Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
#CohesionAlliance: Eurooppa-neuvoston on säilytettävä EU:n tärkein investointipolitiikka  
Unionin laajuinen #CohesionAlliance-ryhmittymä varoittaa kirjeessään Eurooppa-neuvoston puheenjohtajalle Charles Michelille EU:n puheenjohtajavaltion Suomen ehdottamista 12 prosentin leikkauksista koheesiopolitiikkaan

Eurooppa-neuvoston kokoontuessa keskustelemaan puheenjohtajavaltio Suomen ehdotuksesta EU:n pitkän aikavälin talousarvioksi vuosille 2021–2027 #CohesionAlliance – vuoden 2020 jälkeistä vahvempaa koheesiopolitiikkaa tukeva EU:n laajuinen ryhmittymä – kehottaa säilyttämään talousarviomäärärahat, joiden avulla pyritään toteuttamaan ympäristömyötäisempi, osallistavampi ja älykkäämpi Eurooppa. Ryhmittymä varoittaa myös kaikenlaisesta keskittämisestä, sillä se heikentäisi paikallis- ja alueviranomaisten roolia varojen hallinnoinnissa.

Koheesiopolitiikka on EU:n tärkein investointiväline, ja sillä on keskeinen rooli tartuttaessa uusiin haasteisiin – kuten hiilestä irtautuminen, ilmastonmuutokseen sopeutuminen, digitalisaatio ja muuttajien kotouttaminen – edistämällä paikallistoimijoiden vahvaa osallistumista. EU:n neuvoston puheenjohtajavaltion Suomen laatiman asiakirjan mukaan koheesiopoliittisia määrärahoja leikattaisiin 44,6 miljardilla eurolla nykyiseen kauteen verrattuna (kun Yhdistynyt kuningaskunta jätetään pois laskuista). Tämä tarkoittaa 12 prosentin vähennystä määrärahoihin.

Tämän vuoksi #CohesionAlliance-ryhmittymän kumppaniorganisaatiot ovat kirjoittaneet Eurooppa-neuvoston puheenjohtajalle Charles Michelille ja painottaneet, että ”leikkaukset aiheuttaisivat suuria poliittisia riskejä, sillä näin asetettaisiin kyseenalaiseksi EU:n kyky täyttää perussopimuksissa asetetut taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden vahvistamisen tavoitteet, koska monilla alueilla ei enää olisi tähän tarvittavaa vähimmäistukea. Tämä tarkoittaisi myös keskeisiä eurooppalaisia tavoitteita edistävien investointien vähenemistä.” Kirjeessä korostetaankin, että ”koheesiopolitiikalla on oltava käytössään riittävä rahoitus, joka on vähintään kolmasosa EU:n tulevasta talousarviosta, ja kaikilla uusilla välineillä, kuten oikeudenmukaisen siirtymän rahastolla ja sen talousarviomäärärahoilla, on täydennettävä nykyisiä Euroopan rakenne- ja investointirahastoja”.

Ryhmittymä on myös syvästi huolissaan Euroopan parlamentin, komission ja neuvoston välisten neuvottelujen puitteissa käynnissä olevasta pyrkimyksestä heikentää alue- ja paikallisviranomaisten osallistumista varojen hallinnointiin. Kirjeessään #CohesionAlliance-kumppanit sen sijaan vaativat, että ”varmistetaan paikallis- ja alueviranomaisten täysiarvoinen osallistuminen koheesiopolitiikan suunnittelu- ja täytäntöönpanovaiheeseen”. Kaikki jäsenvaltiot on niiden mukaan edelleen velvoitettava valmistelemaan kumppanuussopimuksia, joissa vahvistetaan tehtävien ja vastuiden jakaminen hallinnoitaessa koheesiopolitiikalla tuettuja investointisuunnitelmia.

Lisäksi ryhmittymä tuo esiin riskejä, jotka liittyvät EU:n tulevasta pitkän aikavälin talousarviosta sopimisen viivästymiseen, ja kehottaa Eurooppa-neuvostoa ”saattamaan pikaisesti päätökseen neuvottelut uudesta monivuotisesta rahoituskehyksestä ja siihen liittyvästä alakohtaisesta sääntelystä vuosiksi 2021–2027, jotta kumppanuussopimukset ja ohjelmat voitaisiin laatia hyvissä ajoin, ja samalla mahdollistettaisiin sujuva siirtyminen tulevalle rahoituskaudelle ja vältettäisiin katastrofaaliset seuraukset sekä hallintoviranomaisille että edunsaajille”.

Euroopan alueiden komitea (AK) käynnisti vuonna 2018 yhdessä Euroopan raja-alueiden liiton (AEBR), Euroopan alueiden liiton (AER), lainsäädäntävaltaa käyttävien Euroopan alue-edustajistojen konferenssin (CALRE), Euroopan kuntien ja alueiden neuvoston (CEMR), Euroopan perifeeristen merellisten alueiden liiton (CPMR) ja Eurocities-järjestön kanssa #CohesionAlliance-ryhmittymän, joka kokoaa yhteen kaikki ne, jotka haluavat vahvaa, paikallisten toimijoiden osallistumiseen perustuvaa koheesiopolitiikkaa.

Sihteeristön yhteystiedot:

CohesionAlliance@cor.europa.eu

Jaa :
 
Uutisia aiheesta

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/COHESIONALLIANCE-EUROPEAN-COUNCIL-MUST-PRESERVE-THE-EU-S-TOP-INVESTMENT-POLICY.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/COHESIONALLIANCE-EUROPEAN-COUNCIL-MUST-PRESERVE-THE-EU-S-TOP-INVESTMENT-POLICY.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/COHESIONALLIANCE-EUROPEAN-COUNCIL-MUST-PRESERVE-THE-EU-S-TOP-INVESTMENT-POLICY.ASPX

Euroopan unionin on annettava paikallisyhteisöille paremmat valmiudet varautua kriiseihin ja ääri-ilmiöihin
Euroopan unionin on annettava paikallisyhteisöille paremmat valmiudet varautua kriiseihin ja ääri-ilmiöihin
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/HIGH-LEVEL-GROUP-ON-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/COHESIONALLIANCE-EUROPEAN-COUNCIL-MUST-PRESERVE-THE-EU-S-TOP-INVESTMENT-POLICY.ASPX

President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/INTERVIEW-PRESIDENT-CORDEIRO-COHESION-ALLIANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/COHESIONALLIANCE-EUROPEAN-COUNCIL-MUST-PRESERVE-THE-EU-S-TOP-INVESTMENT-POLICY.ASPX

Interview with the CoR President Vasco Alves Cordeiro
Interview with the CoR President Vasco Alves Cordeiro
03.05.2023