Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
Covid-19 tarjoaa tilaisuuden vauhdittaa ympäristötoimia  

​Dimtrios Karnavos​

Tässä haastattelussa Dimitrios Karnavos (EL, EPP) vastaa viiteen kysymykseen kahdeksannesta ympäristöohjelmasta . Lausuntoluonnoksessa , jonka esittelijä Kallithéan pormestari on, vaaditaan paikallis- ja alueviranomaisille riittäviä resursseja ympäristöpolitiikan panemiseksi täytäntöön käytännössä. Lausuntoluonnoksesta äänestetään seuraavassa täysistunnossa 3.–5. helmikuuta sen jälkeen, kun ENVE-valiokunnassa on käyty aihetta kartoittava yleiskeskustelu. Vaikka EU:n ympäristöpolitiikalla on viime vuosikymmeninä saavutettu hyödyllisiä tuloksia, Euroopalla on silti edelleen ratkaistavanaan ennennäkemättömiä ympäristöön, ilmastoon ja kestävään kehitykseen liittyviä haasteita. Niihin kuuluvat biologisen monimuotoisuuden köyhtyminen, ilmastonmuutos, luonnonvarojen käyttö ja saastuminen. Kahdeksas ympäristöohjelma on keskeinen tekijä näiden haasteiden ratkaisemisessa covid-19:n jälkeen.

Mihin painopisteisiin kahdeksannessa ympäristöohjelmassa olisi paikallisesta ja alueellisesta näkökulmasta keskityttävä?

Kahdeksannessa ympäristöohjelmassa esitetään pitkän aikavälin strateginen visio ja suuntaviivat ilmastoneutraalin, resurssitehokkaan ja kestäväpohjaisen talouden luomiseksi vuoteen 2050 mennessä noudattaen Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa, joka on EU:n uusi strategia ilmastoneutraaliuden saavuttamiseksi tämän vuosisadan puolessavälissä. Kahdeksannesta ympäristöohjelmasta annetussa ehdotuksessa esitetään kuusi ensisijaista tavoitetta, joiden yhteydessä pohditaan paikallis- ja aluepäättäjien tavoitteita ja odotuksia. Covid-19-pandemia on opettanut, että terveellistä elämää korostavan lähestymistavan on oltava perusta EU:n kaikelle toiminnalle, jolla edistetään ihmisten terveyttä, tervettä maapalloa, tervettä taloutta ja tervettä, kaikille mahdollisuuksia tarjoavaa yhteiskuntaa. Terveyden ja ympäristön välisen yhteyden parantaminen onkin sekä perustavan tärkeää että välttämätöntä. On varmistettava, että kahdeksas ympäristöohjelma auttaa luomaan myrkyttömän ympäristön, parantaa elinoloja ja luo selviytymis- ja palautumiskykyisiä yhteisöjä. Lisäksi on varmistettava, että kahdeksas ympäristöohjelma edistää kestäväpohjaista liiketoimintaympäristöä ja kannustaa vihreisiin investointeihin kaikilla tasoilla (EU:ssa, valtioissa, alueellisesti ja paikallisesti). Kaikki tämä tarvitaan, jotta EU voisi olla vahvempi ja kestävämpi covid-19-pandemian jälkeen.

Miten uusi ympäristöohjelma voi auttaa ottamaan ympäristö- ja ilmastonäkökohdat paremmin huomioon EU:n muissa alakohtaisissa toimintapolitiikoissa? Mikä on kahdeksannen ympäristöohjelman yhteys Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaan?

Ympäristö- ja ilmastoasioiden sisällyttäminen tehokkaammin EU:n muihin alakohtaisiin toimintapolitiikkoihin ei ole aina helppoa, sillä eri aloilla on eri painopisteet. Joskus jopa ympäristö- ja ilmastopolitiikalla tuntuu olevan vastakkaisia pyrkimyksiä. Esimerkiksi ilmastonsuojelupolitiikassa ja hiilipäästöjen vähentämistoimissa pyritään edistämään uusiutuviin energialähteisiin perustuvien hankkeiden käyttöönottoa ja toimintaa. Toimet biologisen monimuotoisuuden köyhtymisen pysäyttämiseksi ja Natura 2000 -verkoston yhtenäisyyden säilyttämiseksi, jotka ovat erittäin tärkeitä, ovat kuitenkin osin ristiriidassa ilmastonsuojelupolitiikan kanssa esimerkiksi silloin, kun uusiutuvia energialähteitä hyödyntäviä hankkeita toteutetaan ja otetaan käyttöön suojelualueilla. Siksi on huolehdittava johdonmukaisuudesta ja edettävä samaan suuntaan, sillä haasteet ovat kaikille samat. On tärkeää hyödyntää käytettävissä olevia välineitä ja menetelmiä mahdollisimman hyvin, jotta voidaan luoda puitteet ympäristönsuojelun tason jatkuvalle seurannalle ja jatkuvalle parantamiselle, mikä kattaa myös investoinnit ympäristön- ja ilmastonsuojeluun. Olisi myös sovittava selkeästä etenemissuunnitelmasta, joka johtaa ilmastoneutraaliuteen vuoteen 2050 mennessä. Alueiden ja kuntien näkökulmasta on muistettava, että paikallis- ja alueviranomaisilla on erityinen rooli yritysten, tutkimuslaitosten ja tiedemaailman tuomisessa yhteen sekä asukkaiden ja paikallisten sidosryhmien ottamisessa mukaan ympäristöpolitiikan suunnitteluun ja toteutukseen.

Miten voidaan varmistaa, että ympäristöpolitiikka pannaan kaikilta osin täytäntöön kaikissa EU:n yhteisöissä?

Olen erittäin tyytyväinen siihen, että tehokkaampi ja vaikuttavampi täytäntöönpano on otettu kahdeksannessa ympäristöohjelmassa keskeiseksi painopisteeksi. Täytäntöönpanon tuloksellisuuden parantamiseksi paikallis- ja alueviranomaisille olisi annettava oikeat välineet ja riittävät resurssit. Meidän vastuullamme on panna täytäntöön 70 % EU:n lainsäädännöstä, 90 % ilmastonmuutokseen sopeutumista koskevista toimenpiteistä ja 70 % ilmastonmuutoksen hillitsemistä koskevista toimista. Tarvitaan innovatiivisia lähestymistapoja, joiden ansiosta paikallis- ja alueviranomaiset pystyvät toteuttamaan räätälöityjä ratkaisuja ympäristöpolitiikan käytännön täytäntöönpanon parantamiseksi niin kaupungeissa ja maaseudulla kuin vuoristossa, saarilla ja rannikkoalueilla. Tarvitaan enemmän tutkimusta, tietoa ja osaamista, jotta voidaan ratkaista kaikki erityiset ympäristöhaasteet ja tarttua tilaisuuksiin erilaisissa paikallis- ja alueyhteisöissä, sillä jokaisella maantieteellisellä alueella on omat haasteensa, heikkoutensa ja vahvuutensa. Vaadinkin kahdeksatta ympäristöohjelmaa käsittelevässä lausunnossa kokonaisvaltaista, paikka- ja aluelähtöistä toimintamallia parhaana tapana saavuttaa terveelliset elinolot. Tässä ei onnistuta, ellei oteta käyttöön toimivaa monitasoista hallintokehystä ja kannusteta kaikkia hallintotasoja edistämään hallintotahojen, alueiden ja kuntien välistä sekä valtioiden rajat ylittävää yhteistyötä ympäristöpolitiikan alalla. Lisäksi on vahvistettava ympäristötietopohjaa, otettava digitaali- ja datateknologian tarjoamat mahdollisuudet käyttöön ja lisättävä luontoon perustuvien ratkaisujen ja sosiaalisen innovoinnin hyödyntämistä ympäristötavoitteiden täytäntöönpanon parantamiseksi. Esimerkiksi Kallithéassa, joka on Kreikan kahdeksanneksi suurin kunta ja neljänneksi suurin Ateenan metropolialueen kunta, olemme toteuttaneet digitaaliteknologiahankkeen (iBeacons technology and Augmented Reality) , jolla motivoidaan asukkaita ja vierailijoita käyttämään kestäväpohjaisia liikennemuotoja, kuten kävelyä ja pyöräilyä, hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi ja ilmanlaadun parantamiseksi ja jossa korostetaan tarvetta säilyttää kaupungin historiallinen ja kulttuuriperintö.

Miten kahdeksas ympäristöohjelma voi auttaa varmistamaan, että EU:n paikallis- ja alueyhteisöillä on riittävät resurssit EU:n ympäristö- ja ilmastopolitiikan täytäntöönpanoon covid-19-pandemian jälkeisen vihreän elpymisen puitteissa?

Kuten mainitsin, riittävät resurssit ovat välttämättömät, jotta ympäristö- ja ilmastopolitiikan täytäntöönpanossa onnistutaan käytännössä. Resursseihin kuuluvat kohdennettu rahoitus ja selkeä oikeudellinen kehys, mutta myös hallinnollisia resursseja, kuten asiantuntemusta, valmiuksien kehittämistä, osaamista ja parhaiden käytänteiden vaihtoa. Kahdeksannessa ympäristöohjelmassa on kehitettävä yhdennetty kehys, joka tarjoaa paikallis- ja alueviranomaisille oikeanlaiset, covid-19-pandemian jälkeisen vihreän elpymisen strategian mukaiset välineet. Siihen on kuuluttava kannustimia, jotka vievät kohti kunnianhimoisempaa ympäristöpolitiikkaa, erityisesti kehityksessä jälkeen jääneille mutta myös hyvin suoriutuville alueille niiden motivoimiseksi vieläkin enemmän. On myönnettävä, että pidän harmillisena monivuotista rahoituskehystä 2021–2027 koskevan sopimuksen ja kahdeksannen ympäristöohjelman välistä epäsuhtaa. Niitä olisi ehdottomasti koordinoitava paremmin. Myönteistä on, että ilmasto- ja digitaalisiirtymä on otettu keskeiselle sijalle EU:n seuraavassa talousarviossa, jossa 30 % sekä EU:n pitkän aikavälin talousarviosta että NextGenerationEU-paketista osoitetaan ilmastonmuutoksen torjuntaan ja jossa kiinnitetään erityistä huomiota myös ympäristöön ja biologiseen monimuotoisuuteen. Toivon, että kahdeksas ympäristöohjelma luo oikeanlaisen kehyksen vihreille ja sinisille investoinneille ja innovoinnille kaikilla hallintotasoilla. Nämä ovat elintärkeitä, jotta voidaan luoda selviytymiskykyisiä yhteisöjä ja kasvua ja työpaikkoja oikeudenmukaisessa ja osallistavassa yhteiskunnassa, joka perustuu solidaarisuuteen. Odotan myös, että kahdeksas ympäristöohjelma tarjoaa välineitä valmiuksien kehittämiseen, tietoa ja parhaita käytänteitä sisältävän tietokannan ja kannustimia kaupunkien väliseen yhteistyöhön, kuten vertaisarviointeja ja keskinäistä oppimistoimintaa, tutustumiskäyntejä ja vihreää ystävyystoimintaa, jotta kyetään edistämään vihreää elpymistä.

Miten covid-19 vaikuttaa ympäristötavoitteisiin? Onko se este vai mahdollisuus nopeuttaa toimintaa?

On selvää, että covid-19-pandemia olisi nähtävä mahdollisuutena vauhdittaa ympäristötoimia. Ilmanlaatu on parantunut, biologinen monimuotoisuus on elpynyt ja ekosysteemien tila on yleisesti kohentunut viime kuukausina. Tätä kehitystä olisi jatkettava. Olen tyytyväinen siihen, että EU:n suunnitelmassa palautuminen covid-19-kriisistä tapahtuu yhtä jalkaa vihreän siirtymän ja digitaalimurroksen kanssa. Paikallisyhteisöjen täytyy toipua taloudellisesti, mutta sen on tapahduttava kestäväpohjaisesti ja selviytymiskyvystä tinkimättä. Mielestäni on tärkeää, että parannetaan viestintää tavallisten ihmisten kanssa, jotta heidät saadaan mukaan, sillä täytäntöönpano voi onnistua vain, jos kaikki osallistuvat siihen täysipainoisesti päivästä päivään. On parannettava ihmisten tietoisuutta ilmasto-, ympäristö- ja biodiversiteettipolitiikan hyödyistä ja osoitettava, miten ne parantavat terveyttämme ja hyvinvointiamme ja tekevät taloudesta kestävämmän ja kilpailukykyisemmän.

Taustatietoja:

EU:n ympäristöpolitiikkaa on 1970-luvun puolivälistä lähtien ohjattu toisiaan seuranneilla ympäristöä koskevilla toimintaohjelmilla, joissa määritellään tietyn ajan kuluessa saavutettavat ensisijaiset tavoitteet. Seitsemäs ympäristöohjelma päättyi vuonna 2020, joten Euroopan komissio antoi ehdotuksen kahdeksanneksi ympäristöohjelmaksi , joka ulottuu vuoteen 2030 ja jonka tavoitteena on täydentää Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa.

AK:n on antanut lainsäädäntölausunnot aiemmista ympäristöohjelmista. Vuonna 2019 AK antoi oma-aloitteisen lausunnon Kohti kahdeksatta ympäristöä koskevaa toimintaohjelmaa , jonka esittelijänä oli Schiedamin kaupunginjohtaja Cor Lamers (NL, EPP) . Lausunnon tueksi laadittiin aihetta käsittelevä tutkimus .

Kahdeksannella ympäristöohjelmalla on kuusi ensisijaista tavoitetta , jotka pohjautuvat Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaan. Kahdeksannessa ympäristöohjelmassa ehdotetaan uuden seurantakehyksen luomista, jotta voidaan ottaa mittaa ja tiedottaa siitä, eteneekö EU riittävää vauhtia kohti näitä tavoitteita.

Euroopan alueiden komitea ja Euroopan komissio tekevät tiivistä yhteistyötä ympäristöpolitiikan tehokkaan täytäntöönpanon ja kehittämisen varmistamiseksi ympäristöyhteistyön teknisellä foorumilla .

Lehdistöyhteydet: pressecdr@cor.europa.eu

Jaa :