Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
Kunnat ja alueet ovat tyytyväisiä koheesiopolitiikan sääntöjen osalta saavutettuun edistykseen  

Euroopan alueiden komitea (AK) on tyytyväinen alustavaan sopimukseen Euroopan aluekehitysrahastoa ja koheesiorahastoa koskevista säännöistä. Rahastoista on tarkoitus investoida yli 240 miljardia euroa alueellisten erojen kaventamiseen ja kestävän kasvun edistämiseen kaikilla unionin alueilla. S äännöissä on otettu huomioon paikallis- ja alueviranomaisten toistuvasti esittämät keskeiset pyynnöt, jotka liittyvät muun muassa alueellisen ulottuvuuden vahvistamiseen, kestävän kehityksen painottamiseen ja syrjäisimpien alueiden erityistilanteeseen.

Euroopan parlamentin ja neuvoston neuvotteluryhmät pääsivät 8. joulukuuta yhteisymmärrykseen Euroopan aluekehitysrahastoa (EAKR) ja koheesiorahastoa koskevista uusista säännöistä. Nämä rahastot ovat EU:n talousarvion tehokkaimmat investointivälineet, ja niistä osoitetaan yhteensä 242,9 miljardia euroa EU:n aluerahoitukseen seuraavien seitsemän vuoden aikana. Varat ovat käytettävissä 1. tammikuuta 2021 alkaen.

”Yhteisymmärryksen saavuttaminen Euroopan aluekehitysrahastosta ja koheesiorahastosta on ratkaisevan tärkeä askel kuntien ja alueiden kannalta. Covid-19-pandemia on vaikuttanut erityisesti yhteiskuntiemme heikoimmassa asemassa oleviin ryhmiin. Sosiaalista asuntotuotantoa, eriarvoisuuden torjuntaa ja vuoteen 2050 tähtäävän ilmastoneutraaliustavoitteen saavuttamiseksi tarvittavaa kestäväpohjaista infrastruktuuria koskeviin hankkeisiin on nyt mahdollista saada EU:n tukea 1. tammikuuta 2021 alkaen. Tasa-arvo, sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja kestävyys – näiden periaatteiden tulisi ohjata EU:n siirtymäprosessia. Aluekehitysrahasto ja koheesiorahasto ovat alueillemme välttämättömiä välineitä kyseisten tavoitteiden saavuttamiseksi”, totesi Euroopan alueiden komitean ”alueellinen yhteenkuuluvuuspolitiikka ja EU:n talousarvio” - valiokunnan (COTER) puheenjohtaja, Uuden-Akvitanian aluevaltuuston varapuheenjohtaja Isabelle Boudineau (FR, PES).

AK suhtautuu myönteisesti kuntien ja alueiden esittämien keskeisten pyyntöjen pohjalta tehtyihin kompromisseihin, jotka edistävät yhteenkuuluvuuden vakiinnuttamista perusarvoksi. Ne koskevat muun muassa alueellisen ulottuvuuden vahvistamista, kestävään kaupunkikehitykseen tehtävien investointien lisäämistä, harvaan asuttujen alueiden väestökadon vaikutuksiin puuttumista ja syrjäisimpien alueiden erityishaasteiden huomioon ottamista. Uuden EAKR:n ja koheesiorahaston avulla lisätään älykkääseen kasvuun osoitettavaa rahoitusta, huolehditaan siitä, että vähintään 30 prosenttia varoista investoidaan vihreään talouteen ottaen huomioon Pariisin sopimuksesta juontuvien velvoitteiden täyttämisen tärkeys, ja edistetään entistä sosiaalisempaa ja osallistavampaa Eurooppaa.

”AK pitää saavutettua sopimusta erinomaisena, sillä lainsäädäntövallan käyttäjät ovat ottaneet lähes kaikki komitean suositukset huomioon. Kyse on Euroopan suurimmasta julkisesta rahastosta, joka antaa kaikille alueille mahdollisuuden investoida uusiin taitoihin, työpaikkoihin ja vähähiiliseen talouteen siirtymiseen. Tämän ansiosta se on Euroopan ympäristömyönteisin rahasto ja samalla todellinen solidaarisuuden ilmaus kaikenlaisia alueita kohtaan”, sanoi Euroopan aluekehitysrahastoa ja koheesiorahastoa käsittelevän AK:n lausunnon esittelijä, Flevolandin lääninvaltuuston johtokunnan jäsen Michiel Rijsberman (NL, Renew Europe).

Asetus kaipaa vielä teknistä viimeistelyä ennen kuin neuvosto ja Euroopan parlamentin täysistunto voivat hyväksyä sen virallisesti. Viimeistelytyöt on määrä saattaa loppuun tammikuussa.

Taustaa:

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) tavoitteena on vahvistaa taloudellista ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta Euroopan unionissa korjaamalla alueiden välistä epätasapainoa. Rahastosta tehtävissä investoinneissa keskitytään neljään painopisteeseen: innovointi ja tutkimus, digitaalistrategian toteuttaminen, pk-yritysten tukeminen ja vähähiilinen talous. Koheesiorahasto on tarkoitettu niille maille, joiden bruttokansantuote asukasta kohti on alle 90 prosenttia EU:n keskiarvosta. EAKR:sta ja koheesiorahastosta annettavassa asetuksessa (aiemmin kaksi erillistä asetusta) määritellään molempien rahastojen erityistavoitteet ja tuen soveltamisala.

Yhteyshenkilö:

Carmen Schmidle

P. +32 494735787

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Jaa :
 
Uutisia aiheesta

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/HG18-EUROPEAN-INNOVATION-DAYS-SILICON-VALLEY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-WELCOME-PROGRESS-ON-COHESION-POLICY-2021-2027.ASPX

Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
21.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/DIGITAL-SKILLS-CONNECTIVITY-SMART-VILLAGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-WELCOME-PROGRESS-ON-COHESION-POLICY-2021-2027.ASPX

Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-WELCOME-PROGRESS-ON-COHESION-POLICY-2021-2027.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/STRONG-COHESION-POLICY-UNITED-FAIRER-FUTURE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-WELCOME-PROGRESS-ON-COHESION-POLICY-2021-2027.ASPX

Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/DEPOPULATION-AND-BRAIN-DRAIN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-WELCOME-PROGRESS-ON-COHESION-POLICY-2021-2027.ASPX

Depopulation and brain drain: It's time to act, local leaders say
Depopulation and brain drain: It's time to act, local leaders say
15.03.2023