Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
EU:n paikallis- ja aluehallinto kehottaa puuttumaan päästöihin niiden lähteellä  

Euroopan alueiden komitea (AK) hyväksyi heinäkuun täysistunnossaan Tahitótfalun kunnanvaltuuston jäsenen János Ádám Karácson yn (HU, EPP) valmisteleman lausunnon Ilman puhtautta koskevan EU-politiikan tulevaisuus nollapäästötavoitteen yhteydessä . AK:n lausunnon esittelijä korostaa, että ilmanlaadun ja Covid-19-taudin leviämisen välillä saattaa olla yhteys. Myös tästä syystä ilman saastumisen torjunnan tulee kuulua elpymissuunnitelman ensisijaisiin tavoitteisiin. Saasteiden väheneminen sulkuaikana osoitti terveellisemmän ympäristön merkityksen. Paikallispäättäjät kannustavat jäsenvaltioita laatimaan ja ajantasaistamaan kansalliset ilmansuojeluohjelmat kiireellisesti ja ottamaan paikallis- ja alueviranomaisten panoksen huomioon.

Euroopan alueiden komitea suhtautuu myönteisesti vihreän kehityksen ohjelmaan, nollapäästötavoitteeseen ja nollapäästötoimintasuunnitelmaan. Nollapäästötavoite on yksi Euroopan vihreän kehityksen ohjelman tärkeimmistä ympäristötavoitteista, ja sen yhteydessä on ehdotettu ilman, veden ja maaperän suojeluun liittyvän nollapäästötoimintasuunnitelman esittämistä vuonna 2021. AK:lta on tulossa lausunnot puhtaasta ilmasta, vedestä ja vedystä sekä luonnon monimuotoisuudesta – kaikki ratkaisevan tärkeitä tekijöitä vihreän kehityksen ohjelman perimmäisen tavoitteen saavuttamiseksi eli ilmastoneutraaliuteen siirtymiseksi vuoteen 2050 mennessä.

”Elpyminen tulee olemaan vaikeaa, mutta tämä ei saa heikentää EU:n saasteettomuuspyrkimyksiä. Puhtaan ilman ja yleisen nollapäästötoimintasuunnitelman tulee olla olennainen osa covid-19:n jälkeistä talouden elpymistä niin, että ilman saastumiseen puututaan sen lähteellä ja kansalaiset otetaan mukaan prosessiin”, esittelijä János Ádám Karácsony toteaa.

Ilman saastuminen on Euroopan suurin ympäristöön liittyvä terveysriski, joka aiheuttaa vuosittain lähes 500 000 ennenaikaista kuolemaa (kymmenen kertaa enemmän kuin liikenneonnettomuudet). Ilmansaasteilla on yhteys hengityselinsairauksiin ja sydän- ja verisuonitauteihin, aivohalvauksiin ja syöpään ja myös merkittäviä haitallisia vaikutuksia ilmastoon, ekosysteemeihin, kulttuuriperintöön ja muuhun rakennettuun ympäristöön sekä talouteen.

AK kehottaa lausunnossaan puuttumaan kunnianhimoisen politiikan avulla ongelmiin niiden lähteellä ja kytkemään immissio- ja emissiopolitiikat toisiinsa. Se myös korostaa, että nykyiset normit eivät monissa jäsenvaltioissa täyty. AK tukee Euroopan komission aikeita mukauttaa ilmanlaatunormit lähemmäs WHO:n ohjearvoja, joita ollaan parhaillaan tarkistamassa, ja pyytää antamaan lisäapua täytäntöönpanoa varten ja valvomaan tarkasti määräaikojen noudattamista.

Lausunto kehottaa parantamaan ilmanlaatudirektiivejä ja ottamaan niissä huomioon myös ultrapienet hiukkaset ja mustahiilen. Mittausten painopistettä tulee siirtää ilmanlaadusta ihmisten altistumiseen ilmansaasteille. AK odottaa lainsäädäntöehdotuksia ja aikoo antaa niihin oman panoksensa.

Komitea ehdottaa keskittymistä enemmän päästöjen sääntelyyn, jonka avulla voidaan vähentää päästöjä niiden lähteellä (saastumisen ehkäiseminen). Tiukemmilla paikallisilla päästövähennysvaatimuksilla voi olla kielteisiä taloudellisia vaikutuksia, ja EU voi lainsäädännöllään varmistaa tasapuoliset toimintaedellytykset. EU:n lainsäädännöllä olisi lisäksi ehkäistävä saasteiden siirtämistä muualle. AK korostaa monialaisen yhteistyön ja asiaan liittyvien politiikanalojen johdonmukaisuuden tarvetta sekä sitä, että rahoitusjärjestelmää tulee kehittää etenkin köyhimpien ja epäsuotuisista olosuhteista kärsivien alueiden tukemiseksi.

Lausunnossa painotetaan myös kansalaisten osallistamisen merkitystä. Olemassa olevia tietotekniikkaratkaisuja, matkapuhelinsovelluksia ja muita asiaankuuluvia yleisötiedotusvälineitä olisi hyödynnettävä enemmän, jotta ilmansaasteiden aiheuttama näkymätön vaara saataisiin näkyväksi ja yleinen tietoisuus lisääntyisi. Tiedon tulee olla helppotajuista ja helposti saatavilla, ja siinä tulee ottaa huomioon terveysnäkökohdat. Euroopan ilmanlaatuindeksin verkkosivustoa olisi parannettava mm. mallintamisen avulla, jotta ilmanlaatutietoja voitaisiin tarjota myös sellaisille alueille, pienille kylille ja maaseutualueille, missä ilmanlaatua ei mitata seuranta-asemilla.

Lausunnossa kannatetaan pyrkimyksiä saada aikaan valtiosta toiseen tapahtuvan ilman epäpuhtauksien kulkeutumisen torjuntaa koskeva kansainvälinen sopimus ja suhtaudutaan myönteisesti Green City Accord - aloitteeseen.

Lausunnon hyväksymisen yhteydessä käytiin keskustelu Euroopan vihreän kehityksen ohjelmasta eli EU:n kasvustrategiasta, jonka tavoitteena on ilmastoneutraaliuden saavuttaminen vuoteen 2050 mennessä. AK perusti 15. kesäkuuta vihreän kehityksen ohjelmaa paikallistasolla käsittelevän Green Deal Going Local - työryhmän. Se koostuu 13:sta vaaleilla valitusta paikallis- ja aluetason edustajasta , joiden on tarkoitus edistää sitä, että vihreän kehityksen ohjelma johtaa konkreettisiin hankkeisiin ja suoraan kunnille ja alueille suunnattuun rahoitukseen, jotta ne voivat toteuttaa kestävään kehitykseen tähtäävää siirtymää ruohonjuuritasolla.

Taustatietoa:

Tästä pääsee uusille Green Deal Going Local - verkkosivuille.

Ilmanlaatuindeksi-sivusto: https://www.eea.europa.eu/themes/air/air-quality-index

Yhteydenotot:

Wioletta Wojewodzka

P. +32 22822289

Matkap. +32 473843986

wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu

Jaa :
 
Uutisia aiheesta

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/ZERO-POLLUTION-EU-LOCAL-AND-REGIONAL-GOVERNMENTS-URGE-TO-TIGHTEN-EMISSIONS-AT-SOURCE.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/ZERO-POLLUTION-EU-LOCAL-AND-REGIONAL-GOVERNMENTS-URGE-TO-TIGHTEN-EMISSIONS-AT-SOURCE.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/ZERO-POLLUTION-EU-LOCAL-AND-REGIONAL-GOVERNMENTS-URGE-TO-TIGHTEN-EMISSIONS-AT-SOURCE.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/ZERO-POLLUTION-EU-LOCAL-AND-REGIONAL-GOVERNMENTS-URGE-TO-TIGHTEN-EMISSIONS-AT-SOURCE.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/ZERO-POLLUTION-EU-LOCAL-AND-REGIONAL-GOVERNMENTS-URGE-TO-TIGHTEN-EMISSIONS-AT-SOURCE.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023