Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
Paikallisviranomaiset: metsäkadon torjuminen edellyttää kunnianhimoisempaa ja kestävämpää metsätaloutta  

Euroopan alueiden komitea hyväksyi heinäkuun täysistunnossaan lähes yksimielisesti Roby Biwerin laatiman lausunnon aiheesta EU:n toimien tehostaminen maailman metsien suojelemiseksi ja ennallistamiseksi . AK:n lausunnon esittelijä kehottaa luomaan EU:hun vahvan sertifiointi- ja tietojärjestelmän, jotta varmistetaan kestäväpohjaiset metsätaloustuotteet ja avoimet toimitusketjut unionin ulkopuolisista maista.

”Metsät ovat planeettamme vihreät keuhkot, ja meidän on huolehdittava niistä samalla tavoin kuin omista keuhkoistamme. Emme pysty saavuttamaan ilmastoa ja luonnon monimuotoisuutta koskevia tavoitteitamme, ellei toimia maailman metsien suojelemiseksi ja ennallistamiseksi tehosteta. Kehotamme komissiota olemaan kunnianhimoisempi. Kannustaminen ei riitä. Koska suurin osa maailman aarniometsistä sijaitsee EU:n ulkopuolella, on huolehdittava siitä, että unionin ulkopuolelta tuotavat kulutustuotteet ovat peräisin kestävään metsänhoitoon pohjautuvista toimitusketjuista. Metsäkadon ehkäisemisestä voi olla ihmisille ja ekosysteemeille monia hyötyjä, kuten luonnon monimuotoisuuden säilyminen, päästöjen väheneminen hiilinielujen avulla ja kestävää kasvua edistävien ekosysteemipalvelujen tarjoaminen. Kunnilla ja alueilla on keskeinen rooli näiden toimien tehostamisessa”, sanoi Roby Biwer (LU, PES) , Bettembourgin kunnanvaltuuston jäsen, Luxemburg.

Esittelijä painotti, että yritysten tuonnilla, yksittäisten ihmisten toimilla ja poliittisilla valinnoilla on huomattava vaikutus metsiin. Julkisilla hankinnoilla saattaa olla voimakas vipuvaikutus yksityissektorilla pyrittäessä varmistamaan kestäväpohjaisille tuotteille enemmän toimitussopimuksia. Julkisista hankinnoista annettuun direktiiviin 2014/24/EU sisällytettävällä kiellolla, joka koskee metsäkatoa aiheuttavien tuotteiden julkisia hankintoja, voi olla merkittäviä myönteisiä vaikutuksia metsäkatoa aiheuttamattomien tuotteiden myynninedistämiseen.

Lausunnossa kehotetaan noudattamaan johdonmukaista politiikkaa, jotta EU:n eri toimintapolitiikkojen pyrkimykset, tavoitteet ja tulokset voidaan sovittaa kokonaisvaltaiseen kestävän kehityksen strategiaan. Tällaisia toimintapolitiikkoja ovat Euroopan vihreän kehityksen ohjelma ja siihen sisältyvät uudet biodiversiteetti- ja Pellolta pöytään - strategiat, uusi yhteinen maatalouspolitiikka sekä kaikki EU:n kansainväliset sitoumukset, kuten kestävän kehityksen Agenda 2030 - toimintaohjelma, Pariisin ilmastosopimus ja EU:n kauppapolitiikka.

”Kun EU neuvottelee kauppasopimuksista, on vahvistettava näiden sopimusten lukuja, jotka koskevat kestävää metsänhoitoa ja metsäkadon torjuntaa. Jos kumppanimme eivät täytä ympäristö- ja ilmastositoumuksia, olemme valmiita reagoimaan. Amazonin tuhoisa metsäkato Brasiliassa osoittaa, että EU:n ja Mercosurin kauppasopimus on toistaiseksi epäonnistunut tässä suhteessa ”, Roby Biwer totesi.

Väestönkasvun myötä myös ruoan kysyntä kasvaa, minkä johdosta metsiä muutetaan viljelysmaaksi ja maatalouden tuottavuus on yhä merkittävämmässä asemassa. Maailman metsät ovat uhattuina – vuosina 1990–2016 menetettiin 1,3 miljoonaa neliökilometriä metsää, mikä tarkoittaa, että metsää hävisi joka tunti 800 jalkapallokentän verran.

Lausunnossa muistutetaan, että on tärkeää tehostaa tiedotus- ja valistustoimia sen varmistamiseksi, että kuluttajilla on tietoa elintarvikkeiden kulutustottumustensa taloudellisista, sosiaalisista ja ympäristövaikutuksista. Samasta syystä paikallisviranomaisten on myös edistettävä terveellisempiä ja eettisiä ruokavalioita ja korostettava sellaisen kasvipohjaisen ravinnon ravitsemuksellisia ja sosioekonomisia hyötyjä, johon kuuluu paljon todistetusti metsäkatoa aiheuttamattomista toimitusketjuista peräisin olevia hedelmiä ja vihanneksia.

Lausunnossa myös kehotetaan – ottaen huomioon maailman metsien suojelun ja ennallistamisen merkitys – Euroopan komissiota harkitsemaan Euroopan metsäviraston perustamista.

Lausunnon hyväksymisen yhteydessä käytiin korkean tason keskustelu Euroopan vihreän kehityksen ohjelmasta eli EU:n kasvustrategiasta, jonka tavoitteena on ilmastoneutraaliuden saavuttaminen vuoteen 2050 mennessä. AK perusti 15. kesäkuuta vihreän kehityksen ohjelmaa paikallistasolla käsittelevän Green Deal Going Local - työryhmän. Se koostuu 13:sta vaaleilla valitusta paikallis- ja aluetason edustajasta , joiden on tarkoitus edistää sitä, että vihreän kehityksen ohjelma johtaa konkreettisiin hankkeisiin ja suoraan kunnille ja alueille suunnattuun rahoitukseen, jotta ne voivat toteuttaa kestävään kehitykseen tähtäävää siirtymää ruohonjuuritasolla.  

Taustatietoa:

Euroopan unionissa on lähes 182 miljoonaa hehtaaria metsää, mikä vastaa 43:a prosenttia sen maa-alasta, ja sen on yksi maailman runsasmetsäisimmistä alueista. Maatalouden laajentuminen on edelleen suurin syy metsäkatoon, metsien tilan heikkenemiseen sekä tähän liittyvään metsien biologisen monimuotoisuuden vähenemiseen. Tarkempaa tietoa asiasta löytyy raportista

The State of the World's Forests, 2020.
Vaikka metsäkato on kolmen viime vuosikymmenen aikana vähentynyt, metsää on vuoden 1990 jälkeen menetetty kaikkialla maailmassa arviolta 420 miljoonaa hehtaaria, kun sitä on otettu muuhun käyttöön. Metsää on vuosina 2015–2020 hävinnyt arvioiden mukaan 10 miljoonaa hehtaaria vuodessa, kun vastaava luku 1990-luvulla oli vielä 16 miljoonaa hehtaaria vuodessa.

Roby Biwerin tuoreen haastattelun voi lukea täältä .

Yhteyshenkilö:

Wioletta Wojewodzka

P. +32 22822289

Matkap. +32 473843986

wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu

Jaa :
 
Uutisia aiheesta

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-AUGUST-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/TO-COMBAT-DEFORESTATION-LOCAL-GOVERNMENTS-CALL-FOR-MORE-AMBITION-AND-SUSTAINABLE-FORESTRY-.ASPX

Green Deal Funding Alert - August 2023
Green Deal Funding Alert - August 2023
31.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-JULY-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/TO-COMBAT-DEFORESTATION-LOCAL-GOVERNMENTS-CALL-FOR-MORE-AMBITION-AND-SUSTAINABLE-FORESTRY-.ASPX

Green Deal Funding Alert – July 2023
Green Deal Funding Alert – July 2023
31.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CP83-PRESIDENT-VASCO-ALVES-CORDEIRO-MEETS-UN-SECRETARY-GENERAL-ANTONIO-GUTERRES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/TO-COMBAT-DEFORESTATION-LOCAL-GOVERNMENTS-CALL-FOR-MORE-AMBITION-AND-SUSTAINABLE-FORESTRY-.ASPX

President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
18.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/REDUCE-POLLUTION-SAVE-LIVES-ENVIRONMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/TO-COMBAT-DEFORESTATION-LOCAL-GOVERNMENTS-CALL-FOR-MORE-AMBITION-AND-SUSTAINABLE-FORESTRY-.ASPX

Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/FLEXIBILITY-AND-BETTER-COORDINATION-AROUND-GREEN-DEAL-INITIATIVES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/TO-COMBAT-DEFORESTATION-LOCAL-GOVERNMENTS-CALL-FOR-MORE-AMBITION-AND-SUSTAINABLE-FORESTRY-.ASPX

Cities and regions need flexibility and better coordination around Green Deal initiatives
Cities and regions need flexibility and better coordination around Green Deal initiatives
06.07.2023