Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
AK peräänkuuluttaa toimia – pandemia kasvattaa sukupuolten välistä kuilua ja naisten osuus EU:n miljoonasta paikallispoliitikosta on vain 30 prosenttia  

Kansainvälisenä naistenpäivänä järjestetyssä AK:n tapahtumassa paikallis- ja aluepäättäjät keskustelivat huolestuttavista suuntauksista ja peräänkuuluttivat konkreettisia toimia naisten tukemiseksi politiikassa

Covid-19-pandemia on vaikuttanut suhteettomasti naisiin: koska he muodostavat enemmistön terveydenhuolto- ja hoiva-alan työntekijöistä, heillä on ollut suurempi mahdollisuus altistua virukselle, ja heidän työllisyytensä on kärsinyt miesten työllisyyttä enemmän, millä on mahdollisia pitkän aikavälin vaikutuksia palkkaan ja uraan. Sulkutoimet ovat kasvattaneet sukupuolten välistä kuilua palkattomassa hoivatyössä, johtaneet naisiin kohdistuvan perheväkivallan lisääntymiseen ja heikentäneet tukipalvelujen saatavuutta.

Myös naisten aliedustus alue- ja paikallispolitiikassa on edelleen hälyttävää , sillä naisten osuus EU:n miljoonasta alue- ja paikallispoliitikosta on vain 30 prosenttia. Vain 17,2 prosenttia vaaleilla valituista pormestareista, 34,1 prosenttia alueellisten parlamenttien ja edustajakokousten jäsenistä ja noin 36 prosenttia aluehallitusten jäsenistä on naisia.

Nämä huolestuttavat suuntaukset ja luvut olivat keskustelun aiheena Euroopan alueiden komitean (AK) kansainvälisen naistenpäivän yhteydessä järjestämässä tapahtumassa ”Naisten osuuden lisääminen politiikassa”. Euroopan tasa-arvoinstituutti esitteli konferenssissa vuoden 2020 tasa-arvoindeksin tärkeimmät tulokset keskittyen erityisesti valtaan paikallis- ja aluepolitiikan kentällä. Luvut osoittavat, että naiset ovat aliedustustettuja alue- ja paikallispolitiikassa, ja tämä ei ole hyväksyttävää. Myös AK:n alue- ja kuntabarometristä saatuja tietoja esiteltiin sen havainnollistamiseksi, miten pandemia vaikuttaa kielteisesti sukupuolten tasa-arvoon.

AK:n puheenjohtaja ja jäsenet, Euroopan parlamentin jäsenet sekä AK:n nuorten päättäjien ohjelman osallistujat ( Young Elected Politicians , YEPs) korostivat, että näihin keskeisiin kysymyksiin on puututtava kiireellisesti. He kehottivat kaikkia hallintotasoja – unioni-, jäsenvaltio-, alue- ja paikallistasoa — ottamaan käyttöön lisätoimia sukupuolten välisen kuilun kaventamiseksi politiikassa, puuttumaan vaaleilla valittuihin naispoliitikkoihin ja naisiin julkisessa elämässä kohdistuvan väkivallan ongelmaan ja torjumaan kaikenlaisia naisiin kohdistuvia seksistisiä hyökkäyksiä .

Avauspuheenvuorossaan Euroopan alueiden komitean puheenjohtaja, Keski-Makedonian aluejohtaja Apostolos Tzitzikostas sanoi: "Meidän on ryhdyttävä konkreettisiin toimiin niin, että järjestämme ja tuemme aloitteita naisten vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseksi ennen paikallis- ja aluevaaleja, jotta voidaan poistaa heidän kohtaamansa syrjintä ja esteet. Keskeistä on myös tukea naisten asettumista ehdolle kunnallis- ja aluevaaleissa. Vaikka pandemia koettelee usein raskaammin naisia, emme saa antaa kriisin kääntää huomiotamme pois tarpeesta parantaa sukupuolten tasa-arvoa ja lisätä naisten osallistumista päätöksentekoon. Tämä tarkoittaa kaiken käytettävissämme olevan, sekä naisten että miesten, osaamisen hyödyntämistä tasapuolisesti paremman yhteiskunnan puolesta. Tämän on pädettävä myös komiteaamme, ja luotan siihen, että kaikki jäsenet ja heidän poliittiset ryhmittymänsä tekevät yhteistyötä 27:ää jäsenvaltiota edustavien kansallisten järjestöjen ja valtuuskuntien kanssa parantaakseen merkittävästi jäsenistön sukupuolijakaumaa."

La Riojan aluehallituksen puheenjohtaja Concepción Andreu Rodríguez (ES, PES) tarkasteli kysymystä naisten vähäisestä osuudesta korkeimmissa poliittisissa viroissa: " Vaikka Espanjassa 45 prosenttia alueparlamenttien jäsenistä on naisia, vain neljällä autonomisella alueella 17:stä on naispuheenjohtaja. La Riojassa tarvittiin 38 vuotta, ennen kuin nainen nousi aluehallituksen johtoon." Andreu Rodríguezin mukaan " poliittisten puolueiden vitkastelu, naisroolimallien vähäisyys ja vaikeudet saavuttaa asianmukainen työ- ja yksityiselämän tasapaino" ovat esteitä, jotka hankaloittavat naisten nykyistä laajempaa osallistumista politiikkaan.

Euroopan alueiden komitean ensimmäinen varapuheenjohtaja, Azorien aluevaltuuston jäsen Vasco Alves Cordeiro sanoi: "Naisten määrän lisääminen politiikassa hyödyttäisi valtavasti hallinnon kaikkia tasoja. Naisten johtajuus on olennaisen tärkeää oikeudenmukaisempien ja tasa-arvoisempien yhteiskuntien luomiseksi kaikille. Koska covid-19-pandemia koettelee naisia enemmän kuin miehiä, meidän on varmistettava, että elpyminen edistää tasa-arvoa ja mahdollistaa todellisen taloudellisen voimaantumisen ja investoinnit hoivatalouteen. Emme voi odottaa toiset sata vuotta: sukupuolten tasa-arvon on toteuduttava nyt."

Osallistujat keskustelivat siitä, miten paikallis- ja aluetason poliitikot saadaan aktiivisesti mukaan edistämään sukupuolten tasa-arvoa, poistamaan naisten politiikkaan osallistumisen esteitä ja kartoittamaan sukupuolten välisen kuilun kaventamiseen tähtääviä toimia ja ideoita. Joukko nuoria päättäjiä jakoi paikallis- ja aluetasolta saatuja kokemuksiaan sukupuolten tasa-arvon ja tasa-arvoisen demokratian edistämisestä. Väärien tietojen ja verkossa esiintyvän vihapuheen torjunnan asiantuntijat kertoivat, miten naispoliitikot voivat reagoida tehokkaasti ja jäsennellysti verkossa tapahtuvaan sukupuoleen perustuvaan väkivaltaan .

Taustaa:

Tapahtuma on osa Euroopan alueiden komitean vuonna 2020 käynnistämää aloitetta, jolla pyritään edistämään sukupuolten tasapuolista edustusta paikallis- ja aluepolitiikassa ja päätöksenteossa, lisäämään tietoisuutta ja edistämään parhaiden käytäntöjen vaihtoa.

Euroopan alueiden komitea on EU:n paikallis- ja aluepoliitikkojen poliittisena edustuselimenä ryhtynyt toimiin saavuttaakseen sukupuolten tasa-arvon poliittisessa edustuksessa ja osallistumisessa tasa-arvon ja demokratian edistämiseksi, ja tässä tarkoituksessa se on hyväksynyt strategian sukupuolten tasapainon edistämiseksi jäsenten osallistumisessa AK:ssa ja antanut lausunnon aiheesta Tasa-arvon unioni: sukupuolten tasa-arvostrategia 2020–2025 .

Kansainvälistä naistenpäivää juhlistetaan monissa maissa eri puolilla maailmaa. Se on päivä, jolloin naiset saavat tunnustusta saavutuksistaan jakolinjoista riippumatta, ovat ne sitten kansallisia, etnisiä, kielellisiä, kulttuurisia, taloudellisia tai poliittisia. Vuosien myötä kansainvälinen naistenpäivä on saanut uudenlaisen maailmanlaajuisen ulottuvuuden, joka yhdistää naisia sekä kehittyneissä maissa että kehitysmaissa. Kansainvälinen naisasialiike, jota neljä naisten asemaa käsittelevää YK:n maailmankonferenssia ovat vahvistaneet, on auttanut tekemään päivän viettämisestä tilaisuuden hankkia tukea naisten oikeuksille ja osallistumiselle poliittiseen ja taloudelliseen elämään. Kansainvälinen naistenpäivä, jonka Yhdistyneet kansakunnat tunnusti virallisesti vuonna 1977, sai alkunsa työväenliikkeen toiminnasta 1900-luvun vaihteessa Pohjois-Amerikassa ja eri puolilla Eurooppa.

Kansainvälisen naistenpäivän tämän vuoden teema, ” Naiset johtotehtävissä: tasa-arvoisen tulevaisuuden saavuttaminen covid-19-pandemian leimaamassa maailmassa ”, antaa arvoa naisten ja tyttöjen eri puolilla maailmaa tekemille valtaville ponnisteluille paremman tasa-arvon varmistamiseksi tulevaisuudessa ja covid-19-pandemian jälkeisessä elpymisessä.

Lisää taustatietoa on löydettävissä seuraavista julkaisuista:

AK:n puheenjohtajan puhe vuoden 2021 konferenssissa ”Naisten osuuden lisääminen politiikassa”

AK:n lausunto ”Tasa-arvon unioni: sukupuolten tasa-arvostrategia 2020–2025”

Strategia sukupuolten tasapainon edistämiseksi jäsenten osallistumisessa AK:ssa

AK:n aloite ”Naisten osuuden lisääminen politiikassa”

Euroopan tasa-arvoinstituutti: vuoden 2020 tasa-arvoindeksi

Urbact: Sukupuolten tasa-arvoon pyrkivät kaupungit

Tutkimus aiheesta The Gender Gap in the EU’s Public Employment and Leadership – 2. maaliskuuta 2021

Women in politics in the EU – State of play

Euroopan parlamentin tapahtuma 4. maaliskuuta 2021 ”We are strong: Women leading the fight against Covid-19”

Sukupuolten tasa-arvostrategiaa käsittelevän AK:n lausunnon esittelijän Concha Andreun (ES, PES) haastattelu

Katso tapahtuma AK:n YouTube-kanavalla .

Yhteyshenkilö:

Wioletta Wojewodzka

P. +32 22822289

Matkap. +32 473843986

wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu

Jaa :
 
Uutisia aiheesta

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/HL42---TIMISOARA-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/COR-INTERNATIONAL-WOMEN'S-DAY.ASPX

Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
22.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/JOIN-THE-EUCOUNCILLORS-NETWORK.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/COR-INTERNATIONAL-WOMEN'S-DAY.ASPX

Liity #EUCouncillors-verkostoon
Liity #EUCouncillors-verkostoon
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/COR-INTERNATIONAL-WOMEN'S-DAY.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-AND-EUROPEAN-LAWMAKERS-FORM-A-UNITED-FRONT-IN-COMBATING-DISINFORMATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/COR-INTERNATIONAL-WOMEN'S-DAY.ASPX

Local, regional and European lawmakers form a united front in combating disinformation on the ground and call for increased funding to defend democracy
Local, regional and European lawmakers form a united front in combating disinformation on the ground and call for increased funding to defend democracy
05.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/COR-INTERNATIONAL-WOMEN'S-DAY.ASPX

President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
05.07.2023