Kunnat ja alueet kritisoivat Euroopan komission ehdottamaa uudistusten toteuttamista ylhäältä alaspäin  
Cities and regions critical about top-down reform delivery strategy proposed by the European Commission

Euroopan alueiden komitean (AK) jäsenet suhtautuvat torjuvasti Euroopan komission ehdotukseen siitä, että koheesiopolitiikan varoja ryhdyttäisiin ohjaamaan ylhäältä sanellen toteutettavien rakenneuudistusten rahoittamiseen jäsenvaltioissa. Vallonian parlamentin jäsenen Olga Zrihenin (BE, PES) laatimassa ja AK:n täysistunnossa hyväksytyssä lausunnossa korostetaan, että on tärkeää omaksua alhaalta ylös ja ylhäältä alas suuntautuvaa toimintaa yhdistelevä lähestymistapa, joka mahdollistaa paikallis- ja alueviranomaisten osallistumisen uudistusten suunnitteluun ja täytäntöönpanoon.

Euroopan komission uudesta uudistusten toteuttamisen tukivälineestä tekemän ehdotuksen mukaan sellaisille jäsenvaltioille, jotka sitoutuvat vapaaehtoispohjalta toteuttamaan monitahoisia rakenneuudistuksia, myönnettäisiin budjettitukea. Tukea täydennettäisiin teknisellä avulla rakenne-uudistusten tukiohjelmasta (SRSP). Komissio on ehdottanut, että SRSP:n rahoitus kaksinkertaistetaan alkuperäisestä 142,8 miljoonasta eurosta vuosiksi 2017–2020 hyödyntämällä EU:n talousarvion joustovaraa ja antamalla jäsenvaltioille mahdollisuus ohjata rakenne-uudistusten tukiohjelmaan Euroopan rakenne- ja investointirahastojen (ERI-rahastojen) varoja.

Euroopan alueiden komitea vastustaa jyrkästi ajatusta varojen kanavoimisesta ERI-rahastoista eli EU:n tärkeimmästä, yhdessä kumppanialueiden ja -kuntien kanssa hallinnoitavasta investointivälineestä ohjelmaan, jota hallinnoidaan keskitetysti ylhäältä käsin, ottamatta huomioon paikallisyhteisöjen erityistarpeita ja paikallishallinnon ratkaisevaa roolia rakenneuudistusten toteuttamisessa.

”Nyt tehdyssä ehdotuksessa on puutteita avoimuuden ja arviointikriteerien osalta. On myös erittäin kyseenalaista sitoa ja myöntää huomattavasti varoja välineeseen, jolla tarjotaan tukea ainoastaan vapaaehtoispohjalta. Haluamme, että EU tukee sellaisia uudistuksia, joista saadaan eurooppalaista lisäarvoa, jotka tehdään demokratian sääntöjen mukaisesti ja joilla on merkitystä ruohonjuuritasolla”, sanoi Vallonian parlamentin jäsen Olga Zrihen (BE, PES).

Esittelijä varoittaa, että paikallis- ja alueviranomaisten kumppanuuden sivuuttaminen rakenneuudistusten yhteydessä olisi virhe. Hän mainitsi puutteellisen sitoutumisen yhtenä tärkeimpänä syynä rakenneuudistusten hitaaseen etenemiseen eurooppalaisen ohjausjakson puitteissa. Alueellisen ulottuvuuden lisääminen eurooppalaiseen ohjausjaksoon siten, että otetaan huomioon Euroopan alueellinen monimuotoisuus ja varmistetaan paikallis- ja alueviranomaisten täysi osallistuminen kansallisiin uudistusohjelmiin, olisi askel oikeaan suuntaan.

”Kaikkia EU:n kannalta merkityksellisten rakenneuudistusten ja koheesiopolitiikan välisiä lisäyhteyksiä silmällä pitäen on erittäin tärkeää, että eurooppalaisesta ohjausjaksosta tehdään nykyistä demokraattisempi EU-tasolla. Tehokkuutta ja sitoutumista parantaisi ohjausjakson täydentäminen käytännesäännöillä, joissa asetetaan normit paikallis- ja alueviranomaisten osallistumista varten. Toissijaisuus-, suhteellisuus- ja kumppanuusperiaatteiden tulisi olla koheesiopolitiikan ja rakenneuudistuksia tukevien EU:n muiden toimintapolitiikkojen yhteinen perusta”, Zrihen totesi.

Mitä tulee uusiin talousarviovälineisiin, joita Euroopan komissio ehdotti euroalueen tueksi joulukuussa 2017, lausunnossa kannatetaan sellaisen EU:n välineen luomista, jolla voidaan puuttua epäsymmetrisiin häiriöihin. Mahdollinen tuki ei saisi kuitenkaan olla päällekkäinen nykyisten välineiden – kuten ERI-rahastojen ja Euroopan strategisten investointien rahaston (ESIR) – kanssa, vaan sen tulisi täydentää niitä. AK suhtautuu myönteisesti myös ehdotukseen laatia tulevan Euroopan valuuttarahaston yhteydessä luottojärjestelyjä tai takauksia siltä varalta, että kaatuvien pankkien reaali- ja julkistaloudellisten vaikutusten hillitsemiseen tarkoitettu yhteinen kriisinratkaisurahasto osoittautuu riittämättömäksi.

Lisätietoja:

• Lausunto: Muutettu rakenneuudistusten tukiohjelma ja uudet talousarviovälineet euroalueen tueksi

• Päätöslauselma ERI-rahastojen yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen muuttamisesta rakenteellisten uudistusten tukemiseksi

• Lausunto: Rakenneuudistusten tukiohjelma kaudeksi 2017–2020

• Tutkimus: Improving the European Semester by involving local and regional authorities (EU-ohjausjakson parantaminen ottamalla paikallis- ja alueviranomaiset mukaan)

Yhteyshenkilö:

Carmen Schmidle

P. +32 22822366

Matkap. +32 494735787

carmen.schmidle@cor.europa.eu