Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
Paikallis- ja aluepäättäjät luovat yhteyksiä Euroopan parlamenttiin, Euroopan komissioon ja Bertelsmann-säätiöön Euroopan tulevaisuutta käsittelevää konferenssia koskevien toimien edistämiseksi  

AK:n ”kansalaisuus, hallinto, institutionaaliset ja ulkoasiat” - valiokunnan (CIVEX) jäsenet keskustelivat Euroopan parlamentin edustajien Antonio Tajanin ja Helmut Scholzin kanssa siitä, miten miljoona paikallis- ja aluetason poliitikkoa saadaan mukaan hankkeisiin ja aloitteisiin, joilla voidaan tuoda EU lähemmäs kansalaisia ja varmistaa Euroopan tulevaisuutta käsittelevän konferenssin onnistuminen. He kehottivat erityisesti ottamaan AK:n jäsenet mukaan Euroopan parlamentin perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan (AFCO) käynnistämään pilottihankkeeseen Building Europe with Local Entities (BELE).

Euroopan tulevaisuutta koskevan erityiseurobarometrin mukaan 76 prosenttia vastaajista oli samaa mieltä siitä, että Euroopan tulevaisuutta käsittelevä konferenssi merkitsee demokratian kannalta huomattavaa edistysaskelta EU:ssa, ja 92 prosenttia eurooppalaisista vaatii, että kansalaisten ääni otetaan paremmin huomioon Euroopan tulevaisuutta koskevissa päätöksissä. Barometri julkaistiin ennen kuin EU:n toimielinkolmikon puheenjohtajat, Ursula von der Leyen, David Sassoli ja Charles Michel, allekirjoittivat yhteisen julistuksen Euroopan tulevaisuutta käsittelevästä konferenssista 10. maaliskuuta 2021. Kansalaisten tehokas kuuleminen ja annettava palaute kuulemisten tuloksista ovat näin ollen 9. toukokuuta käynnistettävän konferenssin onnistumisen kannalta ratkaisevan tärkeitä. AK:n ”kansalaisuus, hallinto, institutionaaliset ja ulkoasiat” valiokunnan (CIVEX) jäsenet keskustelivat Euroopan parlamentin, Euroopan komission ja Bertelsmann-säätiön edustajien kanssa siitä, miten varmistetaan, että konferenssissa saavutetaan sille asetetut tavoitteet.

Nordrhein-Westfalenin osavaltion liittovaltio-, Eurooppa- ja kansainvälisistä asioista vastaava valtiosihteeri ja AK:n CIVEX-valiokunnan puheenjohtaja Mark Speich (DE, EPP) totesi: Alue- ja paikallistason poliittisilla päättäjillä on keskeinen rooli Euroopan unionin ja sen kansalaisten välisissä suhteissa. Euroopan tulevaisuutta käsittelevä konferenssi tarjoaa meille mahdollisuuden välittää kansalaisten konkreettisia ajatuksia tulevaisuuden Euroopan unionista Brysselin suuntaan.

Ensimmäisessä teemakeskustelussa tarkasteltiin sitä, miten paikallis- ja alueviranomaiset voivat tukea kansalaisten osallistumista Euroopan tulevaisuutta käsittelevän konferenssin yhteydessä ja laajemminkin. Euroopan parlamentin jäsen ja aihetta ”Kansalaiskeskustelut ja kansalaisten osallistuminen EU:n päätöksentekoon” käsittelevän mietintöluonnoksen esittelijä Helmut Scholz (DE, GUE-NGL) esitteli CIVEX-valiokunnan jäsenille laatimaansa mietintöön sisältyvät keskeiset havainnot. Mietinnössä otetaan huomioon EU:n toimielinten ja AK:n jo tekemä työ kansalaisten osallistumisen alalla. Hän kehotti kehittämään pysyviä osallistumismekanismeja, jotka mahdollistavat kansalaisten osallistumisen EU:n päätöksentekoon. Tämä ajatus vaalikausien yli ulottuvasta jatkuvasta vuoropuhelusta kansalaisten kanssa oli jo lokakuussa 2018 yksi aiheesta Pohdintoja Euroopasta: miten uudistaa luottamus Euroopan unioniin – alue- ja paikallisviranomaisten näkemykset (esittelijät Karl-Heinz Lambertz ja Markku Markkula) annetun AK:n lausunnon keskeisiä viestejä.

Helmut Scholz sanoi: Euroopan tulevaisuutta käsittelevä konferenssi on ainutlaatuinen tilaisuus käydä kansalaisten kanssa keskustelua heidän EU:ta koskevista visioistaan ja huolenaiheistaan. Jo nyt on kuitenkin oltava yleisellä tasolla selvää, että jokaisen tulisi voida osallistua EU:n päätöksentekoon myös muulloin kuin vain konferenssin yhteydessä. Sen vuoksi tarvitsemme tukea paikallis- ja alueviranomaisilta sekä kansalaisyhteiskunnan organisaatioilta ja työmarkkinaosapuolilta. Vain tällä tavoin pystymme luomaan yhteisen eurooppalaisen julkisuuden tilan ja vahvistamaan EU:n demokraattista legitiimiyttä.

Bertelsmann-säätiön johtava asiantuntija Dominik Hierlemann ja johtava projektipäällikkö Anna Renkamp esittelivät CIVEX-valiokunnan jäsenille aiempia kokemuksia paikallisten, alueellisten ja valtioiden rajat ylittävien digitaalisten kansalaisvuoropuhelujen järjestämisestä. He kertoivat myös, mitä Bertelsmann-säätiö voisi tuoda AK:n kanssa toteutettavaan yhteiseen aloitteeseen, joka on tarkoitus käynnistää piakkoin. Olisi otettava käyttöön uusia välineitä, joiden avulla vaaleilla valitut paikallis- ja aluetason poliitikot voisivat olla paremmin vuorovaikutuksessa kansalaisten kanssa ja jotka parantaisivat demokraattisia käytäntöjä ja niiden toimivuutta. Syyskuun 2021 ja tammikuun 2022 välisenä aikana olisi tarkoitus järjestää rajatylittäviä paikallisia kansalaisvuoropuheluja ja - paneeleja. Tällaiset vuoropuhelut suunniteltaisiin myös AK:n lausunnossa ”Paikallis- ja alueviranomaiset jatkuvassa vuoropuhelussa kansalaisten kanssa” esitettyjen ehdotusten pohjalta niin, että ne voisivat antaa panoksensa konferenssiin.

Toisessa keskustelussa käsiteltiin EU-asioista vastaavien paikallis- ja aluevaltuutettujen aloitteita. AK:n työvaliokunta hyväksyi joulukuussa 2020 ehdotuksen EU-asioita omissa vaalipiireissään käsittelevien ja AK:lle toiminnastaan Euroopan tulevaisuutta käsittelevän konferenssin yhteydessä tiedottavien paikallis- ja aluetason EU-valtuutettujen verkoston perustamisesta. Samaan aikaan Euroopan parlamentin perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta (AFCO) käynnisti pilottihankkeen Building Europe with Local Entities (BELE) , joka mahdollistaa sen, että hankkeeseen osallistuvissa paikallishallinnoissa voidaan nimetä valtuutettu, jonka vastuulla on viestiä kansalaisille Euroopan unionin rahoittamista ohjelmista ja hankkeista omassa kunnassaan sekä muista EU:hun liittyvistä aiheista ja aloitteista niin ikään konferenssin edistämiseksi. Näillä kahdella hankkeella on samanlaiset tavoitteet ja keinot, ja keskustelun tavoitteena oli tarkastella mahdollisia synergiaetuja AK:n ja EP:n hankkeiden välillä ottamalla toimintaan mukaan EU-asioista vastaavia valtuutettuja kaikkialta Euroopan unionista. AK voisi helpottaa BELE-hankkeen tehokasta täytäntöönpanoa, jos AK:n perustama paikallis- ja aluetason EU-valtuutettujen verkosto nähtäisiin BELE-hankkeen täytäntöönpanon kannalta hyödyllisenä aloitteena. Paikallis- ja aluetason EU-valtuutettujen verkoston perustamista varten olisi näin ollen voitava saada rahoitusta BELE-pilottihankkeen puitteissa.

AFCO-valiokunnan puheenjohtaja Antonio Tajani (IT, EPP) totesi: Alue- ja paikallistason vaaleilla valitut poliitikot ilmentävät Euroopan vaurautta ja moninaisuutta. Euroopan parlamentin perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta esitteli viime vuonna BELE-pilottihankkeen, jonka tavoitteena on asettaa paikallisviranomaiset EU:n toimintapolitiikkojen keskiöön samalla kun nämä tiedottavat kansalaisille Euroopan unionin toiminnasta. EU:sta tiedottaminen on haaste populismin ja disinformaation torjumiseksi, ja tässä yhteydessä AK:lla ja sen jäsenillä on keskeinen rooli. Euroopan tulevaisuutta käsittelevän konferenssin on tarjottava mahdollisuus käydä avointa keskustelua, ja kehotan AK:n jäseniä osallistumaan aktiivisesti BELE-hankkeeseen. Jos konferenssi todella haluaa olla kansalaisten toiveiden äänitorvi, sen on annettava kansalaisten demokraattisesti valitsemille paikallisille päättäjille heidän ansaitsemansa rooli ja painoarvo.

Tämän jälkeen Euroopan komission viestinnän pääosaston ”jäsenvaltioiden verkostot” - yksikön päällikkö Alessandro Giordani esitteli BELE-hankkeen yksityiskohtaisemmin.

Teemakeskustelujen lisäksi CIVEX-valiokunnan kokouksessa hyväksyttiin Ukkelin kunnanvaltuuston jäsenen Jean-Luc Vanraesin (BE, RE) laatima lausunto aiheesta Strategia perusoikeuskirjan soveltamisen vahvistamiseksi Euroopan unionissa . Esittelijä Jean-Luc Vanraesin mukaan alueet ovat viime kädessä perusoikeuksien suojelijoita ja edistäjiä . Paikallishallinnolla on tärkeä rooli perusoikeuksien edistämisessä, suojelemisessa ja kunnioittamisessa, myös niiden käytännön toteuttamisessa ja EU:n perusoikeuskirjan muuntamisessa realiteetiksi. Lausunnossa korostetaan, että AK:n osallistuminen perusoikeuskirjaa koskevaan toimielinten väliseen vuoropuheluun on olennaisen tärkeää, ja ehdotetaan perustettavaksi yhteyspisteitä, jotka helpottavat perusoikeuskirjaa koskevaa tiedonkulkua hallinnon eri tasojen välillä. Yhteyspisteet voisivat myös antaa paikallis- ja alueviranomaisille ohjeita ja konkreettisia esimerkkejä siitä, miten nämä voivat muokata toimintapolitiikkojaan, jotta ne ovat täysin perusoikeuskirjan mukaisia. Toinen lausunnossa esitetty ehdotus on, että koska paikallisviranomaiset ovat kansalaisia lähimpänä oleva hallintotaso ja niillä on hyvät edellytykset lisätä kansalaisten tietoisuutta oikeuksistaan ja siitä, minkä tahon puoleen he voivat kääntyä, jos heidän oikeuksiaan loukataan, AK:n jäsenet voisivat hyödyntää 9. toukokuuta vietettävän Eurooppa-päivän ja Euroopan tulevaisuutta käsittelevän konferenssin tarjoamaa mahdollisuutta edistää paikallisia tapahtumia, joissa selitetään ja korostetaan perusoikeuksien ja Euroopan unionin perusoikeuskirjan keskeistä merkitystä demokratioidemme kannalta. Euroopan komission oikeus- ja kuluttaja-asioiden pääosaston ”perusoikeudet ja oikeusvaltioperiaate” - yksikön päällikkö Barbara Nolan piti lausuntoa tervetulleena.

Lisäksi käytiin keskustelu työasiakirjasta , joka toimii pohjana Euroopan komission ehdotuksesta laadittavalle, Euroopan demokratiatoimintasuunnitelmaa käsittelevälle lausunnolle, jonka esittelijänä on Gdańskin kaupunginjohtaja Aleksandra Dulkiewicz (PL, EPP) . Keskusteluun osallistui William Sleath, joka on ”kansalaiset, terveys, muuttoliike ja turvallisuusunioni” - osaston johtaja Euroopan komission pääsihteeristössä. Euroopan demokratiatoimintasuunnitelman tavoitteena on parantaa kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia ja rakentaa häiriönsietokykyisempiä demokratioita kaikkialla EU:ssa edistämällä vapaita ja oikeudenmukaisia vaaleja, vahvistamalla tiedotusvälineiden vapautta ja torjumalla disinformaatiota. Keskustelussa pahoiteltiin sitä, että vaikka Euroopan demokratiatoimintasuunnitelman onnistuminen riippuu suurelta osin paikallis- ja alueviranomaisten toimista, näitä ei kuitenkaan valitettavasti mainita Euroopan komission tiedonannossa. Dulkiewiczin mukaan Euroopan demokratiatoimintasuunnitelman olisi johdettava konkreettisten toimien määrittelyyn, ja ne olisi toteutettava tiiviissä yhteistyössä paikallis- ja alueviranomaisten kanssa. Demokratian tilaa ei korjata yhdessä yössä, mutta mitä nopeammin ryhdymme toimiin, sitä paremmat mahdollisuudet meillä on puuttua ongelmaan. Lausunto on määrä hyväksyä 11. toukokuuta 2021 pidettävässä CIVEX-valiokunnan kokouksessa.

Yhteyshenkilö:

Marie-Pierre Jouglain

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

Matkap. +32 473524115

Jaa :