Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
Koheesiopolitiikassa vahvistettava sukupuolten tasa-arvon edistämistä Euroopassa  

Koheesiopolitiikassa on puututtava sukupuolten tasa-arvoon ja naisten osallistumiseen työmarkkinoille, sillä ne ovat keskeisiä seikkoja pyrittäessä lisäämään taloudellista ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta Euroopassa. Näin vaaditaan Umbrian (Italia) aluevaltuuston jäsenen Donatella Porzin laatimassa lausunnossa, joka annettiin Euroopan alueiden komitean (AK) täysistunnossa 2. joulukuuta. Paikallis- ja aluepäättäjien mielestä on myös ensiarvoisen tärkeää sisällyttää sukupuolinäkökulma kansallisiin elpymis- ja palautumissuunnitelmiin.

Lausunnosta Sukupuoliulottuvuus rakenne- ja koheesiorahastoissa kaudella 2021–2027 käydyssä täysistuntokeskustelussa AK:n jäsenet korostivat sukupuolten tasa-arvon merkitystä pyrittäessä saavuttamaan taloudellinen, sosiaalinen ja alueellinen yhteenkuuluvuus Euroopassa. Sukupuolten tasa-arvon olisi oltava horisontaalinen kriteeri koheesiopoliittisten ohjelmien valmistelussa, ohjelmissa noudatettava tavoite sekä vahva osatekijä, jota tarvitaan kestävään ja tasapainoiseen kehitykseen tähtäävien koheesiopoliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Esittelijä, Umbrian aluevaltuuston jäsen Donatella Porzi (IT, PES) sanoi: ”Koheesiopolitiikalla on määrä kaventaa alueellisia, taloudellisia ja sosiaalisia eroja, mutta miten sillä torjutaan sukupuolten epätasa-arvoa? Pandemian jälkeisessä EU:n elpymisvaiheessa on välttämättä löydettävä konkreettisia välineitä sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi, jotta pystytään tukemaan yhteiskuntaa kokonaisuudessaan. Koheesiorahastoilla voi olla konkreettisia vaikutuksia parannettaessa lastenhoitopolitiikkaa, tuettaessa naisyrittäjyyttä tai edistettäessä naisten osallistumista työmarkkinoille maaseutualueilla, vain muutamia esimerkkejä mainitakseni. Tämän on oltava oikeudenmukaisen siirtymän lähtökohta.”

Euroopan parlamentin jäsen ja koheesiopolitiikan sukupuoliulottuvuutta käsittelevän mietinnön esittelijä Monika Vana (AT, Vihreät) osallistui täysistuntokeskusteluun.

AK:n jäsenet korostavat, että koheesiopolitiikalla ja toimenpideohjelmien laatimistavoilla voidaan erityisesti edistää naisten ja miesten tasa-arvon tosiasiallista parantamista rahoituksen määrän, luonteen ja kohdentamisen kautta. Heidän mukaansa sukupuolten tasa-arvon edistäminen ei ole vain Euroopan sosiaalirahaston asia vaan sitä on tuettava kaikista rahastoista, muun muassa aluekehitysrahastosta ( EAKR ) ja maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta ( maaseuturahasto ), joissa sukupuolten tasa-arvo ja naisten osallistuminen työmarkkinoille tulevat usein selvemmin esiin.

Paikallis- ja aluepäättäjät suosittavat, että eurooppalaisia ohjelmia vuosina 2021–2027 hallinnoivat viranomaiset laativat sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi hankkeita ja toimenpiteitä, joilla esimerkiksi tuetaan työ- ja yksityiselämän yhteensovittamista ja helpotetaan covid-19-pandemian vuoksi työpaikkansa menettäneiden naisten paluuta työelämään. Kriisi on koetellut erityisesti naisvaltaisia aloja, kuten terveydenhuoltoa ja lastenhoitoa, mikä on kärjistänyt sukupuolten epätasa-arvoa.

AK:n jäsenet pitävät myös erittäin tärkeänä, että sukupuolinäkökulma sisällytetään kansallisiin elpymissuunnitelmiin Next Generation EU -välineen yhteydessä ja että sukupuolinäkökulman arvioinnin periaatteita ja välineitä sovelletaan keskeisissä hankkeissa.

Euroopan komissio aikoo ensimmäisenä toimenpiteenä esitellä ensi vuonna uuden menetelmän, jonka avulla arvioidaan useiden komission suoraan hallinnoimien EU-rahoitteisten ohjelmien vaikutusta sukupuolten tasa-arvoon. Aloitteeseen ei tällä hetkellä sisälly koheesiopoliittisia ohjelmia, mutta se voitaisiin myöhemmin ulottaa kaikkiin yhteistyössä hallinnoitaviin ohjelmiin.

Taustatietoja:

AK:n ”ympäristö, ilmastonmuutos ja energia” - valiokunta hyväksyi 24. marraskuuta lausuntoluonnoksen Sukupuolten tasa-arvo ja ilmastonmuutos: tavoitteena sukupuolinäkökulman huomioon ottaminen Euroopan vihreän kehityksen ohjelmassa (esittelijä: Kata Tüttő, HU, PES). Lausuntoluonnoksesta äänestetään tammikuun 2022 täysistunnossa.

 

Lausunnossaan Tasa-arvon unioni: sukupuolten tasa-arvostrategia 2020–2025 (esittelijä: Concepción Andreu Rodríguez, ES, PES) AK ”katsoo, että EU:n toimielinten ja myös alueiden komitean olisi otettava käyttöön käytännesäännöt, joiden avulla edistetään naisten ja miesten tasa-arvoista jakaumaa niiden kokoonpanossa ja johtotehtävissä. Lopullisena tavoitteena on sukupuolten yhtä suuri osuus AK:n jäsenistössä.”

AK on EU:n elimenä ottanut vuonna 2018 käyttöön tasa-arvostrategian, jota päivitetään säännöllisesti. AK:n työvaliokunta hyväksyi maaliskuussa 2018 ”’ei pelkästään miehistä koostuvia paneeleja’ - politiikan omissa tai sen yksin tai yhdessä muiden kanssa järjestämissä tapahtumissa ja konferensseissa”.

Kaikki tiedot AK:n toiminnasta sukupuolten tasapuolisen edustuksen edistämiseksi paikallis- ja aluetasolla ovat saatavilla täällä .

Yhteyshenkilö:

Matteo Miglietta

P. +32 470895382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Jaa :
 
Uutisia aiheesta

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/KOMISSAARI-FERREIRA-TAPASI-SUOMEN-VALTUUSKUNNAN-JASENIA-MIKKELISSA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/COHESION-POLICY-MUST-DO-MORE-PROMOTE-GENDER-EQUALITY-EUROPE.ASPX

Komissaari Ferreira tapasi Suomen valtuuskunnan jäseniä Mikkelissä
Komissaari Ferreira tapasi Suomen valtuuskunnan jäseniä Mikkelissä
22.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/COHESION-POLICY-MUST-DO-MORE-PROMOTE-GENDER-EQUALITY-EUROPE.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-SIDE-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/COHESION-POLICY-MUST-DO-MORE-PROMOTE-GENDER-EQUALITY-EUROPE.ASPX

 EURegionsWeek side events have started!
EURegionsWeek side events have started!
07.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/REGISTRATIONS-OPEN-EU-REGIONS-WEEK.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/COHESION-POLICY-MUST-DO-MORE-PROMOTE-GENDER-EQUALITY-EUROPE.ASPX

Registration to #EURegionsWeek 2023 is open
Registration to #EURegionsWeek 2023 is open
31.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/SWEDISH-REGIONS-CITIES-FUTURE-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/COHESION-POLICY-MUST-DO-MORE-PROMOTE-GENDER-EQUALITY-EUROPE.ASPX

Swedish regions and cities and the future of Cohesion Policy
Swedish regions and cities and the future of Cohesion Policy
12.07.2023