Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
Paikallisjohtajat vaativat EU:ta lopettamaan öljyn, kaasun ja hiilen tuonnin Venäjältä  

Putinin hyökkäys Ukrainaan on aiheuttanut energiakriisin, jonka seurauksena EU:n tulee yhä kiireellisemmin katkaista riippuvuutensa öljystä, kaasusta ja hiilestä. Tämänhetkisen geopoliittisen tilanteen valossa ja ottaen huomioon sen vaikutukset energiamarkkinoihin Euroopan alueiden komitea – vaaleilla valittujen paikallis- ja aluetason poliittisten päättäjien EU-edustajakokous – antoi päätöslauselman Euroopan komission REPowerEU-energiastrategiasta, jonka tavoitteena on lopettaa energian tuonti Venäjältä vuoteen 2030 mennessä. Alue- ja paikallisjohtajien mukaan ainoa vaihtoehto Euroopan energiavarmuuteen ja -huoltoon tällä hetkellä kohdistuvien uhkien torjumiseksi on siirtyminen ilmastoneutraaliuteen.

Euroopan alueiden komitean ensimmäinen varapuheenjohtaja, Azorien aluevaltuuston jäsen Vasco Alves Cordeiro kommentoi tämänhetkistä energiakriisiä seuraavasti: ”Ukrainan sodan seuraukset tuntuvat jo kaikkialla Euroopan unionissa. Perheet ja yritykset kärsivät eniten Venäjän hyökkäyksestä muun muassa energian hintojen nousun kautta. Euroopan alueiden komitea haluaa lähettää selkeän viestin. Öljyn, kaasun ja hiilen tuonti Venäjältä on lopetettava asteittain. Tätä ei voida tehdä niin, että jätetään osa ihmisistä oman onnensa nojaan tai tingitään ilmastositoumuksista. Sota ja ilmastokriisi pakottavat nyt miettimään tulevaisuuden suuntaa uudelleen. Paikallis- ja alueviranomaisilla on keskeinen rooli energiakäänteessä. Vaadimmekin, että uudessa eurooppalaisessa RePowerEU-strategiassa tuetaan paikallista energiaturvallisuussuunnittelua ja uusiutuviin energialähteisiin tehtäviä investointeja.”

Hyväksytyssä REPowerEU-päätöslauselmassa suhtaudutaan myönteisesti mahdollisuuteen puuttua sähkön hintoihin voimakkaiden hinnanvaihtelujen tasoittamiseksi sekä heikoimmassa asemassa oleviin ihmisiin ja mikro- ja pienyrityksiin kohdistuvien vaikutusten lieventämiseksi. Komitea ehdottaa kaasu- ja sähköalan erottamista toisistaan mahdollisena toimenpiteenä, jolla estetään kaasun korkeiden hintojen vaikutus sähkön hintoihin, ja kehottaa komissiota jatkamaan vakaus- ja kasvusopimuksen yleisen poikkeuslausekkeen soveltamista ainakin vuoden 2023 loppuun saakka. Paikallispäättäjät varoittavat, että EU:n energiaomavaraisuus ei voi toteutua ennen kaasu-, vety- ja sähköverkkojen synkronoinnin ja yhteenliitäntöjen parantamista ja valmiiksi saattamista kaikkialla Euroopan unionissa. Valtiontukisääntöjä olisi tarkistettava niin, että voidaan vauhdittaa keskeisiä strategisia investointeja uusiutuvaan vetyyn ja julkiseen sähköajoneuvojen latausinfrastruktuuriin.

REPowerEU-päätöslauselmaa täydentävät komitean antamat lausunnot EU:n energia-alan 55-valmiuspaketin parhaillaan käynnissä olevasta tarkistuksesta ja Euroopan vihreän kehityksen ohjelman täytäntöönpanosta paikallis- ja aluetasolla.

Komitea kehottaa jäsenvaltioita antamaan vähintään 20 prosentin prosenttiosuuden päästökauppajärjestelmän päästöoikeuksien huutokauppatuloista suoraan paikallis- ja alueviranomaisten hallinnoitavaksi. Tätä ehdotetaan Mannheimin ylipormestarin Peter Kurzin (DE, PES) lausunnossa. ”Reagoiminen Ukrainan sotaan ei saa asettaa vaaraan tehokkaita siirtymävälineitä, etenkään hiilen hinnoittelua. Päinvastoin tämä vain vahvistaa pitkäaikaista vakaumustamme siitä, että fossiilisista polttoaineista on päästävä eroon. Meidän on varmistettava, että 55-valmiuspaketti toimii alueilla ja kunnissa, ja sitä varten ne on otettava mukaan sekä tarkistettuun päästökauppajärjestelmään että hiilirajamekanismin luomiseen. Heikoimmassa asemassa olevia ihmisiä ja alueita on lisäksi suojeltava sosiaalisen ilmastorahaston avulla.”Jäsenet toistavat lausunnossa kehotuksensa ulottaa hiilen hinnoittelu koskemaan kaikkia aloja, myös liikennettä ja rakennusalaa.

Rafał Trzaskowskin (PL, EPP) laatimassa lausunnossa esitetään paikallis- ja aluejohtajien ehdotuksia energiatehokkuuden parantamiseksi. ”Venäjän aloittama sota Ukrainassa ja äskettäinen kaasun katkaiseminen eräiltä EU:n jäsenvaltioilta ovat tapahtumia, joiden pitäisi vauhdittaa ponnistelujamme kunnianhimoisten ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi entistäkin nopeammin”, totesi Varsovan pormestari. ”Energiatehokkuus etusijalle -periaate on ratkaisevan tärkeä EU:n strategisen riippumattomuuden kannalta. Tästä syystä kannatamme tavoitteita, joiden mukaan 3 prosenttia julkisen sektorin rakennuksista on kunnostettava vuosittain ja julkisen sektorin energiankulutusta on supistettava ainakin 1,7 prosenttia. Tähän tarvitaan kuitenkin taloudellista ja teknistä tukea. Toistan vaatimuksen, että kunnille ja alueille on ohjattava varoja suoraan vihreän kehityksen ohjelman hankkeiden toteuttamista varten. Koska heikossa asemassa olevien, energiaköyhyydestä ja liikkumiseen liittyvästä köyhyydestä kärsivien kansalaisten määrä on kasvanut jyrkästi, kehotamme Euroopan komissiota helpottamaan julkisen ja yksityisen sektorin yhteenliittymiä teollisuuden kanssa rakennusten perusparannuksia varten.”

Alueiden ja kuntien hyväksymässä lausunnossa Uusiutuvia energialähteitä koskevan direktiivin muuttaminen vuoden 2030 uusien ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi käsitellään puolestaan uusiutuvaa energiaa. ”Kannatamme uuden direktiivin tarkistuksia, mutta uusiutuvan energian yhteisöjen kehittämiseksi tarvitaan enemmän kannustimia”, sanoi esittelijä Andries Gryffroy (BE, EA). ”Meidän on myös edelleen helpotettava lupien myöntämistä ja vähennettävä hallinnollisia esteitä ja verkkoon pääsyä haittaavia tekijöitä uusiutuvista lähteistä kollektiivisesti itse tuotettavan energian tuotannon ja kollektiivisen kulutuksen kannustamiseksi. Uusiutuvan energian tuotanto paikallistasolla on ratkaisevassa asemassa energiaomavaraisuuden turvaamisessa ja maailmanlaajuisista ilmastositoumuksista kiinni pitämisessä. EU:n energiahuollon monipuolistamiseksi ja yhdennetyn vähähiilisen energiajärjestelmän luomiseksi on vauhditettava investointeja uusiutuviin energialähteisiin ja kehitettävä enemmän uusiutuviin energialähteisiin liittyviä rajatylittäviä hankkeita.” Flaamilaisen parlamentin jäsen kehotti Euroopan komissiota ”esittämään nopeasti lupaamansa EU:n aurinkoenergiastrategian ja edistämään edelleen puhtaan vedyn markkinoiden kehittämistä”.

Csaba Borbolyn (RO, EPP) laatimassa lausunnossa sosiaalisesti oikeudenmukaisesta vihreän kehityksen ohjelmasta esitetään ehdotuksia, joilla varmistetaan, että käänne on oikeudenmukainen eikä ketään jätetä oman onnensa nojaan. ”Meidän on tuettava heikoimmassa asemassa olevia ja myönnettävä vapautuksia kotitalouksille ja mikro- ja pienyrityksille, jotka kärsivät energiaköyhyydestä ja liikkumiseen liittyvästä köyhyydestä”, sanoi Harghitan lääninvaltuuston puheenjohtaja. ”Sosiaalisen ilmastorahaston olisi kuuluttava rakennerahastoihin, ja sitä olisi hallinnoitava yhteistyössä kumppanuuden ja monitasoisen hallinnon periaatteiden pohjalta. Kunnille ja alueille on varattava aktiivinen rooli kansallisten sosiaalisten ilmastosuunnitelmien laadinnassa, ja niiden suoraan hallinnoitavaksi olisi annettava vähintään 35 prosentin osuus sosiaalisen ilmastorahaston määrärahoista.”

Lisätietoa:

Venäjän hyökättyä Ukrainaan Euroopan komissio ehdotti 8. maaliskuuta 2022 suunnitelmaa, jolla katkaistaan Euroopan riippuvuus Venäjän fossiilisista polttoaineista hyvissä ajoin ennen vuotta 2030 aloittaen kaasusta. REPowerEU-strategian tavoitteena on kaasutoimitusten monipuolistaminen, uusiutuvien kaasujen käyttöönoton nopeuttaminen ja kaasun korvaaminen muilla energiamuodoilla lämmityksessä ja sähköntuotannossa, jolloin voitaisiin vähentää Venäjältä tuotavan kaasun kysyntää kahdella kolmanneksella kuluvan vuoden loppuun mennessä. Suunnitelmaan sisältyy toimenpiteitä, joilla reagoidaan energian hintojen nousuun Euroopassa ja täydennetään kaasuvarastoja ensi talveksi. Energian hinnat ovat nousseet Euroopassa jo useiden kuukausien ajan, mutta nyt ongelma on kärjistynyt toimitusten epävarmuuden vuoksi.

Euroopan alueiden komitea tukee kuntia ja alueita EU:n siirtymässä ilmastoneutraaliuteen Green Deal Going Local -ohjelman kautta. Green Deal Going Local on vihreän kehityksen ohjelmaa paikallistasolla koskeva Euroopan alueiden komitean lippulaiva-aloite, jonka tavoitteena on asettaa kunnat ja alueet EU:n ilmastoneutraaliuteen siirtymisen ytimeen. Se pitää sisällään erilaisia kampanjoita, kuten ”Puita elämää varten”, kunnille ja alueille tarkoitettu kysely näkemysten kokoamiseksi Euroopan vihreän kehityksen ohjelman toteuttamiseen liittyvistä paikallistason haasteista ja mahdollisuuksista sekä kaikille paikallis- ja alueviranomaisille esitetty pyyntö kertoa omista ilmastositoumuksistaan.

Yhteydenotot:

David Crous

P. +32 470881037

david.crous@cor.europa.eu

Jaa :
 
Aiheeseen liittyvää tietoa
Uutisia aiheesta

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/END-EU-IMPORTS-RUSSIAN-OIL-GAS-COAL.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-WORKING-GROUP-ON-MULTIGOVERNANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/END-EU-IMPORTS-RUSSIAN-OIL-GAS-COAL.ASPX

Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/END-EU-IMPORTS-RUSSIAN-OIL-GAS-COAL.ASPX

Euroopan unionin on annettava paikallisyhteisöille paremmat valmiudet varautua kriiseihin ja ääri-ilmiöihin
Euroopan unionin on annettava paikallisyhteisöille paremmat valmiudet varautua kriiseihin ja ääri-ilmiöihin
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/END-EU-IMPORTS-RUSSIAN-OIL-GAS-COAL.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/END-EU-IMPORTS-RUSSIAN-OIL-GAS-COAL.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023