Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
Euroopan tulevaisuuskonferenssi: meidän on kuunneltava ja toimittava vastataksemme kansalaisten tarpeisiin  

Kun Euroopan tulevaisuutta käsittelevän konferenssin täysistunto pidettiin viime viikonloppuna Euroopan parlamentissa Strasbourgissa, yli miljoonan vaaleilla valitun paikallis- ja aluetason päättäjän ääni kuului entistä selkeämmin laajennetun valtuuskunnan ansiosta. Euroopan tulevaisuuskonferenssin toiseen täysistuntoon osallistui yhteensä 30 alue- ja paikallistason edustajaa .

AK:n eli EU:n paikallis- ja aluehallinnon poliittisen edustajakokouksen 18-jäseniseen valtuuskuntaan liittyi Strasbourgissa 12 muuta edustajaa johtavista eurooppalaisista järjestöistä ja muista paikallis- ja alueviranomaisia ja -valtuustoja edustavista sidosryhmistä eri puolilta Eurooppaa. Yhdessä he korostivat keskeistä rooliaan kansalaisia lähimpänä olevana poliittisena tasona, johon nämä luottavat eniten ja jonka vastuulla on panna täytäntöön 70 prosenttia EU:n säädöksistä.

Euroopan alueiden komitean puheenjohtaja ja kreikkalaisen Keski-Makedonian aluejohtaja Apostolos Tzitzikostas , joka johtaa AK:n valtuuskuntaa, sanoi: ”Kansalaiset odottavat vaaleilla valittujen johtajiensa kuuntelevan ja toimivan tulosten aikaansaamiseksi ruohonjuuritasolla. Tuore kyselytutkimus , johon osallistui yli 3 300 paikallis- ja aluepoliitikkoa eri puolilta EU:ta, osoittaa, että 85 prosenttia heistä haluaa osallistua nykyistä enemmän EU:n päätöksentekoon ja 75 prosenttia haluaa ottaa käyttöön osallistavamman demokratian. Valtuuskuntamme, joka käsittää 30 alue- ja paikallistason päättäjää, peräänkuuluttaa demokraattisempaa ja tehokkaampaa Euroopan unionia, jossa tiedostetaan, että vaaleilla valitut päättäjät panevat Brysselissä tai Strasbourgissa tehdyt päätökset viime kädessä täytäntöön paikallis- ja aluetasolla. Heille on annettava nykyistä vahvempi rooli EU:n päätöksenteossa heidän toimivaltaansa kuuluvilla aloilla luottamuksen palauttamiseksi ja EU:n tuomiseksi lähemmäs kansalaisia.”

AK:n ensimmäinen varapuheenjohtaja Vasco Alves Cordeiro lisäsi: ”Vaaleilla valitut paikallis- ja aluetason edustajat ovat valmiita osallistumaan täysipainoisesti Euroopan tulevaisuuden muokkaamiseen. Konferenssin aikana tapahtuva kuunteleminen on tärkeää, mutta avainasemassa ovat konferenssin jatkotoimet. Vuoropuhelu eurooppalaisten kanssa ei saisi päättyä keväällä 2022. Me Euroopan alueiden komitean jäsenet kehotamme jo nyt käynnistämään jatkuvan vuoropuhelun kansalaisten kanssa. EU:n ja sen toimintatapojen muuttamisen suhteen ei saisi olla tabuja, jotta varmistetaan yhteenkuuluvuus, yhteisvastuullisuus ja sosiaalinen oikeudenmukaisuus.”

Viikonlopun aikana Strasbourgissa 30 alue- ja paikallistason valtuuskuntaedustajaa osallistui yhdessä Euroopan parlamentin jäsenten sekä Euroopan komission, jäsenvaltioiden hallitusten, kansalaisten ja muiden tahojen edustajien kanssa useisiin aihekohtaisiin keskusteluryhmiin, minkä pohjalta laaditaan konferenssin loppupäätelmät. Käsiteltäviä, hyvin moninaisia aiheita ovat muun muassa osallistava demokratia, terveys, ilmastonmuutos, sosiaalinen oikeudenmukaisuus, koulutus, yhteiskunnan digitalisaatio ja muuttoliike – kaikki aihealueita, joilla paikallis- ja alueviranomaiset ovat etulinjassa palvelujen, infrastruktuurin ja tuen tarjoamisessa kansalaisille.

AK esittelee lopullisen kannanottonsa konferenssiin Euroopan alueiden ja kuntien yhdeksännessä huippukokouksessa , joka pidetään Ranskan EU-puheenjohtajakaudella Marseillessa 3.–4. maaliskuuta 2022.

Taustatietoa:

EU:n virallisena toimielimenä AK:lla on oikeus olla edustettuna Euroopan tulevaisuutta käsittelevässä konferenssissa valtuuskunnalla, joka käsittää 18 jäsentä eri maista ja poliittisista ryhmistä. Jotta voidaan varmistaa valtiotasoa alempien tahojen edustajien laajempi osallistuminen Euroopan tulevaisuuden suunnitteluun, AK oli kehottanut myös muita alue- ja paikallistason päättäjiä eri puolilla Eurooppaa edustavia organisaatioita ja yhdistyksiä osallistumaan konferenssiin. Alue- ja paikallistason valtuuskuntaa täydennettiin näin vielä 12 jäsenellä seuraavista sidosryhmistä: Euroopan kuntien ja alueiden neuvosto, Eurocities-järjestö, Euroopan alueiden liitto, Euroopan perifeeristen merellisten alueiden liitto, Euroopan raja-alueiden liitto ja lainsäädäntävaltaa käyttävien Euroopan alue-edustajistojen konferenssi. Valtuuskunta on nyt siis vahvistunut 30-jäseniseksi .

Konferenssin työryhmissä ja täysistunnoissa käsiteltävät kysymykset ovat osittain peräisin verkkoalustalta , jolla kuka tahansa eri puolilta EU:ta voi esittää ideoita ja ehdotuksia. AK:n jäsenet ovat niin ikään osallistuneet keskusteluun tällä tavoin esittämällä noin 40 konkreettista ehdotusta paikallis- ja aluetason osallistumisen parantamiseksi. Myös kansalaispaneeleissa, joihin kuuluu 800 kaikenikäistä miestä ja naista eri puolilta EU:ta ja kaikilta elämänalueilta, keskustellaan konferenssin keskeisistä aiheista kansalaisten näkökulmasta. Ne tarjoavat paikallis- ja aluetason edustajien ohella arvokasta tietoa EU:n toimintapolitiikkojen vaikutuksista ja edistymisestä ruohonjuuritasolla.

Muita esimerkkejä AK:n keskeisestä roolista valtiotasoa alempien hallintotasojen äänen varmistamisessa eurooppalaista demokratiaa kehitettäessä ovat eurooppalaista demokratiaa käsittelevä korkean tason ryhmä , Euroopan tulevaisuuskonferenssiin liittyvä AK:n kansalaiskysely , AK:n entisten jäsenten verkosto ja äskettäin perustettu paikallistason EU-valtuutettujen verkosto .

Yhteyshenkilöt:

Carmen Schmidle

P. +32 (0)494735787

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Marie-Pierre Jouglain

P. +32 (0)473524115

mariepierre.Jouglain@cor.europa.eu

Jaa :
 
Uutisia aiheesta

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/DIGITAL-RESILIENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CONFERENCE-FUTURE-OF-EUROPE-LISTEN-ACT-TO-MEET-CITIZENS-NEEDS.ASPX

CoR survey on Digital resilience
CoR survey on Digital resilience
23.01.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/MPAA-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CONFERENCE-FUTURE-OF-EUROPE-LISTEN-ACT-TO-MEET-CITIZENS-NEEDS.ASPX

Michałowon kunta saa Paweł Adamowicz -palkinnon pakolaisten auttamisesta Valko-Venäjän rajalla
Michałowon kunta saa Paweł Adamowicz -palkinnon pakolaisten auttamisesta Valko-Venäjän rajalla
13.01.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EUROPCOM-2023-CALL-FOR-PROPOSALS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CONFERENCE-FUTURE-OF-EUROPE-LISTEN-ACT-TO-MEET-CITIZENS-NEEDS.ASPX

EuroPCom 2023 - Call for Proposals
EuroPCom 2023 - Call for Proposals
14.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-CRIMES-HATE-CRIME-HATE-SPEECH.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CONFERENCE-FUTURE-OF-EUROPE-LISTEN-ACT-TO-MEET-CITIZENS-NEEDS.ASPX

Regional and local leaders demand extending the list of EU crimes to all forms of hate crime and hate speech
Regional and local leaders demand extending the list of EU crimes to all forms of hate crime and hate speech
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CHARTER-YOUTH-DEMOCRACY-BOOST-YOUTH-PARTICIPATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CONFERENCE-FUTURE-OF-EUROPE-LISTEN-ACT-TO-MEET-CITIZENS-NEEDS.ASPX

Euroopan alueiden komitea ja Euroopan nuorisofoorumi yhdistävät voimansa nuorten osallistumisen lisäämiseksi
Euroopan alueiden komitea ja Euroopan nuorisofoorumi yhdistävät voimansa nuorten osallistumisen lisäämiseksi
01.12.2022