Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
Euroopan tulevaisuutta käsittelevä konferenssi: EU-, jäsenvaltio-, alue- ja paikallistason päättäjien on yhdistettävä voimansa unionin demokraattisen mallin lujittamiseksi  

Euroopan parlamentin (EP) kolme edustajaa Euroopan tulevaisuuskonferenssin johtokunnassa Manfred Weber, Iratxe García Pérez ja Guy Verhofstadt keskustelivat Euroopan alueiden komitean (AK) jäsenten kanssa alue- ja paikallispäättäjien roolista ja panoksesta konferenssissa.

Vaaleilla valittujen alue- ja paikallispäättäjien – joita EU:ssa edustaa Euroopan alueiden komitea – ja unionin ainoan kansalaisten suoraan valitseman toimielimen eli Euroopan parlamentin jäsenten olisi yhdistettävä voimansa Euroopan tulevaisuutta käsittelevän konferenssin puitteissa. Heidän olisi yhdessä saatava kuuluviin ihmisten toive kansalaisläheisemmästä unionista, joka noudattaa toissijaisuusperiaatetta ja reagoi ennakoivasti uusiin globaaleihin ja paikallisiin haasteisiin. Tämä oli AK:n jäsenten viesti tulevaisuuskonferenssin johtokunnan kolmelle Euroopan parlamenttia edustavalla jäsenelle Guy Verhofstadtille, Manfred Weberille ja Iratxe García Pérezille komitean 145. täysistunnossa . Euroopan parlamentin jäsenet taas korostivat AK:n jäsenten olevan tärkeitä kumppaneita pyrittäessä käymään laajapohjaista, aidosti osallistavaa, avointa sekä maantieteellisesti ja poliittisesti tasapainoista keskustelua Euroopan tulevaisuudesta.

Euroopan alueiden komitean puheenjohtaja Apostolos Tzitzikostas , joka johtaa AK:n valtuuskuntaa tulevaisuuskonferenssin täysistunnossa ja osallistuu konferenssin johtokunnan kokouksiin, totesi seuraavaa: ”Paikallis- ja aluetason päättäjillä ja Euroopan parlamentin jäsenillä on yhteinen tavoite: lujittaa eurooppalaista demokratiaa kaikilta osin ja tuoda EU lähemmäs kansalaisia, joita se palvelee. Meidän olisi poliittisten ryhmittymiemme kautta yhdistettävä voimamme, jotta Euroopan tulevaisuutta käsittelevä konferenssi saadaan onnistumaan. Me ymmärrämme kansalaisten tarpeet ja annamme konferenssille demokraattista legitimiteettiä. Entistä vahvempi ja yhtenäisempi Eurooppa on tulevaisuutemme.”

Euroopan parlamentin jäsenen, tulevaisuuskonferenssin johtokunnan puheenjohtajan ja konferenssiin osallistuvan EP:n valtuuskunnan koordinaattorin Guy Verhofstadtin mukaan ”Euroopan tulevaisuuskonferenssi ( #CoFoE ) on kuin viestijuoksu. Alkuosuudesta huolehtivat kansalaiset, jotka esittävät kansalaispaneeleissa toiveitaan ja suosituksiaan. Sen jälkeen he luovuttavat useiden täysistuntojen kuluessa viestikapulan meille, ja me laadimme heidän suositustensa pohjalta konkreettisia uudistusehdotuksia. Viestin viimeinen vaihe on se, että demokraattiset instituutiomme hyväksyvät uudistukset ja panevat ne täytäntöön. AK on Euroopan unionin eri kunnissa ja alueilla toimivien jäsentensä ansiosta hyödyllinen viestin viejä.”

Euroopan parlamentin EPP-ryhmän puheenjohtaja ja tulevaisuuskonferenssin johtokunnan jäsen Martin Weber sanoi: ”Edessä on suurten muutosten vuosikymmen. Ilmastonmuutoksen, työllisyyden ja kasvun, digitalisaation, sosiaaliasioiden, väestökehityksen ja muuttoliikkeen osalta emme voi odottaa seuraavaan kriisiin, vaan meidän on valmistauduttava tulevaisuuteen jo nyt. Meidän on pohdittava, onko Euroopan unioni rakenteellisesti siinä kunnossa, että se pystyy vastaamaan edessä oleviin haasteisiin. Varmaa on, että meidän on rakennettava EU sellaiseksi, että sillä todelliset valmiudet toimia, mutta tarvitsemme myös entistä demokraattisemman unionin, joka on lähempänä kansalaisiaan ja lähempänä kuntia ja alueita. AK:lla on vaaleilla valittujen jäsentensä kautta ratkaiseva rooli tässä asiassa.”

Euroopan parlamentin S&D-ryhmän puheenjohtaja ja tulevaisuuskonferenssin johtokunnan jäsen Iratxe García Pérez lisäsi, että ”Euroopan tulevaisuutta käsittelevä konferenssi on tilaisuus, jota emme voi päästää käsistämme, jos haluamme uudistaa yhteyden kansalaisiin ja saada tietää, millaisen unionin he haluavat. EU:ta ei rakenneta pelkästään toimielinten voimin, vaan rakennustyötä tehdään joka päivä kaikista kunnista ja kaupungeista käsin. Jokaisella hallintotasoilla on oma roolinsa, ja ne ovat kaikki tärkeitä. Kuntien, kaupunkien ja alueiden monimuotoisuus on Euroopan rikkaus. Tulevaisuuskonferenssin onkin saavutettava myös sellaiset paikat, jotka sijaitsevat kaukana Brysselin kuplasta, ja kuunneltava kaikkien näkemyksiä, sillä tavoitteena on nykyistä osallistavampi, tasa-arvoisempi, solidaarisempi ja feministisempi Eurooppa.”

Euroopan tulevaisuuskonferenssiin osallistuva AK:n valtuuskunta

- osallistuu konferenssin täysistunnon ja työryhmien kokouksiin

- esittää kirjallisia kannanottoja eurooppalaista demokratiaa käsittelevän korkean tason työryhmän avustuksella (työryhmä on seitsemästä ”viisaasta miestä ja naisesta” koostuva riippumaton neuvoa-antava elin, jonka puheenjohtajana toimii entinen Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Herman Van Rompuy ja jonka tehtävänä on tukea AK:n poliittista ja institutionaalista roolia laatimalla paikallisiin ja alueellisiin näkökohtiin keskittyviä strategisia poliittisia analyyseja); kannanotoissa otetaan huomioon myös Euroopan tulevaisuuskonferenssiin liittyvän AK:n kansalaiskyselyn tulokset

- osallistuu vuoropuheluihin ja keskusteluihin, järjestää niitä alueilla ja kunnissa ja tuo niiden antia esille konferenssissa yhdessä European Movement International  - järjestön ja Euroopan nuorisofoorumin mutta myös EU:n toimielinten, esimerkiksi Euroopan komission Europe Direct - tiedotuspisteiden verkoston ja Euroopan parlamentin BELE-hankkeen, kanssa; lisäksi syksyllä järjestetään rajatylittäviä kansalaisvuoropuheluja yhteistyössä Bertelsmann-säätiön kanssa

- pyrkii liittoutumaan konferenssissa muiden samanmielisten edustajien kanssa sellaisten yhteisten suositusten edistämiseksi, joilla on merkitystä alueille, kaupungeille ja kunnille kaikkialla EU:ssa

- hyödyntää verkostojaan, kuten paikallis- ja alueviranomaisten järjestöjä eri puolilta EU:ta, AK:n entisten jäsenten verkostoa , äskettäin perustettua paikallistason EU-valtuutettujen verkostoa , alueellisten keskusten ReGHub-verkostoa ja koheesiopolitiikkaa tukevaa Cohesion Alliance - verkostoa , ja kannustaa niiden kautta paikallis- ja aluepäättäjiä järjestämään kansalaiskeskusteluja, joiden tuloksista raportoidaan konferenssin täysistunnossa.

AK esittelee lopullisen kannanottonsa konferenssiin Euroopan alueiden ja kuntien yhdeksännessä huippukokouksessa , joka pidetään Ranskan EU-puheenjohtajakaudella 3.–4. maaliskuuta 2022.

Taustatietoa:

Euroopan tulevaisuutta käsittelevä konferenssi käynnistettiin 9. toukokuuta 2021 Strasbourgissa Ranskassa. Kyseessä on ainutlaatuinen vuoropuheluprosessi, jonka tavoitteena on saada kansalaiset eri puolilta Euroopan unionia osallistumaan pohdintoihin siitä, miten Euroopan unionia tulisi muokata lähitulevaisuudessa, ja antaa heille mahdollisuus esittää suosituksia asiasta. Vuoropuhelussa keskitytään erityisesti seuraaviin yhdeksään aihealueeseen : ilmastonmuutos ja ympäristö; terveys; talous, sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja työllisyys; EU:n rooli maailmassa; arvot ja oikeudet, oikeusvaltioperiaate ja turvallisuus; digitalisaatio; eurooppalainen demokratia; muuttoliike; koulutus, kulttuuri; nuoriso ja urheilu.

Tarkoitusta varten luotu monikielinen digitaalinen alusta mahdollistaa sen, että eri jäsenvaltioiden kansalaiset pystyvät pitämään yhteyttä toisiinsa ja keskustelemaan ehdotuksistaan joko erityisissä tapahtumissa tai suoraan alustalla. Kansalaisvuoropuhelusta saadut ideat ja suositukset on vietävä tälle alustalle, jotta ne voidaan ottaa huomioon jatkokeskusteluissa. Kannanotoista ja ideoista keskustellaan kansalaiskokouksissa, jotka kokoontuvat 14 kertaa. Kokousten edustajat esittävät kannanotot tulevaisuuskonferenssin täysistunnolle, joka kokoontuu kuusi kertaa kuulemisprosessin aikana.

Euroopan tulevaisuuskonferenssin täysistunto koostuu 432 jäsenestä. Heistä 108 on Euroopan parlamentista, 54 neuvostosta, 3 Euroopan komissiosta, 108 jäsenvaltioiden parlamenteista ja 80 eurooppalaisista kansalaispaneeleista (kolmasosa alle 25-vuotiaita). Lisäksi mukana on Euroopan nuorisofoorumin puheenjohtaja sekä 27 kansallisten kansalaispaneeleiden edustajaa, 18 AK:n edustajaa, 18 Euroopan talous- ja sosiaalikomitean (ETSK) edustajaa, 8 työmarkkinaosapuolten edustajaa ja 8 kansalaisyhteiskunnan edustajaa.

Euroopan tulevaisuutta käsittelevän konferenssin johtokuntaan kuuluu kolme edustajaa ja enintään neljä tarkkailijaa kustakin EU:n toimielimestä. Euroopan komissiota edustavat varapuheenjohtajat Maroš Šefčovič, Dubravka Šuica ja Věra Jourová, neuvostoa sen kulloisenkin puheenjohtajavaltion (vuoden 2021 loppupuoliskolla Slovenia ja sen jälkeen Ranska) edustajat ja Euroopan parlamenttia Guy Verhofstadt, Manfred Weber ja Iratxe García Pérez. AK on kutsuttu mukaan johtokunnan kokouksiin. Johtokunta valvoo konferenssin työskentelyä ja valmistelee konferenssin täysistunnon kokoukset ottaen huomioon kansalaisten kannanotot ja niiden jatkotoimet. Se raportoi säännöllisesti konferenssin yhteispuheenjohtajille (komission puheenjohtaja, Euroopan parlamentin puhemies ja neuvoston puheenjohtaja). Päätelmät, joihin konferenssin täysistunto on keskustelun jälkeen yksimielisesti päätynyt, toimitetaan johtokunnalle. Johtokunta laatii päätelmien pohjalta täysin avoimesti ja yhteistyössä konferenssin täysistunnon kanssa raportin, joka julkaistaan monikielisellä digitaalisella alustalla ja toimitetaan konferenssin yhteispuheenjohtajille.

Yhteyshenkilö:

Lauri Ouvinen

P. +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Jaa :
 
Uutisia aiheesta

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/YOUNG-ELECTED-POLITICIAN-PROGRAMME-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/A-MORE-RESILIENT-INCLUSIVE-AND-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
26.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

Komissaari Dalli korosti kuntien ja alueiden työtä monimuotoisuuden ja osallisuuden edistämiseksi ruohonjuuritasolla
Komissaari Dalli korosti kuntien ja alueiden työtä monimuotoisuuden ja osallisuuden edistämiseksi ruohonjuuritasolla
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EUROPCOM2023-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

Join us for EuroPCom 2023!
Join us for EuroPCom 2023!
19.04.2023