitellä aineina, joilla ei ole ”turvallista kynnysarvoa", mikä tarkoittaa, että kaikki altistuminen tällaisille aineille voi olla vaarallista, erityisesti kriittisten (raskausajan, synnytyksen jälkeisten ja puberteetin) kehitysvaiheiden aikana. Myös niiden yhteisvaikutuksesta tiedetään hyvin vähän.

Tausta

Hormonaaliset haitta-aineet ovat kemikaaleja, jotka muuttavat hormonijärjestelmän toimintaa ja vaikuttavat kielteisesti ihmisten ja eläinten terveyteen. Kyseiset aineet voivat olla synteettisiä tai luonnollisia. Niille voidaan altistua erilaisista lähteistä, kuten torjunta-ainejäämät tai kulutustavarat, joita käytetään tai jotka ovat läsnä arkielämässä. Altistuminen näille aineille voi aiheuttaa syöpää, liikalihavuutta, diabetesta, älyllistä jälkeenjääneisyyttä, motoristen taitojen heikentymistä, oppimistaitojen heikentymistä ja hedelmättömyyttä.

Hormonaalisia haitta-aineita löytyy esimerkiksi elintarvikepakkauksista, ihonhoitotuotteista, kosmetiikasta, rakennusmateriaaleista, elektronisista laitteista, huonekaluista ja lattiapäällysteistä sekä leluista. Hedelmä- ja vihannessatojen suojelemiseksi näitä aineita lisätään ruiskutettaviin tuholaisten ja rikkakasvien torjunta-aineisiin.

Hormonaalisiin haitta-aineisiin kohdistuvan kasvavan huomion syynä on, että sellaiset ihmisten sairaudet, joiden synnyssä hormonaalisilla häiriöillä voi olla merkittävä rooli, ovat lisääntyneet hälyttävästi. Toinen syy on hormonaalisten häiriöiden havaitseminen koe-eläimissä, joita on altistettu ympäristössä oleville aineille.

EU-tasolla keskustelu hormonaalisista haitta-aineista käynnistyi jo vuonna 1996. Euroopan parlamentin hyväksyttyä vuonna 1998 hormonaalisia haitta-aineita koskevan päätöslauselman komissio julkaisi joulukuussa 1999 hormonaalisia haitta-aineita koskevan yhteisön strategian , joka pantiin täytäntöön tutkimus-, sääntely- ja kansainvälisen yhteistyön alan toimilla. Heinäkuussa 2018 Euroopan komissio julkaisi uuden strategian hormonaalisten haitta-aineiden vaikutusten torjumiseksi. Lisäksi käynnistettiin alan nykyistä lainsäädäntöä koskeva tutkimus. Euroopan parlamentti otti kantaa strategiaan päätöslauselmassaan 2019/2683 (RSP), jossa se kehotti laatimaan kattavan hormonaalisia haitta-aineita koskevan Euroopan unionin kehyksen.

EU on tukenut hormonaalisten haitta-aineiden tutkimusta. Se on rahoittanut yli 50 hanketta, joiden määrärahoista yli 150 miljoonaa euroa on peräisin tutkimuksen ja innovoinnin eri puiteohjelmista. Lisäksi Horisontti 2020 -ohjelman puitteissa tutkimus- ja seulontahankkeille on osoitettu 52 miljoonaa euroa.

EU on myös ryhtynyt lainsäädännöllisiin toimiin suojellakseen ihmisiä ja ympäristöä hormonaalisten haitta-aineiden vaikutuksilta. Nimenomaan torjunta-aineita ja biosidejä , kemikaaleja yleisesti (REACH-asetus) , lääkinnällisiä laitteita ja vettä koskevaan lainsäädäntöön on sisällytetty hormonaalisten haitta-aineiden käsittelyä koskevia erityissäännöksiä. Lisäksi elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvien materiaalien , kosmetiikan , lelujen ja työntekijöiden suojelun alalla hormonitoimintaan vaikuttavat aineet ovat olleet yksittäisten sääntelytoimien kohteina. Tämän seurauksena monet hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia sisältävät aineet on kielletty tai niille altistumista on vähennetty minimiin, niin pitkälle kuin se on teknisesti ja käytännössä mahdollista.

Lisätietoja

Euroopan parlamentin 18. huhtikuuta 2019 antama päätöslauselma aiheesta ”Kohti kattavaa hormonaalisia haitta-aineita koskevaa Euroopan unionin kehystä”

Euroopan parlamentin tilaamat tutkimukset hormonaalisista haitta-aineista , Endocrine Disruptors, From scientific evidence to human health protection policy , huhtikuu 2019

Endocrine disruptors: An overview of latest developments at European level in the context of plant protection products (tutkimus, huhtikuu 2019)

EU policy and legislation on chemicals: Overview, with a focus on REACH (analyysi, joulukuu 2016)

European Chemicals Agency: Role and governance (tiedonanto, elokuu 2017)

Yhteyshenkilö:

Wioletta Wojewódzka

P. +32 2822289

wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu

Jaa :
 
Uutisia aiheesta

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CP83-PRESIDENT-VASCO-ALVES-CORDEIRO-MEETS-UN-SECRETARY-GENERAL-ANTONIO-GUTERRES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/ENDOCRINE-DISRUPTORS.ASPX

President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
18.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/REDUCE-POLLUTION-SAVE-LIVES-ENVIRONMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/ENDOCRINE-DISRUPTORS.ASPX

Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/FLEXIBILITY-AND-BETTER-COORDINATION-AROUND-GREEN-DEAL-INITIATIVES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/ENDOCRINE-DISRUPTORS.ASPX

Cities and regions need flexibility and better coordination around Green Deal initiatives
Cities and regions need flexibility and better coordination around Green Deal initiatives
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/AK-SUOMIAREENASSA-2023-HIILINEUTRAALI-KAUPUNKI.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/ENDOCRINE-DISRUPTORS.ASPX

AK SuomiAreenassa: Hiilineutraali kaupunki – utopiaa vai ei?
AK SuomiAreenassa: Hiilineutraali kaupunki – utopiaa vai ei?
23.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/SEDEC-CHAIR-CONGRATULATES-NEW-EUROPEAN-BAUHAUS-2023-AWARDEES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/ENDOCRINE-DISRUPTORS.ASPX

SEDEC chair congratulates New European Bauhaus 2023 awardees
SEDEC chair congratulates New European Bauhaus 2023 awardees
23.06.2023