Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
EU-ohjausjakso: parempiin tuloksiin paikallis- ja aluetason panoksella  

Euroopan alueiden komitean (AK) "talouspolitiikka"-valiokunta (ECON) on hyväksynyt Rob Jonkmanin (NL, ECR) laatiman lausuntoluonnoksen, jonka tavoitteena on luoda käytännesäännöt paikallis- ja alueviranomaisten järjestelmälliselle ja jatkuvalle osallistumiselle EU-ohjausjaksoon.

Talouspolitiikan EU-ohjausjakso on tärkein talous- ja finanssipolitiikan koordinoinnin väline EU:n tasolla. Jakson aikana jäsenvaltiot mukauttavat budjetti- ja talouspolitiikkansa EU-tasolla sovittujen suositusten mukaiseksi. Julkaistessaan vuoden 2017 maakohtaisia raportteja Euroopan komissio kehotti jäsenvaltioita selostamaan, miten alue- ja paikallisviranomaiset ovat osallistuneet uudistusten suunnitteluun ja toteuttamiseen, ja tunnusti näin paikallis- ja aluetason vahvemman sitoutumisen tarpeen.

AK:n puheenjohtajan Markku Markkulan mukaan tämä on askel oikeaan suuntaan: "Vuoden 2016 maakohtaisista suosituksista 40:tä prosenttia ei olisi voitu panna täysimääräisesti täytäntöön ilman paikallis- ja alueviranomaisten aktiivista roolia. Näihin kuuluu muun muassa investointi-ilmapiirin parantaminen ja terveydenhuoltojärjestelmien tehostaminen. On tärkeää muistaa, että investointien esteet juontavat usein juurensa paikallis- ja aluetasolle ja että sieltä löytyvät myös ratkaisut niihin. Paikallis- ja aluetason osallistaminen prosessin alusta alkaen on järkevää. Euroopan komission jäsenvaltioille esittämä kehotus selostaa paikallis- ja alueviranomaisten osallistamistavat on tervetullut, mutta se on vasta ensimmäinen askel. EU-ohjausjakson onnistuminen ja suositusten noudattaminen edellyttävät vahvempaa sitoutumista ruohonjuuritasolla."

Euroopan parlamentti ilmaisi erikseen kannattavansa AK:n ehdotusta käytännesäännöistä päätöslauselmassaan eurooppalaisesta ohjausjaksosta 2016. "Hyvin usein EU-ohjausjaksoprosessissa jää huomaamatta, että monissa kaavailluissa politiikkatoimissa on kyse erityisiin alueellisiin tavoitteisiin liittyvistä asioista ja että niiden onnistunut täytäntöönpano riippuu siten suoraan alue- ja paikallisviranomaisista", totesi Euroopan parlamentin jäsen Alfred Sant (MT, S&D). "Jotta EU-ohjausjakso olisi tehokkaampi, nämä valtiotasoa alempien tasojen viranomaiset tulisi osallistaa järjestelmällisesti arviointiin ja politiikan laadintaan. Sama lähestymistapa ei kuitenkaan sovi kaikille, sillä toimivaltuudet, perinteet ja resurssit ovat erilaisia eri jäsenvaltioissa. Kansallisten hallitusten olisi tiiviissä yhteistyössä valtiotasoa alempien tasojen viranomaisten kanssa laadittava omat kuulemis- ja osallistumisprosessinsa."

"Kun tarkastellaan vuoden 2015 maakohtaisten suositusten esimerkkiä, havaitaan, että EU-ohjausjakso ei ole tuloksellinen: suosituksista 48 prosenttia on sellaisia, että niiden täytäntöönpanossa on tapahtunut vain rajallista tai ei lainkaan edistystä, ja vain noin neljässä prosentissa edistys on ollut huomattavaa", totesi AK:n esittelijä, Opsterlandin kunnanhallituksen jäsen Rob Jonkman. Hän vaatii ottamaan käytännesäännöt perusvaatimuksiksi, joita kaikkien asiaankuuluvien hallintotasojen tulee noudattaa ja jotka jäsenvaltioiden tulee panna täytäntöön perustuslaillisen rakenteensa ja toimivaltajakonsa puitteissa. Hänen laatimassaan lausuntoluonnoksessa ehdotetaan, että käytännesääntöjen perusrakenteessa olisi kaksi osaa, joista ensimmäisessä tarkastellaan vuosittaista kehitystä valtiotasoa alemmalla tasolla ja toisessa käsitellään paikallis- ja alueviranomaisten roolia eri hallintotasojen kumppanuustoiminnassa.

"Vakaan alueellisen pohjan asettamiseksi vuotuista kasvuselvitystä, kansallisia uudistusohjelmia ja maakohtaisia suosituksia tulee täydentää alueellisilla kehityssuuntauksilla ja EU-politiikan alueellisilla vaikutuksilla. Lisäksi on määritettävä pysyviä järjestelyjä, joilla turvataan paikallis- ja alueviranomaisten mahdollisuus osallistua uudistusten ja ohjelmien valmisteluun, arviointiin ja toteuttamiseen. Käytännesääntöjen tulisi olla osa yleistä pyrkimystä kohti suoraviivaisempaa ja selkeämpää ohjausjaksoa. Paikallis- ja alueviranomaiset välittävät jo nyt komissiolle tietoa ja kannanottoja ERI-rahastoja varten. Näitä tietoja voidaan hyödyntää EU:n toimintapolitiikkojen ja investointipainopisteiden välisten yhteyksien parantamiseen", totesi Rob Jonkman.

Kokemukset kumppanuutta koskevista eurooppalaisista käytännesäännöistä koheesiopoliittisten ERI-rahastojen yhteydessä sekä niihin liittyvät vakiintuneet prosessit voivat auttaa välttämään tarpeetonta hallinnollista rasitetta. AK auttaa tässä toimittamalla alueellisia analyysejä ohjausjakson pääasiakirjoista ja poliittisia arvioita kunkin ohjausjakson alussa ja lopussa Euroopan parlamentin tapaan.

AK:n koko jäsenistön on määrä hyväksyä lopullinen lausunto täysistunnossa 11.–12. toukokuuta 2017.

Taustaa:

EU-ohjausjakso on vuodesta 2010 ollut EU:n ja sen jäsenvaltioiden välisen talous- ja finanssipoliittisen koordinoinnin tärkein väline. Jakso alkaa aina marraskuussa, jolloin Euroopan komissio julkaisee vuotuisen kasvuselvityksen . Siinä esitetään yleiset suuntaviivat keväisin annettavia jäsenvaltioiden kansallisia uudistusohjelmia ja vakaus- tai lähentymisohjelmia varten. Komissio antaa niiden pohjalta touko-kesäkuussa maakohtaiset suositukset , joissa käsitellään kaikkia asiaankuuluvia toimintapolitiikkoja – finanssipolitiikkaa, makrotaloutta ja rakenneuudistuksia – ja jotka talous- ja rahoitusasioiden neuvosto (Ecofin) hyväksyy heinäkuussa laajojen kuulemisten ja Eurooppa-neuvoston hyväksynnän jälkeen.

Yhteyshenkilö:
Carmen Schmidle
P. +32 22822366

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Jaa :