Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
Hiilialueille myönnettävien erityismäärärahojen ei tulisi leikata aluepoliittisia varoja  
Oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta annettava tuki olisi kanavoitava koheesiorahastojen ohjelmien kautta

Euroopan alueiden komitea totesi 9. lokakuuta, että hiilentuotantoalueiden tulisi saada taloudellista tukea Euroopan unionilta, jotta edistetään niiden irtautumista fossiilisista polttoaineista. EU:n paikallis- ja aluepäättäjien kokous katsoi kuitenkin, ettei tukea tulisi myöntää muiden alueiden kustannuksella.

Paikallis- ja aluepäättäjät kehottavat antamaan erityistukea useiden kymmenien alueiden auttamiseksi ja puolustamaan EU:n aluekehitysmäärärahoja, joita eräiden EU-maiden johtajat haluavat leikata merkittävästi. Euroopan komissio on ehdottanut sekä aluekehitykseen suunnattujen koheesiovarojen vähentämistä että oikeudenmukaisen siirtymän rahaston perustamista hiilialueita varten. Komission tuleva puheenjohtaja Ursula von der Leyen ei ole kuitenkaan kertonut, miten rahasto on tarkoitus rahoittaa.

Euroopan alueiden komitean asianomaisen lausunnon on laatinut Nordrhein-Westfalenin osavaltion liittovaltio-, Eurooppa- ja kansainvälisistä asioista vastaava valtiosihteeri Mark Speich (DE, EPP).

Mark Speich sanoi: ”Ilmastonmuutos on haaste koko Euroopalle. Muutoksen toteuttaminen hiilialueilla on ratkaisevan tärkeää ilmastotavoitteidemme saavuttamiseksi. EU:n onkin tuettava siirtymävaiheessa olevia hiilialueita. EU:n olisi annettava seuraavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä taloudellista tukea hiilikaivosalueiden sosioekonomiseen muutosvaiheeseen. Uusien investointien edistämiseksi tarvitsemme alueille myös riittävästi liikkumavaraa kilpailupolitiikan sääntöjen suhteen.”

Hän jatkoi: ”Arvostan komissiolle valitun uuden puheenjohtajan ehdotusta oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta. Kyseisellä rahastolla on lievennettävä rakennemuutoksen yhteiskunnallisia, sosioekonomisia ja ekologisia vaikutuksia Euroopan hiilialueilla. Rahaston rahoituksen pitäisi kuitenkin tulla lisävaroista eikä Euroopan rakenne- ja investointirahastoja varten varatuista määrärahoista. Rahoitus olisi nivottava tiiviisti koheesiopolitiikkaan. Nämä lisävarat voitaisiin sitten käyttää Euroopan aluekehitysrahaston ja Euroopan sosiaalirahaston ohjelmien vahvistamiseen kyseisillä NUTS 2  - alueilla seuraavien seitsemän vuoden aikana.”

AK:n suositusten mukaan oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta myönnettävä tuki olisi kanavoitava koheesiorahastojen ohjelmien kautta. Suosituksissa korostetaan myös, että EU:n on lisättävä valtiollisten, alueellisten ja paikallisten hallintotahojen liikkumavaraa niiden yritysten tukemiseksi, joihin hiilestä irtautuminen vaikuttaa. AK toteaa, että EU:n valtiontukisääntöjä, joiden voimassaolon on määrä päättyä vuonna 2020, tulisi tarkistaa sen varmistamiseksi, että ”hiilialueille annetaan riittävää joustovaraa, jotta ne voivat irtautua hiilestä sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla”.

Speich totesi: ”Hiilialueiden uusien sosioekonomisten näkymien tukeminen on aloitettava nyt – on liian myöhäistä ryhtyä toimiin, kun hiilialueiden taloudellinen tilanne on heikentynyt.”

AK:n 350:n jäsenen joukossa on monia edustajia niiltä 41 alueelta 12 jäsenvaltiossa (myös Yhdistyneessä kuningaskunnassa), joissa on edelleen hiilikaivoksia. AK suositti näiden alueiden välistä – sekä niiden ja valtio- ja EU-tason hallintotahojen välistä – yhteistyötä niiden pyrkiessä mukauttamaan talouttaan, jotta voidaan sekä välttää päällekkäisyyksiä että vaihtaa kokemuksia. AK:n suosituksissa mainitaan näiden alueiden talouksien monipuolistamisen keskeisinä välineinä myös ammatillinen lisäkoulutus, teknisten korkeakoulujen perustaminen, innovaatiomyönteisen toimintaympäristön luominen sekä digitalisaatio.

AK:n lausunnossa korostetaan lisäksi kyseisten alueiden nykyisten vahvuuksien kehittämispotentiaalia. Siinä todetaan, että näiden alueiden rakennemuutoksessa tulisi käyttää hyväksi nykyistä teollisuus- ja energiarakennetta, ottaa huomioon olemassa olevien teollisten toimijoiden innovaatio- ja investointisyklit sekä hyödyntää alueellisia teollisuusklustereita, yritysten osaamista ja tutkimuskapasiteettia.

AK:n 9. lokakuuta järjestämään korkean tason konferenssiin Siirtymävaiheessa olevat hiilialueet osallistui jäsenvaltioiden ministereitä ja aluepäättäjiä 11 hiilialueelta kahdeksassa jäsenvaltiossa sekä budjetista ja henkilöstöstä vastaava komissaari Günther Oettinger.

Ehdotus oikeudenmukaisen siirtymän rahaston perustamisesta on tärkeä osa ohjelmaa, jonka Ursula von der Leyen on esittänyt. Hänestä tulee Euroopan komission puheenjohtaja 1. marraskuuta. Koheesio- ja uudistuskomissaariksi ehdolla oleva Elisa Ferreira kertoi 2. lokakuuta Euroopan parlamentille tekevänsä ehdotuksen rahastosta 100 päivän kuluessa tehtävänsä aloittamisesta. Uuden komission on alkajaisiksi myös päästävä EU:n jäsenvaltioiden ja Euroopan parlamentin kanssa sopimukseen EU:n talousarviosta vuosiksi 2021–2027.

Hiiliteollisuuden vaiheittaisen lopettamisen odotetaan johtavan lukuisiin työpaikkojen menetyksiin Bulgariassa, Espanjassa, Puolassa, Romaniassa, Saksassa, Tšekissä ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa, sekä irtisanomisiin myös Kreikassa, Slovakiassa ja Sloveniassa. Toteutetun tutkimuksen mukaan kaksi aluetta, joilla sosiaaliset seuraukset saattavat olla suurimmat, ovat Länsi-Makedonia Kreikassa ja Lounais-Romania – Oltenia.

Yhteyshenkilö:

Carmen Schmidle

P. +32 22822366

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Jaa :