Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
AK ja Euroopan komissio yhdistävät voimansa tutkimuksen ja innovoinnin tehostamiseksi paikallis- ja aluetasolla  

Komissaari Mariya Gabrielin alaisuuteen kuuluvien yksiköiden (koulutuksen, nuorisoasioiden, urheilun ja kulttuurin pääosasto, tutkimuksen ja innovoinnin pääosasto ja Yhteinen tutkimuskeskus) kanssa allekirjoitetussa toimintasuunnitelmassa puututaan myös aivovuotoon ja eriarvoisuuteen koulutuksessa.

Vahvistaakseen Euroopan tietopohjaa paikallis- ja aluetasolla ja tukeakseen elpymistä covid-19-kriisistä Euroopan alueiden komitea (AK) tehostaa yhteistyötään Euroopan komission yksiköiden kanssa tutkimuksen ja innovoinnin, koulutuksen ja kulttuurin alalla. Komitean ja komission allekirjoittaman uuden toimintasuunnitelman tavoitteena on tarjota alueille ja kunnille tuoreinta tietoa ja osaamista sekä auttaa niitä kaventamaan innovaatiokuilua ja torjumaan aivovuotoa, puuttumaan eriarvoisuuteen koulutuksessa ja toteuttamaan EU:n poliittisia painopisteitä, kuten vihreän kehityksen ohjelmaa.

AK:n SEDEC-valiokunnan kokouksessa 25. marraskuuta puhunut innovoinnista, tutkimuksesta, kulttuurista, koulutuksesta ja nuorisoasioista vastaava komission jäsen Mariya Gabriel totesi seuraavaa: ”Alueilla ja kunnilla on keskeinen rooli vihreän siirtymän ja digitalisaation toteuttamisessa. Yhteinen toimintasuunnitelma ja uudelleen käynnistetty osaamisvaihdon foorumin työsuunnitelma , jotka alueiden komitea ja komissio hyväksyvät tänään, ovat eurooppalaisen osaamisstrategian kulmakiviä, ja niissä keskitytään konkreettisiin ratkaisuihin ihmisten elämän parantamiseksi.”

Euroopan alueiden komitean puheenjohtaja Apostolos Tzitzikostas sanoi: ”Unionin tuominen lähemmäs ihmisiä, kestävien, selviytymiskykyisten ja innovatiivisten alue- ja paikallisyhteisöjen rakentaminen ja arvojemme puolustaminen koulutuksen ja kulttuurin avulla ovat tärkeimpiä painopisteitämme. Komitean ja komissaari Gabrielin välinen toimintasuunnitelma tukee työtämme näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.”

AK:n SEDEC-valiokunnan puheenjohtaja Anne Karjalainen (FI, PES) sanoi: ”Koulutukseen, tutkimukseen & innovointiin ja kulttuuriin liittyvien toimien ankkurointi paikallis- ja aluetasolle on ratkaisevan tärkeää EU:n yhteenkuuluvuuden, kestävän elpymisen ja sujuvan hiilineutraaliin talouteen siirtymisen kannalta. Yhteinen toimintasuunnitelma kuvastaa täysin poliittista tahtoa vauhdittaa yhteisiä toimia kentällä ja edistää vahvaa synergiaa politiikkojen ja välineiden välillä, jottei yhtäkään ihmistä tai aluetta jätetä selviytymään yksin.”

Covid-19-pandemia on nostanut tutkimustyön ja innovatiiviset ratkaisut etusijalle terveydenhuollon alalla sekä muilla yhteiskunnan aloilla. Jotta alueellisten innovaatioekosysteemien kehittämistä voitaisiin vauhdittaa entisestään, AK:n ja Euroopan komission menestyksekkään osaamisvaihdon foorumin ( Knowledge Exchange Platform , KEP) syventäminen on keskeinen osa toimintasuunnitelmaa. Se nostetaan strategiselle tasolle ja mukautetaan täysin eurooppalaisen tutkimusalueen (ERA) painopisteisiin, kuten komissio ilmoitti tuoreessa tiedonannossaan uudesta eurooppalaisesta tutkimusalueesta.

Uudistetun osaamisvaihdon foorumin (KEP 2.0) tavoitteena on auttaa kuntia ja alueita tulemaan aktiivisiksi muutoksen edistäjiksi ja innovaation edelläkävijöiksi, hyödyntämään Horisontti Eurooppa - puiteohjelman avulla luotua uutta tietämystä, moninkertaistamaan eurooppalaisen tutkimusalueen kattavuus ja tuomaan sen keskeiset käsitteet ja viestit lähemmäs kansalaisia. AK osallistuu eri puolilla EU:ta sijaitsevien osaamisekosysteemien kartoitukseen muodostaakseen ERA-keskuksia – rakenteellisia kokonaisuuksia, jotka kokoavat alueelliset sidosryhmät yhteen.

”ERA-keskukset voivat tarjota tilaisuuden antaa täysi institutionaalinen tunnustus alueellisille ekosysteemeille ja innovaatiokeskittymille ja hyödyntää paikkalähtöistä lähestymistapaa kaikilta osin tieteen ja innovoinnin alalla. Ne eivät kuitenkaan saa olla vain väline innovaatiokuilun kaventamiseksi. Niistä voi tulla erinomainen kehys yhteisten tutkimus- ja innovointihankkeiden kehkeytymiselle yhdistämällä useita alueellisia ekosysteemejä ja innovaatiokeskittymiä alhaalta ylöspäin suuntautuvan toimintatapansa myötä,” korosti AK:n esittelijä, Pays-de-la-Loiren aluevaltuuston jäsen Christophe Clergeau (FR, PES). Hänen laatimastaan, uutta eurooppalaista tutkimusaluetta koskevaa tiedonantoa käsittelevästä lausuntoluonnoksesta keskusteltiin SEDEC-valiokunnan kokouksessa.

Toimintasuunnitelmassa esitetään AK:lle merkittävää roolia Horisontti Eurooppa - puiteohjelman viiden mission tukemisessa esimerkiksi luotaessa kumppanuuksia ja verkostoja alueiden ja kuntien välille. Lisäksi siinä korostetaan, että alueet ja kunnat voivat toimia katalysaattoreina edistääkseen Horisontti Eurooppa - puiteohjelman ja koheesiopolitiikan rahoituksen välistä synergiaa.

Tiede kohtaa alueet - pilottihanketta laajennetaan niin ikään tukemaan tieteeseen perustuvaa politiikan laadintaa alue- ja paikallistasolla sekä yhteistyötä ja hyvien käytäntöjen vaihtoa alueiden välillä. Euroopan komission Yhteinen tutkimuskeskus avustaa alueita ja kuntia toimittamalla niille enemmän tietoa, jonka alkuperä on valtiotasoa alempana.

Koulutuksen ja kulttuurin alalla komitea ja komissio sitoutuvat kartoittamaan eriarvoisuutta koulutuksessa erityisesti verkko-opetuksen saatavuuden osalta. Suunnitelman mukaan kunnat ja alueet osallistuvat vahvasti ilmastoasioita edistävän koulutuksen koalitioon ( Education for Climate Coalition ), jonka tavoitteena on tehdä tunnetuksi ympäristön kestävyyttä koskevaa koulutusta, sekä päivitetyn digitaalisen koulutuksen toimintasuunnitelman käyttöönottoon. Lisäksi suunnitelman mukaan on tarkoitus edistää yhdessä eurooppalaisia arvoja, identiteettiä ja unionin kansalaisuutta koulutuksen ja kulttuurin keinoin alue- ja paikallistasolla.

Lisätietoa:

SEDEC-valiokunnan vastuualoja ovat sosiaalipolitiikka, koulutus, työllisyys, tutkimus ja kulttuuri. Marraskuun 25. päivänä pidetty kokous järjestettiin kokonaan etäkokouksena Euroopan terveystilanteen vuoksi. Christophe Clergeaun laatiman eurooppalaista tutkimusaluetta käsittelevän lausunnon lisäksi hyväksyttäväksi esitettiin seuraavat kolme lausuntoluonnosta:

Euroopan osaamisohjelma kestävän kilpailukyvyn, sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja selviytymis- ja palautumiskyvyn tueksi

Esittelijä, Harghitan lääninvaltuuston puheenjohtaja Csaba Borboly (RO, EPP) totesi seuraavaa: ”Paikallis- ja alueviranomaisilla on merkittävä rooli koulutukseen, työmarkkinoille integroitumiseen ja osaamiseen liittyvien aloitteiden tukemisessa paikallistasolla. On kuitenkin tunnustettava, että yleispätevä lähestymistapa ei toimi pidemmän päälle alueiden välisten digitaalisten ja taloudellisten erojen vuoksi. Tästä syystä meidän on tehtävä tiivistä yhteistyötä EU:n toimielinten, pk-yritysten ja kaikkien sidosryhmien kanssa, ja tarvitsemme kitkattomasti ja mutkattomasti varoja paikallis- ja alueviranomaisille ja paikallisille toimijoille, jotta nämä pystyvät mukauttamaan paikallisia strategioita ja toimintasuunnitelmia.”

Nuorisotyöllisyyden tukeminen: silta työelämään seuraavalle sukupolvelle – entistä vahvempi nuorisotakuu

Esittelijänä toiminut Clervaux’n kunnanvaltuuston jäsen Romy Karier (LU, EPP) sanoi: ”Ehdotus nuorisotakuun vahvistamisesta on erityisen merkittävä, kun otetaan huomioon covid-19-kriisi, joka vaikuttaa suhteettomasti nuoriin. Paikallis- ja alueviranomaiset voivat toimia siltana eri sidosryhmien, kuten oppilaitosten, nuorisojärjestöjen ja julkisten työvoimapalvelujen, välillä nuorisotakuun tehokkaan täytäntöönpanon tukemiseksi. Nuorisotakuun tulisi johtaa vakaisiin ja pysyviin työpaikkoihin.”

Kulttuurialan ja luovien toimialojen uudelleenkäynnistäminen

Esittelijä, Geracen kunnanvaltuuston jäsen Giuseppe Varacalli (IT, Renew Europe) sanoi, että ”kulttuuriala ja luovat toimialat muodostavat yksinään 4,2 % Euroopan BKT:stä, ja yhdessä niihin liittyvien toimintojen kanssa osuus kasvaa reilusti yli viiteen prosenttiin. Uuden teknologian käytöstä huolimatta valtaosa niiden toiminnasta perustuu fyysiseen läsnäoloon, joten monet niistä eivät ole pystyneet jatkamaan työtään covid-19-kriisin aikana. Lausunnossa kehotetaan EU:ta toimimaan jäsenvaltioiden vipuvoimana, jotta ne voivat hyödyntää kaikkia saatavilla olevia varoja ja toimenpiteitä kulttuurin tukemiseksi ja jotta ketään ei jätetä selviytymään yksin.”

Kaikista neljästä lausunnosta keskustellaan ja ne hyväksytään AK:n täysistunnossa helmikuussa 2021.

Pohjustaakseen tietä oikeudenmukaiselle ja osallistavalle elpymiselle covid-19-kriisistä alueet ja kunnat lujittavat myös yhteistyötään Euroopan komission työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden pääosaston kanssa. Työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden pääosaston pääjohtajan Joost Korten kanssa käydyn keskustelun jälkeen SEDEC-valiokunnan jäsenet hyväksyivät suunnitelman , jossa määritellään Porton sosiaalialan huippukokouksen (toukokuu 2021), Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin täytäntöönpanoa koskevan toimintasuunnitelman ja Euroopan osaamisohjelman tiimoilta tehtävän tehostetun yhteistyön erityisalat. AK voi sujuvoittaa tietojen ja hyvien käytäntöjen vaihtoa, kun on kyse REACT-EU-välineestä ja Euroopan sosiaalirahasto plussasta myönnettävästä rahoituksesta, jolla tuetaan nuorisotyöllisyystoimia, ja edistää paikallis- ja alueviranomaisten vuoropuhelua sellaisten toimintamallien kehittämisestä, joilla torjutaan nuorisotyöttömyyttä toimimalla tiiviisti yhdessä työmarkkinaosapuolten kanssa.

SEDEC-valiokunnan kokouspäivä oli samalla kansainvälinen päivä naisiin kohdistuvan väkivallan lopettamiseksi. SEDEC-valiokunnan puheenjohtajan Anne Karjalaisen ja AK:n esittelijä Concha Andreun puheenvuoro on luettavissa täällä .

Yhteyshenkilö:

Lauri Ouvinen

P. +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Jaa :
 
Uutisia aiheesta

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/COR-EC-BOOST-RESEARCH-AND-INNOVATION-.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/COR-EC-BOOST-RESEARCH-AND-INNOVATION-.ASPX

Komissaari Dalli korosti kuntien ja alueiden työtä monimuotoisuuden ja osallisuuden edistämiseksi ruohonjuuritasolla
Komissaari Dalli korosti kuntien ja alueiden työtä monimuotoisuuden ja osallisuuden edistämiseksi ruohonjuuritasolla
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/COR-EC-BOOST-RESEARCH-AND-INNOVATION-.ASPX

Euroopan unionin on annettava paikallisyhteisöille paremmat valmiudet varautua kriiseihin ja ääri-ilmiöihin
Euroopan unionin on annettava paikallisyhteisöille paremmat valmiudet varautua kriiseihin ja ääri-ilmiöihin
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/SEDEC-STUDY-VISIT-TO-VESPREM.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/COR-EC-BOOST-RESEARCH-AND-INNOVATION-.ASPX

Local and regional leaders visit European Capital of Culture Veszprém
Local and regional leaders visit European Capital of Culture Veszprém
05.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/FINLANDS-FIGHT-AGAINST-HOMELESSNESS-IS-REFERENCE-POINT-FOR-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/COR-EC-BOOST-RESEARCH-AND-INNOVATION-.ASPX

Suomi ja Tampere näyttävät EU:lle mallia asunnottomuuden torjunnassa
Suomi ja Tampere näyttävät EU:lle mallia asunnottomuuden torjunnassa
21.04.2023