Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
EU:n laajuinen allianssi varoittaa Euroopan komissiota: aluerahoituksen leikkaaminen vaarantaa unionin tulevaisuuden  

EU:n koheesiopolitiikkaan on osoitettava vuoden 2020 jälkeenkin vähintään kolmannes unionin talousarviosta, ja sillä tulee tukea EU:n kaikkia alueita. Määrärahojen supistaminen saattaisi johtaa yhä syvempiin unionin sisäisiin jakolinjoihin ja vaarantaisi Euroopan unionin tulevaisuuden. #CohesionAlliance -kampanjoijat välittivät tänään tämän viestin Euroopan komissiolle ennakoiden EU:n tulevaa talousarviota koskevaa ehdotusta, joka komission on määrä julkaista 2. toukokuuta.

Koheesiopolitiikka, johon käytetään vuosina 2014–2020 runsaat 350 miljardia euroa ja jota toteutetaan Euroopan rakenne- ja investointirahastojen kautta, on EU:n tärkein investointiväline, jonka avulla kurotaan kiinni alueiden välisiä eroja, luodaan työpaikkoja sekä uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja etsitään ratkaisuja suuriin maailmanlaajuisiin kysymyksiin, kuten ilmastonmuutokseen ja muuttoliikkeeseen.

Koheesiopolitiikan rahoitusvaroihin kohdistuu EU:n seuraavassa pitkän aikavälin talousarviossa eli monivuotisessa rahoituskehyksessä leikkauspaineita brexitin takia ja koska EU:lla on tarve rahoittaa uusia painopistealoja, joita ovat esimerkiksi puolustus, turvallisuus ja ulkorajojen valvonta. Kehyksessä asetetaan katot EU:n menoille vuoden 2020 jälkeisellä kaudella.

#CohesionAlliance vaatii, että vuoden 2020 jälkeisissä EU:n talousarvioissa taataan kaikille Euroopan unionin alueille nykyistä vahvempi ja tehokkaampi koheesiopolitiikka. Kampanjan periaatejulistuksen on allekirjoittanut yli 4 000 henkilöä, 100 aluetta, 70 kaupunkia ja kuntaa, 50 alue- ja paikallishallinnon järjestöä, 40 Euroopan parlamentin jäsentä ja 30 EU-tason alakohtaista järjestöä. Kaikkiaan nämä organisaatiot edustavat yli 80:tä prosenttia EU:n väestöstä. Suomesta allekirjoittajien joukossa ovat Kymenlaakson, Lapin, Pohjois-Savon, Pohjanmaan ja Varsinais-Suomen maakunnat sekä Rovaniemen kaupunki.

”Vaikka koheesiopolitiikalla on pitkät perinteet, se ei ole menneisyyden jäänne vaan sitä tarvitaan edelleen EU:n seuraavassa talousarviossa. Emme voi taata ettei leikkauksia tule, mutta tavoitteenamme on rajata niiden suuruus 5–10 prosenttiin”, sanoi EU:n budjettikomissaari Günther Oettinger ottaessaan vastaan allekirjoitukset. Hän kehotti kaikkia kumppaneita kannustamaan jäsenvaltiota maksuosuuksien rajallisen lisäämisen kannalle.

EU:n aluepolitiikkakomissaari Corinna Creţu oli samoilla linjoilla: ”Tämä on luultavasti kaikkien aikojen suurin ja laajin ruohonjuuritason kampanja koheesiopolitiikan puolesta. #CohesionAlliance-kampanjan ansiosta tuhannet edunsaajat – kunnat ja alueet kuten myös terveydenhuolto-, koulutus- tai elinkeinoelämän alat – tuovat kuuluvasti ja selvästi esille, että EU ja koheesiopolitiikka ovat saman kolikon kaksi puolta. Eurooppa tarvitsee enemmän yhteenkuuluvuutta”

Euroopan alueiden komitean (AK) puheenjohtaja Karl-Heinz Lambertz varoitti, että ”koheesiopolitiikan määrärahojen leikkaamisella olisi vakavia seurauksia, mitä tulee tulevaisuuden Euroopan unionin vaurauteen ja yhtenäisyyteen".

Komitean ensimmäinen varapuheenjohtaja Markku Markkula totesi: "Euroopan alueiden komitea on esittänyt, että jäsenvaltioiden tulisi maksaa unionin budjettiin hieman nykyistä enemmän, eli 1,3 prosenttia EU:n bruttokansantulosta nykyisen noin 1,0 prosentin sijaan. Vain tällä tavoin unioni pystyy vastaamaan uusiin haasteisiin vaarantamatta kuntien ja alueiden investointimahdollisuuksia ja sosiaalisen ja alueiden välisen yhteenkuuluvuuden tukipilaria, koheesiopolitiikkaa, joka älykkään erikoistumisen pohjalta tukee alueellista osaamista ja tulevaisuuteen suuntautuvaa aluekehitystä."

Koheesiopolitiikan heikentämistä vastustavan ja tietoisuutta tämän politiikan elintärkeästä roolista edistävän #CohesionAlliance-kampanjan käynnistivät alun perin viime lokakuussa alueiden ja kuntien johtavat järjestöt Euroopan raja-alueiden liitto (AEBR), Euroopan alueiden liitto (AER), lainsäädäntävaltaa käyttävien Euroopan alue-edustajistojen konferenssi (CALRE), Euroopan kuntien ja alueiden neuvosto (CEMR), Euroopan perifeeristen merellisten alueiden liitto (CPMR) ja Eurocities sekä Euroopan alueiden komitea .

Eurooppalaisten alue- ja kuntajärjestöjen kommentteja:

AEBR:n edustaja, Extremaduran aluehallinnossa ulkoisesta toiminnasta vastaava pääjohtaja Rosa Balas Torres : ”Nykyiset alueellisen yhteistyön ohjelmat on säilytettävä, sillä ne ovat erottamaton osa Euroopan yhteenkuuluvuuden edistämistä ja niiden avulla saatetaan ihmisiä ja alueita lähemmäs toisiaan valtiorajojen ylitse. Rajatylittäviä ja ylikansallisia tapoja toimia muilla EU-politiikan aloilla, kuten työllisyyden, terveydenhuollon, saavutettavuuden ja yhteyksien edistämisessä, tulee edelleen kehittää komission äskettäin antaman, raja-alueita käsittelevän tiedonannon pohjalta.”

AER:n puheenjohtaja, Ruotsin Länsi-Götanmaan aluevaltuuston puheenjohtaja Magnus Berntsson ”Kaikki alueet kattava vahva ja uudistettu koheesiopolitiikka on EU:lle kaikkein järkevin ja loogisin investointi tulevaisuuteen. Tulevaisuuden unionissa koheesiopolitiikka on voimakkain välineemme ihmisten elämänlaadun parantamiseksi ja EU:n yhtenäisyyden, voiman ja kilpailukyvyn kehittämiseksi.”

CALREn puheenjohtaja, Azorien (Portugali) autonomisen alueen valtuuston puheenjohtaja Ana Luís : ”Nyt on aika yhdistää voimat ja puolustaa Euroopan unionin perusperiaatteita, kuten yhteenkuuluvuutta ja yhteisvastuuta. Tästä syystä CALRE liittyi #CohesionAlliance-kampanjaan heti alussa. Unioni tarvitsee vahvaa ja tehokasta koheesiopolitiikkaa joka ikisellä alueellaan.”

CEMR:n edustaja, Ruotsin Malmön kaupunginvaltuutettu Ilmar Reepalu : ”Menestyminen EU:n uusilla painopistealoilla, kuten sosiaalisen osallisuuden edistämisessä ja ilmastotoimissa, riippuu kuntien ja alueiden kyvystä tehdä paikallistason investointeja. Niitä ei pystytä tekemään ilman koheesiopolitiikkaa. EU:n pitäisi toimia johdonmukaisesti ja varmistaa, että koheesiopolitiikalla on vankka asema tulevassa talousarviossa.”

CPMR:n puheenjohtaja, Azorien (Portugali) autonomisen alueen hallituksen puheenjohtaja Vasco Alves Cordeiro : ”EU:n tavoitteiden ja painopisteiden on kuvastuttava sen tulevassa talousarviossa, ja alueiden on saatava joustoa, jota ne tarvitsevat toteuttaakseen ruohonjuuritasolla Euroopan unionin poliittista visiota Euroopan tulevaisuuden turvaamiseksi. Tietyt ensisijaiset tavoitteet voidaan saavuttaa vain koheesiopolitiikan avulla.”

Eurocities-järjestön puheenjohtaja, Belgian Gentin kaupunginjohtaja Daniël Termont :: ”Koheesiopolitiikka on liima, joka pitää unionimme koossa, kun ponnistelemme sen puolesta, että EU on tulevaisuudessa kestäväpohjaisempi, osallistavampi, demokraattisempi ja hyvinvoivempi. Tukemalla innovointia, yhteistyötä ja yhteisvastuullisuutta vahvalla koheesiopolitiikalla voidaan auttaa Eurooppaa pysymään esikuvana muulle maailmalle myös tulevaisuudessa.”

Lisätietoa:

Valokuvia

Tietopaketti koheesiopolitiikasta

#CohesionAlliance-periaatejulistuksen allekirjoittaneet

#CohesionAlliance – kartta

Lehdistöyhteydet:

cohesionalliance@cor.europa.eu

Jaa :
 
Uutisia aiheesta

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CUTTING-REGIONAL-FUNDS-IS-A-RISK-TO-EUROPES-FUTURE.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CUTTING-REGIONAL-FUNDS-IS-A-RISK-TO-EUROPES-FUTURE.ASPX

Euroopan unionin on annettava paikallisyhteisöille paremmat valmiudet varautua kriiseihin ja ääri-ilmiöihin
Euroopan unionin on annettava paikallisyhteisöille paremmat valmiudet varautua kriiseihin ja ääri-ilmiöihin
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/HIGH-LEVEL-GROUP-ON-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CUTTING-REGIONAL-FUNDS-IS-A-RISK-TO-EUROPES-FUTURE.ASPX

President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/INTERVIEW-PRESIDENT-CORDEIRO-COHESION-ALLIANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CUTTING-REGIONAL-FUNDS-IS-A-RISK-TO-EUROPES-FUTURE.ASPX

Interview with the CoR President Vasco Alves Cordeiro
Interview with the CoR President Vasco Alves Cordeiro
03.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/BUDGET-MUST-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CUTTING-REGIONAL-FUNDS-IS-A-RISK-TO-EUROPES-FUTURE.ASPX

European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
24.04.2023