Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
Alueet ja kunnat vaativat kulttuurialalle ja luoville toimialoille järeämpää tukea valtavien taloudellisten tappioiden kompensoimiseksi  

Taidetta ja kulttuuria olisi pidettävä ”perushyödykkeenä”, eikä niitä saisi rangaista sulkutoimilla

Alueet ja kunnat peräävät EU:lta ja jäsenvaltioilta koordinoitua tukea kulttuurialan ja luovien alojen elvyttämiseksi, sillä ne kuuluvat covid-19-kriisistä ja eri maiden sulkutoimista eniten kärsineisiin aloihin. Euroopan alueiden komitean jäsenet korostivat innovoinnista, tutkimuksesta, kulttuurista, koulutuksesta ja nuorisoasioista vastaavan komissaarin Mariya Gabrielin kanssa käymässään keskustelussa kulttuurin ja kulttuuriperinnön vahvaa osuutta paikallis- ja aluekehityksessä sekä niiden kiinteää yhteyttä eurooppalaisiin arvoihin, identiteettiin ja kansalaisuuteen. Jäsenet kaipasivat taiteelle ja kulttuurille näkyvämpää asemaa keskustelussa EU:n tulevaisuudesta.

Euroopan alueiden komitean puheenjohtaja ja kreikkalaisen Keski-Makedonian aluejohtaja Apostolos Tzitzikostas totesi: ”Kulttuuriala ja luovat alat menettivät pelkästään vuonna 2020 jopa 70 % tuloistaan, mikä vaarantaa työpaikkojen ja yritysten lisäksi myös kulttuuriperintömme ja identiteettimme. Kulttuuri ja luovuus vahvistavat yhteisöjemme sosiaalista yhteenkuuluvuutta, ja ne ovat identiteettimme ja tapakulttuurimme selkäranka. Kulttuuriin investoiminen tarkoittaa investoimista eurooppalaisuuden ytimeen, minkä vuoksi näille aloille tulee antaa EU-, jäsenvaltio-, alue- ja paikallistasolla nykyistä järeämpää ja runsaampaa tukea.”

Komissaari Mariya Gabriel korosti torstaina AK:n täysistunnossa pitämässään puheenvuorossa, että ”pandemian aivan erityisesti koettelemat kulttuuriala ja luovat alat tarvitsevat ja ansaitsevat parhaan mahdollisen tuen ja kunnat ja alueet ovat tässä tärkeitä kumppaneita. Tukemalla kulttuuria yhdessä varmistamme, että sillä voi olla ja on keskeinen rooli, kun rakennamme vihreämpää, elinvoimaisempaa ja selviytymiskykyisempää Eurooppaa.”

AK:n Vihreät-ryhmän puheenjohtaja, Oulun kaupunginvaltuuston jäsen Satu Haapanen totesi puheenvuorossaan, että korona-aika on pakottanut taiteilijat ja kulttuurialan ammattilaiset löytämään uusia tapoja tehdä luovaa työtä, ja internetin kautta jotkut kulttuuritapahtumat ovat tulleet jopa suuremman yleisön saavutettaviksi. "Tämä ei kuitenkaan poista sitä suurta huolta, jatkuvaa epävarmuutta ja taloudellista menetystä, minkä kulttuuri- ja luovat alat ovat kohdanneet. On tärkeää, että kulttuurilaitokset aukaistaan mahdollisimman pian ja että elpymisrahastosta ja muilla toimin tuetaan luovia aloja, jotta ne vahvistuvat jälleen ja voivat täyttää oman tärkeän yhteiskunnallisen tehtävänsä. On tärkeää huolehtia, että luovat alat säilyttävät houkuttelevuutensa myös tulevaisuudessa alan ammattilaisten ja ammattia valitsevien keskuudessa."

Keskustelun jälkeen Giuseppe Varacalli (IT, Renew Europe) esitteli aiheesta ”Kulttuurialan ja luovien toimialojen uudelleenkäynnistäminen” laatimansa AK:n lausunnon, jossa kehotetaan varmistamaan, että EU-rahoitus tavoittaa kaikki kulttuurin ja luovan toiminnan muodot ja kaikki näillä aloilla toimivat ihmiset. Lausunnossa kehotetaan kohtelemaan kulttuurialaa ja luovia toimialoja perushyödykkeiden tuottajina, jotta niitä ei covid-19-pandemian kaltaisten uusien poikkeuksellisten tapahtumien yhteydessä rangaista sulkutoimilla. Komitea ehdottaa, että laaditaan yhteiset suuntaviivat, joiden perusteella kyseiset alat voivat jatkaa toimintaansa, vaikkakin saavutettavuutta koskevin rajoituksin.

Komitea on tyytyväinen Luova Eurooppa - ohjelmasta hiljattain saavutettuun yhteisymmärrykseen , joka takaa 2,2 miljardin euron tuen taiteilijoille ja helpottaa pienimuotoisten kulttuurihankkeiden osallistumista. Se kehottaa kuitenkin nivomaan EU:n eri rahastoista kulttuuriin tehtävät investoinnit entistä paremmin toisiinsa ja laajentamaan mahdollisuutta yhteisrahoitukseen siten, että sen osuus voi olla pienten toimijoiden hankkeissa jopa 80 %. Alueet ja kunnat ovat Euroopan parlamentin kanssa samaa mieltä siitä, että vähintään 2 % elpymis- ja palautumistukivälineen varoista tulee kohdentaa kulttuurialalle ja luoville aloille. Lisäksi ne kehottavat hyödyntämään REACT-EU - ja SURE -välineistä saatavaa rahoitusta näiden alojen tukemiseksi jäsenvaltiotasolla.

Tehokkaista toimenpiteistä Erasmus+-ohjelman ja Luova Eurooppa -ohjelman sekä Euroopan solidaarisuusjoukkojen muuttamiseksi ympäristöystävällisemmiksi annetun mietinnön esittelijänä toiminut Euroopan parlamentin jäsen Laurence Farreng (FR, Renew Europe) lisäsi, että ”vuoden pituisen pysähdyksen jälkeen on käynyt selväksi, että kulttuuriala tarvitsee elpyäkseen Euroopan unionin tukea, mutta vielä varmempaa on, että Eurooppa tarvitsee kulttuuria oman elpymisensä tueksi. Tulevan elpymisen on tapahduttava paikallistasolla mahdollisimman lähellä kansalaisia, mutta sitä varten tarvitaan myös EU:n toimia sen varmistamiseksi, ettei yhtäkään taiteilijaa, kirjailijaa, muusikkoa, näyttelijää tai ohjaajaa unohdeta. Olenkin tyytyväinen siihen, että Euroopan alueiden komitea on yhtynyt parlamentin kehotukseen osoittaa vähintään kaksi prosenttia elpymisvaroista näille talouden ja ennen kaikkea eurooppalaisen identiteetin kannalta keskeisille toimijoille.”

Lisätietoa:

Kulttuurialalla ja luovilla aloilla on erityinen asema marraskuussa 2020 allekirjoitetussa Euroopan alueiden komitean ja komissaari Gabrielin alaisuudessa toimivien komission yksiköiden (koulutuksen, nuorisoasioiden, urheilun ja kulttuurin pääosasto, tutkimuksen ja innovoinnin pääosasto ja Yhteinen tutkimuskeskus) yhteisessä toimintasuunnitelmassa . Sen puitteissa vahvistetaan esimerkiksi Euroopan kulttuuripääkaupunkeihin, korkean tason konferensseihin ja tapahtumiin, vertaisoppimishankkeisiin sekä uusi eurooppalainen Bauhaus - aloitteen sisältöön ja täytäntöönpanoon liittyvää yhteistyötä ja poliittista näkemystenvaihtoa.

Yhteyshenkilö:

Lauri Ouvinen

P. +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Jaa :
 
Uutisia aiheesta

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/HL42---TIMISOARA-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CULTURAL-CREATIVE-SECTORS.ASPX

Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
22.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CULTURAL-CREATIVE-SECTORS.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/SEDEC-MEETING-21-JUNE-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CULTURAL-CREATIVE-SECTORS.ASPX

SEDEC members discuss mentoring, gender-based violence, children's rights, and European sports model
SEDEC members discuss mentoring, gender-based violence, children's rights, and European sports model
22.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/HG35-KNOWLEDGE-EXCHANGE-PLATFORM-OPEN-SCIENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CULTURAL-CREATIVE-SECTORS.ASPX

Open Science for higher quality, more efficient and impactful research
Open Science for higher quality, more efficient and impactful research
16.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CULTURAL-CREATIVE-SECTORS.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023