Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
Paikallispäättäjien kanta: EU tarvitsee alkoholistrategian  

Euroopan alueiden komitea vetoaa Euroopan unioniin, jotta se laatisi uuden alkoholistrategian, kehittäisi merkintäkäytäntöjä, panostaisi voimakkaammin lasten suojelemiseen, ottaisi kausittaisen juomisen erityistoimenpiteiden kohteeksi ja kannustaisi alkolukkojen asentamiseen, jotta estetään päihtyneenä ajaminen.

Mainitut suositukset ovat osa AK:n yleisempää kehotusta, jonka se osoittaa EU:n jäsenvaltioille ja EU:n päättäville elimille. Komitea pyytää näitä yhteisiin ponnistuksiin erityisesti raskaana oleviin naisiin, lapsiin, nuoriin ja tienkäyttäjiin kohdistuvien alkoholin vaikutusten vähentämiseksi . Tämä todetaan lausunnossa, jonka ruotsalaisen Vindelnin kunnanvaltuuston jäsen Ewa-May Karlsson (SE, ALDE) on laatinut. Lausunnon pontimena oli alkoholiaiheisten EU:n aloitteiden yhteinen toiminta alkoholiin liittyvien haittojen vähentämiseksi ( Joint Action on Reducing Alcohol Related Harm ) sekä nuorten alkoholinkäyttöä ja humalajuomisen haittoja koskeva toimintasuunnitelma ( Action Plan on Youth Drinking and on Heavy Episodic Drinking ) voimassaolon päättyminen vuoden 2016 joulukuussa. EU:lta on puuttunut alkoholistrategia vuodesta 2012 lähtien.

Ewa-May Karlssonin mukaan "alkoholipolitiikka on käytännössä jätetty kokonaan jäsenvaltioiden huoleksi, ja monissa tapauksissa ne sallivat alkoholijuomateollisuuden tarkkailla ja säännellä itse itseään. Näin ei voi jatkua, koska vahingot ovat valtavat ja koska ne ovat tietyiltä osin muuttumassa yhä mittavammiksi. EU:ssa 5–9 miljoonaa lasta elää perheissä, joissa esiintyy haitallista alkoholinkäyttöä. Alkoholiin liittyvistä haitoista aiheutuu Euroopan komission laskelmien mukaan vuosittain 155,8 miljardin euron kustannukset, ja se on suunnattoman korkea luku. Sen lisäksi terveyserot ovat kasvussa, mikä pahentaa vaaroja, joita alkoholi aiheuttaa haavoittuvassa asemassa oleville väestöryhmille ja lapsille. Kouluikäiset ovat edelleen liian helppo mainonnan kohderyhmä, minkä lisäksi alkoholijuomien tuottajat ovat määrätietoisesti suuntaamassa lisää markkinointityötä urheilu- ja kulttuuritapahtumien sponsorointiin. Kuten yleissopimuksessa lapsen oikeuksista määrätään, meidän täytyy suojella lapsia ja nuoria alkoholin haitallisilta vaikutuksilta. EU:n jäsenvaltioiden – ja EU:n kokonaisuutena – on suhtauduttava vakavammin näihin vastuukysymyksiin. Ja meidän poliitikkojen on oltava valmiit astumaan poliittiselle miinakentälle."

Kyseiset suositukset kirvoittivat voimakkaita näkemyksiä lausunnon valmisteluvaiheissa, mutta AK asettui täysistunnossaan 9. helmikuuta tukemaan esittelijän kantaa loppuvaiheen muutosehdotuksiin .

Asettumalla kannattamaan ajatusta EU:n alkoholipolitiikasta AK yhtyy Euroopan unionin neuvoston ja Euroopan parlamentin kehotuksiin asiassa. Viro, Euroopan unionin neuvoston seuraava puheenjohtajavaltio, on todennut, että alkoholiaiheet kuuluvat ensisijaisiin kysymyksiin sen kuusikuukautisella puheenjohtajuuskaudella, joka alkaa vuoden 2017 heinäkuussa. Alkoholiasiat kuuluivat myös Latvian prioriteetteihin sen puheenjohtajuuskaudella, vuoden 2015 ensimmäisellä puoliskolla.

Lausunnossa tähdennetään, että alkoholi on aiheena lukuisissa maailmanlaajuisissa toiminnoissa, joissa EU:n jäsenvaltiot ovat osapuolia. Niitä ovat ennen muuta Maailman terveysjärjestön toimintasuunnitelma ja YK:n asettamat kestävän kehityksen tavoitteet. Lausunnossa todetaan, että EU voi toimia muutosvoimana merkintäpolitiikassa, ja kehotetaan unionia jatkamaan hyvien käytänteiden keskinäisen vaihdannan edistämistä. Yhteinen käsitys ongelmista ja niiden ratkaisuista kannustaisi jäsenvaltioita toimiin vaarojen rajoittamiseksi.

"Alkoholi voi tehdä vahinkoa yhteisöillemme ja se aiheuttaa ongelmia, jotka vaikuttavat kouluihin, sairaaloihin ja tiestöön, jotka ovat paikallis- ja alueviranomaisten vastuulla. Paikallispäättäjillä on sanansa sanottavana alkoholipolitiikan suunnasta, ja meillä voi olla merkittävästi vaikutusvaltaa, koska monissa tapauksissa tiedämme parhaiten, millä toimenpiteillä pystytään rajoittamaan alkoholin kielteisiä vaikutuksia yhteisöissämme."

AK suosittaa seuraavia toimenpiteitä: kielletään lapsiin kohdistettava alkoholin markkinointi ja mainostaminen, sosiaalinen media mukaan luettuna; luovutaan toimialan itsensä suorittamasta tarkkailusta ja sääntelystä; voimistetaan tiedotuskampanjointia keinoina muun muassa aihetta käsittelevät oppitunnit sekä naisille ja lapsille suunnatut pakkausmerkinnät; edistetään yhteisiä toimia, myös tutkimustoimintaa, erittäin halvan alkoholin myynnin ehkäisemiseksi, verkkokauppa mukaan luettuna; lisätään alkoholin myynnin tarkkailua ja alkoholikysymyksiin liittyvän tiedon keräämistä.

AK asettui kannattamaan toimia, joilla vauhditetaan alkolukkoratkaisuja. Kyseessä on ajoneuvoon asennettava alkometrimekanismi, joka estää päihtynyttä kuljettajaa käynnistämästä moottoria. Menettelyn tarkoituksena on vähentää maantiekuolemien määrää Euroopan liikenteessä. Lausunnossa esitettävien lukujen mukaan alkoholi on syynä 25 prosentissa kuolemaan johtavista auto-onnettomuuksista EU:ssa.

Yhteyshenkilö:
Andrew Gardner
P. +32 473843981
andrew.gardner@cor.europa.eu

Jaa :