Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
EU:n alue- ja kuntabarometri: 180 miljardin euron koronavaje uhkaa iskeä julkisiin palveluihin  

Euroopan alueiden komitean (AK) puheenjohtaja Tzitzikostas varoittaa 180 miljardin euron vajeesta paikallistason julkistaloudessa ja kritisoi sitä, etteivät jäsenvaltioiden hallitukset ole kuulleet paikallishallintoa laatiessaan investointisuunnitelmia.

Tänään julkaistussa Euroopan alueiden komitean laatimassa alue- ja kuntabarometrissä varoitetaan, että EU:n elpymiskehitys on vaarassa, koska jäsenvaltioiden keskushallinnot eivät ole kuulleet kuntia ja alueita laatiessaan hätäelvytyssuunnitelmia, joihin saadaan rahoitusta EU:n varoista. EU-rahoituksen mahdollinen kanavoituminen muualle kuin sinne, missä sitä kuntien ja alueiden mielestä tarvittaisiin kaikkein eniten, saattaa myös pahentaa ongelmia, joita menojen ja tulojen välille covid-19-pandemian vuoksi syntynyt 180 miljardin euron rahoitusvaje aiheuttaa.

Tänä vuonna julkaistussa toisessa barometriraportissa , johon liittyen tehtiin kaikkien aikojen laajimpiin kuuluva EU:n paikallis- ja aluehallintotahoille suunnattu mielipidetutkimus , korostetaan lisäksi sosiaalisen ja taloudellisen eriarvoisuuden lisääntymistä alueiden välillä eri maissa ja myös EU:n laajuisesti. Tähän liittyy myös maaseudun ja kaupunkien välinen digitaalinen kuilu, joka vie pohjaa EU:n pyrkimyksiltä saada taloudessa aikaan vihreä ja digitaalinen siirtymä.

Euroopan alueiden komitean puheenjohtaja ja vaaleilla valittu Kreikan Keski-Makedonian aluejohtaja Apostolos Tzitzikostas (EL, EPP) esitteli raportin ja totesi: ”AK:n laatimassa alue- ja kuntabarometrissä mitataan pandemian vaikutuksia Euroopan alueisiin, kaupunkeihin ja kuntiin, jotta kaikki hallintotasot – EU-, jäsenvaltio-, alue- ja paikallistaso – voivat ryhtyä konkreettisiin toimiin kansalaisten kohtaamien ongelmien ratkaisemiseksi. Euroopan unioni samastetaan liian usein ainoastaan sen 27 jäsenvaltioon, vaikka se on paljon enemmän: unionissa on yli 300 aluetta, 90 000 kuntaa ja 1,1 miljoonaa vaaleilla valittua alue- ja paikallispäättäjää, jotka edustavat yli 400:aa miljoonaa ihmistä. Barometri tarjoaa uuden näkökulman EU:n nykytilanteeseen, sillä siinä otetaan paremmin huomioon unionin koko kirjo, monivivahteisuus ja rikkaus.”

Alue- ja kuntabarometrin keskeisiä havaintoja:

  • Alue- ja paikallistalous on vaarassa. Alue- ja paikallisviranomaisten on vastattava laadukkaiden julkisten palvelujen ja terveydenhuoltopalvelujen tarjoamisesta kansalaisille, vaikka paikallistason julkistalous on todella huonolla tolalla. Kustannusten nousu ja tulojen väheneminen johtivat vuonna 2020 EU:ssa noin 180 miljardin euron vajeeseen, josta 130 miljardia euroa menetettiin alue- ja välitasolla ja 50 miljardia euroa kuntatasolla. EU:n ja jäsenvaltioiden velvollisuutena on antaa paikallisviranomaisille pikaisesti tukea myös kansallisten elpymissuunnitelmien kautta, jotta ne pystyvät selviytymään taloutensa häiriöistä.

  • Terveyskriisin alueellisen ulottuvuuden huomiotta jättäminen vaarantaa ihmishenkiä. EU ja jäsenvaltioiden hallitukset voivat vauhdittaa elpymistä parhaiten ottamalla toimissaan kaikilta osin huomioon alueiden ja kuntien erityispiirteet, sillä terveyden alueellisen ulottuvuuden huomiotta jättäminen vaarantaa ihmishenkiä. Jotta suojelua voitaisiin parantaa, terveydenhuollon alan toimivallan jakautumista eri hallintotasoille tulee pohtia uudelleen. EU:n olisi investoitava enemmän alueellisten järjestelmien selviytymiskyvyn kehittämiseen ja koordinoitava stressitestejä niiden kriisivalmiuden arvioimiseksi.

  • Alueet on sivuutettu kansallisissa elpymissuunnitelmissa, mikä vaarantaa EU:n elpymisen ja ”vihreät” tavoitteet. Elpymistavoitteet uhkaavat jäävät saavuttamatta, koska strategioissa ei ole otettu huomioon yhteisöjen todellisia tarpeita, monimuotoisuutta ja eroja. Jäsenvaltioiden hallitusten tulee panna suunnitelmat täytäntöön yhdessä alueiden ja kuntien kanssa. Koska alueilla ja kunnilla on vastuuta esimerkiksi julkisten hankintojen, liikenteen, ilmastotoimien, terveydenhuollon ja koulutuksen aloilla, niiden on oltava keskeisiä toimijoita, kun suunnitelmia toteutetaan.

  • Kaupunkien ja maaseudun välinen digitaalinen kuilu voi vaarantaa elpymisen: ”digitaaliselle yhteenkuuluvuudelle” tarvitaan kiireesti tukea. Erittäin suuren kapasiteetin verkkoyhteyksien piirissä olevien kotitalouksien osuus on EU:n taajamissa 44 prosenttia ja maaseutualueilla 20 prosenttia. EU:n ja jäsenvaltioiden on investoitava pikaisesti digitaalisen yhteenkuuluvuuden edistämiseen, sillä se on ratkaisevan tärkeää vakaan ja osallistavan elpymisen varmistamiseksi.

  • Koronaköyhyydestä on tulossa totta, ja kadotetun covid-19-sukupolven riski kasvaa . Kriisi on koetellut eniten nuoria ja matalan osaamistason työntekijöitä. Huonoissa oloissa elävien ihmisten, vammaisten henkilöiden ja ikääntyneiden elinolot ovat heikentyneet. EU:n on toimittava konkreettisesti ja solidaarisesti oikeudenmukaisemman elpymisen hyväksi.

  • Alue- ja paikallispäättäjät kokevat, ettei heillä ole riittävästi painoarvoa EU:ssa. Päättäjät haluavat lisää vaikutusvaltaa esimerkiksi talouteen, sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen, ilmastonmuutokseen ja ympäristöön liittyvissä asioissa. Tämän vaatimuksen huomiotta jättäminen olisi anteeksiantamaton virhe ja leventäisi kuilua EU:n ja sen alue- ja paikallisyhteisöjen välillä. Eurooppalainen demokratia tarvitsee uutta pontta, jotta eurooppalaisia arvoja voidaan vahvistaa. Euroopan tulevaisuuskonferenssista on käynnistyttävä aito EU:n demokraattisen mallin pohdinta.

TAUSTAA

Barometrissä esitetään tilannekatsaus sosiaali-, talous- ja terveyskriisin vaikutuksista EU:n alueisiin ja kuntiin. Sen tietoja ja havaintoja täydentää EU:n 27 jäsenvaltion alue- ja paikallisviranomaisille suunnattu yleinen mielipidetutkimus. Euroopan alueiden komitean tilaamassa ja IPSOSin toteuttamassa kyselytutkimuksessa selviteltiin alue- ja paikallispäättäjien näkemyksiä valtiotasoa alempien hallintotahojen, jäsenvaltioiden hallitusten ja EU:n keskinäisistä suhteista, demokratian tilasta EU:ssa sekä toivottavasta tulevasta kehityksestä.

Euroopan alueiden komitean – EU:n paikallis- ja aluehallinnon poliittisen edustajakokouksen – 329 jäsentä ovat antaneet lisäksi vuotuista alue- ja kuntabarometriä (#EURegionalBarometer) koskevan poliittisen päätöslauselman .

Vuotuisen alue- ja kuntabarometrin havainnot: [linkit päivitettävä]

Yhteyshenkilö:

Michele Cercone

Puheenjohtajan tiedottaja

P. +32 498982349

michele.cercone@cor.europa.eu

Jaa :