Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
Euroopan tulevaisuuskonferenssi: alue- ja paikallishallinnon toimivalta on otettava huomioon EU:n toiminnan parantamiseksi  

​Euroopan alueiden komitea (AK) muistutti täysistunnossaan 27. tammikuuta antamassaan päätöslauselmassa, että toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteet ovat paras tapa varmistaa, että tehokkaassa ja vaikuttavassa päätöksenteossa otetaan huomioon kansalaisten todelliset tarpeet.


Euroopan alueiden komitean puheenjohtaja Apostolos Tzitzikostas totesi: ”Unionin on toimittava mahdollisimman lähellä kansalaisia toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteiden mukaisesti. Tämä ei tarkoita unionin toiminnan vähentämistä, vaan sen lisäämistä hallintoa parantamalla niin, että jokainen päätös parantaa suoraan kansalaisten elämää. Paikallis- ja alueviranomaisille on annettava vahvempi rooli EU:n päätöksenteossa niiden toimivaltaan kuuluvilla aloilla, kuten koulutus-, terveys-, ympäristö- ja koheesiopolitiikassa, jotta päätöksillä vastattaisiin kansalaisten tarpeisiin. Kansalaisten luottamuksen palauttamiseksi meidän on myös edistettävä eurooppalaisia arvojamme koulutuksen ja jatkuvan kaksisuuntaisen vuoropuhelun avulla.”

Päätöslauselman​ keskeisiin suosituksiin kuuluvat seuraavat :

AK:ta tulisi kehittää asteittain neuvoa-antavasta elimestä päätöksentekoon osallistuvaksi Euroopan unionin elimeksi keskeisillä politiikan aloilla, joilla on alueellisia ja paikallisia vaikutuksia.

AK:lle tulisi antaa pääsy kolmikantakokouksiin ja niihin liittyviin asiakirjoihin edellyttäen, että se on antanut asianomaisesta ehdotuksesta lausunnon SEUT-sopimuksen 307 artiklan mukaisesti. AK vaatii, että sille annetaan mahdollisuus ehdottaa lainsäätäjille kompromisseja.

AK katsoo, että oikeusvaltioperiaatteen rikkomisen on johdettava maksujen keskeyttämiseen tai rahoitusoikaisuihin, mutta tällaisten toimenpiteiden tapauksessa niiden EU:n rahoituksen saajien, myös paikallis- ja alueviranomaisten, jotka eivät ole vastuussa oikeusvaltioperiaatteen rikkomisesta, olisi edelleen saatava taloudellista tukea asianomaiselta jäsenvaltiolta.

AK vaatii paikallis- ja alueviranomaisten selkeää institutionaalista osallistumista ilmasto-, energia- ja ympäristöpolitiikkojen suunnitteluun ja täytäntöönpanoon, suoraa rahoitusta unionin tasolta, byrokraattisten esteiden minimointia ja koordinoituja ohjelmia kaikilla hallinnon tasoilla ja erityisesti investointisuunnitelmia, joilla tuetaan Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa sekä elpymis- ja palautumissuunnitelmia.

Euroopan tulevaisuuskonferenssia on pidettävä lähtökohtana voimaannuttavalle demokraattiselle prosessille unioni-, jäsenvaltio-, alue- ja paikallistasolla. AK toteaa jälleen, että tarvitaan jatkuvaa, aidosti osallistavaa, avointa, hajautettua sekä maantieteellisesti ja poliittisesti tasapainoista keskustelua Euroopan unionin tulevaisuudesta.

AK esittää lopullisen panoksensa Euroopan tulevaisuuskonferenssiin Marseillessa 3.–4. maaliskuuta pidettävässä yhdeksännessä Euroopan alueiden ja kuntien huippukokouksessa .

Oulun kaupunginhallituksen puheenjohtaja Mirja Vehkaperä on yksi AK:n 18 edustajasta tulevaisuuskonferenssin täysistunnossa .

Lisätietoa:

Euroopan demokratia on aihe, johon kansalaiset ovat ottaneet eniten kantaa Euroopan tulevaiskonferenssin monikielisellä digitaalisella foorumilla. Esille tulleet keskeiset kysymykset kattavat kaiken EU:n institutionaalisesta toiminnasta disinformaation torjuntaan ja perusoikeuksien suojeluun. Eurooppalaista demokratiaa käsittelevän työryhmän puheenjohtaja on Euroopan parlamentin jäsen Manfred Weber (DE, EPP), ja työryhmän tehtävänä on analysoida kansalaisten antamia suosituksia ja arvioida niitä suhteessa nykyiseen institutionaaliseen kehykseen ja sen mahdolliseen uudistamiseen. AK, jolla on neljä edustajaa työryhmässä, vastaa toissijaisuusperiaatetta koskevan keskustelun johtamisesta yhdessä kansallisten parlamenttien edustajan kanssa.

AK edistää ja panee täytäntöön toissijaisuusperiaatetta lainsäädännöllisen ja poliittisen työnsä sekä sellaisten aloitteiden ja verkostojen kautta kuin toissijaisuusperiaatteen toteutumisen seurantaverkosto ja alueellisten keskusten verkosto (joka arvioi EU:n politiikan täytäntöönpanoa) ja osallistumalla Euroopan komission Fit4Future-foorumiin .

Väliraportti AK:n kansalaisvuoropuheluista

Yhteydenotot:

PresseCdR@cor.europa.eu

Jaa :
 
Uutisia aiheesta

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/YOUNG-ELECTED-POLITICIAN-PROGRAMME-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CONFERENCE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/A-MORE-RESILIENT-INCLUSIVE-AND-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CONFERENCE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
26.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CONFERENCE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

Komissaari Dalli korosti kuntien ja alueiden työtä monimuotoisuuden ja osallisuuden edistämiseksi ruohonjuuritasolla
Komissaari Dalli korosti kuntien ja alueiden työtä monimuotoisuuden ja osallisuuden edistämiseksi ruohonjuuritasolla
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CONFERENCE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EUROPCOM2023-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CONFERENCE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

Join us for EuroPCom 2023!
Join us for EuroPCom 2023!
19.04.2023