Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
Covid-19-kriisin johdosta on entistäkin kiireellisempää kutsua koolle Euroopan tulevaisuutta käsittelevä konferenssi  

”Konferenssissa on saatava aikaan konkreettisia poliittisia muutoksia”, paikallis- ja aluepäättäjät katsovat

Euroopan alueiden komitean jäsenet keskustelivat Euroopan parlamentin jäsenen, Euroopan parlamentin perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan (AFCO) varapuheenjohtajan Gabriele Bischoffin kanssa AK:n ”kansalaisuus, hallinto, institutionaaliset ja ulkoasiat” -valiokunnan (CIVEX) kokouksessa tulevista toimista Euroopan tulevaisuutta käsittelevän konferenssin järjestämiseksi. Paikallis- ja aluepäättäjät katsovat, että meneillään olevan kriisin takia on entistäkin kiireellisempää, että Euroopan unioni työskentelee tullakseen yhä tehokkaammaksi, demokraattisemmaksi ja päästäkseen lähemmäksi kansalaisia. AK suhtautuu myönteisesti neuvoston 24. kesäkuuta esittämään kantaan, joka on merkittävä edistysaskel, sillä se avaa tien neuvotteluille konferenssin hallinnosta, sisällöstä ja rakenteesta . Komitea kuitenkin myös kehottaa aloittamaan työskentelyn heti, kun pandemiatilanne sen sallii. Bischoff muistutti, että paikallis- ja aluetason päättäjillä tulisi olla merkittävä rooli tässä prosessissa.

AK oli jo heinäkuussa 2019 ilmaissut tyytyväisyytensä Euroopan komission puheenjohtajan ehdotukseen perustaa Euroopan tulevaisuutta käsittelevä kaksivuotinen konferenssi, jonka tarkoituksena on antaa uutta pontta Euroopan rakentamiselle ja vahvistaa eurooppalaista demokratiaa. Komitea pitää aktiivista prosessiin osallistumistaan perusteltuna kolmesta syystä: ensinnäkin se on alueiden ja kuntien mielipiteiden tulkki unionitasolla, toiseksi paikallis- ja aluetason osallistuminen vahvistaa kansalaiskuulemisten alueellista ulottuvuutta ja kolmanneksi alueilla ja kunnilla on eniten kokemusta kansalaiskuulemisista, ja ne voivat tarjota tosiasiapohjaista poliittista sisältöä aihekohtaisiin keskusteluihin.

AK käynnisti uuden toimikautensa helmikuussa 2020 antamalla Euroopan tulevaisuutta käsittelevää konferenssia koskevan päätöslauselman , jossa hahmotellaan keskeiset periaatteet paikallis- ja alueviranomaisten vahvalle prosessiin osallistumiselle.

Konferenssin käynnistäminen 9. toukokuuta 2020 viivästyi covid-19-kriisin vuoksi. AK antoi 7. toukokuuta 2020 julkilausuman ”Paikallis- ja alueviranomaisten osuus covid-19-kriisin vuoksi toteutettaviin EU:n toimiin” ja kehotti kutsumaan konferenssin koolle mahdollisimman pian, kun terveystilanne on saatu hallintaan, ja käymään kansalaisten sekä alue- ja paikallistason edustajien kanssa suoran keskustelun erilaisista ehdotuksista, joiden avulla Euroopan unionista voidaan tehdä entistä tehokkaampi, yhtenäisempi, demokraattisempi ja kestokykyisempi.

Nordrhein-Westfalenin liittovaltio-, Eurooppa- ja kansainvälisistä asioista vastaava valtiosihteeri, AK:n CIVEX-valiokunnan puheenjohtaja Mark Speich (DE, PPE) totesi: ”Euroopan tulevaisuutta käsittelevälle konferenssille on entistäkin suurempi tarve, mutta on olemassa entistäkin suurempi vaara, että kyse on vain eri tahojen kuuntelemisesta. Vallitsee yhteistyön ilmapiiri, ja meidän on hyödynnettävä sitä. Se, että jäätäisiin pelkkään mielipiteiden vaihtoon, latistaisi tämän ilmapiirin. Konferenssin tuloksilla on oltava vaikutuksia toimintalinjoihin ja politiikkaan.”

Gabriele Bischoff ilmaisi tyytyväisyytensä kantaan, jonka neuvoston esitti 24. kesäkuuta – alle viikko sen jälkeen, kun Euroopan parlamentti oli antanut päätöslauselman kehottaakseen jäsenvaltioita toimimaan tämänsuuntaisesti, jotta neuvottelut konferenssin toteuttamistavasta voitaisiin aloittaa Euroopan komission ja Euroopan parlamentin kanssa. Bischoff painotti lisäksi paikallis- ja aluetason tärkeää roolia: ”Euroopan tulevaisuutta käsittelevä konferenssi mahdollistaa sen, että voimme astua ulos Brysselin kuplasta ja tavoittaa kansalaiset ja alueet innovatiivisella tavalla. Olemme kiinnostuneet siitä, millaisena nämä näkevät Euroopan unionin tulevaisuuden, mitä nämä pitävät prioriteetteina ja millä politiikanaloilla EU:n olisi toimittava näiden mielestä voimakkaammin tai eri tavoin. Eurooppa on tullut risteyskohtaan. Se voi palata ”vanhaan normaaliin” tai hyödyntää tilaisuutta aloittaakseen kattavan elvytyksen ja käynnistääkseen uudelleen tämän upean Eurooppa-hankkeen. On tullut uuden, rohkean ”Schuman-hetken” aika.  

CIVEX-valiokunnan jäsenet keskustelivat lisäksi lausunnosta ”Paikallishallinnon ja edustuksellisen demokratian vahvistaminen uusien digitaaliteknologian välineiden avulla” . Siinä korostetaan erityisesti digitaalisten välineiden hyödyllisyyttä osallistavan demokratian kannalta. Konferenssi tarjoaa tilaisuuden testata digitaalisia osallistavia välineitä, jotta vahvistetaan edustuksellista demokratiaa, lisätään kansalaisten luottamusta ja otetaan huomioon alueilta ja kunnista peräisin olevat esimerkit, joissa kansalaiset osallistuvat keskusteluprosesseihin ja niihin liittyviin palautemekanismeihin.

AK:n esittelijä, Järvan kunnanjohtaja Rait Pihelgas (EE, Renew Europe) sanoi: ”Nykyaikaisesta demokratiasta puhuessamme meidän tulisi rajoittua yksinomaan osallistavaan demokratiaan. Kansalaisten osallistumisen on oltava jatkuva prosessi. Havainnoidessamme, miten paikalliset, alueelliset ja valtiolliset viranomaiset ovat yhteydessä kansalaisiin, havaitsemme, että niiden käyttämät menetelmät – sanomalehdet, verkkosivut ja julkiset kokoukset – ovat samoja kuin 20 vuotta sitten. Ne ovat tosin vuorovaikutuksessa myös erilaisten sosiaalisen median alustojen kautta, mutta käyttävät harvoin saatavilla olevia uusia ja nykyaikaisia osallistumisvälineitä. Paikallis-, alue- ja valtiotason viranomaisten on muutettava tapaansa viestiä ja olla vuorovaikutuksessa tulemalla lähemmäs kansalaisia, jotka käyttävät mobiililaitteita päivittäin. Voimme kehittää ja parantaa osallistumista ja demokratiaa nykyaikaisten teknisten välineiden avulla.”

Lausunnon lopulliset suositukset on määrä hyväksyä AK:n täysistunnossa lokakuussa 2020.

Jaa :
 
Uutisia aiheesta

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/COR-SOLIDARITY-TURKIYE-SYRIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/COVID-19-CRISIS-HAS-MADE-THE-NEED-FOR-THE-CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE-EVEN-MORE-PRESSING.ASPX

The CoR stands in solidarity with Türkiye and Syria
The CoR stands in solidarity with Türkiye and Syria
23.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/DIGITAL-SKILLS-CONNECTIVITY-SMART-VILLAGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/COVID-19-CRISIS-HAS-MADE-THE-NEED-FOR-THE-CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE-EVEN-MORE-PRESSING.ASPX

Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/MEDIA-FREEDOM-PLURALISM-IN-THE-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/COVID-19-CRISIS-HAS-MADE-THE-NEED-FOR-THE-CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE-EVEN-MORE-PRESSING.ASPX

Media: local and regional governments highlight their important role in ensuring media freedom and pluralism in the EU
Media: local and regional governments highlight their important role in ensuring media freedom and pluralism in the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/COVID-19-CRISIS-HAS-MADE-THE-NEED-FOR-THE-CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE-EVEN-MORE-PRESSING.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/STRONG-COHESION-POLICY-UNITED-FAIRER-FUTURE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/COVID-19-CRISIS-HAS-MADE-THE-NEED-FOR-THE-CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE-EVEN-MORE-PRESSING.ASPX

Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
16.03.2023