Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
Kuntien ja alueiden visio Euroopan unionin uudistamiseksi  
Euroopan alueiden komitea esittää visionsa EU:n yhtenäisyyden ja demokraattisuuden lisäämiseksi ja kansalaisten tarpeisiin vastaamiseksi

EU:n johtajien on määrä hyväksyä tällä viikolla EU:n strateginen ohjelma seuraaviksi viideksi vuodeksi. Euroopan alueiden komitea (AK) on esittänyt oman näkemyksensä Euroopan tulevaisuudesta. Komitean julkaisemassa asiakirjassa Working together to bring the EU closer to its citizens kehotetaan jäsenvaltioita muuttamaan EU:n toimintatapoja radikaalisti. Komitea toteaa, että kaikki EU:n päätökset ja toimintapolitiikat on kytkettävä paikallistasoon, jos halutaan vahvistaa demokratiaa ja palauttaa kansalaisten luottamus.

AK:n puheenjohtaja Karl-Heinz Lambertz totesi: ”Euroopan parlamentin vaalit osoittivat kansalaisten suuren enemmistön uskovan edelleen, että heidän tulevaisuutensa on yhtenäisessä Euroopan unionissa, joten nyt on aika muuttaa suuntaa ja saavuttaa tuloksia. Populismin ja euroskeptisyyden suosion kasvaessa emme voi vain jatkaa entiseen tapaan. EU:n on otettava näkyvämpi ja tehokkaampi rooli ja sen on vastattava kansalaisten tarpeisiin muuttamalla toimintatapojaan. Tämä tarkoittaa sitä, että parannetaan miljoonan kaikkialla jäsenvaltioissa valitun paikallis- ja aluetason poliitikon vaikutusmahdollisuuksia Euroopan unionissa ja otetaan heidät mukaan päätöksentekoon. Kunnat ja alueet ovat olennainen osa EU:n demokraattista perustaa, jolle uudistettua Eurooppaa on rakennettava.”

AK:n ensimmäinen varapuheenjohtaja Markku Markkula totesi: ”Kunnat ja alueet ovat osoittaneet, että ne voivat luoda yhdessä kestäväpohjaisen Euroopan, joka pystyy puuttumaan yhteiskunnallisiin haasteisiin ja innovoimaan toimimalla linkkinä EU:n politiikkojen ja paikallis- ja aluetason välillä. Eurooppa-neuvoston ja Euroopan parlamentin asettamia tavoitteita ei voida saavuttaa ilman paikallis- ja alueviranomaisten vahvaa panosta, sillä nämä työskentelevät suoraan yhteisöjen kanssa ja hyödyntävät parhaita käytäntöjä.”

Kolme periaatetta, jotka tuovat EU:n lähemmäs kansalaisia:

Muutetaan EU:n päätöksentekotapaa – tarvitaan toissijaisuusperiaatteen aktiivista toteuttamista , kuten toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteiden toteutumista tarkasteleva työryhmä on suositellut. Alue- ja paikallisviranomaiset on otettava mukaan EU:n lainsäädäntösyklin kaikkiin vaiheisiin.

Kaikkien hallintotasojen osallistuminen : monitasoinen hallinto ja EU-, valtio-, alue- ja paikallistason toimien koordinointi on ratkaisevan tärkeää, jotta EU voi saavuttaa tavoitteensa. On lisättävä hallinnon hajauttamista ja parannettava vallanjakoa hyvän hallintotavan edistämiseksi.

Jatkuva vuoropuhelu kansalaisten kanssa: AK on kehottanut luomaan jatkuvan vuoropuhelun järjestelmän kansalaisten kuulemiseksi . Sen olisi toimittava muulloinkin kuin Euroopan parlamentin vaaleja edeltävinä aikoina. Tämä uusi mekanismi täydentäisi EU:n päätöksentekorakennetta ja antaisi kansalaisille mahdollisuuden vaikuttaa EU:n asialistaan ja päätöksentekoon.

EU:n toimintapolitiikkojen kytkeminen paikallistasoon:

Tehdään kestävän kehityksen tavoitteista EU:n kattava kehitysstrategia kaikilla hallintotasoilla.

Luodaan yhteenkuuluvuutta EU:ssa , mihin sisältyy unionin vahva koheesiopolitiikka vuoden 2020 jälkeen . Koheesiopolitiikan tulee saada asianmukaista rahoitusta, ja siihen liittyy sosiaalisen ulottuvuuden vahvistaminen, kaupunkien ja maaseudun välisten yhteyksien parantaminen alueellisten erojen tasoittamiseksi sekä asiaankuuluvia toimenpiteitä väestörakenteen muutokseen liittyviin haasteisiin vastaamiseksi.

Edistetään kestävää ympäristöä : AK tukee kunnianhimoista etenemissuunnitelmaa, jonka tavoitteena on ilmastoneutraali Eurooppa ja jonka avulla varmistetaan kaikkien hallintotasojen asianmukainen sitoutuminen kansallisen monitasoisen ilmasto- ja energiavuoropuhelun avulla. Komitea toivoo myös, että yhteisestä maatalouspolitiikasta tulee entistä oikeudenmukaisempi, kestäväpohjaisempi ja yhteisvastuullisempi ja että sen avulla turvataan EU:n alueiden keskeinen rooli.

Edistetään tutkimusta, innovointia ja digitalisaatiota ja laaditaan tutkimus- ja kehityspolitiikka, jolla on vahvat yhteydet alueisiin, ja paikkalähtöinen EU:n teollisuus- ja kauppapolitiikka.

Sovelletaan EU:n arvoja käytännössä paikallis- ja aluetasolla : Kun otetaan huomioon kuntien ja alueiden vastuut muuttajien vastaanottamisessa ja kotouttamisessa, AK kehottaa myöntämään asianmukaista EU:n rahoitusta ja tukea Kunnat ja alueet integraation puolesta -aloitteelle , jonka se käynnisti aiemmin tänä vuonna. AK haluaa myös vahvistaa paikallis- ja alueviranomaisten valmiuksia EU:n rajojen ulkopuolella.

EU:n tavoitteita vastaava unionin talousarvio

Jotta voidaan varmistaa kuntien ja alueiden tarvittava liikkumavara EU:n kasvupotentiaalin vahvistamiseksi, EU:n seuraavan pitkän aikavälin talousarvion on AK:n mielestä oltava vähintään 1,3 prosenttia 27 jäsenvaltion EU:n bruttokansantulosta. Se olisi hyväksyttävä mahdollisimman pian, jotta rahoitusohjelmia voidaan suunnitella ja valmistella hyvissä ajoin. Lisäksi AK varoittaa, että on vältettävä kaikin tavoin uudelleenkeskittämästä EU:n talousarviota erityisesti siten, että heikennettäisiin yhteistyöhön perustuvaa EU:n ohjelmien hallinnointia.

Taustatietoa:

Maaliskuussa 2019 Bukarestissa järjestetyn alueiden ja kuntien kahdeksannen huippukokouksen päätteeksi AK laati EU:n tulevaisuutta koskevan kymmenkohtaisen julistuksen , joka perustuu EU:n rakentamiseen alhaalta ylöspäin.

AK esittää yksityiskohtaiset ehdotuksensa Euroopan unionin uutta lainsäädäntökautta varten päätöslauselmassa , joka komitean poliittisten ryhmien on määrä hyväksyä 26.–27. kesäkuuta 2019 pidettävässä täysistunnossa.

Yhteyshenkilö:
Nathalie Vandelle

nathalie.vandelle@cor.europa.eu

P. +32 22822499

Jaa: