Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
EU:n koheesiopolitiikkaa tukeva ryhmittymä kehottaa ottamaan alueet ja kunnat mukaan elpymissuunnitelmien valmisteluun ja välttämään kuilua rokotteiden saatavuudessa  

Eurooppa-neuvoston kokouksen alla #CohesionAlliance – EU:n laajuinen 12 000 allekirjoittajan ryhmittymä, joka pyrkii edistämään vahvempaa koheesiopolitiikkaa vuoden 2020 jälkeen – kehottaa jäsenvaltioita tekemään yhteistyötä paikallis- ja alueviranomaisten kanssa kansallisten elpymis- ja palautumissuunnitelmien suunnittelussa, täytäntöönpanossa ja hallinnoinnissa. Koheesiopolitiikkaa tukeva ryhmittymä kehottaa myös kansallisia parlamentteja ratifioimaan omia varoja koskevan päätöksen mahdollisimman pian, jotta Euroopan komissio voi lainata pääomamarkkinoilta enintään 750 miljardia euroa covid-19-kriisin kielteisiin vaikutuksiin puuttumiseksi. Lisäksi ryhmittymä varoittaa EU:n johtajia rokotteista käytävän kilpailun vaarasta, sillä se lisäisi eriarvoisuutta Euroopan alueiden, kaupunkien ja kuntien välillä.

Paikallis- ja alueviranomaiset ovat olleet terveyskriisin eturintamassa alusta alkaen, ja niillä on keskeinen rooli oikeudenmukaisen, kestävän ja palautumiskykyä tukevan elpymisen saavuttamiseksi kaikkialla Euroopassa. Jäsenvaltioiden laatiessa kansallisia elpymissuunnitelmiaan on kuitenkin käynyt selväksi, että monissa maissa EU:n alueita, kaupunkeja ja kuntia, talouselämän osapuolia ja työmarkkinaosapuolia ei ole osallistettu merkityksellisellä tavalla suunnitteluprosessiin .

Euroopan elpyminen on vain niin kestävää kuin elpyminen kaikilla sen alueilla ja kaikissa sen kaupungeissa ja kunnissa. Tarpeet ovat moninaisia, ja tehokas elpyminen on mahdollista vain, jos tunnustetaan lukuisat haasteet ja alueiden väliset erot ja puututaan niihin, oli sitten kyse maaseutualueista, syrjäisimmistä tai kaupungistuneimmista alueista taikka saarista, vuoristoalueista, harvaan asutuista alueista tai raja-alueista. Investointien on vastattava alueellisia tarpeita. Ilman paikallis- ja alueviranomaisten todellista vaikutusmahdollisuutta kansallisten elpymis- ja palautumissuunnitelmien suunnittelussa, täytäntöönpanossa ja hallinnoinnissa on olemassa vakava riski, että monet alueet jäävät jälkeen. EU:ssa paikallis- ja alueviranomaisten vastuulla on kolmannes julkisista menoista ja puolet julkisista investoinneista. Elpyminen ei yksinkertaisesti toteudu ilman niitä.

Eurooppalainen solidaarisuus tarkoittaa sitä, että toiminnalla osoitetaan yhteenkuuluvuuden olevan perustava arvo EU:lle. Kehotammekin kaikkia jäsenvaltioita tekemään yhteistyötä paikallis- ja alueviranomaisten, talouselämän osapuolten, työmarkkinaosapuolten ja kansalaisyhteiskunnan kanssa suunniteltaessa, pantaessa täytäntöön ja hallinnoitaessa kansallisia elpymissuunnitelmia , jotka on toimitettava Euroopan komissiolle huhtikuun loppuun mennessä. Korostamme, että tässä prosessissa on noudatettava kaikilta osin kumppanuuden ja monitasoisen hallinnon periaatteita sekä paikkalähtöistä lähestymistapaa.

#CohesionAlliance oli tyytyväinen Euroopan elpymissuunnitelmana tunnetun 750 miljardin euron Next Generation EU - elpymisvälineen perustamiseen, joka oli historiallinen hetki Euroopan unionille. Nyt on aika muuntaa EU:n kaikkien aikojen vaikuttavin investointisuunnitelma toimiksi. Liian monet jäsenvaltiot eivät ole kuitenkaan vielä ratifioineet omia varoja koskevaa päätöstä . Kyseisen säädöksen nojalla Euroopan komissio voisi lainata pääomamarkkinoilta enintään 750 miljardia euroa covid-19-kriisin seurauksiin puuttumiseksi. Sen nopea ratifiointi kaikissa EU-maissa on ratkaisevan tärkeää, jotta Euroopan elpymistä voidaan vauhdittaa uusilla varoilla. Kansallisten parlamenttien on näin ollen ratifioitava päätös mahdollisimman pian.

Eurooppalainen solidaarisuus merkitsee myös yhteistyötä todellisen eurooppalaisen rokotuskampanjan toteuttamiseksi. Hajanainen kampanja ei hyödytä ketään, ja se vaarantaisi elpymisen lisäämällä Euroopan alueiden välistä eriarvoisuutta. Tästä syystä #CohesionAlliance varoittaa huippukokouksen alla EU:n johtajia rokotteista käytännön tasolla käytävän kilpailun vaarasta. Kehotamme tiivistämään koordinointia EU:n, alueiden ja jäsenvaltioiden välillä sen varmistamiseksi, että kaikkien kansalaisten tarpeet ja odotukset täytetään.

Meidän on kaikin keinoin pyrittävä välttämään alueiden, kaupunkien ja kuntien eriarvoisuutta lisäävää kuilua rokotusten saatavuudessa.

Sihteeristön yhteystiedot:

CohesionAlliance@cor.europa.eu

Jaa :
 
Uutisia aiheesta

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-DEMAND-NEW-RESOURCES-EU-BUDGET.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-STATEMENT.ASPX

Cities and regions demand new revenue sources for the EU budget
Cities and regions demand new revenue sources for the EU budget
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/SOCIAL-COHESION-RISKS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-STATEMENT.ASPX

Sosiaalinen ja taloudellinen yhteenkuuluvuus vaarantuu, jos EU:n politiikoissa ei huomioida syrjäisiä alueita
Sosiaalinen ja taloudellinen yhteenkuuluvuus vaarantuu, jos EU:n politiikoissa ei huomioida syrjäisiä alueita
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/SMALL-URBAN-AREAS-GREEN-DIGITAL-TRANSITIONS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-STATEMENT.ASPX

Europe cannot leave its small urban areas behind in green and digital transitions
Europe cannot leave its small urban areas behind in green and digital transitions
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/FOOD-CRISIS-EU-REGIONAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-STATEMENT.ASPX

Food crisis: EU regional and local leaders urge investment on local production for sustainable and affordable food
Food crisis: EU regional and local leaders urge investment on local production for sustainable and affordable food
30.11.2022