Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
EU tarvitsee uuden metsästrategian metsäalan mahdollisuuksien hyödyntämiseksi biotaloudessa ja ilmastonmuutoksen torjunnassa  

Lapinlahden kunnanvaltuuston jäsenen Ossi Martikaisen (FI/ALDE) laatimassa lausunnossa Euroopan alueiden komitea (AK) kehottaa Euroopan komissiota tarkastelemaan, ovatko metsäkysymysten nykyinen hallinto- ja käsittelytapa sekä voimavarat EU:ssa riittävät ja ajantasaiset. Komitea korostaa, että metsät ovat avainasemassa Euroopan ja sen alueiden biotalouden ja biologisen monimuotoisuuden kehittymisessä sekä siirtymisessä vähähiiliseen vihreään talouteen.

Euroopan komissio julkaisi joulukuussa kertomuksen EU:n metsästrategian täytäntöönpanosta . AK:n mielestä komission tulisi esittää vuoden 2020 jälkeistä aikaa varten uusi, päivitetty metsästrategia, jonka valmistelussa olisi kuultava jäsenvaltioita, alueita ja metsäalan asiantuntijoita ja järjestöjä. Komitea muistuttaa myös, että metsäala tarvitsee asianmukaisen rahoituksen EU:n tulevalla budjettikaudella 2021–2027.

"Nyt on otollinen hetki varmistaa metsäalan toimenpiteiden riittävä rahoitus yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) maaseudun kehitysvarojen puitteissa. Lisäksi kaikilla hallinnon tasoilla on tehtävä tunnetuksi alan rahoitusmahdollisuudet. Metsäala tarjoaa myös suuren potentiaalin EU:n tutkimus- ja innovaatio-ohjelmien rahoituksen hyödyntämiselle", esittelijä Martikainen toteaa.

AK:n täysistunnossa torstaina hyväksytyssä lausunnossa todetaan, että metsänomistajat sekä metsänhoidosta ja -hallinnosta vastaavat tahot, joihin kunnat ja aluehallinnot kuuluvat, ovat avainasemassa metsien kestävän käytön vahvistamisessa. Paikallis- ja aluehallintojen panos voi liittyä mm. alueellisiin kestävän kehityksen suunnitelmiin, biotalousstrategioihin, koulutukseen, ekologisesti kestävään rakentamiseen ja hiiltä sitoviin pitkäikäisiin puutuotteisiin, uusiutuvan energian käyttöönottoon ja metsäalan pk-yrittäjyyden edistämiseen.

"Metsäpohjaisiin tuotteisiin siirtyminen mm. rakentamisessa ja energiantuotannossa toisi työpaikkoja ja verotuloja myös harvaan asutuille alueille. Metsät ovat myös matkailun, biologisen monimuotoisuuden, virkistyksen ja kansalaisten hyvinvoinnin kannalta tärkeä voimavara", Martikainen luettelee.

AK korostaa, että ilmastonmuutoksen torjumisessa ja sen vaikutusten lieventämisessä metsät ovat keskeisellä sijalla.

Kestävän metsätalouden periaatteita olisi siksi arvioitava kokonaisvaltaisesti ja tarkasteltava, minkälaisia mahdollisuuksia metsät tarjoavat fossiilisten polttoaineiden korvaamiseen, miten metsänhoito vaikuttaa hiilen sidontaan ja mitä uhkia ilmastonmuutos aiheuttaa metsille.

"On myös tärkeää, että EU jatkaa toimintaansa metsäalan ja metsätuotteiden kaupan maailmanlaajuisen yhteistyön ja sopimuspohjan aikaansaamiseksi ja kestävän metsätalouden periaatteiden vakiinnuttamiseksi lähialueillaan, taloudellisissa ulkosuhteissaan ja kehityspolitiikassaan", Martikainen toteaa.

Yhteyshenkilö:

Lauri Ouvinen

P. +32 2282 2063

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Jaa :