Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
Kunnat ja alueet vaativat uutta EU:n valtamerilakia meriympäristön suojelemiseksi, saastumisen vähentämiseksi ja biodiversiteettikadon pysäyttämiseksi  

Suurta osaa EU:n ympäristölainsäädännöstä, esimerkiksi meristrategiapuitedirektiiviä ja luonnonsuojeludirektiivejä, ei ole pantu riittävän tehokkaasti täytäntöön.

Euroopan alueiden komitea (AK) on esittänyt joukon meriympäristön suojeluun ja valtamerten ekosysteemien ennallistamiseen liittyviä ehdotuksia. AK kehottaa laatimaan EU-tasolla valtamerilain, jossa määritellään meriekosysteemien suojelulle ja ennallistamiselle pitkän aikavälin suunta sekä mitattavissa olevat ja aikataulutetut tavoitteet. Paikallis- ja aluepäättäjät ehdottavat valtamerirahaston perustamista meriliikenteen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi ja haluavat, että energiaverodirektiivistä poistetaan kalastusalusten polttoaineen verovapautus. AK kehottaa lisäksi komissiota esittämään käänteentekeviä uusia sääntöjä kierrätetyn typen ja fosforin pakollisista osuuksista EU:n markkinoilla osana pyrkimyksiä vähentää ravinteiden valumista EU:n meriin ja ehkäistä leväkukinnat ja kuolleiden pohja-alueiden laajeneminen.

Valtamerissä tapahtuu peruuttamatonta ympäristön pilaantumista. Kansainväliset merikuljetukset, liiallinen veneliikenne, kaupunkirakentaminen, teollisuustuotanto, maanviljely ja energiantuotanto vaikuttavat kaikki veden laatuun, meriin ja merten biologiseen monimuotoisuuteen. Maailman valtameriin päätyy paljon muovia, kemiallisia saasteita ja maatalouden lannoitteita, ja myös rannikkoalueiden kaupunkikehityksen ja matkailun aiheuttama kasvava paine horjuttaa vakavasti meriekosysteemejä ja luonnon monimuotoisuutta.

AK on antanut tämän johdosta lausunnon , jonka esittelijänä toimi Emma Nohrén (SE, Vihreät). Ruotsalaiskunta Lysekilin kunnanhallituksen varapuheenjohtaja totesi: ”Valtameret ja ilmasto ovat saman kolikon kaksi puolta! Ilmaston säätely on riippuvaista terveistä valtameristä. Siksi ilmastolakia on täydennettävä valtamerilailla, jossa asetetaan meriympäristön kohentamiselle tavoitteet ja määräajat. Valtamerten saastuminen on maailmanlaajuinen ongelma, mutta suurimman taakan kantavat paikallis- ja alueyhteisöt. On ryhdyttävä toimiin, jotta paikallis- ja alueviranomaisten vielä hyödyntämätön EU:n meriympäristön suojeluun liittyvä potentiaali saadaan käyttöön. Samalla voidaan luoda työpaikkoja ja piristää taloutta. Emme voi enää odottaa, vaan meidän on huolehdittava siitä, että EU nousee vihreän siirtymän eturintamaan Euroopan vihreän kehityksen ohjelman mukaisesti.”

AK huomauttaa, että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen mukaan suurta osaa EU:n ympäristölainsäädännöstä, esimerkiksi meristrategiapuitedirektiiviä ja luonnonsuojeludirektiivejä , ei ole pantu riittävän tehokkaasti täytäntöön. Nyt kun meristrategiapuitedirektiivin ensimmäinen täytäntöönpanosykli on päättynyt, AK korostaa, että ilman raja-arvoja ja selkeitä, kunnianhimoisia ja mitattavissa olevia tavoitteita ei voida saada aikaan edistystä, ja kehottaa siksi määrittelemään tällaiset tavoitteet viipymättä.

AK kehottaa Euroopan komissiota esittämään jäsenvaltioille sääntöjä paikallis- ja alueviranomaisten kutsumisesta mukaan kuulemismenettelyyn sekä toimenpiteiden määrittely-, hahmottelu- ja suunnitteluprosessiin, jotta voidaan selkeyttää vastuunjakoa, vahvistaa paikallis- ja alueviranomaisten osallistumista ja varmistaa siten EU:n meristrategiapuitedirektiivin onnistunut täytäntöönpano.

AK pyytää komissiota lisäksi perustamaan merten biologista monimuotoisuutta vuoteen 2030 ulottuvalla aikajänteellä käsittelevän eurooppalaisen työryhmän . Se koostuisi joukosta ympäristöhankkeiden ohjauksesta vastaavia henkilöitä, jotka auttavat ja neuvovat paikallis- ja alueviranomaisia merten saastumisen lopettamiseen ja valtamerten ekosysteemien ennallistamiseen tähtäävien hankkeiden suunnittelussa ja EU-rahoituksen hankinnassa tällaisia hankkeita varten.

Kunnat ja alueet peräänkuuluttavat äskettäin hyväksytyn EU:n ilmastolain mallin mukaista uutta EU:n valtamerilakia , jossa määritellään meriekosysteemien suojelulle ja ennallistamiselle pitkän aikavälin suunta, ja kannattavat Euroopan parlamentin ehdotusta valtamerirahaston perustamisesta. Rahaston tavoitteena olisi vähentää meriliikenteen hiilidioksidipäästöjä, ja 20 prosenttia sen varoista käytettäisiin toimiin, joilla edistetään meriekosysteemien suojelua, ennallistamista ja parempaa hallinnointia.

EU:n merten kiihtyvän rehevöitymisen pysäyttämiseksi AK kehottaa komissiota tasoittamaan tietä kiertotaloudelle ja esittämään sääntöjä kierrätysravinteiden pakollisesta osuudesta EU:n markkinoilla. AK korostaa, että fosfori ja typpi ovat elintärkeitä ruoantuotannolle ja että fosfori sisältyy EU:n kriittisten raaka-aineiden luetteloon.

EU:n paikallis- ja aluetason edustajien kokous kannattaa Euroopan vihreän kehityksen ohjelman ja vuoteen 2030 ulottuvan EU:n biodiversiteettistrategian tavoitteita ja tavoitearvoja biologisen monimuotoisuuden suojelemiseksi. AK vetoaa kuitenkin Euroopan komissioon, jotta se sisällyttäisi vuonna 2021 julkaistavaan kalavarojen säilyttämistä ja meriekosysteemien suojelemista koskevaan toimintasuunnitelmaansa selkeät ja mitattavissa olevat tavoitteet määräaikoineen.

AK on hyvin huolissaan EU:n nykyisten suojeltujen merialueiden heikosta suojelun tasosta ja riittämättömästä seurannasta ja valvonnasta. Euroopan ympäristökeskuksen mukaan alle yksi prosentti EU:n kyseisistä alueista voidaan katsoa täysin suojelluiksi merireservaateiksi. AK tukee voimakkaasti komission ehdotusta suojeltujen merialueiden verkoston luomisesta. Siihen on tarkoitus liittää 30 prosenttia EU:n merialueista, joista osalla myös rajoitetaan kalastusta ja taloudellista toimintaa. Paikallis- ja aluepäättäjät korostavat, että 10 prosentilla EU:n merialueista tulee soveltaa korkeaa suojelun tasoa, mukaan luettuina kalastuskieltoalueet.

AK ehdottaa EU:n valtameriakatemian perustamista. Nuorista yliopistotutkijoista koostuvassa akatemiassa olisivat edustettuina kaikki jäsenvaltiot, ja sen tehtävänä olisi edistää parhaiden käytäntöjen ja tietämyksen kertymistä terveiden valtamerten merkityksestä ja levittää tällaisia käytäntöjä ja tietämystä.

Muovisaasteen torjumiseksi AK:n jäsenet kehottavat kaikkia jäsenvaltioita ottamaan käyttöön panttiin perustuvan muovisten juomapakkausten palautusjärjestelmän ja komissiota varmistamaan näiden järjestelmien yhteensopivuuden. Tämä olisi ratkaiseva askel kohti pakkausten sisämarkkinoiden luomista. AK kehottaa komissiota lisäksi kieltämään vastedes kumirouheen lisäämisen urheilukentille niin, että sovelletaan kuuden vuoden siirtymäaikaa, ja ottamaan nanomuovit ja biohajoavat ja liukenevat polymeerit huomioon EU:ssa parhaillaan neuvoteltavissa sääntelytoimenpiteissä, joiden tavoitteena on vähentää mikromuovien tarkoituksellisesta lisäämistä tuotteisiin.

AK toteaa, että ympäristövaikutusten mukaan eriytetyt satamamaksut voivat olla rannikkoalueille tehokas tapa kohentaa ympäristön tilaa ja vähentää päästöjä ilmaan ja veteen sekä jätteitä ja melua, ja kehottaa kieltämään pesurijätevesien laskemisen luontoon EU:n alueella.

AK tähdentää, että aiheuttamisperiaatteen olisi oltava meriympäristöä koskevan EU:n lainsäädännön keskeisenä lähtökohtana, ja pitää ilahduttavana, että komission ylläpitämä WISE Marine -verkkoportaali on julkisesti saatavilla.

Lausuntoluonnos esiteltiin 5.–7. toukokuuta 2021 pidetyssä AK:n täysistunnossa

Taustatietoja:

Täällä on saatavilla Emma Nohrénin (SE, Vihreät) haastattelu, jossa hän vastaa viiteen kysymykseen paikallis- ja alueviranomaisten roolista meriympäristön suojelussa.

Kesäkuun 17. päivänä 2008 annetun meristrategiapuitedirektiivin tavoitteena on tehostaa meriympäristön suojelua kaikkialla Euroopassa. Euroopan komissio on laatinut yksityiskohtaiset vertailuperusteet ja menetelmästandardit jäsenvaltioiden auttamiseksi direktiivin täytäntöönpanossa. Niitä tarkistettiin vuonna 2017, jolloin annettiin uusi komission päätös merivesien hyvästä ekologisesta tilasta . Biologinen monimuotoisuus on yksi vuoden 2019 lopussa hyväksytyn Euroopan vihreän kehityksen ohjelman keskeisistä politiikka-alueista. Euroopan komissio hyväksyi toukokuussa 2020 vuoteen 2030 ulottuvan EU:n biodiversiteettistrategian , jonka päämääränä on pysäyttää biologisen monimuotoisuuden väheneminen ja palauttaa luonto osaksi elämäämme. 

Lausunto ”Paikallis- ja alueviranomaiset ja meriympäristön suojelu” kuuluu vihreän kehityksen ohjelmaa paikallistasolla käsittelevän AK:n työryhmän vastuualueeseen. Kesäkuussa 2020 perustettu työryhmä koostuu 13:sta paikallis- ja aluetason vaaleilla valitusta edustajasta , ja sen tavoitteena on varmistaa, että EU:n kunnat ja alueet osallistuvat suoraan Euroopan vihreän kehityksen ohjelman puitteissa toteutettavien lukuisten aloitteiden määrittelyyn, täytäntöönpanoon ja arviointiin. Vihreän kehityksen ohjelma on EU:n kestävän kasvun strategia ilmastoneutraaliuden saavuttamiseksi vuoteen 2050 mennessä.

Valtameriin pääsee vuosittain 4,8–12,7 miljoonaa tonnia muovia. Maailman meriroskasta 75 prosenttia on muoveja. Merten roskaantumista on vähennettävä.  Euroopan parlamentin tiedote , 2019 (englanniksi).

Yhteyshenkilö:

David Crous

P. +32 470881037

david.crous@cor.europa.eu

Jaa :
 
Uutisia aiheesta

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-AUGUST-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CITIES-REGIONS-CALL-NEW-EU-OCEANS-LAW-PROTECT-MARINE-ENVIRONMENT-REDUCE-POLLUTION-AND-REVERSE-BIODIVERSITY-LOSS.ASPX

Green Deal Funding Alert - August 2023
Green Deal Funding Alert - August 2023
31.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-JULY-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CITIES-REGIONS-CALL-NEW-EU-OCEANS-LAW-PROTECT-MARINE-ENVIRONMENT-REDUCE-POLLUTION-AND-REVERSE-BIODIVERSITY-LOSS.ASPX

Green Deal Funding Alert – July 2023
Green Deal Funding Alert – July 2023
31.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CP83-PRESIDENT-VASCO-ALVES-CORDEIRO-MEETS-UN-SECRETARY-GENERAL-ANTONIO-GUTERRES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CITIES-REGIONS-CALL-NEW-EU-OCEANS-LAW-PROTECT-MARINE-ENVIRONMENT-REDUCE-POLLUTION-AND-REVERSE-BIODIVERSITY-LOSS.ASPX

President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
18.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/REDUCE-POLLUTION-SAVE-LIVES-ENVIRONMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CITIES-REGIONS-CALL-NEW-EU-OCEANS-LAW-PROTECT-MARINE-ENVIRONMENT-REDUCE-POLLUTION-AND-REVERSE-BIODIVERSITY-LOSS.ASPX

Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/FLEXIBILITY-AND-BETTER-COORDINATION-AROUND-GREEN-DEAL-INITIATIVES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CITIES-REGIONS-CALL-NEW-EU-OCEANS-LAW-PROTECT-MARINE-ENVIRONMENT-REDUCE-POLLUTION-AND-REVERSE-BIODIVERSITY-LOSS.ASPX

Cities and regions need flexibility and better coordination around Green Deal initiatives
Cities and regions need flexibility and better coordination around Green Deal initiatives
06.07.2023