Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
Kaupungit kehottavat Euroopan tulevaisuuskonferenssia edistämään entistä vihreämpää ja osallistavampaa demokratiaa EU:ssa  

Euroopan alueiden komitean, Eurocities-järjestön ja Euroopan kuntien ja alueiden neuvoston (CEMR) järjestämässä tapahtumassa ”Kaupungit demokratian edistäjinä Euroopan unionissa: urbaani näkökulma Euroopan tulevaisuuskonferenssiin” paikallis- ja aluepäättäjät toivat esiin tulevaisuuskonferenssiin kohdistamiaan odotuksia ja jakoivat kokemuksiaan paikallisdemokratian vahvistamisesta. Lisäksi keskusteltiin esimerkeistä, jotka koskevat innovatiivisia osallistavia toimia, vihreitä hankkeita, kansalaisille tarjottuja digitaalisia palveluja ja yhteisöjen integroitumista. Tapahtumassa hyväksytyt päätelmät välitetään Euroopan tulevaisuutta käsittelevään konferenssiin.

Euroopan alueiden komitean puheenjohtaja ja kreikkalaisen Keski-Makedonian aluejohtaja Apostolos Tzitzikostas (EL, EPP) totesi: ”Kun sanomme ’citizen’ englanniksi, ’citoyen’ ranskaksi, ’cittadino’ italiaksi tai ’πολίτης’ kreikaksi, kantasanana on aina ’city’, siis kaupunki. Kaupungit ja demokratia kuuluvat erottamattomasti yhteen. Demokratia syntyi kaupungeissa eli ruohonjuuritasolla. Kaupungit ovat demokratiaa lähinnä oleva taso, ne ovat paikkoja, missä parhaat demokraattiset käytännöt tulevat näkyviin, ja ne tukevat demokratiaa. Kansalaiset haluavat osallistua, ja meidän velvollisuutemme on luoda tätä varten oikeat välineet. Tämän vuoksi olen vakaasti sitä mieltä, että kaupungit ovat demokratian rikastuttamisen, ajanmukaistamisen ja vahvistamisen todellisia koekenttiä.”

Eurocities -järjestön puheenjohtaja ja Firenzen pormestari Dario Nardella sanoi: ”Kuten Eurocities-järjestön uusi tutkimus osoittaa, lähes kaikissa kaupungeissamme on luotu osallistavan demokratian muotoja, ja monissa niistä kokeillaan päivittäin innovatiivisia käytäntöjä. Kaupunkeina olemme sitä mieltä, että Euroopan tulevaisuuskonferenssin tulisi johtaa eurooppalaisen osallistumisstrategian laatimiseen. Euroopan tulisi hyödyntää konferenssin tarjoamaa tilaisuutta jatkaa osallistavaan demokratiaan liittyvää työtä. Sen myötä tulisi luoda uusia tapoja toimia yhdessä kaupunkien ja kansalaisten kanssa ja tuoda unioni lähemmäs ihmisiä.”

Euroopan kuntien ja alueiden neuvoston (CEMR) toinen puheenjohtaja ja Karlsruhen piirikunnanjohtaja Christoph Schnaudigel sanoi: ”Paikallis- ja aluetaso voi kansalaisia lähimpänä olevana tasona tarjota kanavan, jonka kautta tavalliset ihmiset voivat olla suoraan yhteydessä EU:n virkamiehiin. Kansalaisilla on oltava parempi edustus EU:n toimielinten suuntaan. Tämä voitaisiin toteuttaa EU:n pysyvällä mekanismilla kansalaisten kanssa käytävän jäsennellyn vuoropuhelun edistämiseksi alue- ja paikallisyhteisöjen edustajien kautta.”

AK, Eurocities ja CEMR sopivat useista päätelmistä, jotka on tarkoitus esittää Euroopan tulevaisuuskonferenssin verkkoalustalla.

1. Euroopan tulevaisuuskonferenssi tarjoaa tilaisuuden edistää innovatiivisia tapoja osallistaa kansalaiset Euroopan unionin toimintaan ja kehittää eurooppalaista osallistumisstrategiaa. Keskustelu- ja osallistumiskäytäntöjä, kuten osallistavaa budjetointia kunnissa ja julkisten tilojen yhteishallinnointia, joiden avulla vahvistetaan arvoihin perustuvaa eurooppalaista demokratiaa, tulisi jatkossakin edistää ja hyödyntää myös EU-tasolla. Uskomme, että tulisi perustaa EU:n pysyvä mekanismi kansalaisten kanssa käytävän jäsennellyn vuoropuhelun edistämiseksi alue- ja paikallisyhteisöjen edustajien kautta . Tällaisen mekanismin ansiosta 1) kaupungit voisivat tehdä kansalaisten kanssa yhteistyötä näihin suoraan vaikuttavissa EU-kysymyksissä, 2) EU:n poliittiset päättäjät kykenisivät suunnittelemaan kaupunkeihin soveltuvia ja kansalaisten tukemia toimintapolitiikkoja ja 3) kansalaiset voisivat osallistua poliittiseen prosessiin, joka viime kädessä vaikuttaa heidän arkielämäänsä. Tällaisessa vuoropuhelussa voitaisiin tarkastella seuraavia poliittisia kysymyksiä, jotka ovat erityisen merkittäviä kaupungeille ja alueille ja joihin nämä voisivat antaa oleellisen panoksen:

2. Kaupunkien osuus maailmanlaajuisista päästöistä on 70–80 prosenttia, joten kaupungit ovat koosta riippumatta vihreän siirtymän keskiössä. Lisäksi paikallis- ja alueviranomaiset panevat täytäntöön 70 prosenttia ilmastonmuutoksen hillitsemistoimista ja 90 prosenttia ilmastonmuutoksen sopeutumiseen tähtäävistä toimintapolitiikoista. Kaupungit ja kunnat onkin tunnustettava eturivin toimijoiksi vihreässä siirtymässä kohti ilmastoneutraaliutta muun muassa niin, että niiden kanssa vaihdetaan säännöllisesti ideoita tai hyviä käytäntöjä, ne osallistetaan vahvemmin ohjelmien suunnitteluun ja täytäntöönpanoon ja niitä tuetaan EU:n varoin myös valmiuksien parantamiseksi.

3. Kaupungit ja kunnat ovat digitalisaation edelläkävijöitä, sillä ne kehittävät ja toteuttavat innovatiivisia ja integroituja ratkaisuja kansalaisia ja yhteisöjä varten. Laajakaistainfrastruktuurin käyttöönottoa on vauhditettava ja paikallistason valmiuksia parannettava, jotta voidaan ylittää eriarvoiseen saatavuuteen ja digitaaliseen lukutaidottomuuteen perustuva ”kaksinkertainen digitaalinen kuilu”. Lisäksi monilla verkkoalustoilla on huomattava vaikutus paikallistasolla – mainittakoon esimerkkeinä kaupunki- ja alueliikenne, asuminen, majoituspalvelut ja julkisten palvelujen tarjonta. Tämä on otettava huomioon ongelmien ratkaisuun tähtäävissä unionin toimintamalleissa.

4. Kaupungeilla ja kunnilla on edessään monia haasteita – ja useista ne ovat jo selviytyneetkin – sosiaalisen yhteenkuuluvuuden tukemiseksi, osallistavien yhteiskuntien luomiseksi ja monimuotoisuuden edistämiseksi. Sosiaalista integraatiota tukevissa EU:n ja jäsenvaltioiden strategioissa, jotka liittyvät erityisesti sukupuolten tasa-arvoon, väestökehityksen muutokseen, vammaisuuteen ja maahanmuuttajien kotouttamiseen, onkin otettava kaupungit ja kunnat täysipainoisesti mukaan kertomaan kokemuksistaan ja soveltuvista toimintapoliittisista välineistään. Keskeisen tärkeää on varmistaa, että ne voivat saada suoraan ja oikea-aikaisesti EU:n rahoitusta kyetäkseen suoriutumaan roolistaan sosiaalisina sopeuttajina.

5. Uuden Leipzigin peruskirjan , joka perustuu kaupunkien muutosvoimaan yhteisen edun hyväksi, tarkistetun EU:n kaupunkiagendan ja alueellisen toimintasuunnitelman 2030 pitäisi antaa kaupungeille ja kunnille mahdollisuus osallistua asianomaisten EU:n toimintapolitiikkojen suunnitteluun ja toimia kaikissa jäsenvaltioissa esikuvana EU:n toimintapolitiikkojen käytännön täytäntöönpanoa varten. Niiden avulla EU:n toimielinten, jäsenvaltioiden, kaupunkien ja kuntien on kyettävä verkottumaan politiikkafoorumin kautta, jotta voidaan tukea uutta Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa ja sen täytäntöönpanoa kaupunki- ja paikallistasolla toteutettavilla erilaisilla toimintapolitiikoilla.

Yhteyshenkilöt:

AK : Marie-Pierre Jouglain

Matkap. +32 473524115

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

CEMR : Georgina Mombo

Matkap. +32 489471630

georgina.mombo@ccre-cemr.org

EUROCITIES : Alex Godson
Matkap. +32 495298594

alex.godson@eurocities.eu  

Jaa :
 
Uutisia aiheesta

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/COR-SOLIDARITY-TURKIYE-SYRIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CONFERENCE-FUTURE-EUROPE-PROMOTE-PARTICIPATIVE-GREEN-INCLUSIVE-DEMOCRACY.ASPX

The CoR stands in solidarity with Türkiye and Syria
The CoR stands in solidarity with Türkiye and Syria
23.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/COR-AND-BERTELSMANN-STIFTUNG.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CONFERENCE-FUTURE-EUROPE-PROMOTE-PARTICIPATIVE-GREEN-INCLUSIVE-DEMOCRACY.ASPX

​Co​​R and Bertelsmann Stiftung launch new project to strengthen ​​future citizen participation in EU decision-making ​
​Co​​R and Bertelsmann Stiftung launch new project to strengthen ​​future citizen participation in EU decision-making ​
09.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CALL-COR-YEP-PROGRAMME-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CONFERENCE-FUTURE-EUROPE-PROMOTE-PARTICIPATIVE-GREEN-INCLUSIVE-DEMOCRACY.ASPX

Call for application for the CoR Young Elected Politicians Programme open!
Call for application for the CoR Young Elected Politicians Programme open!
07.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/MICHAłOWO-HONOURED-WITH-MAYOR-PAWEł-ADAMOWICZ-AWARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CONFERENCE-FUTURE-EUROPE-PROMOTE-PARTICIPATIVE-GREEN-INCLUSIVE-DEMOCRACY.ASPX

Michałowon kunta ja sen asukkaat saivat Paweł Adamowicz  - palkinnon pakolaisten auttamisesta Valko-Venäjän rajalla
Michałowon kunta ja sen asukkaat saivat Paweł Adamowicz  - palkinnon pakolaisten auttamisesta Valko-Venäjän rajalla
08.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/STATEMENT-EARTHQUAKES-TURKIYE-SYRIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CONFERENCE-FUTURE-EUROPE-PROMOTE-PARTICIPATIVE-GREEN-INCLUSIVE-DEMOCRACY.ASPX

Statement by the President of the European Committee of the Regions on the earthquakes in Türkiye and Syria
Statement by the President of the European Committee of the Regions on the earthquakes in Türkiye and Syria
07.02.2023