Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
Kriisiaikojen on vauhditettava toimia sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi  

Naisten määrää politiikassa on lisättävä tuntuvasti sodan, ilmastokriisin ja sosiaalisen kriisin sukupuolisidonnaisten vaikutusten takia, naistenpäivän kunniaksi pidetyn konferenssin puhujat sanovat

Euroopan alueiden komitean (AK) kansainvälisen naistenpäivän kunniaksi järjestämään konferenssiin osallistuneet johtajat eri puolilta Euroopan unionia ja sen ulkopuolelta ovat yhdessä kehottaneet päätöksentekijöitä vauhdittamaan toimia sukupuolten tasa-arvon saavuttamiseksi.

Konferenssi pidettiin 14. maaliskuuta 2023, ja sen aiheena oli Paikallistasolta maailmanlaajuiselle tasolle: naisjohtajuuden edistäminen muuttuvassa maailmassa. Puhujat korostivat, että aikamme suurimpiin haasteisiin, kuten sotaan, ilmastokriisiin, köyhyyteen, kohtuuttomiin asumiskustannuksiin, eriarvoiseen palkkaukseen ja terveydenhuoltopalvelujen epätasapuoliseen saatavuuteen, liittyy erittäin laaja sukupuoliulottuvuus ja lisäksi naisten aliedustus alue-, paikallis- ja valtiotason politiikassa on edelleen hälyttävää.

Euroopan alueiden komitean puheenjohtaja Vasco Alves Cordeiro totesi avauspuheenvuorossaan, että "sukupuolten tasa-arvo on perusedellytys oikeudenmukaisemman ja vahvemman Euroopan saavuttamiselle. Tarvitsemme kokonaisvaltaisen lähestymistavan, jossa puututaan voimakkaasti kaikenlaiseen syrjintään, tuomitaan kaikki naisiin kohdistuvan väkivallan muodot mutta puututaan myös haasteisiin, joita naiset kohtaavat päivittäin."

Kansainvälisistä kumppanuuksista vastaava Euroopan komission jäsen Jutta Urpilainen korosti, että ”yhä useampien naisten osallistuminen päätöksentekoon vahvistaa demokraattisten instituutioiden uskottavuutta, johtaa osallistavampaan hallintotapaan ja lisää naisten mahdollisuuksia parantaa yhteisöjään.EU on sitoutunut vakaasti tähän tavoitteeseen sukupuolten tasa-arvoa ja naisten vaikutusvallan lisäämistä ulkosuhteissa koskevassa toimintasuunnitelmassaan, jossa sukupuolten tasa-arvo määritellään yhdeksi EU:n kaiken ulkoisen toiminnan painopisteistä.”

Euroopan alueiden komitean Vihreät-ryhmän puheenjohtaja, Turun kaupunginvaltuuston jäsen Niina Ratilainen painotti, että "tasa-arvoisen edustuksen lisäksi tarvitaan sukupuolitransformatiivista politiikkaa. Sukupuolineutraalia politiikkaa ei ole olemassa – mutta politiikka on hyvin usein sukupuolisokeaa. Sukupuoliulottuvuus on sisällytettävä kaikkiin politiikan aloihin, eikä sitä voida käsitellä vain yhtenä aiheena. Käytännöt voivat joko edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa tai aiheuttaa takaiskun. Jopa tähän mennessä saavutetut oikeudet kyseenalaistetaan usein. Poliitikkoina olemme vastavoima ideologioille, jotka haluavat kumota naisille kaikessa monimuotoisuudessaan kuuluvat ihmisoikeudet. Sukupuolten välinen epätasa-arvo on demokratiavaje: jos on jotain, jota tyrannit ja diktaattorit pelkäävät eniten, niin tyttöjä ja naisia joilla on valinnanvapaus!"

Muut puhujat, joihin kuului mm. Euroopan parlamentin varapuhemies Evelyn Regner, paikallis- ja aluetason johtajia EU:n, Ukrainan ja Balkanin maiden kunnista ja alueilta sekä Egyptin kansalaisyhteiskunnan johtohenkilöitä, kehottivat kaikkia hallintotasoja – EU-, valtio-, alue- ja paikallistasoa – nopeuttamaan toimia sukupuolten välisen kuilun kaventamiseksi politiikassa. Naisjohtajat kertoivat, millaisia kokemuksia heillä on turvallisuus-, sosiaali-, talous-, terveys- ja ympäristökriisien vaatimien poliittisten toimien toteuttamisesta alueillaan ja kunnissaan ja mikä on ollut haasteellista pyrittäessä saamaan miesvaltaisia edustajistoja tunnustamaan naisiin kohdistuvat erityisvaikutukset.

Konferenssin osanottajien joukossa oli myös edustajia nuorten päättäjien ohjelmasta (YEP), jonka AK on perustanut osana pyrkimyksiään tarjota nuorille päättäjille poliittinen foorumi. Ohjelma on sukupuolijakaumaltaan tasapainoinen.

Taustatietoja:

Euroopan alueiden komitea juhlistaa kansainvälistä naistenpäivää vuosittain konferenssilla, joka on osa sen laajempaa strategiaa sukupuolten tasapuolisen edustuksen edistämiseksi paikallis- ja aluepolitiikassa ja päätöksenteossa, asiaa koskevan tietoisuuden lisäämiseksi ja parhaiden käytäntöjen vaihdon tukemiseksi.

Euroopan alueiden komitealla, joka on EU:n paikallis- ja aluetason päättäjien poliittinen edustuselin, on neuvoa-antava tehtävä EU:n lainsäädäntäprosessissa. Komitean aiheesta Tasa-arvon unioni: sukupuolten tasa-arvostrategia 2020–2025 antamassa lausunnossa esitetään suosituksia toimista, joita voitaisiin toteuttaa tasa-arvon ja demokratian kannalta olennaisen sukupuolten tasapuolisen poliittisen edustuksen ja osallisuuden saavuttamiseksi.

Lisää taustatietoa on löydettävissä seuraavista julkaisuista:

Sukupuolten tasa-arvoa ja naisten vaikutusvallan lisäämistä ulkosuhteissa koskeva EU:n toimintasuunnitelma 2020–2025 (GAP III)

AK:n lausunto ”Tasa-arvon unioni: sukupuolten tasa-arvostrategia 2020–2025”

Strategia sukupuolten tasapainon edistämiseksi jäsenten osallistumisessa AK:ssa

AK:n aloite ”Naisten osuuden lisääminen politiikassa”

Ehdotus direktiiviksi naisiin kohdistuvan väkivallan ja lähisuhdeväkivallan torjumisesta

Naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja lähisuhdeväkivaltaa käsittelevä katsaus Combating violence against women and domestic violence

Tutkimus aiheesta The legislative frameworks for victims of gender-based violence (including children) in the 27 Member States [Sukupuolistuneen väkivallan uhreja (myös lapsia) koskevat oikeudelliset puitteet 27 jäsenvaltiossa]

Video Naiset politiikassa

Euroopan alueiden komitean puheenjohtajan Vasco Alves Cordeiron puheenvuoro kansainvälisen naistenpäivän kunniaksi

Videoita alueiden ja kuntien toimista sukupuolten tasa-arvon toteuttamiseksi:

Monialainen tuki sukupuolistuneen väkivallan uhreille, Valencia, Espanja

Innovointikeskus naisten työ- ja yksityiselämän yhteensovittamisen mahdollistavaa teknologiayritystä varten, Cluj-Napoca, Romania

Lastenhoito- ja synnytyspolitiikka, Umbria, Italia

Kuukautisköyhyyden torjunta, Katalonia, Espanja

Miehille tarkoitettu tasa-arvoneuvonta, Baden-Württemberg, Saksa

Katso tapahtumaa AK:n kanavalla.

Suoratoistolähetys täysistunnosta: AK:n verkkosivulla

Yhteydenotot:

Monica Tiberi

Puheenjohtajan tiedottaja

P. +32 479517443

monica.tiberi@cor.europa.eu

Lauri Ouvinen

P. +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Jaa :
 
Aiheeseen liittyvää tietoa
Uutisia aiheesta

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CP-33-A-TIME-OF-CRISES-MUST-SPUR-EFFORTS-FOR-GENDER-EQUALITY.ASPX

Komissaari Dalli korosti kuntien ja alueiden työtä monimuotoisuuden ja osallisuuden edistämiseksi ruohonjuuritasolla
Komissaari Dalli korosti kuntien ja alueiden työtä monimuotoisuuden ja osallisuuden edistämiseksi ruohonjuuritasolla
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CP-33-A-TIME-OF-CRISES-MUST-SPUR-EFFORTS-FOR-GENDER-EQUALITY.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CP-33-A-TIME-OF-CRISES-MUST-SPUR-EFFORTS-FOR-GENDER-EQUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CP-33-A-TIME-OF-CRISES-MUST-SPUR-EFFORTS-FOR-GENDER-EQUALITY.ASPX

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CP30-THE-DANGER-OF-A-TALENT-TRAP.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CP-33-A-TIME-OF-CRISES-MUST-SPUR-EFFORTS-FOR-GENDER-EQUALITY.ASPX

EU's regions: the danger of a talent trap
EU's regions: the danger of a talent trap
13.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/COR-PRESIDENT-STATEMENT-INTERNATIONAL-WOMENS-DAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CP-33-A-TIME-OF-CRISES-MUST-SPUR-EFFORTS-FOR-GENDER-EQUALITY.ASPX

Statement by the President of the European Committee of the Regions, Vasco Alves Cordeiro, for International Women's Day
Statement by the President of the European Committee of the Regions, Vasco Alves Cordeiro, for International Women's Day
08.03.2023