Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
Kunnat ja alueet ovat Euroopan energiasiirtymän ja digitalisaation keskiössä  
EU:n alue- ja paikallisedustajien kokous korostaa Euroopan digitaalistrategian osallistavuutta ja pitää monitasoista vuoropuhelua ainoana keinona saavuttaa EU:n energia- ja ilmastotavoitteet

Bukarestissa järjestettiin Romanian EU-puheenjohtajuuskauden puitteissa viime viikolla kaksi korkean tason tapahtumaa, joissa Euroopan alueiden komitea (AK) oli vahvasti mukana: digitaalistrategian yleiskokous 2019 ja 12. Euroopan strategista energiateknologiasuunnitelmaa (SET-suunnitelma) käsitellyt konferenssi. EU:n kunnat ja alueet pitävät osallistavuutta Euroopan digitalisaatiostrategian keskeisenä elementtinä ja tähdentävät, että tehokas monitasoinen vuoropuhelu on ainoa tapa saavuttaa niin EU:n energia- ja ilmastotavoitteet kuin YK:n kestävän kehityksen tavoitteetkin.

Tämänvuotinen digitaalistrategian yleiskokous (Digital Assembly) eli digitaalisten sisämarkkinoiden strategian saavutuksia tarkasteleva EU:n korkean tason foorumi on antanut tukensa AK:n vaatimukselle, jonka mukaan osallistavuuden on oltava keskeisellä sijalla digitaalisten sisämarkkinoiden tulevassa strategiassa. AK esitteli Bukarestissa ”Digitaalinen Eurooppa kaikille” -asiakirjan, joka sisältää joukon AK:n puheenjohtajan Karl-Heinz Lambertzin ja ensimmäisen varapuheenjohtajan Markku Markkulan tekemiä ehdotuksia ja on komitean panos digitaalisia sisämarkkinoita koskeviin asioihin komission uutta viisivuotista toimikautta silmällä pitäen.

Ensimmäinen varapuheenjohtaja Markku Markkula (FI, EPP) totesi puheenvuorossaan seuraavaa: ”Digitaalinen vallankumous alkaa paikallistasolta. Meidän on huolehdittava siitä, että Euroopan digitalisaatio on kauttaaltaan osallistavaa eikä mikään yhteisö jää muista jälkeen. On ratkaisevan tärkeää, että digitaaliset ja kestäväpohjaiset ratkaisut ovat kohtuuhintaisia ja kaikkien saatavilla. Meidän on myös nivottava esineiden internet liikenteeseen, energiatehokkuuteen ja kiertotalouteen, jotta Euroopan digitalisaatio sekä EU:n energia- ja ilmastotavoitteiden ja kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttaminen saadaan kytkettyä toisiinsa.”

AK:n ”Digitaalinen Eurooppa kaikille”   - ehdotuksiin kuuluu muun muassa paikallisen digitaalitalouden ja - yhteiskunnan indeksin kehittäminen, jotta Euroopan kuntien ja alueiden erilaiset digitaalisaatiotilanteet saadaan paremmin katettua. Sisämarkkinoiden digitalisaatiota koskevat AK:n ehdotukset esitetään nyt EU:n neuvoston tulevalle puheenjohtajavaltiolle Suomelle, ja ne ovat osa Digitaalinen Eurooppa -ohjelmasta käytävää keskustelua. Ohjelmaa ehdotettiin ensimmäisen kerran kesäkuussa 2018.

Tipperaryn kreivikunnanvaltuuston puheenjohtaja ja AK:n jäsen Michel Murphy (IE, EPP) sai Bukarestissa yhden ensimmäisistä 15 000 euron arvoisista Wifi4EU-arvoseteleistä maksuttoman wifi-yhteyden asentamiseksi edustamansa yhteisön alueelle. Wifi4EU on uusi EU-järjestelmä, jonka avulla on tarkoitus mahdollistaa maksuttomat wifi-yhteydet paikallisyhteisöissä.

Bukarestissa pidettiin 12.–14. kesäkuuta myös AK:n ”ympäristö, ilmastonmuutos ja energia” - valiokunnan (ENVE) 24. kokous , ja AK osallistui yhdessä Euroopan komission, Romanian kuntaliiton ja EU:n neuvoston puheenjohtajavaltion Romanian kanssa SET-suunnitelmaa käsitelleen konferenssin järjestämiseen. Varapuheenjohtaja Markku Markkula korosti, että Eurooppa ei pysty saavuttamaan hiilineutraaliutta vuoteen 2050 mennessä eikä toteuttamaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteita ilman tiivistä ja järjestelmällistä kumppanuutta Euroopan unionin, tiedemaailman, yritysten sekä valtio-, alue- ja paikallishallinnon kesken.

”On olennaisen tärkeää ottaa valtiotasoa alemmat hallintotasot paremmin mukaan kansallisten energia- ja ilmastosuunnitelmien kehittämiseen, ja Suomen tuleva EU-puheenjohtajuuskausi osuu tältä osin ratkaisevaan ajankohtaan. Romanialaiskollegojemme tekemää työtä puhtaan energian säädöspaketin täytäntöönpanemiseksi on jatkettava, erityisesti kun on kyse energiaunionin nivomisesta jäsenvaltioiden kansallisiin toimintapolitiikkoihin ja etenkin kansallisiin energia- ja ilmastosuunnitelmiin. Meidän on huolehdittava siitä, että jokainen näistä suunnitelmista on energia- ja ilmastopoliittisesti riittävän kunnianhimoinen. Järjestelmällinen monitasoinen vuoropuhelu, johon osallistuvat paitsi paikallis- ja alueviranomaiset myös yritykset ja kansalaisyhteiskunta, on edellytys sille, että jäsenvaltiot onnistuvat käytännössä siirtymään puhtaaseen energiaan”, ensimmäinen varapuheenjohtaja Markku Markkula sanoi SET-suunnitelmaa käsitelleen konferenssin päätösistunnossa.

”Kunnat ja alueet haluavat Suomen puheenjohtajuuskaudella esitellä, miten paikallisia energia- ja ilmastosuunnitelmia laaditaan ja toteutetaan. AK voi ja aikoo hyödyntää erilaisia välineitä kannustaakseen edelläkävijöitä kaikkialta EU:sta ottamaan johtoaseman YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamisessa”, Markkula totesi puheenvuoronsa päätteeksi.

Lisätietoa:

SET-suunnitelmaa käsitelleen konferenssin aiheena oli ”Energiakäänteen toteuttaminen paikallistasolla” . Konferenssissa tarkasteltiin strategioita, joita paikallis- ja aluetasolla tarvitaan kestäväpohjaisen energiakäänteen vauhdittamiseksi, ja analysoitiin, minkälaisia investointivaihtoehtoja nykyisin on käytettävissä, jotta yritysten tarjoamat mahdollisuudet vähähiilisen innovatiivisen talouden luomiseksi paikallis- ja aluetasolla saadaan hyödynnettyä. Osallistujat arvioivat paikallisia haasteita ja ratkaisuja erilaisten energiajärjestelmien yhdistämiseksi sekä konkreettisia tapoja, joilla SET-suunnitelma auttaa paikallistalouksia irtautumaan hiilestä.

Euroopan strategisen energiateknologiasuunnitelman (SET-suunnitelma) tarkoituksena on nopeuttaa vähähiilisten teknologioiden kehittämistä ja käyttöönottoa. Sen avulla pyritään parantamaan uusia teknologioita ja alentamaan kustannuksia koordinoimalla kansallisia tutkimustoimia ja auttamalla hankkeiden rahoituksessa.

AK esittää puheenjohtajansa Karl-Heinz Lambertzin ja ensimmäisen varapuheenjohtajansa Markku Markkulan allekirjoittamassa etenemissuunnitelmassa ”Digitaalinen Eurooppa kaikille” seuraavalle Euroopan komissiolle muun muassa seuraavia ehdotuksia:

Perustetaan digitaali-innovaatiokeskittymien eurooppalainen verkosto, joka nivoutuu alueellisten älykkään erikoistumisen strategioihin.

Hyödynnetään EU:n erilaisia rahoitusvälineitä rakennerahastot mukaan lukien digitaali-innovaatiokeskittymien ja nopeiden laajakaistayhteyksien käyttöönoton vahvistamiseksi kaikilla EU:n alueilla.

Kehitetään digitaitoja edistäviä alueellisia yhteenliittymiä koulutusalan kanssa, jotta voidaan täyttää paikallisten yritysten digitaaliset tarpeet.

Käytetään julkisista hankinnoista annetun direktiivin tarkistamista tilaisuutena edistää älykkäiden palvelujen helppoa käyttöönottoa tiiviissä yhteistyössä digitaali-innovointikeskittymien kanssa, hyödynnetään optimaalisesti yhteisostojärjestelyjä ja tehdään Euroopan investointipankin kanssa yhteistyötä yhteisostojen helpottamiseksi.

Käynnistetään menettely älykkäiden mallikylien ja -alueiden valitsemiseksi kussakin jäsenvaltiossa ja toteutetaan erityisiä koulutus- ja valtavirtaistamistoimia.

Hyödynnetään uusia digitaalisia ratkaisuja paikallistasolla kansalaisten kanssa käytävässä jatkuvassa vuoropuhelussa aiheista, jotka ulottuvat kyberturvallisuudesta digitaalisiin julkisiin palveluihin.

Perustetaan 700 pienelle ja keskisuurelle kaupungille kohdennettu sähköisen hallinnon auditointeja koskeva EU:n arvosetelijärjestelmä, jonka turvin paikallishallinnon asiantuntijat voivat tarjota 15 päivän pituista konsultointipalvelua kaupunginvaltuustolle.

Otetaan käyttöön asianmukaisia indikaattoreita, joilla voidaan mitata paikallis- ja aluetasoilla saavutettua edistystä, ja julkaistaan säännöllinen tilannekatsaus digitaalisten sisämarkkinoiden paikallis- ja alueulottuvuudesta.

Digitaalistrategian yleiskokous 2019 on foorumi, jossa sidosryhmät voivat tarkastella digitaalisten sisämarkkinoiden strategian saavutuksia, ottaa kokemuksista oppia ja vaihtaa näkemyksiä tulevan digitaalipolitiikan muotoilusta. Kokous tarjoaa myös erinomaisen tilaisuuden esitellä sitä, miten digitalisaatio muuttaa yhteiskuntiamme ja talouksiamme ja miten se voi auttaa saamaan aikaan myönteisiä muutoksia elämässämme. Kokouksen järjestävät Euroopan komissio ja EU:n neuvoston puheenjohtajavaltio Romania.

Yhteyshenkilöt:

Lauri Ouvinen lauri.ouvinen@cor.europa.eu

David Crous david.crous@cor.europa.eu

Jaa :
 
Uutisia aiheesta

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-ARE-AT-THE-HEART-OF-EUROPES-CARBON-NEUTRAL-AND-DIGITAL-TRANSFORMATION.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-ARE-AT-THE-HEART-OF-EUROPES-CARBON-NEUTRAL-AND-DIGITAL-TRANSFORMATION.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-ARE-AT-THE-HEART-OF-EUROPES-CARBON-NEUTRAL-AND-DIGITAL-TRANSFORMATION.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-APRIL-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-ARE-AT-THE-HEART-OF-EUROPES-CARBON-NEUTRAL-AND-DIGITAL-TRANSFORMATION.ASPX

Green Deal Funding Alert - April 2023
Green Deal Funding Alert - April 2023
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/HAVE-YOUR-SAY-ROLE-LOCAL-REGIONAL-AUTHORITIES-NATIONAL-ENERGY-CLIMATE-PLANS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-ARE-AT-THE-HEART-OF-EUROPES-CARBON-NEUTRAL-AND-DIGITAL-TRANSFORMATION.ASPX

Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
27.04.2023